Ordin MF nr. 126 din 04.10.2017

O R D I N

cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind

reţinerea  impozitului pe venit, a primelor de  asigurare obligatorie de asistenţă

medicală şi  a contribuţiilor de  asigurări  sociale de  stat  obligatorii  calculate

şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat

 

nr. 126  din  04.10.2017

 (în vigoare 01.01.2018) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383-388 art. 1947 din 03.11.2017

 

* * *

În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) şi ale art.133 alin.(2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, din 8 februarie 2007, ediţie specială),

ORDON:

1. Se aprobă:

Formularul tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform anexei nr.1;

Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), conform anexei nr.2;

Formular tipizat (Forma IRM19) Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă, conform anexei nr.3;

Instrucţiune cu privire la modul de completare a Informaţiei privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19), conform anexei nr.4;

Formularul tipizat (Forma CAS18-AN) Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale, conform anexei nr.5;

Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), conform anexei nr.6;

Clasificatorul raporturilor de muncă, conform anexei nr.7;

Clasificatorul motivelor eliberării din câmpul muncii, conform anexei nr.8;

Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate, conform anexei nr.9.

[Pct.1 completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.98 din 28.06.2019, în vigoare 05.07.2019]

[Pct.1 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.33 din 19.02.2019, în vigoare 22.02.2019]

[Pct.1 completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.71 din 26.03.2018, în vigoare 30.03.2018]

 

2. Prima perioadă pentru care se raportează obligaţiile aferente impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, potrivit formularului tipizat aprobat, este luna ianuarie 2018. Ultima perioadă fiscală pentru care raportarea obligaţiilor fiscale se efectuează potrivit formularului tipizat (Forma IPC18) menţionat în punctul 1, este luna decembrie 2020.

[Pct.2 completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.96 din 30.07.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

3. Serviciul Fiscal de Stat va aduce la cunoştinţa contribuabililor prezentul ordin prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.126. Chişinău, 4 octombrie 2017.

 

Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.126 din 4 octombrie 2017

Forma/ Форма IPC18

 

DAREA DE SEAMĂ

privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă

medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

ОТЧЕТ

об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных

взносов обязательного государственного социального страхования

 

Denumirea contribuabilului________________

Наименование налогоплательщика

Serviciul Fiscal de Stat ____________

Государственная налоговая службa

Codul genului principal de

activitate conform CAEM _________

Код основного вида деятельности

согласно КЭДМ

După controlul fiscal

После налоговой проверки

 

           

Rezidentul parcurilor IT

Резидент информационно-

технологических парков

 

 

Codul fiscal_____________________

Фискальный код

Codul localităţii (CUATM)_________

Код местности (КАТЕМ)

Data prezentării________________

Дата представления

Tipul dării de seamă (bifaţi) ______

primară/первоначальный

Тип отчета (отметить)______

de corectare/ корректирующий

Codul CNAS___________________

Код НКСС

Perioada fiscală_________________

Налоговый период

 

 

Tabelul nr.1

Suma venitului achitat, impozitul pe venit şi primele de asigurare

obligatorie de asistenţă medicală reţinute din acesta/

Таблица № 1

Сумма выплаченного дохода, подоходный налог и взносы обязательного

медицинского страхования, удержанные из этого дохода

 

Cod/ Код Tipul sursei de venit/

Вид источника дохода

Codul
sursei
de venit

Код
источ-
ника
дохода

Venitul calculat şi îndreptat spre achitare (lei)

Доход, начисленный и направленный на выплату (леев)

Impozitul pe venit reţinut (lei)

Удержанный подоходный налог (леев)

Suma primelor calculate şi reţinute de către angajatori, alte persoane juridice şi fizice (lei)

Сумма взносов, начисленных и удержанных работодателями и другими юридическими или физическими лицами (леев)

1 2 3 4 5 6
11 Plăţi salariale, art.88 din Codul fiscal /

Заработная плата, ст.88 Налогового кодекса

SAL      
12 Plăţi salariale, art.24 alin.(21) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 /

Заработная плата ч.(21) ст.24 Закона № 1164-XIII от 24 апреля 1997 г.

SAL a)    
21 Dobânzi, art.89 din Codul fiscal/

Процентные начисления, ст.89 Налогового кодекса

DOB     X
31 Veniturile din care se reţine în prealabil impozit, art.90 din Codul fiscal /

Доходы, из которых удерживается предварительно налог,  ст.90 Налогового кодекса

PL     X
32 Venituri scutite de la reţinerea prealabilă a impozitului pe venit conform art.90 din Codul fiscal/

Доходы, освобожденные от предварительного удержания подоходного налога согласно ст.90 Налогового кодекса

PLs)   X X
41 Veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia terenurilor agricole, art.901 alin.(3) din Codul fiscal /

Доходы, полученные физическими лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью, от сдачи во владение и/или пользование (в имущественный наем, аренду, узуфрукт, суперфиций) движимой и недвижимой собственности, за исключением аренды сельскохозяйственных земель, ч.(3) ст.901 Налогового кодекса

FOL     X
42 Dividende, art.901 alin.(31) din Codul fiscal /

Дивиденды, ч.(31) ст.901 Налогового кодекса

DIV a)     X
43 Suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, art.901 alin.(31) din Codul fiscal /

Выведенная из уставного капитала сумма, соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов включительно в соответствии с долей в уставном капитале, ч.(31) ст.901 Налогового кодекса

RCS а)     X
44 Royalty achitate în folosul persoanelor fizice, art.901 alin.(31) din Codul fiscal /

Роялти, выплаченные в пользу физических лиц, ч.(31) ст.901 Налогового кодекса

ROY     X
45 Câştigurile de la jocurile de noroc, şi câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive, art.901 alin.(33) din Codul fiscal/

Выигрыши от азартных игр, и выигрышей в лотереях и/или спортивных пари, ч.(33) ст.901 Налогового кодекса

NOR     X
46 Câştigurile de la cаmpaniile promoţionale /

Выигрыши от рекламных кампаний ч.(33) ст.901 Налогового кодекса

PUB     X
47 Plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea, aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural, art.901 alin.(35) din Codul fiscal/

Выплаты, осуществленные в пользу физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, по доходам, полученным ими от поставки продукции растениеводства и садоводства в натуральном виде, включая плоды грецкого ореха и производную продукцию, и продукции животноводства в натуральном виде, живом и убойном весе, за исключением натурального молока, ч.(35) ст.901 Налогового кодекса

LIV     X

48

Plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor art.901 alin.(36) din Codul fiscal/

Выплаты, осуществленные в пользу физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, по доходам, полученным ими от комиссионной торговли товарами, ч.(36) ст.901 Налогового кодекса

CSM    

X

49 Donaţii a mijloacelor băneşti efectuate de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, conform art.901 alin.( 31) din CF

Дарения денежных средств, произведенные юридическими лицами в пользу физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, согласно ст.901 ч.(31) НК

DON pf    

X

 

491 Plăţi efectuate în folosul persoanelor fizice care livrează produse agricole din horticultură şi fitotehnie şi obiecte ale regnului vegetal, conform art.6918 alin. (2) din CF

Выплаты, осуществленные в пользу физических лиц за произведенную ими продажу продукции растениеводства и/или садоводства и/или объекты растительного мира, согласно ст.6918 ч. (2) НК

AGRAC    

X

Veniturile nerezidentului, art.91 din Codul fiscal/

Доходы нерезидента согласно ст.91 Налогового кодекса

 
51 Royalty/

Роялти

ROY b)     X
52 Dobânzi/

Процентные начисления

DOB b)     X
53 Creşterea de capital /

Прирост капитала

CC     X
54 Dividendele achitate în folosul nerezidentului /

Дивиденды, выплаченные в пользу нерезидента

DIV b)     X
55 Suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social/

Выведенная из уставного капитала сумма, соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов включительно, в соответствии с долей в уставном капитале

RCS b)     X
56 Alte plăţi direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia dividendelor şi a sumelor specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia din Codul fiscal /

Платежи, направленные на выплату нерезиденту, соответствующие доходам, предусмотренным в ст.71, за исключением дивидендов и сумм, указанных в третьем подабзаце части (31) ст.901 Налогового кодекса

PLT     X
61

TOTAL/ ВСЕГО ПО ОТЧЕТУ

X

     
 

Suma de control (col.5 codul 61 – col.5 (codul 41 + codul 42 + codul 43 + codul 44 + codul 45 + codul 46 + codul 47 + codul 48))

Контрольная сумма (гр.5 код 61 – гр.5 (код 41 + код 42 + код 43 + код 44 + код 45 + код 46 + код 47 + код 48))

 

 

Anexă la Tabelul nr.1

Informaţia privind repartizarea impozitului pe venit

calculat din salarii pe subdiviziuni /

Информация о распределении подоходного налога, исчисленного

из заработной платы по подразделениям

 

Nr. crt.

№ п/п

Codul subdiviziunii

Код подразделения

Codul localităţii

Код местности

Suma impozitului pe venit reţinut pentru perioada declarată, total col.5 + col.6 (lei)

Сумма подоходного налога, удержанная за декларируемый период, всего гр.5 + гр.6 (леев)

Suma impozitului pe venit reţinută pentru perioada declarată, codul SAL (lei)

Сумма подоходного налога, удержанная за декларируемый период, код источника SAL (леев)

Suma impozitului pe venit reţinut pentru perioada declarată, codul SALa) (lei)

Сумма подоходного налога, удержанная за декларируемый период, код источника SALа) (леев)

1 2 3 4 5 6
1          
2          
3          
         

TOTAL/ ВСЕГО

     
 

Notă: coloana 4 este echivalentă cu suma reflectată la codurile sursei de venit SAL şi SALa) reflectate în col.5 din tabelul nr.1

Примечание: графа 4 равна сумме кодов источника доходов SAL и SALa), отраженных в графе 5 таблицы № 1

 

 

 

Tabelul nr.2

Informaţia privind începerea, suspendarea şi desfacerea relaţiilor de muncă /

Таблица № 2

Информация о начале, приостановлении и завершении трудовых отношений

 

Nr. crt.

№ п/п

Numele, prenumele persoanei fizice

Фамилия, имя физического лица

Numărul de identificare de stat a persoanei fizice

Государственный идентификационный номер физического лица

Codul personal de asigurare socială (CPAS)

Персональный код социального страхования (CPAS)

Codul funcţiei care acordă dreptul la pensie în condiţii speciale

Код должности, дающий право на пенсию в специальных условиях

Data, luna şi anul naşterii

Дата, месяц и год рождения

Сodul modificărilor relaţiilor de muncă (statutul persoanei asigurate)

Код изменения трудовых отношений (статус застрахованного лица)

Data atribuirii la categoria indicata în col.5/col.7

Дата отнесения к категории, указанной в гр.5/гр.7

1 2 3 4 5 6 7 8
1              
2              
3              

 

Tabelul nr.3

Declaraţie privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

şi informaţia privind evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale

Таблица № 3

Декларация о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования

с информацией о поименном учете застрахованных лиц в государственной системе социального страхования

 

Nr.
crt.


