Impozitul pe venit: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023

12/01/2023

Începând cu data de 01 ianuarie 2023 au intrat în vigoare mai multe modificări la Codul fiscal privind impozitul pe venit, aprobate prin Legea nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2023).

A fost modificată modalitatea de determinare a facilității fiscale aferentă sumei dobânzii, pentru creditele acordate angajaților.

Facilitatea se va determina reieşind din diferenţa pozitivă dintre rata medie ponderată a dobânzilor aplicate la creditele noi acordate persoanelor fizice pe un termen ce depăşeşte 5 ani, stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, şi rata dobânzii calculată pentru împrumuturile acordate de către angajator salariatului, fără a fi necesar de  rotungit. (art.19 lit.d) din Codul fiscal)

A fost majorat plafonul valorii mijloacelor fixe pentru care se calculează amortizarea în scopuri fiscale de la 6000 lei la 12000 lei. (art.261 alin.(2) din Codul fiscal)

S-a introdus metoda amortizării accelerate pentru întreprinderile mari.

Mărimea amortizării mijlocului fix ce urmează a fi dedusă se determină după cum urmează:

 1. pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăși 50% din costul de intrare al mijlocului fix;
 2. pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii neamortizate a mijlocului fix la durata de funcţionare utilă rămasă a acestuia.

Clasificarea întreprinderii drept întreprindere mare se efectuează în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi, de cifra anuală de afaceri sau de totalul activelor pe care le deţine în ultima zi a perioadei fiscale anterioare anului de punere în funcţiune a mijlocului fix.

Prevederile nu se aplică agenţilor economici care desfăşoară activităţi financiare şi de asigurări prevăzute în secţiunea K a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei. (art.261 alin.(61) din Codul fiscal)

S-a acordat dreptul de utilizare a scutirilor persoanelor fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform art.881 (domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi) şi cap. 1 al titlului X (rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei) proporţional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.

Astfel, în cazul în care persoana va obține pe parcursul anului venituri impozitate conform art.881 (domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi) și cap.1 al titlului X (rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei), aceasta va putea utiliza scutirile conform art. 33, 34 și 35 din Codul fiscal, doar proporțional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.(art.351 din Codul fiscal)

S-au introdus reglementări noi aferente determinării creșterii sau pierderii de capital.

În cazul înstrăinării unui autoturism care a fost în proprietatea contribuabilului cel puțin 3 ani până la data înstrăinării, cu excepția autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic, creșterea sau pierderea de capital nu va fi recunoscută în scopuri fiscale. (art.40 alin.(51) din Codul fiscal)

În cazul vânzării, schimbului sau altă formă de înstrăinare a locuinței proprietate comună în devălmășie, creșterea sau pierderea de capital se va determina de către unul dintre proprietari (coproprietari) în baza acordului comun scris. (art.40 alin.(61) din Codul fiscal)

Au fost ajustate prevederile aferente impozitării veniturilor nerezidenților.

Astfel, pentru nerezidenții care nu desfășoară activitate în Republica Moldova printr-o reprezentanță permanentă a fost specificat expres faptul că, veniturile supuse reținerii la sursa de plată sunt veniturile a căror sursă este Republica Moldova, fără a ține cont de prezența fizică a nerezidentului în țară. (art.70, 71 din Codul fiscal)

În partea ce ține de nerezidenții care desfășoară activitate în Republica Moldova printr-o reprezentanță permanentă, a fost exclus dreptul la deducere a cheltuielilor administrative, suportate de nerezidenţi şi înregistrate de reprezentanţa permanentă, în limita a 10% din salariul calculat al angajaţilor acestei reprezentanţe permanente.

Astfel, la determinarea veniturilor atribuite unei reprezentanțe permanente vor fi admise spre deducere cheltuielile legate nemijlocit de obținerea venitului reprezentanței permanente, confirmate documentar conform prevederilor Titlului II din Codul fiscal. (art.75 alin.(1) din Codul fiscal)

S-a introdus reglementarea nouă aferent amânării achitării impozitului pe venit pentru întreprinderile clasificate ca întreprinderi micro, mici sau mijlocii, pe perioada neachitării plăților sub formă de dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote părţi, din profitul obţinut în perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv.

Atragem atenția asupra faptului că, pentru aplicarea cotei 0% a impozitului pe venit, contribuabilul urmează să prezinte în termen declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioadele 2023-2025 și, concomitent, să indice opțiunea de aplicare a cotei 0% pentru impozitul pe venit.

În cazul în care la prezentarea primei declarații cu privire la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale 2023-2025 contribuabilul va selecta opțiunea de a achita impozitul pe venit în modul general stabilit, ulterior acesta nu va putea solicita ca pentru perioada respectivă să achite impozitul pe venit la cota 0%, chiar dacă va prezenta dare de seamă fiscală corectată pentru perioadele fiscale 2023-2025.

