Ordin MF nr.118 din 28.08.2017

O R D I N

cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar

cu regim special "Factura fiscală" şi a Instrucţiunii

privind completarea acestuia

 

nr. 118  din  28.08.2017

 (în vigoare 28.10.2017) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 340-351 art. 1750 din 22.09.2017

 

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1256 din 13 septembrie 2017

Ministru ___________Vladimir Cebotari

 

În temeiul art.11 alin.(2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) şi al pct.9 subpct.11) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329-801, art.801) şi în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1136-XIII din 24.04.1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) şi ale pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare,

ORDON:

1. Se aprobă:

1) Formularul tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală" (anexa nr.1);

2) Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală" (anexa nr.2).

2. Formularul facturii fiscale, executat tipografic, conţine următoarele grade de protecţie:

1) hîrtie specială care nu are luminiscenţă în raze ultraviolete;

2) filigran bicolor;

3) ghioşuri;

4) milieu;

5) rozete;

6) microtext;

7) cod cu bare.

3. Se stabileşte următoarea gamă coloristică pentru exemplarele formularelor facturilor fiscale, executate tipografic:

1) primul exemplar – culoarea bej;

2) al doilea exemplar – culoarea liliachie;

3) al treilea exemplar – culoarea peruzelei;

4) al patrulea exemplar – culoarea verde;

5) al cincilea exemplar – culoarea roz.

4. Tipărirea centralizată a formularelor facturii fiscale, eliberarea seriei şi diapazonului pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate privind evidenţa formularelor de documente primare cu regim special se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Eliberarea formularelor de facturi fiscale, executate tipografic, se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul subdiviziunilor sale.

5. Entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea faptelor economice. Semnele de protecţie se stabilesc de către entitate, conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii. Hîrtia prevăzută cu însemne de protecţie utilizată la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale urmează să dispună de cel puţin un însemn de protecţie din cele specificate la pct.2 al prezentului Ordin sau oricare alt însemn de protecţie (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul etc.) stabilit de către entitate şi aprobat prin ordin intern.

Acordarea dreptului pentru tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat "Comandă on-line a formularelor tipizate".

Entitatea căreia i s-a acordat dreptul pentru imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere beneficiază de acest drept pe toată perioada activităţii de întreprinzător, cu excepţia perioadei în care ea a fost inclusă în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura) conform prevederilor art.117 alin.(11) din Codul fiscal, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menţionate. Se permite imprimarea de sine stătător a formularului facturii fiscale într-o singură limbă, dar obligatoriu în limba de stat.

[Pct.5 completat prin Ordinul Min.Fin. nr.72 din 26.04.2019, în vigoare 17.05.2019]

[Pct.5 completat prin Ordinul Min.Fin. nr.143 din 23.11.2017, în vigoare 15.12.2017]

 

6. Se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special "factura fiscală" şi "factura", executate tipografic, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat. Formularele tipizate de document primar cu regim special "factura", executate tipografic, aflate în stoc, urmează a fi completate cu respectarea modului de completare a acestora existent la momentul aprobării lor.

Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin se utilizează pînă la epuizarea lor.

Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate pînă la 28 octombrie 2017, după data menţionată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.

Se permite completarea facturilor fiscale, executate tipografic aflate în stoc, şi imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu utilizarea seriei şi diapazonului de numere primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, conform Instrucţiunii prevăzute în anexa nr.2.

[Pct.6 în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.143 din 23.11.2017, în vigoare 15.12.2017]

 

7. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 28 octombrie 2017.

8. Se abrogă, începînd cu 28 octombrie 2017:

1) Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factură fiscală" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194-196, art.656), cu modificările şi completările ulterioare;

2) Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47 din 31 martie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factură" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.58-60, art.230), cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.118. Chişinău, 28 august 2017.

