Ordin SFS nr. 613 din 09.12.2020

O R D I N

cu privire la organizarea activităţii de

 administrare a contribuabililor mari

 

nr. 613  din  09.12.2020

 (în vigoare 18.12.2020) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 344-351 art.1382 din 18.12.2020

 

* * *

În scopul eficientizării administrării contribuabililor mari, reducerii decalajului fiscal şi îmbunătăţirii colectării încasărilor la bugetul public naţional, în temeiul prevederilor art.133 alin.(2) pct.35) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997,

ORDON:

1. Se aprobă procedura şi criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare, conform anexei la prezentul ordin.

2. Pot avea calitatea de contribuabili mari:

- până la 650 de agenţi economici persoane juridice şi persoane fizice care practică activitate de întreprinzător în Republica Moldova;

- pînă la 500 persoane fizice care corespund prevederilor art.5 pct.3) lit.a) din Codul fiscal (în continuare persoane fizice),

- selectate în mod descrescător din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, potrivit procedurii şi Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, prevăzute în anexa la prezentul ordin, cu excepţia celor prevăzute la articolele 51, 52, 531, 532, 533, 541 din Codul fiscal.

3. Contribuabilii mari, selectaţi potrivit criteriilor prevăzute în anexă, sunt administraţi de către Direcţia generală administrare contribuabili mari a SFS (în continuare DGACM).

4. Listele contribuabililor mari se aprobă prin ordinul directorului SFS.

5. Lista agenţilor economici contribuabili mari se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat.

6. Lista persoanelor fizice contribuabili mari nu este publică, în temeiul prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133/ 2011. Persoanele fizice contribuabili mari vor fi înştiinţate despre obţinerea acestui statut prin notificare, transmisă prin poştă sau înmînată personal.

7. Transmiterea dosarelor personale ale contribuabililor incluşi în/sau excluşi din Lista contribuabililor mari se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28 septembrie 2017.

8. Statutul de contribuabil mare va fi deţinut o perioadă de cel puţin 2 ani.

9. Directorul SFS este în drept, după caz, să decidă excluderea contribuabililor mari din Lista contribuabililor mari înainte de termenul stabilit şi substituirea lor cu alţi contribuabili care întrunesc criteriile stabilite la anexa la prezentul ordin.

10. În cazul emiterii de către instanţa de judecată a încheierii cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate, agentul economic, cu excepţia instituţiilor financiare, poate fi exclus din Lista contribuabililor mari.

11. Agenţii economici şi persoanele fizice înregistrate cu statut de contribuabil mare în temeiul pct.9, vor fi deserviţi de către Direcţia generală administrare contribuabili mari a SFS din data intrării în vigoare a Ordinelor corespunzătoare ale SFS de modificare a Listei contribuabililor mari, publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

12. Controalele fiscale iniţiate în perioada până la aprobarea modificărilor în listele contribuabililor mari, vor fi finalizate de DGACM/DGAF care au iniţiat aceste controale, cu transmiterea ulterioară a materialelor corespunzătoare în adresa DGACM/DGAF din raza de deservire.

13. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare a SFS va aduce prezentul ordin la cunoştinţa subdiviziunilor structurale ale SFS.

14. Se abrogă Ordinul IFPS nr.1387 din 14 decembrie 2016 cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari.

15. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

DIRECTOR AL SFS Ludmila BOTNARI
Nr.613. Chişinău, 9 decembrie 2020.

 

Anexă

la Ordinul SFS nr.613 din 09.12.2020

 

PROCEDURA ŞI CRITERIILE

DE DETERMINARE A STATUTULUI DE CONTRIBUABIL MARE

 

1. Selectarea/Actualizarea Listei contribuabililor mari se realizează în funcţie de criteriile stabilite la pct.3 pentru contribuabilii mari - agenţi economici şi în funcţie de criteriile stabilite la pct.5 pentru contribuabilii mari – persoane fizice.

2. Se consideră eligibili contribuabilii care se încadrează în una din următoarele categorii:

- agenţi economici persoane juridice şi persoane fizice rezidenţi ai Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător în conformitate cu prevederile Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi pe parcursul a cel puţin 3 ani;

- persoane fizice care corespund prevederilor art.5 pct.3) lit.a) din Codul fiscal.

3. Selecţia contribuabililor mari se realizează din contribuabilii eligibili, în funcţie de următoarele criterii:

1) Criteriul de bază;

2) Criteriile specifice;

3) Criteriul de continuitate.