п/п

Numele, prenumele persoanei asigurate

Фамилия, имя застрахованного лица

Numărul de
identificare
a persoanei
asigurate (IDNP)

Идентифи-
кационный
номер
застрахо-
ванного лица
(IDNP)

Cod
personal
de asigurare
socială
(CPAS)

Индивидуаль-
ный код
социального
страхования
(CPAS)

Perioada de
muncă şi de
incapacitate
temporară
de muncă

Период
работы и
временной
нетрудоспо-
собности

Categoria
persoanei
asigurate

Категория
застрахо-
ванного
лица

Tariful contribuţiei (%)
Тариф взносов
(%)
Codul
funcţiei

Код
долж-
ности

Fondul de
salarizare
şi alte
recompense

Фонд
оплаты
труда и
прочих
вознаграж-
дений

Indemnizaţia
pentru
incapacitatea
temporară
de muncă

Пособия по
временной
нетрудоспо-
собности

Contribuţii
individuale
de asigurări
sociale
calculate

Индивиду-
альные
взносы
социального
страхования
начисленные

Contribuţii
datorate de
angajator
calculate

Взносы
работо-
дателя
начис-
ленные

de la
data de

с
рабочей
даты

până la
data de

по
рабочую
дату

1 2 3 4 5 6 7 71 8 9 10 11 12
1  
2                    
3                        
                       

TOTAL: (lei, bani) /

ВСЕГО (леев, банов)

X   X
1. Contribuţii de asigurări sociale datorate de angajator, inclusiv:/

Взносы социального страхования работодателя, в том числе:

X   X X X X X
1.1 Angajatorii, conform tarifului de 23% /

Работодатели, в соответствии с тарифом 23%

X   X   X X  
1.11 Angajatorii, conform tarifului de 18%

Работодатели, в соответствии с тарифом 18%

             
1.2 Angajatorii, conform tarifului de 33% /

Работодатели, в соответствии с тарифом 33%

X

  X   X X  
1.21 Angajatorii, conform tarifului de 26%

Работодатели, в соответствии с тарифом 26%

X

           
1.3 Angajatorii, conform tarifului 18% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie/

Работодатели, в соответствии с тарифом 18% на 2 среднемесячные заработные платы, прогнозируемые по экономике

X

  X   X X  
1.4 Angajatorii, conform tarifului de 18%/

Работодатели, в соответствии с тарифом 18%

X

  X   X X  
1.5 inclusiv din mijloacele angajatorului 12% /

в том числе из средств работодателей 12%

X

  X X X X  
1.6  Persoanele fizice, conform taxei fixe /

Физические лица, в соответствии с фиксированным тарифом

X   X X X X
1.7 Suma bazei de calcul şi a contribuţiei de asigurări sociale de stat calculată de persoanele care exercită independent profesiunea de medic, conform tarifului de 18% /

Сумма расчетной базы и взносов обязательного социального страхования начисленные лицами, самостоятельно осуществляющими профессиональную врачебную деятельность, согласно тарифу 18%

             
2. Suma bazei de calcul a contribuţiei individuale şi suma totală a contribuţiei individuale сalculate/

Сумма расчетной базы индивидуальных взносов и общая сумма начисленных индивидуальных взносов

X   X X X
2.1 Suma bazei de calcul şi a contribuţiei individuale calculată de perspoanele care exercită independent profesiunea de medic/

Сумма расчетной базы и индивидуальных взносов обязательного социального страхования начисленные лицами, самостоятельно осуществляющими профессиональную врачебную деятельность

             
3. Suma totală a indemnizaţiilor calculate în perioada de gestiune, inclusiv:/

Общая сумма исчисленных пособий в отчетном периоде, в том числе:

X   X X X X
3.1 Indemnizaţii calculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele BASS /

Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанными с работой, выплачиваемые из средств БГСС

15312   X X   X X
3.2 Indemnizaţii calculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele BASS /

Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, выплачиваемые из средств БГСС

15322   X X   X X
3.3 Indemnizaţii calculate pentru îngrijirea copilului bolnav/

Исчисленные пособия по уходу за больным ребенком

15332   X X   X X
3.4 Indemnizaţii calculate pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS /

Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые с первого дня из средств БГСС

15342   X X X X
4. Suma totală a indemnizaţiei plătite în perioada de gestiune, inclusiv:/

Общая сумма выплаченных пособий в отчетном периоде, в том числе:

X   X X X X
4.1 Indemnizaţii plătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele BASS /

Выплаченные пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой, выплачиваемые из средств БГСС

15312   X X   X X
4.2 Indemnizaţii plătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele BASS /

Выплаченные пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, выплачиваемые из средств БГСС

15322   X X   X X
4.3 Indemnizaţii plătite pentru îngrijirea copilului bolnav/

Выплаченные пособия по уходу за больным ребенком

15332   X X   X X
4.4 Indemnizaţii plătite pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS /

Выплаченные пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые с первого дня из средств БГСС

15342   X X X X
 

Notă: Numărul curent se indică în mod consecutiv pe tot tabelul, indiferent de numărul de pagini, şi se va repeta în cazul în care sunt mai multe înscrieri pentru aceeaşi persoană asigurată/

Примечание: Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц, и будет повторяться в случае если по одному застрахованному лицу будет больше одной записи

 

Conducător/Руководитель ______________________  Contabilul şef/Главный бухгалтер ____________________________

 

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.19 din 28.01.2020, în vigoare 31.01.2020]

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.33 din 19.02.2019, în vigoare 22.02.2019]

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Min.Fin. nr.152 din 12.09.2018, în vigoare 01.10.2018]

 

 

Anexa nr.2

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.126 din 4 octombrie 2017

 

[Anexa nr.2 în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.152 din 22.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

 

INSTRUCŢIUNE

cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului

pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor

de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18)

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) care se întocmeşte pe un formular, aprobat de Ministerul Finanţelor.

2. Darea de seamă nominalizată se prezintă, în termenul stabilit de legislaţia fiscală, subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe sau utilizând în mod obligatoriu, potrivit art.187 din Codul fiscal, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat. La prezentarea Dării de seamă pe suport de hârtie nu se admit modificări şi completări. La depistarea unor greşeli şi/sau erori contribuabilii sunt în drept să prezinte Darea de seamă corectată în condiţiile stabilite la art.188 din Codul fiscal.

3. Darea de seamă corectată este versiunea dării de seamă precedente şi se prezintă în modul stabilit la art.188 din Codul fiscal. Darea de seamă corectată poate fi prezentată şi la necesitatea corectării datelor ce nu ţin de obligaţiile declarate (spre exemplu, datele din tabelul nr.3, cum ar fi: categoria persoanei asigurate, codul funcţiei, perioada de activitate etc.).

În cazul în care ca rezultat al controlului fiscal au fost calculate suplimentar contribuţii de asigurări sociale sau a fost micşorată suma acestora, entitatea este obligată să prezinte Darea de seamă (Forma IPC18) bifând câmpul "După controlul fiscal" prin care va modifica doar indicatorii din tabelul nr.3 şi anume rândurile pentru angajaţii/persoanele fizice pentru care obligaţia a fost modificată. În cazul menţionat suma totalurilor din tabelul nr.3 nu urmează să fie completată.

4. Rezidenţii parcurilor IT prezintă Darea de seamă (Forma IPC18) şi completează, după caz, tabelul nr.2 şi parţial tabelul nr.3, în partea ce ţine de informaţia ce vizează venitul asigurat calculat în condiţiile stabilite la art.16 din Legea nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei pe fiecare angajat şi contribuţiile de asigurări sociale aferente acestui venit, cu excepţia rândurilor 1-4. În cazul în care rezidenţii parcurilor IT calculează plăţi în folosul persoanelor fizice terţe pentru serviciile prestate, sau executarea de lucrări, alte plăţi care constituie baza de calcul pentru contribuţiile menţionate, aceştia vor completa Darea de seamă (Forma IPC18) în modul general stabilit.

[Pct.4 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.71 din 26.03.2018, în vigoare 30.03.2018]

 

5. Instituţiile, pentru care în temeiul legislaţiei în vigoare sunt stabilite norme speciale de protecţie a datelor, prezintă informaţia din tabelul nr.3 privind persoanele asigurate conform reglementărilor stabilite între instituţie şi Casa Naţională de Asigurări Sociale.

6. Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Dării de seamă (Forma IPC18) dările de seamă/declaraţiile de corectare şi primare prezentate cu întârziere ce vizează impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii urmează să fie prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile până la data menţionată, organelor care au administrat aceste dări de seamă/declaraţii.

7. În temeiul art.92 din Codul fiscal şi a art.5 alin.(11) din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorii care în luna de gestiune nu efectuează plăţi în folosul persoanelor fizice, nu calculează contribuţii de asigurări sociale şi nu au angajaţi, nu au obligaţia de a prezenta darea de seamă (forma IPC18) pentru luna de gestiune.

[Pct.7 introdus prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.33 din 19.02.2019, în vigoare 22.02.2019]

 

8. Pentru perioadele începând cu 1 iulie 2019 în tabelul nr.3 "Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi informaţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale" se declară:

8.1 Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă stabilite şi plătite din contul angajatorului, reglementate de art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr.289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

8.2 Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională stabilite din contul angajatorului, precum şi din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, care se plătesc integral de angajator, reglementate de Legea nr.756/1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale, a căror modalitate de stabilire, plată şi declarare nu se modifică de la 1 iulie 2019 până la 31 mai 2020.

8.21. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele angajatorilor, conform Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756/1999, pentru concedii medicale acordate cu începere de la 1 iunie 2020.

8.22. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, reglementate de Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756/1999, pentru concedii medicale acordate până la 31 mai 2020 inclusiv, care continuă după această dată.

8.3 Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizaţiile pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat prevăzute pentru concediile medicale acordate pînă la 30 iunie 2019 inclusiv, precum şi care continuă după această dată, care se calculează şi se plătesc de angajatori în conformitate cu reglementările în vigoare de pînă la 30 iunie 2019.

