Ordin MF nr. 09 din 15.01.2018

O R D I N

privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la

 impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară

activitate profesională în sectorul justiţiei

 

nr. 09  din  15.01.2018

 (în vigoare 26.01.2018) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 27-32 art. 95 din 26.01.2018

 

* * *

În vederea executării prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal, precum şi a modificărilor operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947),

ORDON:

1. Se aprobă formularul tipizat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (forma DAJ17), conform anexei nr.1, şi Modul de completare a acestuia, conform anexei nr.2.

2. Se abrogă Ordinul Ministerului Finanţelor nr.72 din 25 mai 2015 cu privire la aprobarea formularului-tip Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc şi a Modului de completare a acestuia (Monitorul Oficial, 2015, nr.131-138, art.885).

3. Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularelor aprobate, este perioada fiscală a anului 2017, inclusiv pentru contribuabilii care şi-au modificat perioada fiscală în conformitate cu art.121 alin.(4) din Codul fiscal.

31. Declaraţia pentru perioada fiscală 2018 urmează a fi prezentată distinct, pentru etapa I şi, respectiv, etapa II a perioadei fiscale 2018, cu indicarea etapei corespunzătoare a perioadei fiscale 2018.

[Pct.31 introdus prin Ordinul Min.Fin. nr.162 din 26.09.2018, în vigoare 01.10.2018]

 

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.09. Chişinău, 15 ianuarie 2018.

 

Anexa nr.1

la Ordinul Ministrului Finanţelor

nr.09 din 15 ianuarie 2018

 

Formularul-tip

 

Forma DАJ17

Форма

 

Declaraţia

cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care

desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

pe perioada fiscală _______

Декларация

о подоходном налоге лиц, осуществляющих профессиональную

деятельность в сфере правосудия

за налоговый период __________

 

Denumirea contribuabilului _______________________________________________________

Наименование налогоплательщика

 

Codul fiscal _________________________
Фискальный код

 

Adresa  _________________________

Адрес

Denumirea subdiviziunii SFS ____________________

Наименование подразделения ГНС

Codul localităţii (CUATM) ___________
Код местности

 

Categoria contribuabilului

Категория налогоплательщика

 

A Notar
Нотариус
B Executor judecătoresc
Судебный исполнитель
C Cabinetul avocatului
Адвокатский кабинет
C1 Avocat din cadrul Biroului de avocaţi
Адвокат, входящий в состав адвокатского бюро
D Avocat-stagiar
Адвокат-стажер
E Administrator autorizat
Авторизованный управляющий
F Mediator
Медиатор
G Expert judiciar
Судебный эксперт
 

În pătrăţelul literei selectate se pune semnul "√"/

В клетке выбранной литеры проставляется знак "√"

 