 

 

Ex. _________

Nr. exemplarului

№ экземпляра

Formular tipizat

Anexa nr.1

la Ordinul Ministerului Finanţelor

al Republicii Moldova

nr.118 din 28 august 2017

 

Типовая форма

Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов

Республики Молдова

№ 118 от 28 августа 2017 г.

 

FACTURĂ FISCALĂ                   Seria, __________Nr. ____________

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ      Серия,                       №

 

Data eliberării /data livrării _________ /________

Дата выписки /дата поставки

8. Foaia de parcurs   seria: ____ număr: _____ data _______

    Путевой лист            серия            номер               дата

9. Transportator ____________

     Перевозчик

c.f./ nr.TVA ______________

ф.к./ код НДС

1. Furnizor:_____________________________________________

    Поставщик

c.f./ nr.TVA ______________

ф.к./ код НДС

2. Cumpărător/beneficiar:______________________________________

    Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA ______________

ф.к./ код НДС

3. Delegaţie _____ data ____________ delegatul

    Доверенность      дата                             делегированный

4. Documente anexate ___________________

    Прилагаемые документы

5. Punct încărcare _____________________

    Пункт погрузки

6. Punct descărcare___________   

    Пункт разгрузки

7. Redirijări ____________

    Переадресовки

 

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului

Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива
10.2
Unitatea
de
măsură

Единица
изме-
рения
10.3
Cantitatea
mărfurilor/
activelor,
volumul
serviciilor

Количество
товаров/
активов,
объем
услуг
10.4
Preţ
unitar
fără
TVA, lei

Цена
единицы
без
НДС,
леев
10.5
Valoarea
totală
fără
TVA,
lei

Общая
сумма
без
НДС,
леев
10.6
Cota
TVA,
%

Ставка
НДС,
%
10.7
Suma
totală
a TVA,
lei

Общая
сумма
НДС,
леев
10.8
Valoarea
mărfurilor/
activelor,
serviciilor,
lei

Стоимость
товаров/
активов,
услуг,
леев
10.9
Altă
informaţie

Другая
информация
10.10
Tip
am-
balaj

Тип
упа-
ковки
10.11
Număr
locuri

Коли-
чество
мест
10.12
Masa
brută,
tone

Масса
брутто,
тонн
 
 
 
 
 
 
 
11. TOTAL (pe pagină)/

      Всего (по странице)

x x x x
12. TOTAL (pe factura fiscală)/

      Всего (по налоговой накладной)

x x x x
13. Permis eliberarea:

     Отпуск разрешил: _________________________________________________________________________

    Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

         Должность, фамилия, имя и подпись

 

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):

      Сдал товары/активы (услуги) _______________________________________________________________

     Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

          Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ş.

М.П.

 

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

      Принял товары/активы посредник (перевозчик) ________________________________________________

                    Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

                          Должность, фамилия, имя и подпись

 

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

      Сдал товары/активы посредник (перевозчик) __________________________________________________

                   Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

                         Должность, фамилия, имя и подпись

 

 

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

     Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _________________________________________

                      Funcţia, numele, prenumele şi semnătura

                        Должность, фамилия, имя и подпись

 

L.Ş.

М.П.

 

 

Pe verso

18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport

      Время простоя транспортного средства

19. Ruta şi distanţa de transport, km

      Маршрут движения и расстояние перевозки, км

      _____________________________________

      _____________________________________

      _____________________________________

      _____________________________________

      _____________________________________

Operaţia

Операция

Ziua, luna, ora, minutele la

День, месяц, час, минуты

Semnătura

Подпись

Sosire

Прибытия

Plecare

Убытия

Staţionare

Простоя

Încărcare

Погрузка

Descărcare

Разгрузка

20. Forma de plată

      Вид оплаты

21. Menţiuni __________________________________________________________________________________

      Отметки

22. Calculul prestaţiilor de transport _____________________________________________________________

      Расчет транспортных услуг

 

Anexă la "Factura fiscală"

Приложение к "Налоговой накладной"

 

ANEXĂ LA FACTURA FISCALĂ                                Seria, Nr. ________ Data ______ c.f./nr.TVA