[Pct.8 completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.77 din 17.06.2020, în vigoare 20.06.2020]

[Pct.8 introdus prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.98 din 28.06.2019, în vigoare 05.07.2019]

 

II. MODUL DE COMPLETARE A DĂRII DE SEAMĂ

Darea de seamă (Forma IPC18) se completează după cum urmează:

În preambulul dării de seamă se reflectă:

în rubrica "Denumirea contribuabilului" – denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate conform legislaţiei în vigoare;

în rubrica "Rezidentul parcurilor IT" – contribuabilul înregistrat în calitate de rezident al parcurilor IT pune semnul "√" în pătrăţelul respectiv;

în rubrica "Tipul dării de seamă (bifaţi)" se bifează în dreptul indicatorului "primară" în cazul în care darea de seamă pentru perioada fiscală indicată se prezintă pentru prima dată sau în dreptul indicatorului "de corectare" – în cazul în care pentru perioada fiscală indicată se prezintă darea de seamă care corectează darea de seamă primară;

în rubrica "Serviciul Fiscal de Stat" – denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul, la care prezintă darea de seamă;

în rubrica "Codul fiscal" – codul fiscal, care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

în rubrica "Codul CNAS" – semnul convenţional de înregistrare, atribuit de către CNAS fiecărui plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat;

în rubrica "Codul genului principal de activitate" – codul genului principal de activitate, determinat conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, care corespunde codului din patru cifre;

în rubrica "Codul localităţii (CUATM)" – codul localităţii unde este înregistrat sediul central al contribuabilului – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 3 septembrie 2003 prin Hotărârea Departamentului "Moldova-Standard" nr.1398-ST din 3 septembrie 2003;

în rubrica "Perioada fiscală" – perioada fiscală pentru care se prezintă darea de seamă respectivă. Rubrica data se completează sub formă de cod cu următorul format:

P/NN/AAAA,

unde:

P – indică periodicitatea prezentării dării de seamă şi poate primi valorile "L" – pentru perioada fiscală lunară (art.121 din Codul fiscal);

NN – indică numărul de luni pentru perioada lunară (L): de la 1 până la 12;

AAAA – indică anul gestionar;

în rubrica "După controlul fiscal" se pune semnul "√" în pătrăţelul respectiv în cazul în care se prezintă Darea de seamă după controlul fiscal în cadrul căruia au fost calculate suplimentar sau micşorate contribuţiile de asigurări sociale;

în rubrica "Data prezentării" – data efectivă a prezentării dării de seamă subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat.

 

Tabelul nr.1 Suma venitului achitat, impozitul pe venit şi primele

de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute din acesta

la codul 11 col. 4 – suma venitului calculat şi îndreptat spre achitare în luna de gestiune sub formă de salarii şi facilităţi fiscale conform art.88 alin.(1) din Codul fiscal (suma respectivă se reflectă fără deducerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii), inclusiv veniturile specificate la art.71 alin.(1) lit.n) şi o) din Codul fiscal achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi veniturile specificate la art.88 alin.(5) din Codul fiscal;

la codul 11 col. 5 – suma impozitului pe venit reţinut din suma venitului indicat în coloana 4;

la codul 11 col.6 –  suma totală a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajatori şi reţinute de la angajaţi, alte persoane fizice. Se reflectă suma totală a primelor calculate din salariile şi alte recompense achitate în perioada de gestiune, care constituie bază de calcul al primelor menţionate, potrivit Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

la codul 12 col.4 – venitul impozabil lunar achitat în luna de gestiunea angajaţilor agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe, care corespund activităţilor din anexa nr.1 la Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997;

la codul 12 col.5 – suma impozitului pe venit reţinut din suma venitului indicat în col.4;

la codul 12 col.6 – - suma totală a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajatori şi reţinute de la angajaţi, alte persoane fizice. Se reflectă suma totală a primelor calculate din salariile şi alte recompense achitate în perioada de gestiune, care constituie bază de calcul al primelor menţionate, potrivit Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

la codul 21 col.4 – suma venitului achitat sub formă de dobândă (art.89 din Codul fiscal);

la codul 21 col.5 – suma impozitului pe venit reţinut din venitul menţionat în col.4;

la codul 31 col.4 – suma veniturilor din care se reţine în prealabil impozitul pe venit, conform art.90 din Codul fiscal;

la codul 31 col.5 – suma impozitului pe venit care se reţine din venitul reflectat în col.4;

la codul 32 col.4 – suma veniturilor din care nu urmează să se reţină în prealabil impozitul pe venit (art.90 din Codul fiscal). Ca exemplu poate servi suma arendei terenurilor agricole achitate persoanei fizice care a transmis în arendă terenurile menţionate, suma achitată din înstrăinarea valorilor mobiliare etc.;

la codul 41 col.4 – veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia terenurilor agricole (art.901 alin.(3) din Codul fiscal);

la codul 41 col.5 – suma impozitului pe venit reţinut din veniturile menţionate în col.4;

la codul 42 col.4 – suma dividendelor achitate (art.901 alin.(31) din Codul fiscal);

la codul 42 col.5 – suma impozitului pe venit din dividendele menţionate în col.4;

la codul 43 col.4 – suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social (art.901 alin.(31) din Codul fiscal);

la codul 43 col.5 – impozitul pe venit reţinut din veniturile indicate în col.4;

la codul 44 col.4 – venitul achitat sub formă de royalty în folosul persoanelor fizice potrivit art.901 alin.(31) din Codul fiscal;

la codul 44 col.5 – impozitul pe venit reţinut din venitul menţionat în col.4;

la codul 45 col.4 – câştigurile de la jocurile de noroc, şi câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui câştig de la loterii şi/sau pariuri sportive depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), (art.901 alin.(33) din Codul fiscal);

la codul 45 col.5 – impozitul pe venit reţinut din veniturile menţionate în col.4;

la codul 46 col.4 – câştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui câştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal;

la codul 46 col.5 – impozitul pe venit reţinut din veniturile menţionate în col.4;

la codul 47 col.4 – plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea, aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural (art.901 alin.(35) din Codul fiscal);

la codul 47 col.5 – impozitul pe venit reţinut din venitul menţionat în col.4;

la codul 48 col.4 – plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente desfacerii prin unităţile comerciale de consignaţie a mărfurilor (art.901 alin.(36) din Codul fiscal);

la codul 48 col.5 – impozitul pe venit reţinut din veniturile menţionate în col.4;

la codul 49 col.4 – suma donaţiilor efectuată de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (art.901 alin.( 31) din Codul fiscal;

la codul 49 col.5 – impozitul pe venit reţinut din veniturile menţionate în col.4;

la codul 491 col.4 – plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice care livrează produse agricole din horticultură şi fitotehnie şi obiecte ale regnului vegetal (art.6918 alin. (2) din Codul fiscal ;

la codul 491 col.5 – impozitul pe venit reţinut din plăţile menţionate în col.4;

la codul 51 col.4 – venitul sub formă de royalty îndreptat spre achitare persoanelor nerezidente;

la codul 51col.5 – impozitul pe venit reţinut din veniturile menţionate în col.4;

la codul 52 col.4 – suma venitului sub formă de dobânzi îndreptate spre achitare nerezidenţilor;

la codul 52 col.5 – impozitul pe venit reţinut din veniturile menţionare în col.4;

la codul 53 col.4 – venitul sub formă de creştere de capital;

la codul 53 col.5 – impozitul pe venit reţinut din veniturile menţionate în col.4;

la codul 54 col.4 – dividendele achitate în folosul nerezidentului;

la codul 54 col.5 – impozitul pe venit din dividendele indicate în col.4;

la codul 55 col.4 – suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;

la codul 55 col.5 – impozitul pe venit reţinut din venitul menţionat în col.4;

la codul 56 col.4 – alte plăţi direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia dividendelor şi a sumelor specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia din Codul fiscal;

la codul 56 col.5 – impozitul pe venit reţinut din veniturile menţionate în col.4;

la codul 61 col.4 – suma totală a veniturilor achitate;

la codul 61 col.5 – suma totală a impozitului pe venit reţinut din veniturile reflectate în col.4;

la codul 61 col.6 – suma totală a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate şi reţinute de către angajatori, alte persoane abilitate cu acest drept din plăţile salariale şi alte recompense achitate în perioada de gestiune, ce constituie baza de calcul pentru primele menţionate în conformitate cu prevederile Legii nr.1593 din 26 decembrie 2002.

Pentru plăţile reflectate la codurile 51 – 56, în cazul în care acestea potrivit tratatelor internaţionale privind evitarea dublei impuneri se scutesc de impozitare, se vor completa doar indicatorii din col.4 "Venit calculat şi îndreptat spre achitare (lei)".

[Modul de completare a Tabelului nr.1 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.19 din 28.01.2020, în vigoare 31.01.2020]

[Modul de completare a Tabelului nr.1 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.71 din 26.03.2018, în vigoare 30.03.2018]

 

Anexa la Tabelul nr.1 Informaţia privind repartizarea impozitului

 pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni

în col.2 – codul subdiviziunii entităţii;

la col.3 - codul localităţii în care este amplasată subdiviziunea (codul unic de identificare), care este atribuit conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM);

în col.4 – se reflectă suma totală a impozitului pe venit reţinut pentru perioada declarată (suma totală de la col.5 + col.6). Suma reflectată în col.4 este echivalentă cu suma codurilor surselor de venituri SAL şi SAL a) (col.5 tabelul nr.1 din Darea se seamă);

în col.5 – se reflectă suma impozitului pe venit reţinut pentru perioada declarată din venitul reflectat de angajator cu codul sursei de venit SAL;

în col.6 – se reflectă suma impozitului pe venit reţinut pentru perioada declarată din venitul reflectat de angajator cu codul sursei de venit SAL a).

Repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni se efectuează doar pe subdiviziunile în care activează angajaţi conform modului de evidenţă a acestora, aferent reţinerilor din plăţile salariale.

Contribuabilii înregistraţi cu sediul în mun. Chişinău (cu excepţia satelor (comunelor)), care au amplasate subdiviziuni în mun. Chişinău (cu excepţia celor amplasate în sate (comune)), urmează să declare şi să stingă prin achitare obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit aferent subdiviziunilor, corespunzător codului statistic al localităţii sediului contribuabilului.

În cazul contribuabililor înregistraţi cu sediul în afara mun. Chişinău sau în satele (comunele) din raza mun. Chişinău, care au amplasate două sau mai multe subdiviziuni în raza mun. Chişinău (cu excepţia celor amplasate în sate (comune)), urmează să declare şi să stingă obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit aferente subdiviziunilor, corespunzător codului statistic al localităţii uneia dintre subdiviziuni.

