Ordin MF nr. 71 din 26.03.2018

O R D I N

cu privire  la modificarea  şi completarea  Ordinului

Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017

 

nr. 71  din  26.03.2018

 (în vigoare 30.03.2018) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 108-112 art. 428 din 30.03.2018

 

* * *

În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) şi ale art.133 alin.(2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, din 8 februarie 2007, ediţie specială), precum şi a prevederilor art.5 alin.(1) lit.b) din Legea nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale (publicat în Monitorul Oficial nr.1- 4 din 6 ianuarie 2000),

ORDON:

1. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.383-388, art.1947), cu modificările operate prin Ordinul nr.152 din 22 decembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) punctul 1 se completează cu următoarele alineate:

"Formularul tipizat (Forma DSA18) Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale, conform anexei nr.3;

Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Informaţiei privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (Forma DSA18), conform anexei nr.4.

Formularul tipizat (Forma CAS18-AN) Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale, conform anexei nr.5;

Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), conform anexei nr.6.

2) În anexa nr.2 Instrucţiune cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) se modifică şi se completează după cum urmează:

a) în prima propoziţie de la punctul 4 din capitolul I "Dispoziţii generale" cuvintele "în mod obligatoriu doar" se substituie cu cuvintele "după caz";

b) textul alineatelor trei şi şase din modul de completare a Tabelului nr.1 se substituie cu textul "- suma totală a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajatori şi reţinute de la angajaţi, alte persoane fizice. Se reflectă suma totală a primelor calculate din salariile şi alte recompense achitate în perioada de gestiune, care constituie bază de calcul al primelor menţionate, potrivit Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;";

c) în modul de completare a Anexei la Tabelul nr.1:

textul alineatului doi şi trei se substituie cu următoarea redacţie:

"la col.3 - codul localităţii în care este amplasată subdiviziunea (codul unic de identificare), care este atribuit conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM);

în col.4 – se reflectă suma totală a impozitului pe venit reţinut pentru perioada declarată (suma totală de la col.5 + col.6). Suma reflectată în col.4 este echivalentă cu suma codurilor surselor de venituri SAL şi SAL a) (col.5 tabelul nr.1 din Darea se seamă);

se completează în final cu un alienat cu următoarea redacţie:

"Repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni se efectuează doar pe subdiviziunile în care activează angajaţi conform modului de evidenţă a acestora, aferent reţinerilor din plăţile salariale.;";

d) în modul de completare a Tabelului nr.3:

din col. 3 sintagma "nu se va completa cu alte caractere (informaţii)" se substituie cu sintagma "se completează cu zero";

în col. 4 textul la final se completează cu sintagma "în cazul lipsei acestuia se completează cu zero";

din col. 10 sintagma "cu divizarea perioadelor (metoda de reflectare cu 3 rânduri)" se exclude;

din col. 11 sintagma "iar suma anuală totală a contribuţiilor nu va depăşi plafonul din baza de calcul anuală în cadrul unei entităţi. Dacă angajatul cumulează mai multe funcţii în cadrul unei entităţi economice, atunci suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale pe funcţiile cumulate nu trebuie să depăşească plafonul stabilit anual sau suma contribuţiei aferentă lunilor lucrate efectiv" se exclude;

după descrierea modului de completare a col. 12 de completat cu un alineat nou în următoarea redacţie: "în rândul Total – se completează suma totală pe coloanele 9, 10, 11 şi 12 cu excepţia cazurilor când este bifat indicatorul "Rezidentul parcurilor IT". În acest caz sumele venitului asigurat declarat pe fiecare angajat în condiţiile stabilite la art.16 din Legea nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei pe fiecare angajat şi a contribuţiilor ce reies din acesta nu se includ în acest rând.";

din rând. 1.1 sintagma "Pentru entităţile care prezintă dările de seamă în mod electronic indicatorul din col.9 se completează automatizat şi se ajustează manual în cazurile în care în coloana 7 sunt completate categoriile 143, 156, 160 pentru care contribuţiile se calculează conform acestui tarif" se exclude;

din rând. 1.2 sintagmele "şi funcţiile angajaţilor corespund codului corespunzător din Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate elaborat de CNAS (cod. 148, 143, 156, 160)" şi "Pentru entităţile care prezintă dările de seamă în mod electronic indicatorul din col.9 se completează automatizat şi se ajustează manual în cazurile în care în coloana 7 sunt completate categoriile 143, 156, 160 la care contribuţiile se calculează conform acestui tarif." se exclud;

din rând. 1.3 sintagma "şi funcţiile angajaţilor corespund codului corespunzător din Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate elaborat de CNAS (cod.145, 143, 156, 160)" se exclude;