ПРИЛОЖЕНИЕ К НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ     Серия, №                         от                       ф.к./код НДС

 

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului

Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива
10.2
Unitate
de
măsură

Единица
изме-
рения
10.3
Cantitatea
mărfurilor/
activelor,
volumul
serviciilor

Количество
товаров/
активов,
объем
услуг
10.4
Preţ
unitar
fără
TVA,
lei

Цена
единицы
без
НДС,
леев
10.5
Valoarea
totală
fără
TVA,
lei

Общая
сумма
без
НДС,
леев
10.6
Cota
TVA,
%

Ставка
НДС,
%
10.7
Suma
totală
a TVA,
lei

Общая
сумма
НДС,
леев
10.8
Valoarea
mărfurilor/
activelor,
serviciilor,
lei

Стоимость
товаров/
активов,
услуг,
леев
10.9
Altă
informaţie

Другая
информация
10.10
Tip
am-
balaj

Тип
упа-
ковки
10.11
Număr
locuri

Коли-
чество
мест
10.12
Masa
brută,
tone

Масса
брутто,
тонн
 
 
 
 
 
 
 
11. TOTAL (pe pagină)

      Всего (по странице)

x x x x

 

 

Anexa nr.2

la Ordinul Ministerului Finanţelor

al Republicii Moldova

nr.118 din 28 august 2017

 

INSTRUCŢIUNE

privind completarea formularului tipizat de document

primar cu regim special "Factura fiscală"

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezenta Instrucţiune reglementează modul de completare a formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală".

2. Noţiuni generale:

1) Furnizor – entitate care efectuează livrarea mărfurilor (serviciilor), transmiterea/transportarea de active, refacturarea cheltuielilor compensate;

2) Cumpărător/beneficiar – persoană fizică sau juridică căreia i se livrează mărfuri, i se transmit/transportă active, i se prestează servicii sau i se refacturează cheltuielile compensate;

3) Preţ de achiziţie – preţul producătorului de peste hotare, diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, care se va deduce, în cazul în care entitatea este plătitor de TVA), a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare), recalculat în monedă naţională (lei), conform cursului oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării operaţiunii de vămuire;

4) Preţ de livrare – preţul producătorului autohton diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, care se va deduce, în cazul în care entitatea este plătitor de TVA).

[Pct.2 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.39 din 05.02.2018, în vigoare 16.02.2018]

 

3. Factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hîrtie sau în formă electronică, care se utilizează în cazurile:

1) Livrării mărfurilor, activelor, inclusiv în cazurile în care au fost emise avize de însoţire a mărfurilor:

a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal;

b) neimpozabile cu TVA.

2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut:

a) impozabile cu TVA;

b) neimpozabile cu TVA.

3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate.

4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau uzufruct.

5) Refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.

[Pct.3 completat prin Ordinul Min.Fin. nr.72 din 26.04.2019, în vigoare 17.05.2019]

 

4. În funcţie de numărul exemplarelor de facturi fiscale executate tipografic, utilizate la documentarea faptului economic şi specificul acestuia, destinaţia exemplarelor se stabileşte după cum urmează:

1) Exemplarul 1 al facturii fiscale pentru operaţiunile prevăzute la pct.3 din Instrucţiune se arhivează la cumpărătorul/beneficiarul de mărfuri, active (servicii) şi este destinat pentru înregistrarea intrării în gestiune a mărfurilor, activelor (serviciilor). În cazul în care entitatea deţine statut de plătitor de TVA, în baza acestui exemplar se realizează dreptul la deducere.

2) Exemplarul 2 al facturii fiscale se arhivează la furnizorul de mărfuri, active (servicii) şi este destinat pentru înregistrarea scoaterii din gestiune a mărfurilor, activelor sau transmiterea serviciilor executate. Eliberarea exemplarului 2 atrage după sine calcularea TVA pe livrarea mărfurilor (serviciilor) efectuată de către entităţile înregistrate în calitate de plătitor de TVA.