[Modul de completare a Anexei la Tabelul nr.1 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.19 din 28.01.2020, în vigoare 31.01.2020]

[Modul de completare a Anexei la Tabelul nr.1 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.71 din 26.03.2018, în vigoare 30.03.2018]

 

Tabelul nr.2 Informaţia privind începerea, suspendarea

şi desfacerea relaţiilor de muncă

în col.1 – numărul curent al înscrierii efectuate în tabel care se va repeta în cazul în care se îndeplinesc mai multe înscrieri pe aceeaşi persoană asigurată;

în col.2 – numele şi prenumele persoanei căreia i se declară venitul asigurat, conform datelor din documentul ce identifică persoana;

în col.3 – numărul de identificare a persoanei (IDNP) ce se conţine în documentul de identificare a persoanei asigurate. În lipsa numărului de identificare a persoanei, coloana dată se completează cu seria şi numărul actului de identitate a acesteia, prevăzut de legislaţia în vigoare, pentru stabilirea statutului de asigurat în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

în col.4 – se indică codul personal de asigurare socială atribuit fiecărei persoane la momentul înregistrării în Registrul de stat al evidenţei individuale;

în col.5 – se înscrie codul funcţiei în care se regăsesc persoanele asigurate în conformitate cu Clasificatorul funcţiilor care dă dreptul la pensie în condiţii avantajoase elaborat de CNAS. Rubrica dată se completează doar de către entităţile economice care angajează persoane în funcţiile prevăzute de Clasificator;

în col.6 – data, luna şi anul naşterii persoanei asigurate;

în col.7 – codul modificărilor relaţiilor de muncă (statutul persoanei asigurate) conform Clasificatorului modificării relaţiilor de muncă aprobat de CNAS de comun cu CNAM;

în col.8 – data atribuirii la categoria indicată în col.5/col.7.

Notă:

1. În cazul survenirii riscului asigurat (maladie sau afecţiuni) la persoana fizică care s-a angajat pe parcursul lunii, până la data prezentării dării de seamă (forma IPC18) pentru perioada de raportare, angajatorii prezintă Informaţia privind iniţierea raporturilor de muncă, cu scop informativ, prin canale electronice de raportare la Serviciul Fiscal de Stat (Declaraţia CNAM), sau pe suport de hârtie – agenţiilor teritoriale ale CNAM.

Ulterior informaţia prezentată pe parcursul lunii de gestiune urmează să fie inclusă obligatoriu în darea de seamă (Forma IPC18) care se prezintă pentru această perioadă.

2. Informaţia privind începerea, suspendarea şi desfacerea relaţiilor de muncă pentru persoanele ce nu deţin numărul personal de identificare (IDNP) se prezintă, suplimentar, agenţiilor teritoriale şi reprezentanţilor CNAM, pe suport de hârtie, în formatul tabelului nr.2.

Tabelul nr.2, prezentat pe suport de hârtie, se autentifică prin aplicarea semnăturilor persoanelor responsabile (conducătorul şi contabilul-şef) ale contribuabilului sau semnătura contribuabilului (a reprezentantului acestuia).

[Nota în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.152 din 12.09.2018, în vigoare 01.10.2018]

 

Tabelul nr.3. Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor

de asigurări sociale de stat obligatorii şi informaţia privind evidenta nominală

a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale

în col.1 – numărul curent al înscrierii efectuate în tabel, care se va repeta în cazul în care se îndeplinesc mai multe înscrieri pe aceeaşi persoană asigurată;

în col. 2 – numele şi prenumele persoanei căreia i se declară venitul asigurat, conform datelor din documentul ce identifică persoana;

în col. 3 – numărul de identificare a persoanei (IDNP) ce se conţine în documentul de identificare a persoanei asigurate. În cazurile de lipsă a acestuia, rubrica dată se completează cu zero;

în col. 4 – codul personal de asigurare socială atribuit fiecărei persoane la momentul înregistrării în Registrul de stat al evidenţei individuale în cazul lipsei acestuia se completează cu zero;

în col. 5, col. 6 – data începerii şi încheierii activităţii de muncă, precum şi data începerii şi încheierii concediului medical pe parcursul lunii. Rubrica dată poate include şi alte perioade care depăşesc perioada de gestiune şi au impact asupra stabilirii prestaţiilor de asigurări sociale: perioada aflării în concediul medical, concediul de odihnă anual, se acceptă dublarea perioadelor doar în cazurile de rechemare a angajatului din concediul de odihnă anual. Sumele acordate pentru concediul de odihnă, precum şi pentru concediile medicale se reflectă în perioadele /lunile pentru care acestea sunt calculate.

în col. 7 – codul categoriei în care se regăsesc persoanele asigurate în conformitate cu Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate elaborat de CNAS. Pentru o persoană pot fi indicate diferite coduri ale categoriei cu diferite perioade din luna de gestiune sau din lunile anterioare sau posterioare lunii de gestiune;

în col. 8 – codul funcţiei în conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor (profesiilor, funcţiilor). Se pot indica diferite coduri, respectiv cu diferite perioade în luna de gestiune. Se completează obligatoriu;

în col. 9 – fondul de salarizare şi alte recompense, care servesc drept bază de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru asigurat. Reflectarea se efectuează conform metodei de calcul. Fondul de salarii şi alte recompense (venitul asigurat) recalculate de către angajator pentru perioadele anterioare lunii de raportare se declară în luna în care acestea se reflectă în evidenţa contabilă. Pentru situaţiile de reflectare a recalculărilor care afectează stagiul de cotizare (necesitatea reflectării sumelor negative, cu semnul "-" (minus) se prezintă Darea de seamă de tipul de corectare;

în col. 10 – suma indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă (concediul medical) calculată. Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă se reflectă în lunile pentru care a fost calculată. Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă se indică integral, începând cu prima zi de îmbolnăvire, repartizat pe categoriile tipurilor de boală şi sursele de achitare;

în col. 11 – suma contribuţiei individuale de asigurări sociale calculate. Contribuţia se determină aplicând tariful contribuţiei (%) asupra indicatorului reflectat în rubrica corespunzătoare a categoriei persoanelor asigurate. Contribuţia individuală nu poate fi mai mică decât tariful stabilit de legislaţia în vigoare;

în col. 12 – cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale calculate conform cotei corespunzătoare. Contribuţia se determină aplicând cota (%) contribuţiei la cuantumul corespunzător rubricii categoriei persoanelor asigurate;

în rândul Total – se completează suma totală pe coloanele 9, 10, 11 şi 12 cu excepţia cazurilor când este bifat indicatorul "Rezidentul parcurilor IT". În acest caz sumele venitului asigurat declarat pe fiecare angajat în condiţiile stabilite la art.16 din Legea nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei pe fiecare angajat şi a contribuţiilor ce reies din acesta nu se includ în acest rând.

în rând. 1 "Contribuţii de asigurări sociale datorate de angajator, inclusiv:" – se reflectă categoria de plătitor şi tariful aplicabil în anul de gestiune, şi anume:

în rând. 1.1 "Angajatorii, conform tarifului de 23%" – se completează de către autorităţile / instituţiile bugetare şi autorităţile / instituţiile publice la autogestiune, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor medico-sanitare, care aplică tariful pentru calcularea contribuţiilor de asigurări sociale în mărime de 23%. Indicatorul din col.9 constituie suma totală a salariilor şi a altor recompense calculate pentru fiecare angajat al entităţii, precum şi pentru persoanele fizice altele decât angajaţii cărora le-au fost calculate alte recompense, dacă acestea constituie baza de calcul a contribuţiilor de asigurare socială. În col.12 se reflectă suma contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 23%;

1.11 Angajatorii, conform tarifului de 18%" - se completează de către entităţile din sectorul privat, inclusiv întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, organizaţiile necomerciale, precum şi instituţiile bugetare de învăţământ superior şi medico-sanitare, care aplică tariful pentru calcularea contribuţiilor de asigurări sociale în mărime de 18%. Indicatorul din col.9 constituie suma totală a salariilor şi a altor recompense calculate pentru fiecare angajat al entităţii, precum şi pentru persoanele fizice altele decât angajaţii cărora le-au fost calculate alte recompense, dacă acestea constituie baza de calcul a contribuţiilor de asigurare socială. În col.12 se reflectă suma contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 18%;

în rând.1.2 "Angajatorii, conform tarifului de 33%" – se completează de către autorităţile / instituţiile bugetare şi autorităţile / instituţiile publice la autogestiune, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor medico-sanitare, care aplică tariful de calculare a contribuţiilor de asigurări sociale în mărime de 33%. Indicatorul din col.9 constituie suma totală a salariilor şi a altor recompense calculate pentru fiecare angajat al entităţii, precum şi pentru persoanele fizice altele decât angajaţii cărora le-au fost calculate alte recompense, dacă acestea constituie baza de calcul a contribuţiilor de asigurare socială. În col.12 se reflectă suma contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 33%;

1.21 Angajatorii, conform tarifului de 26%" - se completează de către autorităţile / instituţiile bugetare şi autorităţile / instituţiile publice la autogestiune, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor medico-sanitare, şi aplică tariful de calculare a contribuţiilor de asigurări sociale în mărime de 26%. Indicatorul din col.9 constituie suma totală a salariilor şi a altor recompense calculate pentru fiecare angajat al entităţii, precum şi pentru persoanele fizice altele decât angajaţii cărora le-au fost calculate alte recompense, dacă acestea constituie baza de calcul a contribuţiilor de asigurare socială. În col.12 se reflectă suma contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 26%;

în rând.1.3 "Angajatorii, conform tarifului de 18% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie" – se completează de către entitatea care aplică tariful de calculare a contribuţiilor de asigurări sociale în mărime de 18% din două salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern. Indicatorul din col.9 se completează manual şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul angajaţilor care satisfac cerinţele stabilite la art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi suma a două salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern. În col.12 se reflectă suma contribuţiei care se determină ca produsul dintre indicatorul reflectat în col.9 şi tariful în mărime de 18%;

în rând.1.4 "Angajatorii, conform tarifului de 18%" – se completează de către entitatea care aplică tariful pentru calcularea contribuţiilor de asigurări sociale în mărime de 18%*. Indicatorul din col.9 constituie suma totală a salariului şi a altor recompense calculate pentru fiecare angajat al entităţii, precum şi pentru persoanele fizice altele decât angajaţii cărora le-au fost calculate alte recompense dacă acestea constituie baza de calcul a contribuţiilor de asigurare socială. În col.12 se reflectă suma contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator care se determină în mod automatizat şi constituie: suma din col.9 înmulţită la tariful de 18%;

în rând.1.5 "inclusiv din mijloacele angajatorului 12%" – se completează indicatorul col.12 care constituie 12% din suma reflectată în col.9;

* Notă: indicatorii din rândurile 1.4 şi 1.5 se completează de angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice) care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puţin de 95% din activităţile stipulate în grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (în continuare - CAEM). Pentru determinarea faptului dacă angajatorii menţionaţi desfăşoară activitate în proporţie de cel puţin 95% din activităţile stipulate în grupele 01.1-01.6 din CAEM se calculează raportul dintre suma venitului obţinut din activităţile respective şi suma venitului din activitatea operaţională înregistrată în evidenţa contabilă. În acest caz, ambii indicatori ce ţin de mărimea venitului obţinut se determină pe perioada de gestiune, conform Legii contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017.