din rând. 1.4 sintagmele "şi funcţiile angajaţilor corespund codului corespunzător din Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate elaborat de CNAS (cod.147, 143, 156, 160)" şi "Pentru entităţile care prezintă dările de seamă în mod electronic indicatorul din col.9 se completează automatizat şi se ajustează manual în cazurile în care în coloana 7 sunt completate categoriile 147, 143, 156, 160 la care contribuţiile se calculează conform acestui tarif" se exclud;

prevederile reflectate după nota de la rândul 1.5"Suma indicatorilor din rândurile 1.1 – 1.4 col.9 şi col.12 urmează să fie egală, respectiv, cu suma din rândul TOTAL cоl.9 şi col.12" se modifică şi se expune în redacţia "Suma indicatorilor din rândurile 1.1 – 1.4 col.12 urmează să fie egală cu suma din rândul TOTAL col.12, cu excepţia cazurilor când este bifat indicatorul "După control fiscal". În acest caz rândul TOTAL col. 12 este completat, iar indicatorii din rândurile 1.1 – 1.4 col. 12 nu se completează.";

din rând. 2 sintagma "Suma salariilor şi a altor recompense calculate per persoană nu urmează să depăşească cuantumul lunar de cinci salarii medii prognozate pe economie pentru anul de gestiune. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă anual de către Guvern" se exclude, iar sintagma "Pentru entităţile care prezintă dările de seamă în mod electronic indicatorul din col.11 se completează automatizat şi trebuie să fie egal cu indicatorul din rândul 2 col.9 înmulţit la 6%. Suma indicatorilor din rândurile 1.6 şi 2, col.11 trebuie să fie egală cu indicatorul din rândul TOTAL, coloana 11" se substituie cu sintagma "Indicatorul din col. 11 trebuie să fie egal cu indicatorul din rândul 2 col.9 înmulţit la 6%. Suma indicatorilor din rândurile 1.6 şi 2, col.11 trebuie să fie egală cu indicatorul din rândul TOTAL, coloana 11".

2. Prima perioada pentru care se raportează contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, potrivit formularului tipizat aprobat prin prezentul ordin, este anul 2018.

MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.71. Chişinău, 26 martie 2018.

 

Anexa nr.5

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.126 din 4 octombrie 2017

Forma/Форма CAS18-AN

 

DAREA DE SEAMĂ

privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale

 

ОТЧЕТ

о начислении взносов обязательного государственного социального

страхования и поименном учете застрахованных лиц

в государственной системе социального страхования

Denumirea contribuabilului _________________

Наименование налогоплательщика

 

Codul fiscal ______________________________

Фискальный код

 

Codul CNAS______________________________

Код НКСС  

Serviciul Fiscal de Stat ___________________________________

Государственная налоговая службa

 

Codul localităţii (CUATM)__________________________________

Код местности (КАТЕМ)

 

Codul genului principal de activitate conform CAEM __________

Код основного вида деятельности согласно КЭДМ

 

Tipul dării de seamă (bifaţi)  __________ primară/первоначальный

Тип отчета (отметить) ________ de corectare/корректирующий  

Perioada fiscală_______________________

Налоговый период

 

După controlul fiscal ________________☐

После налоговой проверки

 

Data prezentării_______________________

Дата представления

 

 

Nr. crt.

№ п/п

Nr. lunii

№ месяца

Numele, prenumele persoanei asigurate

Фамилия, имя застрахованного лица

Numărul de identificare a persoanei asigurate (IDNP)

Идентификационный номер застрахованного лица (IDNP)

Cod personal de asigurare socială (CPAS)

Индивидуальный код социального страхования (CPAS)

Perioada Период Categoria persoanei asigurate

Категория застрахованного лица

Contribuţii individuale de asigurări sociale calculate

Индивидуальные взносы социального страхования начисленные

de la data de

с рабочей даты

până la data de

по рабочую дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

TOTAL:

 
 

Semnătura declarantului/ Подпись заявителя __________________

 

Data prezentării/ Дата представления _____________________    

 

 

Anexa nr.6

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.126 din 4 octombrie 2017

 

INSTRUCŢIUNE

cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind

calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor

 în sistemul public de asigurări sociale

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul de completare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), care se întocmeşte pe un formular aprobat de Ministerul Finanţelor.

2. Darea de seamă nominalizată se prezintă subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe sau utilizând în mod obligatoriu, potrivit art.187 din Codul fiscal, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat. La prezentarea Dării de seamă pe suport de hârtie nu se admit modificări şi completări. La depistarea unor greşeli şi/sau erori contribuabilii sunt în drept să prezinte Darea de seamă corectată în condiţiile stabilite la art.188 din Codul fiscal.