1) Criteriul de bază reprezentă criteriul valoric agregat, fiind rezultatul agregării a 3 indicatori selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:

a) Cifra de afaceri raportată în dările de seamă fiscale pentru perioada de gestiune precedentă celei în care se efectuează actualizarea şi /sau valoarea livrărilor, declarate în dările de seamă fiscale pentru 11 luni ale anului curent (70% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestui criteriu pe principiu descrescător);

b) Volumul obligaţiilor fiscale declarate şi achitate de către contribuabili pentru anul precedent celui în care se efectuează actualizarea şi/sau pentru 11 luni ale anului curent (20% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestui criteriu pe principiu descrescător).

c) Fondul de salarizare declarat şi achitat de către contribuabili pentru anul precedent celui în care se efectuează actualizarea şi/sau pentru 11 luni ale anului curent ( 10% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestui criteriu pe principiu descrescător).

2) Criteriile specifice sunt:

a) criteriul specific de activitate desfăşurată;

b) criteriul investiţional;

c) criteriul interdependenţei şi/sau relaţiilor specifice;

d) criteriul participării directe.

a) În criteriul specific de activitate desfăşurată se încadrează:

- Banca Naţională a Moldovei;

- Instituţiile financiare bancare;

- IP Agenţia Servicii Publice;

- IP Centrul de tehnologii informaţionale în finanţe;

- Contribuabilii care deţin o poziţie dominantă şi/sau importanţă semnificativă într-un domeniu al economiei naţionale.

b) Conform criteriului investiţional în categoria contribuabililor mari se încadrează contribuabilii nou-înfiinţaţi care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să realizeze, într-o perioadă de maximum 3 ani consecutivi de la data înfiinţării, investiţii a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 5 milioane euro, la cursul de referinţă al pieţei valutare pentru euro, comunicat de Banca Naţională a Moldovei. După expirarea acestei perioade, contribuabilii vor fi selectaţi în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la pct.3, cu excepţia criteriului de continuitate. Contribuabilii depun declaraţia pe propria răspundere la Serviciul Fiscal de Stat pe parcursul primului an din data înregistrării la Agenţia Servicii Publice. În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei pe propria răspundere, Lista contribuabililor mari se completează şi se publică în Monitorul Oficial al RM.

c) Criteriul interdependenţei - se încadrează în categoria contribuabililor mari persoanele juridice şi/sau fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sunt in relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar si economic, cu condiţia ca unul dintre aceştia să îndeplinească criteriile de selecţie prevăzute la pct.3. Se considera in strânsă legătura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric contribuabilii al căror capital este deţinut direct sau indirect in proporţie de mai mult de 50% de către aceeaşi asociaţi/acţionari.

d) Criteriul participării directe - au calitatea de mari contribuabili persoanele juridice/fizice care deţin în mod direct minimum 50% din capitalul statutar al unui contribuabil mare.

3) Criteriul de continuitate.

a) Contribuabilii mari selectaţi/actualizaţi potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc criteriul de bază prevăzut la pct.3 nu mai sunt administraţi de Direcţia generală administrare contribuabili mari, după 2 ani consecutivi în care nu îndeplinesc acest criteriu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.

b) Contribuabilii rezultaţi în urma divizării unui contribuabil mare, după caz, vor fi administraţi în continuare de DGACM.

c) Contribuabilul nou-format în rezultatul fuziunii unui contribuabil mare cu un alt contribuabil va fi administrat de DGACM.

4. Nu vor fi selectaţi în calitate de agenţi economici contribuabili mari:

- contribuabilii în proces de insolvabilitate şi de lichidare, inclusiv în rezultatul reorganizării;

- instituţiile publice, cu excepţia IP Agenţiei servicii publice şi IP Centrului de tehnologii informaţionale în finanţe;

- instituţiile de învăţămînt atît publice, cît şi private;

- contribuabilii care în ultimii 2 ani fiscali au înregistrat un comportament fiscal neconform prevederilor legislaţiei în vigoare;

- contribuabilii, volumul obligaţiilor fiscale declarate/achitate a cărora, activele imobilizate totale deţinute (corporale, necorporale şi financiare) nu justifică încadrarea acestora în categoria - contribuabililor mari.

5. În Lista contribuabililor mari persoane fizice se includ persoanele fizice care întrunesc cumulativ cel puţin 3 din următoarele criterii:

a) sunt rezidenţi fiscali ai Republicii Moldova;

b) veniturile obţinute pentru ultimele trei perioade fiscale anterioare perioadei fiscale de gestiune depăşesc cumulativ suma de 3 milioane MDL;

c) valoarea cumulativă a activelor deţinute în perioada ultimului an fiscal depăşeşte 50 milioane MDL;

d) deţine controlul direct şi/sau indirect asupra persoanei juridice – contribuabil mare.

 

news-events