Stabilirea proporţiei de 95% se asigură prin aprobarea acesteia în Politica de contabilitate a entităţii până la 1 ianuarie a anului de gestiune. Până la depunerea dării de seamă (Forma IPC18) pentru ultima lună a anului de gestiune, entitatea urmează să aprecieze mărimea efectivă a proporţiei în baza indicatorilor anuali ai activităţii.

În cazul în care entitatea nu a indicat în Politica de contabilitate intenţia de practicare a activităţii de cel puţin 95% din activităţile stipulate în grupele 01.1-01.6 din CAEM şi, efectiv, pe parcursul anului de gestiune a înregistrat o mărime a acestui indicator mai mare decît 95%, aceasta este în drept să efectueze recalculul contribuţiilor menţionate aplicând tariful redus pentru calcularea contribuţiilor de 12% cu prezentarea, conform art.188 din Codul fiscal, a dărilor de seamă corectate.

În cazul în care, pe parcursul anului de gestiune, entitatea a aplicat tariful redus în mărime de 12%, însă mărimea efectivă a ponderii activităţilor specificate în grupele 01.1 – 01.6 din CAEM este sub nivelul stabilit, entitatea, în condiţiile stabilite la art.188 din Codul fiscal, va depune dări de seamă corectate, cu aplicarea tarifului general stabilit.

Suma indicatorilor din rândurile 1.1 – 1.4 col.12 urmează să fie egală cu suma din rândul TOTAL col.12, cu o marjă de abatere de pînă la 50 lei, cu excepţia cazurilor când este bifat indicatorul "După control fiscal". În acest caz rândul TOTAL col. 12 este completat, iar indicatorii din rândurile 1.1 – 1.4 col. 12 nu se completează.

în rând.1.6 "Persoanele fizice, conform taxei fixe" – se completează col.11 de către persoanele fizice care conform legislaţiei în vigoare sunt obligate să se asigure în mod individual şi să achite lunar câte 1/12 din suma anuală a contribuţiei stabilită în sumă fixă pentru anul de gestiune. În cazul în care persoanele fizice sunt stabilite şi în calitate de angajatori, acestea vor completa, după caz, indicatorii din rând.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5;

în rînd.1.7 "Suma bazei de calcul şi a contribuţiei de asigurări sociale de stat calculată de persoanele care exercită independent profesiunea de medic, conform tarifului de 18%" – se completează de către persoanele care exercită independent profesiunea de medic, care aplică la calcularea contribuţiilor de asigurări sociale tariful de 18%. În col.9 se reflectă suma venitului calculat persoanei fizice nominalizate care constituie baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale. În col.12 se reflectă suma contribuţiei de asigurări sociale calculate care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 18%;

în rând.2 "Suma bazei de calcul a contribuţiei individuale şi suma totală a contribuţiei individuale calculate" – se completează col.9 cu suma totală a bazei de calcul a contribuţiei individuale (suma salariilor şi a altor recompense calculate). În col.11 se reflectă indicatorul care constituie suma totală a contribuţiei individuale calculate pe fiecare angajat /persoană fizică alta decât angajatul în perioada de gestiune. Indicatorul din col. 11 trebuie să fie egal cu indicatorul din rândul 2 col.9 înmulţit la 6%. Suma indicatorilor din rândurile 1.6 şi 2, col.11 trebuie să fie egală cu indicatorul din rândul TOTAL, coloana 11, cu o marjă de abatere de pînă la 50 lei;

în rînd.2.1 "Suma bazei de calcul şi a contribuţiei individuale calculată de persoanele care exercită independent profesiunea de medic" – se completează de către persoanele care exercită independent profesiunea de medic, care aplica la calcularea contribuţiilor individuale de asigurări sociale tariful de 6%. În col.9 se reflectă suma venitului calculată persoanei fizice nominalizate care constituie bază de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale. În col.11 se reflectă suma contribuţiei individuale de asigurări sociale calculate care se determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 6%;

în rând.3 "Suma totală a indemnizaţiilor calculate în perioada de gestiune, inclusiv:" – se completează indicatorul din col.10 cu suma indemnizaţiilor calculate în perioada de gestiune din mijloacele BASS care constituie suma totală a rândurilor 3.1 – 3.4. Începând cu perioada luna iulie 2019, indicatorii rândurilor 3.1, 3.3, 3.4 se completează în cazul certificatelor de concediu medicale acordate până la 30 iunie 2019 şi prezentate de către angajaţi angajatorului după data menţionată, precum şi în cazul certificatelor de concediu medicale de până la data de 30 iunie 2019 inclusiv, şi care continuă după această dată;

în rând.3.1 "Indemnizaţii calculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele BASS", în rând. 3.2 "Indemnizaţii calculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele BASS"; în rând.3.3 "Indemnizaţii calculate pentru îngrijirea copilului bolnav" şi în rând.3.4 "Indemnizaţii calculate pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS" – se completează col.10 în care se reflectă suma indemnizaţiilor calculate în perioada de gestiune. În caz de prezentare a dării de seamă în mod electronic suma indemnizaţiilor calculate se generează în mod automatizat şi constituie suma totală a indemnizaţiilor calculate pentru angajaţi în perioada de gestiune;

Indicatorul rândului 3.2, începând cu perioada luna iunie 2020, se completează în cazul certificatelor de concedii medicale acordate până la 31 mai 2020 şi prezentate de către angajaţi angajatorului după data menţionată, precum şi în cazul certificatelor de concedii medicale de până la data de 31 mai 2020 inclusiv, şi care continuă după această dată;

în rând.4 "Suma totală a indemnizaţiei plătite în perioada de gestiune, inclusiv:" – se completează indicatorul din col.10 cu indemnizaţiile plătite efectiv în perioada de gestiune din mijloacele BASS, care constituie suma totală a rândurilor 4.1 – 4.4. Începând cu perioada luna iulie 2019, indicatorii rândurilor 4.1, 4.3, 4.4 se completează cu sumele plătite în perioada de gestiune a indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă calculate şi declarate în perioadele de până în luna iulie 2019 şi după această perioadă, în cazul concediilor medicale acordate până la 30 iunie 2019 inclusiv, care continuă şi după această dată;

în rând. 4.1 "Indemnizaţii plătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele BASS", în rînd.4.2 "Indemnizaţii plătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele BASS"; în rând.4.3 "Indemnizaţii plătite pentru îngrijirea copilului bolnav" şi în rând.4.4 "Indemnizaţii plătite pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS" – în col.10 se reflectă în mod manual suma indemnizaţiilor efectiv plătite în perioada de gestiune;

Indicatorul rândului 4.2, începând cu perioada luna iunie 2020, se completează cu sumele plătite în perioada de gestiune a indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă calculate şi declarate în perioadele de până în luna iunie 2020 şi după această perioadă, în cazul concediilor medicale acordate până la 31 mai 2020 inclusiv, care continuă şi după această dată.

[Modul de completare a Tabelului nr.3 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.96 din 30.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Modul de completare a Tabelului nr.3 completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.77 din 17.06.2020, în vigoare 20.06.2020]

[Modul de completare a Tabelului nr.3 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.77 din 17.06.2020, în vigoare 01.01.2020]

[Modul de completare a Tabelului nr.3 completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.98 din 28.06.2019, în vigoare 05.07.2019]

[Modul de completare a Tabelului nr.3 completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.33 din 19.02.2019, în vigoare 22.02.2019]

[Modul de completare a Tabelului nr.3 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.152 din 12.09.2018, în vigoare 01.10.2018]

[Modul de completare a Tabelului nr.3 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.71 din 26.03.2018, în vigoare 30.03.2018]

 

[Anexa nr.2 în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.152 din 22.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

 

 

Anexa nr.3

la Ordinul Ministerului Finanțelor

nr.126 din 4 octombrie 2017

(modificată prin anexa nr.1 la

Ordinul Ministerului Finanțelor

nr.152 din 12.09.2018)

 

Forma IRM 2019

Форма

INFORMAȚIE

privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă

ИНФОРМАЦИЯ

об установлении социальных и медицинских прав, связанных с трудовыми отношениями

 

Denumirea contribuabilului ____________________
Наименование налогоплательщика

Codul fiscal/IDNO ____________________________
Фискальный код/IDNO
Serviciul Fiscal de Stat _______________
Государственная налоговая служба

Codul CNAS _______________________
Код НКСС

Tipul dării de seamă ______________________ primară (bifaţi)

Тип отчета _________________ первоначальный (отметить)

 

Tipul dării de seamă ___________________de corectare (bifaţi)

Тип отчета _________________ корректирующий (отметить)

 

Numărul dării de seamă care se corectează (se completează) ______"

Номер отчета, который корректируется (заполняется) _______

 

Data prezentării ________________________
Дата представления

 

Nr.
d/o


п/п/
Datele personale ale angajatului
Личные данные работника
Informaţie aferentă stabilirii indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii
Информация о назначении пособий, адресованных семьям с детьми
Informaţie aferentă raporturilor de muncă
Информация о трудовых отношениях
Codul funcţiei care acordă dreptul la pensie în condiţii speciale
Код должности, дающий право на пенсию в специальных условиях
Data atribuirii la categoria indicata în col.11
Дата отнесения к категории, указанной в гр.11
Numele, prenumele persoanei fizice
Фамилия, имя физического лица
Numărul de
identificare
de stat a
persoanei
fizice (IDNP)

Государ-
ственный
идентифи-
кационный
номер
физического
лица (IDNP)
Cod personal
de asigurare
socială (CPAS)

Индивидуаль-
ный код
социального
страхования
(CPAS)
Categoria
persoanei
asigurate

Категория
застрахо-
ванного лица
Perioada de îngrijire a copilului, concediul paternal Codul
raporturilor
de muncă

Код
трудовых
отношений
Motivul eliberării din funcţie
Причина увольнения
Data
atribuirii
la codul
indicat
în col.8

Дата
отнесения
к коду,
указанно-
му в гр.8
de la data de
с даты
de la data de
с даты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
...                      
 