Indicatori/ Показатели Cod
Код
Suma
Сумма
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune curente până la impozitare (rândul 0101 – rândul 0102)
Прибыль (убыток) текущего отчетного периода до налогообложения (стр.0101 – стр.0102)
010
Venitul obţinut în perioada de gestiune din activitatea profesională în sectorul justiţiei
Доход отчетного периода от профессиональной деятельности в сфере правосудия
0101
Suma cheltuielilor efective de la activitatea profesională în sectorul justiţiei
Сумма фактических расходов от профессиональной деятельности в сфере правосудия
0102
Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale
Корректировка (увеличение/уменьшение) доходов в соответствии с налоговым законодательством
020
Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale (anexa 1D)
Корректировка (увеличение/уменьшение) расходов в соответствии с налоговым законодательством (приложение 1D)
030
Venit (pierdere) obţinut în perioada fiscală, luând în considerare ajustările (majorările/micşorările) (rândul 010 + rândul 020 – rândul 030)
Доход (убыток), полученный в налоговом периоде, с учетом корректировок (увеличений/уменьшений) (стр.010 + стр.020 – стр.030)
040
Suma cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare în folosul organizaţiilor specificate în art.36 din Codul fiscal, în limitele stabilite (rândul 040 × %)
Сумма расходов, связанных с пожертвованиями на благотворительные и спонсорские цели в пользу организаций, указанных в ст.36 Налогового кодекса, в пределах установленного лимита (стр.040 × %)
050
Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, în limitele stabilite (rândul 040 × %)
Сумма расходов, не подтвержденных документально, в пределах установленного лимита (стр.040 × %)
060
Suma scutirilor (acest indicator nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al calculului (rândul 040 – rândul 050 – rândul 060) (anexa 2D)
Сумма освобождений (данный показатель не должен превышать положительный результат, исчисленный в результате расчета (стр.040 – стр.050 – стр.060)) (приложение 2D)
070
Suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor precedenţi (rândul 040 – rândul 050 – rândul 060 – rândul 070) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rândul 110)
Сумма налогооблагаемого дохода (налогового убытка) без учета налоговых убытков прошлых лет (стр.040 – стр.050 – стр.060 – стр.070) (указывается только положительный результат, а в случае исчисления отрицательного показателя он указывается в стр.110)
080
Suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente permise spre deducere în perioada fiscală curentă, dar nu mai mult decât suma din rândul 080
Сумма налогового убытка прошлых лет, подлежащая вычету в текущем налоговом периоде, но не больше суммы стр.080
090
Suma venitului impozabil (rândul 080 – rândul 090)
Сумма налогооблагаемого дохода (стр.080 – стр.090)
100
Suma pierderilor fiscale (rezultatul negativ calculat la determinarea indicatorului din rândul 080)
Сумма налогового убытка (отрицательный результат, исчисленный при определении показателя стр.080)
110
Cota impozitului pe venit (stabilită la art.694 din Codul fiscal)
Ставка подоходного налога (установленная ст.694 Налогового кодекса)
120
Suma impozitului pe venit (rândul 100 × rândul 120)
Сумма подоходного налога (стр.100 × стр.120)
130
Suma trecerilor în cont conform art.82 din Codul fiscal, inclusiv impozitul pe venit achitat în străinătate
Сумма налоговых зачетов согласно ст.82 Налогового кодекса, в том числе подоходный налог, уплаченный за рубежом
140
Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului (rândul 130 – rândul 140)
Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в лицевом счете налогоплательщика (стр.130 – стр.140)
150
Suma totală a impozitului pe venit achitat pe parcursul perioadei fiscale (în conformitate cu art.695 alin.(2) din Codul fiscal)
Всего сумма уплаченного подоходного налога в течение налогового периода (согласно ч.(2) ст.695 Налогового кодекса)
160
Total impozitul pe venit spre plată (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este pozitiv) (rândul 130 – rândul 140 – rândul 160)
Всего подоходный налог к уплате (заполняется в случаях, когда результат разницы положительный) (стр.130 – стр.140 – стр.160)
170
Suma plăţii în plus a impozitului pe venit achitat/reţinut în plus (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este negativ, fără indicarea semnului) (rândul 130 – rândul 140 – rândul 160)
Сумма переплаты подоходного налога (заполняется без указания знака в случаях, когда результат разницы отрицательный) (стр.130 – стр.140 – стр.160)
180
 

Suma de control/ Контрольная сумма _______________________________

(se reflectă suma din rândul 150/ указывается сумма из стр.150)

 

 

Anexa 1D

Приложение 1D

 

Notă la rândul 030/

Справка к строке 030

Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor
conform prevederilor legislaţiei fiscale

Корректировка (увеличение/уменьшение) расходов
в соответствии с налоговым законодательством

 