3. Darea de seamă corectată este versiunea dării de seamă precedente şi se prezintă în modul stabilit la art.188 din Codul fiscal. Darea de seamă corectată poate fi prezentată şi la necesitatea corectării datelor ce nu ţin de obligaţiile declarate (spre exemplu: categoria persoanei asigurate, codul funcţiei, perioada de activitate etc.).

În cazul în care ca rezultat al controlului fiscal au fost calculate suplimentar contribuţii de asigurări sociale sau a fost micşorată suma acestora, contribuabilul care este obligat să prezinte Darea de seamă (Forma CAS18-AN), bifează câmpul "După controlul fiscal" prin care modifică indicatorii doar din perioadele (lunile) pentru care obligaţia a fost modificată.

4. Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Dării de seamă (Forma CAS18-AN) dările de seamă/declaraţiile de corectare şi primare prezentate cu întârziere ce vizează contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii urmează să fie prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile până la data menţionată, organelor care au administrat aceste dări de seamă/declaraţii.

5. Darea de seamă nominalizată se prezintă de către persoanele fizice: întreprinzători individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi şi persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor), care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă. Termenul de prezentare este pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

 

II. MODUL DE COMPLETARE A DĂRII DE SEAMĂ

Darea de seamă (Forma CAS18-AN) se completează după cum urmează:

În preambulul dării de seamă se reflectă:

în rubrica "Denumirea contribuabilului" – denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate conform legislaţiei în vigoare;

în rubrica "Codul fiscal" – codul fiscal, care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

în rubrica "Codul CNAS" – semnul convenţional de înregistrare, atribuit de către CNAS fiecărui plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat;

în rubrica "Serviciul Fiscal de Stat" – denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul, la care prezintă informaţia;

în rubrica "Codul localităţii (CUATM)" – codul localităţii unde este înregistrat contribuabilul – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 3 septembrie 2003 prin Hotărârea Departamentului "Moldova-Standard" nr.1398-ST din 3 septembrie 2003;

în rubrica "Codul genului principal de activitate" – codul genului principal de activitate, determinat conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, care corespunde codului numeric din patru cifre (codul clasei);

în rubrica "Tipul dării de seamă (bifaţi)" se bifează cu semnul "√" în dreptul indicatorului "primară" în cazul în care Darea de seamă pentru perioada fiscală indicată se prezintă pentru prima dată sau în dreptul indicatorului "de corectare" – în cazul în care pentru perioada fiscală indicată se prezintă darea de seamă care corectează darea de seamă primară;

în rubrica "Perioada fiscală" – perioada fiscală pentru care se prezintă Darea de seamă. Rubrica dată se completează sub formă de cod cu următorul format:

P/AAAA,

unde:

P – indică periodicitatea prezentării dării de seamă şi poate primi valoarea "A" – pentru perioada fiscală anuală;

AAAA – anul gestionar;

în rubrica "După controlul fiscal" se bifează cu semnul "√" în cazul în care se prezintă Darea de seamă după controlul fiscal în cadrul căruia au fost calculate suplimentar sau micşorate contribuţiile de asigurări sociale;

în rubrica "Data prezentării" – data efectivă a prezentării Dării de seamă subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat.

În tabelul Dării de seamă se reflectă:

în col.1 – numărul curent al înscrierii efectuate în tabel, care se va repeta în cazul în care se îndeplinesc mai multe înscrieri pe aceeaşi persoană asigurată;

în col. 2 – numărul care corespunde lunei pentru care se declară contribuţia, care va corespunde numărului lunii indicate în col. 6 şi col. 7 a rîndului respectiv;

în col. 3 – numele şi prenumele persoanei pentru care se declară venitul asigurat, conform datelor din documentul ce identifică persoana;

în col. 4 – numărul de identificare a persoanei (IDNP) ce se conţine în documentul de identificare a persoanei asigurate. În cazurile de lipsă a acestuia, rubrica dată nu se va completa cu alte caractere (informaţii);

în col. 5 – codul personal de asigurare socială atribuit fiecărei persoane la momentul înregistrării în Registrul de stat al evidenţei individuale;

în col. 6, col. 7 – data începerii şi încheierii desfăşurării activităţii în cadrul unei luni;

în col. 8 – codul categoriei în care se regăseşte persoana asigurată în conformitate cu Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate elaborat de CNAS;

în col. 9 – suma lunară a contribuţiei individuale de asigurări sociale calculată corespunzător tarifului în sumă fixă, stabilit în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul de gestiune;

în rîndul Total - se completează suma anuală a contribuţiilor calculate, care se determină prin sumarea rîndurilor coloanei 9.

 

 

news-events