Semnătura persoanei responsabile / подпись ответственного лица __________________

 

[Anexa nr.3 completată prin Ordinul Mini.Fin. nr.98 din 28.06.2019, se aplică începând cu prima perioadă de raportare luna iulie 2019]

[Anexa nr.3 în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.33 din 19.02.2019, în vigoare 01.04.2019]

[Anexa nr.3 în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.152 din 12.09.2018, în vigoare 01.01.2019]

[Anexa nr.3 introdusă prin Ordinul Min.Fin. nr.152 din 22.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

 

 

Anexa nr.4

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.126 din 4 octombrie 2017

(modificată prin anexa nr.2

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.152 din 12.09.2018)

 

INSTRUCŢIUNE

cu privire la modul de completare a Informaţiei privind stabilirea

drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă

(Forma IRM19)

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul de completare a Informaţiei privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19) care se întocmeşte pe un formular aprobat de Ministerul Finanţelor.

2. Informaţia nominalizată se prezintă în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare a informaţiei nominalizate (Forma IRM19) se determină începând cu ziua următoare după data indicată în ordin. În cazul persoanelor care se angajează şi se eliberează pe parcursul a 10 zile din data angajării, în Forma IRM19 se efectuează două înscrieri.

3. Forma IRM19 se completează în corespundere cu ordinele întocmite de către angajator pentru următoarele situaţiile ce ţine de raporturile de muncă:

a) în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă;

b) aflare a persoanei în perioada unui risc asigurat (îngrijire a copilului până la 3 ani, îngrijire a copilului de la 3 la 4 ani, concediul paternal);

c) stabilire a unei funcţii care acordă dreptul la pensie în condiţii speciale. În cazul dat nu se întocmeşte ordinul de către angajator.

4. Informaţia indicată în corespundere cu ordinele întocmite de către angajator serveşte drept temei pentru stabilirea drepturilor sociale, atribuirea statutului de şomer şi stabilirea ajutorului de şomaj, precum şi acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

5. Contribuabilii care utilizează metode automatizate de raportare electronică, potrivit art.187 din Codul fiscal, prezintă Serviciului Fiscal de Stat în mod electronic Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19).

În cazul în care contribuabilul nu dispune de semnătură electronică, acesta prezintă Informaţia menţionată subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat pe suport de hârtie.

6. Informaţia din formularul respectiv, prezentată pe parcursul lunii de gestiune, aferentă categoriei persoanei asigurate (reflectată în col.5) nu se include de către angajatori în Darea de seamă (Forma IPC18), în Tabelul nr.3, care se prezintă Serviciului Fiscal de Stat până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.

7. Informaţia aferentă raporturilor de muncă (reflectată în col.8–10), până la 1 aprilie 2019, se va prezenta Serviciului Fiscal de Stat în Tabelul nr.2 din Darea de seamă (Forma IPC18) şi în Informaţia (Forma DSA 19).

 

II. MODUL DE COMPLETARE A INFORMAŢIEI

8. Informaţia (Forma IRM 19) se completează după cum urmează:

În preambulul Informaţiei se reflectă:

în rubrica "Denumirea contribuabilului" denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate conform legislaţiei în vigoare;

în rubrica "Codul fiscal/IDNO" – codul fiscal care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului/ numărul de identificare de stat al unităţii de drept atribuite în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

în rubrica "Serviciul Fiscal de Stat" – denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul, la care prezintă informaţia;

în rubrica "Codul CNAS" – semnul convenţional de înregistrare, atribuit de către CNAS fiecărui plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat;

în rubrica "Data prezentării" – data efectivă a prezentării informaţiei subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat.

În tabelul Informaţiei se reflectă:

col. 1 – numărul curent al înscrierii efectuate;

col. 2 – numele şi prenumele persoanei fizice, conform datelor din actul de identitate;

col. 3 – numărul de identificare al persoanei (IDNP) din actul de identitate. Câmpul este obligatoriu pentru completare;

col. 4 – numărul codului personal de asigurate socială atribuit fiecărei persoane la momentul înregistrării in Registrul de stat at evidenţei individuale. În cazul lipsei codului personal se va indica "0" (zero);

col. 5 – codul categoriei în care se regăseşte persoana asigurată în conformitate cu Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate. Se indică categoria corespunzătoare riscului asigurat în care se află persoana. Nu se completează pentru persoanele angajate şi eliberate.

col. 6, 7 – data începerii şi încheierii perioadelor declarate conform codului din col. 5, care pot depăşi perioada de gestiune. Nu se completează pentru persoanele angajate şi eliberate.

col. 8 – codul raporturilor de muncă conform Clasificatorului raporturilor de muncă, potrivit anexei nr.7 la prezentul ordin;

col. 9 – сodul motivului eliberării din funcţie conform Clasificatorului cu privire la motivul eliberării din câmpul muncii, potrivit anexei nr.8 la prezentul Ordin;

col. 10 – data atribuirii la codul indicat în col. 8;

col. 11 – codul funcţiei în care se regăsesc persoanele asigurate în conformitate cu Clasificatorul funcţiilor care dă dreptul la pensie în condiţii avantajoase, aprobat de CNAS. Rubrica dată se completează doar de către contribuabilii care angajează sau transferă persoane în funcţiile prevăzute în Clasificator;

col. 12 – data atribuirii la codul indicat în col. 11.

În rubrica "Semnătura persoanei responsabile" – se aplică semnătura persoanei împuternicite de către angajator cu responsabilitatea de prezentare a formularului. Pentru contribuabilii care utilizează metode automatizate de raportare electronică se aplică semnătura electronică. Pentru contribuabilii care prezintă formularul pe suport de hârtie se aplică semnătura olografă.

Notă: Informaţia (Forma IRM19) pentru persoanele ce nu deţin numărul personal de identificare (IDNP) se prezintă, suplimentar, agenţiilor teritoriale şi reprezentanţilor CNAM, pe suport de hârtie.

 

[Anexa nr.4 completată prin Ordinul Min.Fin. nr.98 din 28.06.2019, în vigoare 05.07.2019]

[Anexa nr.4 în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.33 din 19.02.2019, în vigoare 01.04.2019]

[Anexa nr.4 în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.152 din 12.09.2018, în vigoare 01.01.2019]

[Anexa nr.4 introdusă prin Ordinul Min.Fin. nr.152 din 22.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

 

 

Anexa nr.5

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.126 din 4 octombrie 2017

Forma/Форма CAS18-AN

 

DAREA DE SEAMĂ

privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale

 

ОТЧЕТ

о начислении взносов обязательного государственного социального

страхования и поименном учете застрахованных лиц

в государственной системе социального страхования

Denumirea contribuabilului ___________________

Наименование налогоплательщика

 

Codul fiscal ________________________________

Фискальный код

 

Codul CNAS________________________________

Код НКСС  

Serviciul Fiscal de Stat ___________________________________

Государственная налоговая службa

 

Codul localităţii (CUATM)__________________________________

Код местности (КАТЕМ)

 

Codul genului principal de activitate conform CAEM __________

Код основного вида деятельности согласно КЭДМ

 

Tipul dării de seamă (bifaţi)  __________ primară/первоначальный

Тип отчета (отметить) ________ de corectare/корректирующий  

Perioada fiscală_______________________

Налоговый период

 

După controlul fiscal ________________☐

После налоговой проверки

 

Data prezentării_______________________

Дата представления

 

 

Nr. crt.

№ п/п

Nr. lunii

№ месяца

Numele, prenumele persoanei asigurate

Фамилия, имя застрахованного лица

Numărul de identificare a persoanei asigurate (IDNP)

Идентификационный номер застрахованного лица (IDNP)

Cod personal de asigurare socială (CPAS)

Индивидуальный код социального страхования (CPAS)

Perioada Период Categoria persoanei asigurate

Категория застрахованного лица

Contribuţii de asigurări sociale calculate

Взносы социального страхования начисленные

de la data de

с рабочей даты

până la data de

по рабочую дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

TOTAL:

 
 

Semnătura declarantului/ Подпись заявителя __________________

 

Data prezentării/ Дата представления _____________________    

 

[Anexa nr.5 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.96 din 30.07.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.5 introdusă prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.71 din 26.03.2018, în vigoare 30.03.2018]

 

 

Anexa nr.6

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.126 din 4 octombrie 2017

 

[Anexa nr.6 introdusă prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.71 din 26.03.2018, în vigoare 30.03.2018]

 

INSTRUCŢIUNE

cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind

calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor

 în sistemul public de asigurări sociale

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), care se întocmeşte pe un formular aprobat de Ministerul Finanţelor.

2. Darea de seamă nominalizată se prezintă subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe sau utilizând în mod obligatoriu, potrivit art.187 din Codul fiscal, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat. La prezentarea Dării de seamă pe suport de hârtie nu se admit modificări şi completări. La depistarea unor greşeli şi/sau erori contribuabilii sunt în drept să prezinte Darea de seamă corectată în condiţiile stabilite la art.188 din Codul fiscal.

3. Darea de seamă corectată este versiunea dării de seamă precedente şi se prezintă în modul stabilit la art.188 din Codul fiscal. Darea de seamă corectată poate fi prezentată şi la necesitatea corectării datelor ce nu ţin de obligaţiile declarate (spre exemplu: categoria persoanei asigurate, codul funcţiei, perioada de activitate etc.).

În cazul în care ca rezultat al controlului fiscal au fost calculate suplimentar contribuţii de asigurări sociale sau a fost micşorată suma acestora, contribuabilul care este obligat să prezinte Darea de seamă (Forma CAS18-AN), bifează câmpul "După controlul fiscal" prin care modifică indicatorii doar din perioadele (lunile) pentru care obligaţia a fost modificată.

4. Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Dării de seamă (Forma CAS18-AN) dările de seamă/declaraţiile de corectare şi primare prezentate cu întârziere ce vizează contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii urmează să fie prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile până la data menţionată, organelor care au administrat aceste dări de seamă/declaraţii.

5. Darea de seamă nominalizată se prezintă de către persoanele fizice: întreprinzători individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi şi persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor), care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă. Termenul de prezentare este pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

6. În cazul în care pe parcursul anului persoanele fizice menţionate angajează prin contract individual de muncă persoane fizice şi, respectiv, statutul acestora se modifică de la persoane fizice-angajatori în persoane fizice care nu au statutul de angajator, pentru perioada în care au avut angajaţi se prezintă Darea de seamă (Forma IPC18) şi pentru perioada în care nu au avut persoane angajate prezintă Darea de seamă ( Forma CAS18-AN).

[Pct.6 introdus prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.152 din 12.09.2018, în vigoare 21.09.2018]

 

7. În cazul survenirii riscului asigurat, în scopul determinării dreptului la prestaţie, darea de seamă nominalizată se prezintă pentru persoana căreia i se stabileşte dreptul la prestaţie cu completarea rândurilor aferente lunilor de la începutul anului până la data survenirii riscului asigurat. La necesitatea declarării contribuţiilor calculate pentru alte persoane asigurate (cazurile mai multor fondatori de întreprindere individuală, birourilor asociate de avocaţi etc.), până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune, se prezintă darea de seamă corectată în conformitate cu prevederile pct.3 din prezenta Instrucţiune.