Corectări

Корректировки

Cod
Код
Constatat în
Признано в
Diferenţa
col.3-col.2
contabilitatea
financiară

финансовом
учете
scopuri
fiscale

налоговых
целях
Разница
гр.3-гр.2
A 1 2 3 4
Cheltuieli personale şi familiale (art.23 din Codul fiscal)
Личные и семейные расходы (ст.23 Налогового кодекса)
0301 0
Cheltuieli legate de dobânzile plătite sau calculate (art.25 alin.(2) din Codul fiscal)
Расходы, связанные с процентными начислениями, выплаченными или начисленными (ч.(2) ст.25 Налогового кодекса)
0302
Cheltuieli de locațiune
Расходы по найму помещения
0303
Cheltuieli pentru reparaţia proprietăţii (art.27 alin.(8) din Codul fiscal)
Расходы на ремонт собственности (ч.(8) ст.27 Налогового кодекса)
0304
Cheltuieli aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractului de arendă (locaţiune) (art.27 alin.(9) lit.b) din Codul fiscal)
Расходы, связанные с ремонтом основных средств, используемых на основании договора об аренде (имущественном найме) (п.b) ч.(9) ст.27 Налогового кодекса)
0305
Suma uzurii mijloacelor fixe (art.26 din Codul fiscal)
Сумма износа основных средств (ст.26 Налогового кодекса)
0306
Penalităţi, amenzi şi alte sancţiuni aplicate pentru încălcarea actelor normative (art.30 alin.(1) din Codul fiscal)
Пени, штрафы и другие санкции, наложенные за несоблюдение нормативных актов (ч.(1) ст.30 Налогового кодекса)
0307 0
Suma donaţiilor în formă monetară efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare (art.36 alin.(1) din Codul fiscal)
Сумма денежных пожертвований в денежной форме на благотворительные и спонсорские цели (ч.(1) ст.36 Налогового кодекса)
0308 0
Suma cheltuielilor neconfirmate documentar (art.24 alin.(10) din Codul fiscal)
Сумма фактических расходов, не подтвержденных документально (ч.(10) ст.24 Налогового кодекса)
0309
Cheltuielile aferente taxelor de aderare şi cotizaţiilor de membru destinate activităţii patronatelor (art.24 alin.(15) din Codul fiscal)
Расходы по вступительным и членским взносам, связанные с деятельностью патронатов (ч.(15) ст.24 Налогового кодекса)
03010
Alte cheltuieli
Другие расходы
03011    
TOTAL/ ВСЕГО 030 x x

 

Rectificare: La anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.09 din 15 ianuarie 2018 "Privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei",
- în tabelul anexa nr.1D la codul 0308 coloana 3 se citeşte "0";
- în rândul TOTAL (rândul 030) coloana 2 şi coloana 3 se citesc "x".
(Monitorul Oficial nr.33-39 din 02.02.2018, pag.208)

 

 

Anexa 2D/

Приложение 2D

 

Notă la rîndul 070/ Справка к строке 070

Suma scutirilor/ Сумма освобождений

 

Nr.
d/o

п/п
Codul fiscal al persoanei care practică activitate profesională în sectorul justiţiei
Фискальный код лица, осуществляющего профессиональную деятельность в сфере правосудия
Numele şi prenumele persoanei care practică activitate profesională în sectorul justiţiei
Фамилия и имя лица, осуществляющего профессиональную деятельность в сфере правосудия
Codul fiscal al persoanelor întreţinute
Фискальный код иждивенцев
Codul fiscal al soţiei (soţului)
Фискальный код супруги (супруга)
Suma scutirilor utilizate/
Сумма использованных освобождений
Suma totală a scutirilor
(coloana 6 sau 7 + coloana 8 sau 9 + coloana 10 + coloana 11)
Общая сумма освобождений
(гр. 6 или 7 + 8 или 9 + 10 + 11)
P M S Sm N H
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
TOTAL/ ВСЕГО

X

 

Declar că informaţia dată este veridică, iar eu sunt familiarizat cu răspunderea pentru încălcarea legislaţiei fiscale, prevăzută de legislaţie în cazul includerii în ea a informaţiei false sau care induce în eroare.

Заявляю, что настоящая информация является достоверной, и я ознакомлен с мерами ответственности за нарушение налогового законодательства, предусмотренными действующим законодательством, в случае включения в нее ложной или неполной информации.