Totuși, atragem atenția asupra faptului că nu toate entitățile, care se califică ca întreprinderi micro, mici sau mijlocii, conform criteriilor determinate în ultima zi a perioadei fiscale potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 179/2016, pot beneficia de aceste prevederi.

Astfel, impozitul pe venit se va declara și se va achita în modul general stabilit, inclusiv pentru profitul nerepartizat aferent anilor 2023-2025, dacă contribuabilul se regăsește în una din următoarele forme de organizare juridică:

 • întreprindere individuală;
 • gospodărie țărănească;
 • rezident al zonei economice libere;
 • rezident al Portului Internațional Liber „Giurgiulești”;
 • rezident al Aeroportului Internațional Liber „Mărculești”;
 • rezident al parcurilor pentru tehnologia informației;
 • agent economic care aplică regimul fiscal stabilit în cap. 71;
 • agent economic care desfășoară activități financiare și de asigurări prevăzute în secțiunea K a CAEM. (art.87 alin.(11) din Codul fiscal)

A fost majorată cota impozitului pe venit aplicabil la sursa de plată de la 3% la 7%, la veniturile sub formă de dobânzi achitate de către băncile, asociaţiile de economii şi împrumut, precum şi emitenţii de valori mobiliare corporative în folosul persoanelor fizice rezidente. (art.901 alin.(37) din Codul fiscal)

De asemenea, s-a stabilit reținerea finală a impozitului pe venit prin aplicarea cotei de 12% pentru veniturile sub formă de dobânzi şi/sau creştere de capital determinată conform art.40 alin.(7) din Codul fiscal de la valorile mobiliare de stat obţinute de către persoanele fizice.(art.901 alin.(38) din Codul fiscal)

A fost modificat termenul de depunere a cererii privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus, astfel începând cu ziua următoare termenului stabilit la art. 83 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, adică începând cu data de 01 mai vor fi recepționate cererile privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus. Cererea depusă anterior termenului stabilit se examinează începând cu ziua următoare termenului stabilit. (art.176 alin. (21) din Codul fiscal)

Totodată, informăm că, modificările care vizează regimul fiscal pentru persoanele fizice care desfășoară activitate independentă vor intra în vigoare începând cu data de 01 iulie 2023 .

Concomitent, atenționăm că, cotele aferente impozitului pe venit și cuantumul scutirilor pentru perioada fiscală 2023 au rămas similare perioadei fiscale 2022.

În acest sens:

 • calcularea impozitului pe venit se va efectua de către SFS prin înmânarea avizului de plată pentru aceste persoane;
 • se va exclude obligația de prezentare a declarației fiscale forma AI17;
 • se va majora plafonul veniturilor din activitatea independentă de la 600 mii lei la 1,2 mil lei;
 • echipamentul de casă și de control utilizat trebuie să fie conectat la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”;
 • se exclude obligația de ținere a evidenţei vînzărilor conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor.

Persoanele care desfășoară activitate independentă vor avea doar următoarele obligațiuni:

 • să păstreze documentele de proveniență pentru bunurile comercializate în termen de 1 an din momentul procurării bunurilor;
 • procurările efectuate de la persoanele fizice să fie înscrise în Borderoul de achiziţie eliberat de Serviciul Fiscal de Stat și să asigure păstrarea acestuia în termen de 1 an. (capitolul 102 titlul II din Codul fiscal)
 1. pentru persoane fizice, întreprinzători individuali şi persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii – în mărime de 12% din venitul anual impozabil;
 2. pentru persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri) – în mărime de 12% din venitul impozabil, fără aplicarea scutirilor prevăzute la capit. 4 din titlul II;
 3. pentru persoanele juridice – în mărime de 12% din venitul impozabil;
 4. pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – în mărime de 7% din venitul impozabil;
 5. pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art.225 şi 2251 – în mărime de 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat în contabilitate de agentul economic. (art.15 din Codul fiscal)

Codul
scutirii

Tipul scutirii

2023

P

Scutirea personală


27 000

M

Scutirea personală majoră


31 500

S

Scutirea soț/soție


x

Sm

Scutirea soț/soție majoră


19800

Nx

Scutirea pentru persoanele întreținute


9000

Hx

Scutirea pentru persoanele întreţinute cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate.

19 800

Похожие новости

55,0 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 12 luni ale anului 2022
04/01/2023
55,0 miliarde lei încasate de Serviciul Fiscal de Stat în 12 luni ale anului 2022
Rapoartele pentru perioadele fiscale începând cu 1 ianuarie 2023 se vor prezenta doar în mod electronic
03/01/2023
Rapoartele pentru perioadele fiscale începând cu 1 ianuarie 2023 se vor prezenta doar în mod electronic
SFS a prezentat spre consultări publice proiectul Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli
03/01/2023
SFS a prezentat spre consultări publice proiectul Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli
Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista contribuabililor mari pentru anii 2023-2024
30/12/2022
Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista contribuabililor mari pentru anii 2023-2024
news-events