[Pct.7 introdus prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.152 din 12.09.2018, în vigoare 21.09.2018]

 

II. MODUL DE COMPLETARE A DĂRII DE SEAMĂ

Darea de seamă (Forma CAS18-AN) se completează după cum urmează:

În preambulul dării de seamă se reflectă:

în rubrica "Denumirea contribuabilului" – denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate conform legislaţiei în vigoare;

în rubrica "Codul fiscal" – codul fiscal, care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

în rubrica "Codul CNAS" – semnul convenţional de înregistrare, atribuit de către CNAS fiecărui plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat;

în rubrica "Serviciul Fiscal de Stat" – denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul, la care prezintă informaţia;

în rubrica "Codul localităţii (CUATM)" – codul localităţii unde este înregistrat contribuabilul – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 3 septembrie 2003 prin Hotărârea Departamentului "Moldova-Standard" nr.1398-ST din 3 septembrie 2003;

în rubrica "Codul genului principal de activitate" – codul genului principal de activitate, determinat conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, care corespunde codului numeric din patru cifre (codul clasei);

în rubrica "Tipul dării de seamă (bifaţi)" se bifează cu semnul "√" în dreptul indicatorului "primară" în cazul în care Darea de seamă pentru perioada fiscală indicată se prezintă pentru prima dată sau în dreptul indicatorului "de corectare" – în cazul în care pentru perioada fiscală indicată se prezintă darea de seamă care corectează darea de seamă primară;

în rubrica "Perioada fiscală" – perioada fiscală pentru care se prezintă Darea de seamă. Rubrica dată se completează sub formă de cod cu următorul format:

P/AAAA,

unde:

P – indică periodicitatea prezentării dării de seamă şi poate primi valoarea "A" – pentru perioada fiscală anuală;

AAAA – anul gestionar;

în rubrica "După controlul fiscal" se bifează cu semnul "√" în cazul în care se prezintă Darea de seamă după controlul fiscal în cadrul căruia au fost calculate suplimentar sau micşorate contribuţiile de asigurări sociale;

în rubrica "Data prezentării" – data efectivă a prezentării Dării de seamă subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat.

În tabelul Dării de seamă se reflectă:

în col.1 – numărul curent al înscrierii efectuate în tabel, care se va repeta în cazul în care se îndeplinesc mai multe înscrieri pe aceeaşi persoană asigurată;

în col. 2 – numărul care corespunde lunei pentru care se declară contribuţia, care va corespunde numărului lunii indicate în col. 6 şi col. 7 a rîndului respectiv;

în col. 3 – numele şi prenumele persoanei pentru care se declară venitul asigurat, conform datelor din documentul ce identifică persoana;

în col. 4 – numărul de identificare a persoanei (IDNP) ce se conţine în documentul de identificare a persoanei asigurate. În cazurile de lipsă a acestuia, rubrica dată nu se va completa cu alte caractere (informaţii);

în col. 5 – codul personal de asigurare socială atribuit fiecărei persoane la momentul înregistrării în Registrul de stat al evidenţei individuale;

în col. 6, col. 7 – data începerii şi încheierii desfăşurării activităţii în cadrul unei luni;

în col. 8 – codul categoriei în care se regăseşte persoana asigurată în conformitate cu Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate elaborat de CNAS;

în col. 9 – suma lunară a contribuţiei de asigurări sociale calculată corespunzător tarifului în sumă fixă, stabilit în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul de gestiune;

în rîndul Total - se completează suma anuală a contribuţiilor calculate, care se determină prin sumarea rîndurilor coloanei 9.

 

[Anexa nr.6 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.96 din 30.07.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.6 introdusă prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.71 din 26.03.2018, în vigoare 30.03.2018]

 

 

Anexa nr.7

la Ordinul Ministerului Finanțelor

nr.126 din 4 octombrie 2017

Приложение № 7

к Приказу Министерства финансов

№ 126 от 4 октября 2017 г.

 

CLASIFICATORUL RAPORTURILOR DE MUNCĂ

КЛАССИФИКАТОР ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

 

Cod/
Код
Situația privind raporturile de muncă/
Ситуация о трудовых отношениях
01 ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ/
ТРУДОУСТРОЙСТВО НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК
05 ANGAJARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ/
ТРУДОУСТРОЙСТВО НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК
02 ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ/
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
03 SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ*/
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА*
04 ANULAREA SUSPENDĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ/
АННУЛИРОВАНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
06 ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, MILITAR**/
ТРУДОУСТРОЙСТВО НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
07 ANGAJARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, MILITAR/
ТРУДОУСТРОЙСТВО НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
08 ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ, MILITAR/
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
09 SUSPENDAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ, MILITAR/
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
10 ANULAREA SUSPENDĂRII RAPORTURILOR DE MUNCĂ, MILITAR/
АННУЛИРОВАНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
 

* se utilizează în cazurile suspendării activității unității, încorporării în serviciul militar în termen, precum şi în cazurile de suspendare a contractului individual de muncă (cu excepția suspendării contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului în caz de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la doi ani, conform certificatului medical, şi în caz de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani)/

используется в случаях приостановления деятельности предприятия, призыва на срочную военную службу, также в случаях приостановления индивидуального трудового договора (за исключением случаев приостановления действия индивидуального трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, случаев приостановления действия индивидуального трудового договора по инициативе работника в связи с нахождением в отпуске по уходу за больным членом семьи продолжительностью до двух лет, согласно медицинскому заключению и в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.).

 

** la categoria militari se atribuie personalul militar din cadrul Ministerului Apărării, funcționarii publici cu statut special, polițiștii de frontieră și militarii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației Naționale a Penitenciarelor, ofițerii de informație și securitate, ofițerii de protecție ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat/

в военную категорию входят военнослужащие Министерства обороны, государственные служащие с особым статусом, пограничники и военные Министерства Внутренних Дел и Национальной Администрации Пенитенциарных Учреждений, офицеры информации и безопасности, офицеры охраны Службы государственной охраны.

 

Notă: Codurile 06-10 se indică de către contribuabili doar în cazul militarilor/

Примечание: Коды 06-10 указываются налогоплательщиками только в случае военных.

 

[Anexa nr.7 introdusă prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.33 din 19.02.2019, în vigoare 22.02.2019]

 

 

Anexa nr.8

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.126 din 4 octombrie 2017

Приложение № 8

к Приказу Министерства финансов

№ 126 от 4 октября 2017 г.

 

CLASIFICATORUL MOTIVELOR ELIBERĂRII DIN CÎMPUL MUNCII

КЛАССИФИКАТОР ПРИЧИН УВОЛЬНЕНИЯ С МЕСТА РАБОТЫ

 

Cod/
Код
Situaţia privind motivele eliberării din cîmpul muncii /
Ситуация о причинах увольнения с места работы
111 CONCEDIEREA ÎN LEGĂTURĂ CU LICHIDAREA UNITĂŢII (art.86 alin.1 lit.b) din CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ (ст.86, ч.1 п.b) ТК)
112 CONCEDIEREA ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ANGAJATORULUI PERSOANĂ FIZICĂ (art.86 alin.1 lit.b) din CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ст.86, ч.1 п.b) ТК)
113 CONCEDIEREA ÎN LEGĂTURĂ CU REDUCEREA NUMĂRULUI SAU A STATELOR DE PERSONAL (art.86 alin.1 lit.c) din CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ (ст.86, ч.1 п.с) ТК)
114 DEMISIE (art.85 din CM)
ОТСТАВКА (ст.85 ТК)
115 ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ (art.82 din CM, cu excepţia lit.b)
ПРЕКРАЩЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ст.83 ТК, за исключением лит.b)
116 PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN ALTE MOTIVE DE CONCEDIERE CONFORM CM
УВОЛЬНЕНИЕ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ СОГЛАСНО ТК
211 PIERDEREA LOCULUI DE MUNCĂ DIN MOTIVUL DECESULUI ANGAJATORULUI PERSOANĂ FIZICĂ, DECLARAREA ACESTUIA DECEDAT SAU DISPĂRUT FĂRĂ URMĂ (art.82 lit.b) din CM)
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ РАБОТОДАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРИЗНАНИЕ ЕГО УМЕРШИМ ИЛИ БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ (ст.82, п.b) ТК)
311 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU DIN FUNCŢIA PUBLICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU LICHIDAREA INSTITUŢIEI (art.63 alin.(1) lit. a), b) Legea nr.158/2008)
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ПУТЕМ ЛИКВИДАЦИИ (ст.63, ч.(1) п. а) и b) Закона № 158/2008)
312 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU DIN FUNCŢIE PUBLICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU REDUCEREA STATELOR (art.63 alin.(1) lit.c) din Legea nr.158/2008)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ШТАТОВ ОРГАНА ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ (ст.63, ч.(1) п.с) Закона № 158/2008)
313 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU CU FUNCŢIONARUL PUBLIC PRIN DEMISIE (art.65 din Legea nr.158/2008)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУТЕМ ОТСТАВКИ (ст.65 Закона № 158/2008)
314 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICIU CU FUNCŢIONARUL PUBLIC DIN ALTE MOTIVE
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ
411 ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC CU STATUT SPECIAL ÎN CAZUL LICHIDĂRII ENTITĂŢII SAU REDUCERII POSTULUI SĂU DIN STATELE DE PERSONAL (art.38 alin.(1) lit.f) din Legea nr.288/2017)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА К КОТОРОМУ ОН ОТНОСИТСЯ ИЛИ СОКРАЩЕНИЕМ ЕГО ШТАТНОЙ ДОЛЖНОСТИ (ст.38, ч.(1) п.f) Закона № 288/2017)
412 ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC CU STATUT SPECIAL PRIN DEMISIE (art.38 alin.(1) lit.a) din Legea nr.288/2017)
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ В СЛУЧАЕ ОТСТАВКИ (ст.38, ч.(1) п.а) Закона № 288/2017)
413 ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC CU STATUT SPECIAL DIN ALTE MOTIVE PREVĂZUTE DE ART.38 DIN LEGEA NR.288/2017
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТ.38 ЗАКОНА № 288/2017

 

[Anexa nr.8 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.19 din 28.01.2020, în vigoare 31.01.2020]

[Anexa nr.8 introdusă prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.33 din 19.02.2019, în vigoare 22.02.2019]

 

 

Anexa nr.9

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.126 din 4 octombrie 2017

Приложение № 9

к Приказу Министерства финансов

№ 126 от 4 октября 2019 г.