 

Semnătura ___________________

Подпись

 

 

Anexa 3D/

 Приложение 3D  

 

Desemnarea procentuală / Процентное отчисление  

 

Desemnarea
procentuală/
Процентное
отчисление
Indicatorii / Показатели Codul/
Код
Codul fiscal al beneficiarului în favoarea căruia se efectuează desemnarea procentuală /
Фискальный код получателя, в пользу которого производится процентное отчисление

DP

 

[Anexa nr.1 completată prin Ordinul Min.Fin. nr.5 din 10.01.2020, în vigoare 17.01.2020]

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Min.Fin. nr.102 din 04.06.2018, în vigoare 08.06.2018]

 

 

Anexa nr.2

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.09 din 15 ianuarie 2018

 

MODUL DE COMPLETARE

A DECLARAŢIEI CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT

PENTRU PERSOANELE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE

PROFESIONALĂ ÎN SECTORUL JUSTIŢIEI

 

1. La rubrica "Perioada fiscală" se indică perioada fiscală pentru care se depune Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (în continuare – Declaraţia).

2. La rubrica "Denumirea contribuabilului" se indică denumirea contribuabilului (persoanei care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei) care completează Declaraţia ce urmează să corespundă datelor de înregistrare a activităţii indicate în registrele ţinute de autoritatea competentă.

3. La rubrica "Cod fiscal" se indică codul fiscal reprezentând codul de identificare indicat în licenţă, care permite practicarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei, sau codul fiscal atribuit şi confirmat prin emiterea certificatului de atribuire a codului fiscal de către Serviciul Fiscal de Stat.

4. La rubrica "Adresa" se indică locul de desfăşurare a activităţii (sediul), care corespunde datelor de înregistrare a activităţii indicate din registrele ţinute de autoritatea competentă.

5. La rubrica "Denumirea subdiviziunii SFS" se indică denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deserveşte persoana care practică activitate profesională în sectorul justiţiei.

6. La rubrica "Codul localităţii (CUATM)" se indică codul localităţii la locul de desfăşurare a activităţii (sediul), care corespunde datelor de înregistrare a activităţii indicate în registrele ţinute de autoritatea competentă.

7. La rubrica "Categoria contribuabilului" se bifează cu semnul "√" litera corespunzătoare.

În cazul în care persoana care practică activitate profesională în sectorul justiţiei desfăşoară mai multe activităţi, aceasta va bifa categoriile corespunzătoare.

8. Unitatea de măsură a indicatorilor reflectaţi în Declaraţie este leul moldovenesc, sumele se reflectă în lei, partea zecimală urmând a fi rotunjită până la cel mai apropiat număr întreg.

9. În rândul 010 se indică suma venitului până la impozitare sau suma pierderilor obţinute de către persoana care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei în perioada fiscală de gestiune. Rezultatul (venit impozabil sau pierderi) se determină ca diferenţă dintre suma venitului reflectat în rândul 0101 şi suma cheltuielilor reflectate în rândul 0102 al Declaraţiei. La obţinerea, în perioada de gestiune, a unui indicator cu rezultat pozitiv, în rândul 010 al Declaraţiei se indică suma mărimii venitului până la impozitare, iar în cazul obţinerii unui indicator negativ, acesta urmează a fi reflectat cu semnul minus "−".

10. În rândul 0101 se reflectă suma totală a venitului obţinut, aferent exercitării activităţii profesionale în sectorul justiţiei.

11. În rândul 0102 se indică suma totală a cheltuielilor aferente exercitării activităţii profesionale în sectorul justiţiei.

12. În rândul 020 se reflectă suma totală a ajustării (majorării/micşorării) veniturilor, potrivit prevederilor legislaţiei fiscale cu privire la impozitul pe venit.

13. În rândul 030 se reflectă suma totală a ajustării (majorării/micşorării) cheltuielilor efectuate în conformitate cu legislaţia fiscală cu privire la impozitul pe venit, folosind datele din anexa 1D.

14. Indicatorul din rândul 040 se determină prin următorul calcul: rândul 010 + rândul 020 – rândul 030.

15. În rândul 050 se reflectă suma cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare atât sub formă monetară, cât şi sub formă nemonetară, care sunt deductibile în conformitate cu art.36 din Codul fiscal.

16. În rândul 060 se reflectă suma cheltuielilor totale neconfirmate documentar, care sunt deductibile în conformitate cu art.24 alin.(10) din Codul fiscal.

17. În rândul 070 se indică suma scutirilor de care poate beneficia persoana care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, determinată pentru perioada fiscală gestionară în mărimea părţii aferente perioadei de gestiune din valoarea indicată la art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal. Acest rând se completează doar în cazul nefolosirii scutirii în alte cazuri prevăzute de Codul fiscal (transmiterea scutirii soţiei/soţului sau alte situaţii prevăzute de Codul fiscal). Indicatorul din rândul 070 nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al calculului rândului 040 – rândul 050 – rândul 060 (anexa 2D).

18. Rândul 080 reflectă suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor precedenţi, se determină în felul următor: rândul 040 – rândul 050 – rândul 060 – rândul 070 (se indică doar rezultatul pozitiv sau cifra 0, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rândul 110 fără semnul "–").

19. În rândul 090 se reflectă suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente, dar care se permit spre deducere în perioada fiscală curentă. Rândul respectiv se completează numai în cazul în care indicatorul rândului 080 este mai mare decât 0 şi nu trebuie să depăşească suma indicată în rândul 080.

20. În rândul 100 se indică venitul impozabil care se determină prin următorul calcul: rândul 080 – rândul 090.

21. În rândul 110 se reflectă suma pierderilor fiscale calculate pentru perioada fiscală de gestiune, se reflectă rezultatul negativ determinat în urma calculării indicatorului rândului 080. Suma din rândul 110 se înregistrează fără semnul "–".

22. În rândul 120 se indică cota impozitului pe venit stabilită la art.694 din Codul fiscal.

23. În rândul 130 se reflectă suma impozitului pe venit determinată prin calculul: rândul 100 x rândul 120.

24. În rândul 140 se reflectă suma totală a trecerilor în cont a impozitului achitat în străinătate conform prevederilor art.82 din Codul fiscal.

25. În rândul 150 se reflectă suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului, care se determină prin calculul: rândul 150 = rândul 130 – rândul 140. Rândul 150 se completează doar în cazul constatării valorii pozitive a operaţiunii (rândul 130 – rândul 140). În cazul constatării valorii negative a operaţiunii indicate se completează rândul 180 al Declaraţiei.

26. În rândul 160 se indică suma totală a impozitului pe venit achitat de către contribuabili în perioada fiscală de gestiune.

27. Indicatorii din rândurile 170 şi 180 se determină respectiv prin următorul calcul: rândul 130 rândul 140 rândul 160;

a) pentru suma impozitului pe venit spre plată în rândul 170 se indică suma impozitului pe venit ce urmează a fi achitată la buget;

b) pentru rândul 180 se reflectă suma reţinută/achitată în plus a impozitului pe venit, care reprezintă rezultatul negativ din diferenţa calculului: rândul 130 rândul 140 rândul 160, dar fără indicarea semnului "−" (minus).

 

Completarea anexei 1D Ajustarea (majorarea/micşorarea)

cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale

28. În rândul 0301 se reflectă ajustarea cheltuielilor personale şi familiale raportată în contabilitatea financiară la cheltuielile perioadei de gestiune, dar care nu sunt permise spre deducere, conform prevederilor art.23 şi art.24 alin.(2) din Codul fiscal.

29. În rândul 0302 se reflectă ajustarea cheltuielilor legate de dobânzile calculate. În coloana 2 se reflectă cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – cheltuielile constatate în limitele stabilite la art.25 alin.(2) din Codul fiscal.

30. În rândul 0303 se reflectă cheltuielile de locaţiune a încăperii suportate de persoana care practică activitate în sectorul justiţiei.

31. În rândul 0304 se reflectă ajustarea cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară ca cheltuieli ale perioadei, în coloana 3 – cheltuielile în mărimea lor efectiv suportate. Se consideră cheltuieli constatate în contabilitatea financiară cheltuielile care, conform prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, au fost atribuite la cheltuielile perioadei, adică au influenţat rezultatul financiar. În coloana 2 nu se reflectă suma cheltuielilor capitalizate.

[Pct.31 în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.5 din 10.01.2020, în vigoare 17.01.2020]

 

32. În rândul 0305 se reflectă ajustarea cheltuielilor legate de reparaţia mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locaţiune operaţională (arendă). În coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 suma cheltuielilor în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de limita stabilită la art.27 alin.(9) lit.b) din Codul fiscal.