 

Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate

Классификатор категории застрахованных лиц

 

Categorii utilizate la completarea Dării de seamă (forma IPC21)

Категории, используемые при заполнении отчета формы IPC21

 

Cod/
Код
Denumirea categoriei/
Наименование категории
Tariful
contribuţiei
de asigurări
sociale de stat
pe an/2021

Тариф
взноса
государственного
социального
страхования
на год/2021
101 PERSOANĂ ANGAJATĂ PE BAZĂ DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ОСНОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
29%
24%
105 PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CONTRACT CIVIL
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ
29%
24%
116 PERSOANĂ CARE A BENEFICIAT DE CAREVA PLĂŢI DUPĂ ELIBERARE
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ КАКИЕ-ЛИБО ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
29%
24%
39%
32%
123 PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CUMUL
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
29%
24%
39%
32%
124 PERSOANĂ ÎN FUNCŢIE ELECTIVĂ SAU NUMITĂ ÎN ORGANELE EXECUTIVE, LEGISLATIVE SAU JUDECĂTOREŞTI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИЛИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИЛИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
29%
127 FONDATOR DE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
УЧРЕДИТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
*
131 AVOCAT CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE
АДВОКАТ, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ
*
132 NOTAR CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE
НОТАРИУС, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ
*
137 PERSOANA NEANGAJATĂ LA ENTITATE, CARE A BENEFICIAT DE PLĂŢI UNICE
ЛИЦО, НЕРАБОТАЮЩЕЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ПОЛУЧИВШЕЕ РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
29%
24%
39%
32%
140 PERSOANĂ, ANGAJATĂ ÎN ORGANELE JUSTIŢIEI (NOTAR DE STAT)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОТАРИУСЫ
29%
24%
141 PERSOANĂ, ANGAJATĂ ÎN ORGANELE JUSTIŢIEI (AVOCAŢI DE STAT)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДВОКАТЫ
29%
24%
142 PERSOANĂ, ANGAJATĂ LA INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI
РАБОТНИК СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ
29%
24%
143 PERSOANĂ CARE A BENEFICIAT DE PLĂŢI CU CARACTER STIMULATORIU PE PERIOADA CONCEDIULUI MEDICAL, CONCEDIULUI DE MATERNITATE SAU CONCEDIULUI DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI PÎNĂ LA VIRSTA DE 3 ANI
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОТПУСКЕ, ОТПУСКЕ ПО МАТЕРИНСТВУ ИЛИ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ
29%
24%
39%
32%
144 PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN ORGANELE PROCURATURII
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
29%
24%
147 PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN SECTORUL AGRAR ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ANTRENATĂ ÎN ACTIVITĂŢILE PREVĂZUTE ÎN GRUPELE 01.1-01.6 DIN CLASIFICATORUL ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA MOLDOVEI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРУППАМИ 01.1-01.6 КЛАССИФИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛДОВЫ
24%
148 PERSOANĂ ANGAJATĂ CARE ACTIVEAZĂ ÎN CONDIŢII SPECIALE DE MUNCĂ CONFORM ANEXEI NR.6 LA LEGEA BASS
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ № 6 К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
39%
32%
151 EXECUTOR JUDECĂTORESC
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
*
152 MEDIATOR
МЕДИАТОР
*
15311 PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE ÎNDEMNIZAȚIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE BOLI OBIŞNUITE SAU DE ACCIDENTE NELEGATE DE MUNCĂ, ACHITATĂ DIN CONTUL ANGAJATORULUI
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С РАБОТОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ
0
15312 PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE ÎNDEMNIZAȚIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE BOLI OBIŞNUITE SAU DE ACCIDENTE NELEGATE DE MUNCĂ, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С РАБОТОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ БГСС
0
15321 PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE ÎNDEMNIZAȚIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE UN ACCIDENT DE MUNCĂ SAU DE O BOALĂ PROFESIONALĂ, ACHITATĂ DIN CONTUL ANGAJATORULUI
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ
0
15322 PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE ÎNDEMNIZAȚIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE UN ACCIDENT DE MUNCĂ SAU DE O BOALĂ PROFESIONALĂ, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ БГСС
0
15332 PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE ÎNDEMNIZAȚIE PENTRU ÎNGRIGIREA COPILULUI BOLNAV, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ БГСС
0
15342 PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE ÎNDEMNIZAȚIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ, PLĂTITĂ DIN PRIMA ZI DE INCAPACITATE DIN MIJLOACELE BASS
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВЫПЛАЧЕННОЕ С ПЕРВОГО ДНЯ ИЗ СРЕДСТВ БГСС
0
155 PERSOANĂ, CARE A PRELUNGIT CONCEDIUL ANUAL
ЛИЦО, ПРОДЛИВШЕЕ ГОДОВОЙ ОТПУСК
0
156 PERSOANĂ CARE ŞI-A RELUAT ACTIVITATEA CU PROGRAM PARŢIAL PÎNA LA EXPIRAREA CONCEDIULUI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI PÎNĂ LA VÎRSTA DE 3 ANI
ЛИЦО, КОТОРОЕ ВОЗОБНОВИЛО ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОКРАЩЕННОМУ РАБОЧЕМУ ГРАФИКУ ДО ОКОНЧАНИЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ
23%
18%
33%
26%
159 PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU NEPLĂTIT (DIN CONT PROPRIU)
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В НЕОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ (ЗА СВОЙ СЧЕТ)
0
160 PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU ORDINAR PLĂTIT
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОЧЕРЕДНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ
29%
24%
39%
32%
16011 PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE STUDII
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В УЧЕБНОМ ОТПУСКЕ
29%
24%
39%
32%
32%
16012 PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU SUPLIMENTAR PLĂTIT
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ
29%
24%
39%
32%
161 PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN SECTORUL AGRAR ANTRENATĂ ÎN ALTE ACTIVITĂŢI DECÎT CELE DIN GRUPELE 01.1-01.6 DIN CLASIFICATORUL ACTIVITĂŢIILOR DIN ECONOMIA MOLDOVEI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРУППАМИ 01.1-01.6 КЛАССИФИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛДОВЫ
29%
24%
162 PERSOANA ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, REZIDENTUL PARCULUI DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, РЕЗИДЕНТ ПАРКА СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
29%
16211 PERSOANA ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, REZIDENTUL PARCULUI DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR, CARE ŞI-A RELUAT ACTIVITATEA CU PROGRAM PARŢIAL PÎNĂ LA EXPIRAREA CONCEDIULUI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI PÎNĂ LA VÎRSTA DE 3 ANI
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, РЕЗИДЕНТ ПАРКА СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРОЕ ВОЗОБНОВИЛО ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОКРАЩЕННОМУ РАБОЧЕМУ ГРАФИКУ ДО ОКОНЧАНИЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ
29%
163 PERSOANĂ, MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ЛИЦО, ЧЛЕН АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
29%
24%
164 ADMINISTRATOR AUTORIZAT
АВТОРИЗИРОВАННЫЙ АДМИНИСТРАТОР
*
167 PERSOANĂ FIZICĂ CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
*
168 PERSOANĂ RESTABILITĂ LA SERVICIU ÎN BAZA HOTĂRÎRII INSTANŢEI DE JUDECATĂ
ЛИЦО, КОТОРОЕ БЫЛО ВОССТАНОВЛЕНО НА РАБОТЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДЕБНОГО ОРГАНА
29%
24%
39%
32%
170 PERSOANĂ ANGAJATĂ CARE ACTIVEAZĂ ÎN PROIECTE (PROGRAME) CU FINANŢARE EXTERNĂ
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ В ПРОЕКТАХ (ПРОГРАММАХ) С ВНЕШНИМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ
29%
24%
171 ZILE DE ODIHNĂ ŞI SĂRBĂTOARE
ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
0
172 PERSOANĂ CARE EXERCITĂ INDEPENDENT PROFESIUNEA DE MEDIC
ЛИЦО, КОТОРОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОФЕССИЮ ВРАЧА
24%
173 PERSOANE FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR DE PRODUSE DIN FITOTEHNIE ŞI/SAU HORTICULTURĂ ŞI/SAU DE OBIECTE ALE REGNULUI VEGETAL
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И/ИЛИ САДОВОДСТВА И/ИЛИ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
*
903 PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT DE COMPENSAŢIE PENTRU CONCEDIILE ANUALE DE ODIHNĂ NEFOLOSITE
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА
29%
 

Categorii utilizate la completarea Dării de seamă (Forma CAS18-AN)

Категории, используемые при заполнении отчета формы CAS18-AN

 

Cod/
Код
Denumirea categoriei/
Наименование категории
Tariful
contribuției
de asigurări
sociale de stat
pe an/2021

Тариф
взноса
государственного
социального
страхования
на год/2021
127 FONDATOR DE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
УЧРЕДИТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
*
131 AVOCAT CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE
АДВОКАТ, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ
*
132 NOTAR CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE
НОТАРИУС, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ
*
151 EXECUTOR JUDECĂTORESC
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
*
152 MEDIATOR
МЕДИАТОР
*
164 ADMINISTRATOR AUTORIZAT
АВТОРИЗИРОВАННЫЙ АДМИНИСТРАТОР
*
167 PERSOANĂ FIZICĂ CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
*
173 PERSOANE FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR DE PRODUSE DIN FITOTEHNIE ŞI/SAU HORTICULTURĂ ŞI/SAU DE OBIECTE ALE REGNULUI VEGETAL
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И/ИЛИ САДОВОДСТВА И/ИЛИ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
*
 

Categorii utilizate la completarea Informaţiei (Forma IRM19)

Категории, используемые при заполнении Информации формы IRM19

 

Cod/
Код
Denumirea categoriei/
Наименование категории
Tariful
contibuţiei
de asigurări sociale de stat
pe an/2021

Тариф
взноса
государственного
социального
страхования
на год/2021
157 PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PENTRU ÎNGRIJIREA COPULULUI PÎNĂ LA 3 ANI
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ
*
158 PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU SUPLIMENTAR NEPLĂTIT PENTRU ÎNGRIJIREA COPULULUI DE LA 3 PÎNĂ LA 4 ANI
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ НЕОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ С 3 ДО 4 ЛЕТ
*
165 PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PATERNAL
ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОТПУСКЕ ПО ОТЦОВСТВУ
*
 

* Tariful contribuţiei se aprobă anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Тариф взносов утверждается ежегодно Законом о государственном бюджете социального страхования.

 

[Anexa nr.9 în redacţia Ordinului Ministerului Finanţelor nr.96 din 30.07.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.9 în redacţia Ordinului Ministerului Finanţelor nr.19 din 28.01.2020, în vigoare 31.01.2020]

[Anexa nr.9 introdusă prin Ordinul Min.Fin. nr.98 din 28.06.2019, în vigoare 05.07.2019]

 

 

news-events