Determinarea sumei-limită a cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locaţiune operaţională (arendă) se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.289 din 14 martie 2007.

33. În rândul 0306 se reflectă suma uzurii mijloacelor fixe: în coloana 2 – suma constatată în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 – suma calculată conform prevederilor Regulamentului menţionat.

34. În rândul 0307 coloana 2 se reflectă cheltuielile legate de achitarea penalităţilor, amenzilor şi altor sancţiuni aplicate pentru încălcarea actelor normative.

35. În rândul 0308 coloana 2 se reflectă suma donaţiilor în formă monetară efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare, conform datelor contabilităţii financiare.

36. În rândul 0309 coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor neconfirmate documentar.

37. În rândul 03010 se reflectă suma cheltuielilor aferente taxelor de aderare şi cotizaţiilor de membru destinate activităţii patronatelor. În coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 cheltuielile în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de limita stabilită la art.24 alin.(15) din Codul fiscal.

38. În rândul 03011 se reflectă alte cheltuieli, inclusiv cheltuieli care nu sunt permise spre deducere la determinarea obligaţiei fiscale privind impozitul pe venit şi care nu sunt enumerate în poziţiile anterioare.

39. Suma rândului 030 coloana 4 din anexa 1D este egală cu suma rândurilor 0301 – 03011 şi se transferă în rândul 030 din Declaraţie.

 

Completarea anexei 2D Suma scutirilor

40. Anexa 2D se întocmeşte de către contribuabilii cu forma organizatorică cu statut de persoană fizică.

41. În coloana 1 se indică numărul curent.

42. În coloana 2 se indică codul fiscal aferent persoanelor fizice care practică activitate profesională în sectorul justiţiei.

43. În coloana 3 se indică numele şi prenumele persoanei fizice care practică activitate profesională în sectorul justiţiei.

44. În coloana 4 se indică codul fiscal al persoanelor întreţinute.

În cazul în care persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiţiei utilizează două sau mai multe scutiri pentru persoane întreţinute, în coloana 4 se va completa câte un rând separat pentru fiecare persoană întreţinută, cu indicarea codului fiscal al persoanelor întreţinute corespunzător.

Fiecărui cod fiscal îi va corespunde categoria de scutire S sau H din coloana 10 sau 11.

45. În coloana 5 se indică codul fiscal al soţiei (soţului) în cazul în care persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiţiei utilizează scutirea potrivit prevederilor art.34 din Codul fiscal.

46. În coloana 6 se indică suma scutirii personale utilizate conform art.33 alin.(1) din Codul fiscal.

47. În coloana 7 se indică suma scutirii majore utilizate conform art.33 alin.(2) din Codul fiscal.

48. În coloana 8 se indică suma scutirii soţiei (soţului) utilizate conform art.34 alin.(1) din Codul fiscal.

49. În coloana 9 se indică suma scutirii soţiei (soţului) utilizate conform art.34 alin.(2) din Codul fiscal.

50. În coloana 10 se indică suma scutirii pentru persoanele întreţinute, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unor afecţiuni congenitale, art.35 din Codul fiscal.

51. În coloana 11 se indică suma scutirii persoanelor întreţinute − persoane cu dizabilităţi în urma unor afecţiuni congenitale, conform art.35 din Codul fiscal.

52. În coloana 12 se indică suma totală a scutirilor care poate fi utilizată conform prevederilor Codului fiscal. Totodată, suma respectivă nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al calculului (rândul 040 rândul 050 rândul 060).

 

Completarea anexei 3D Desemnarea procentuală

53. Anexa 3D urmează a fi completată de către contribuabilii cu statut de persoane fizice care doresc să direcţioneze anual un cuantum stabilit la art.152 din Codul fiscal din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale.

Desemnarea procentuală se face prin indicarea codului fiscal al beneficiarului inclus în "Lista beneficiarilor desemnării procentuale."

Prima desemnare procentuală se va efectua din impozitul calculat aferent veniturilor perioadei anului 2020."

[Pct.53 introdus prin Ordinul Min.Fin. nr.5 din 10.01.2020, în vigoare 17.01.2020]

 

 

news-events