3) Pentru operaţiunile prevăzute la pct.3 din Instrucţiune, primul, al treilea şi al patrulea exemplar, confirmat prin semnătura şi, după caz, ştampila furnizorului şi semnătura intermediarului (transportatorului), se remit intermediarului (transportatorului), din care:

a) primul exemplar este înmînat, după caz, de către furnizor, intermediar (transportator) cumpărătorului/beneficiarului de mărfuri, active;

b) al treilea şi al patrulea exemplar, confirmat prin semnătura şi, după caz, ştampila cumpărătorului/beneficiarului, se remit intermediarului (transportatorului) şi servesc ca bază pentru contabilitatea activităţii de transport.

4) al cincilea exemplar se completează de către furnizor şi serveşte drept autorizaţie la ieşirea unităţii de transport de la locul de încărcare.

La imprimarea facturilor fiscale generate în sistemul informaţional automatiza "e-Factura"(În continuare SIA "e-Factura"), precum şi la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale de către entităţile ce dispun de acest drept, indicarea numărului de ordine a exemplarului nu este obligatorie, dreptul la deducere nefiind condiţionat de numărul acestuia.

[Pct.4 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.39 din 05.02.2018, în vigoare 16.02.2018]

 

5. În cazul cînd în factura fiscală executată tipografic sau imprimată de sine stătător este imposibilă reflectarea tuturor denumirilor şi caracteristicilor mărfurilor/activelor sau serviciilor se completează anexa la factura fiscală, conform modelului aprobat, şi care reprezintă parte indispensabilă a facturii fiscale.

În anexa la factura fiscală executată tipografic sau imprimată de sine stătător se indică seria, numărul şi data facturii fiscale, codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor de TVA în cazul în care furnizorul deţine statut de plătitor de TVA.

6. Cu condiţia respectării prevederilor Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, entităţilor li se permite utilizarea facturilor fiscale:

1) imprimate tipografic pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie, serie şi număr;

2) imprimate de sine stătător pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie, seria şi numărul atribuite de Serviciul Fiscal de Stat;

3) generate în SIA "e-Factura".

7. Sistemul unitar de înseriere şi numerotare a formularelor facturii fiscale se asigură de către Serviciul Fiscal de Stat.

8. Persoanele responsabile de întocmirea şi semnarea facturilor fiscale sînt numite prin ordinul conducătorului entităţii şi poartă răspundere personală pentru veridicitatea informaţiei reflectate în factura fiscală, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

9. Factura fiscală se perfectează de către furnizor pentru fiecare cumpărător/beneficiar în parte, cu excepţia cazurilor stabilite de Codul fiscal, cu completarea obligatorie a tuturor rechizitelor necesare pentru achitarea completă şi corectă pe operaţiunile efectuate şi, de asemenea, pentru scoaterea din gestiune şi intrarea în gestiune a mărfurilor livrate, activelor transmise/transportate, precum şi pentru confirmarea faptului livrării serviciilor de către furnizor beneficiarilor.

Pentru livrările şi prestările de servicii în locurile special amenajate pentru vînzarea cu amănuntul şi în cadrul comerţului electronic cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, la solicitarea beneficiarului (cumpărătorului), în baza bonurilor maşinii de casă şi control prezentate de către acesta, furnizorul eliberează factura fiscală (în cazul mai multor bonuri ale maşinii de casă şi control – una generalizatoare, cu indicarea în coloana 10.1 a denumirii mărfurilor, numărului şi datei bonurilor maşinilor de casă şi control), iar în rîndul "data livrării se va indica data livrării conform bonului maşinii de casă şi control (sau perioada în care au fost eliberate bonurile maşinii de casă şi control).

10. Dacă, pornind de la specificul livrării, nu apare necesitatea completării în factura fiscală a unor indicatori, cu excepţia celor obligatorii stabiliţi conform Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, aceştia nu se completează.

Entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizare şi care îşi execută dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtia prevăzută cu însemne de protecţie, cu condiţia reflectării în factura fiscală a informaţiei obligatorii, poate să includă informaţie adăugătoare, pornind de la specificul activităţii desfăşurate. Tabelul de pe versoul formularului ce cuprinde rîndurile 18-22 nu se imprimă în cazul lipsei indicatorilor respectivi.

[Pct.10 completat prin Ordinul Min.Fin. nr.143 din 23.11.2017, în vigoare 15.12.2017]

 

II. COMPLETAREA FACTURII FISCALE LA LIVRAREA MĂRFURILOR

11. În cadrul livrărilor de mărfuri factura fiscală se completează în modul următor:

1) În rîndul "Data eliberării/data livrării" furnizorul indică respectiv ziua, luna, anul eliberării facturii fiscale şi efectuării livrării.

2) În rîndul 1 "Furnizor" – denumirea entităţii care efectuează livrarea de mărfuri, specificate în coloana 10.1, adresa juridică (la necesitate, codul IBAN, codul băncii), codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor de TVA, dacă acesta deţine statut de plătitor de TVA.

3) În rîndul 2 "Cumpărător/beneficiar" – denumirea entităţii căreia i se livrează mărfuri specificate în coloana 10.1, adresa juridică, codul fiscal, numărul de înregistrare ca plătitor de TVA, dacă acesta deţine statut de plătitor de TVA, iar pentru persoanele fizice (cetăţeni) – numele, prenumele şi, după caz, IDNP (codul personal).

În cazul eliberării facturii fiscale conform prevederilor art.1171 alin.(4) din Codul fiscal, se indică numai codul – 117-1-4.

În cazul eliberării facturii fiscale subiecţilor specificaţi la art.104 lit.c) din Codul fiscal, furnizorii sunt în drept să reflecte seria şi numărul paşaportului ţării sale sau seria şi numărul legitimaţiei de acreditare.

4) În rîndul 3 "Delegaţie" se indică seria, numărul delegaţiei şi data, precum şi numele, prenumele persoanei delegate şi denumirea cumpărătorului care a eliberat delegaţia, în celelalte cazuri – numele, prenumele persoanei căreia i s-au livrat/transmis active.

5) În rîndul 4 "Documente anexate" – denumirea şi numărul documentelor anexate la factura fiscală (anexa la factura fiscală, aviz de însoţire a mărfii, certificate, adeverinţe, copia ordinului de plată a accizelor etc.), pe care intermediarul (transportatorul) este obligat să le primească şi să le transmită cumpărătorului împreună cu marfa.

În cazul cînd în rîndul 4 "Documente anexate" este imposibilă specificarea tuturor documentelor, atunci lista documentelor anexate la factura fiscală va continua pe versoul facturii fiscale, indicînd: "Documente anexate", enumerîndu-se în continuare în ordine cronologică denumirea şi numărul documentelor anexate.

La întocmirea facturii fiscale pentru mărfurile livrate în baza avizelor de însoţire a mărfii se indică doar seria şi numărul avizelor de însoţire a mărfii, fără anexarea acestora. În cazul tranzacţiilor efectuate în cadrul achiziţiilor publice reglementate prin Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern prin Hotărârea nr.665 din 27.05.2016 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică", se va indica obligatoriu numărul şi data contractului achiziţiilor publice. În cazul dat, obligativitatea indicării numărului şi datei contractului achiziţiilor publice survine la data intrării în vigoare a art.117 alin.(12) din Codul fiscal.

6) În rîndul 5 "Punct încărcare" – adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).

7) În rîndul 6 "Punct descărcare" – adresa locului de descărcare a mărfurilor.

8) În situaţia cînd pe traseu se schimbă punctul de descărcare a mărfii, aceste informaţii se înregistrează în rîndul 7 "Redirijări" în toate exemplarele facturii fiscale care au fost înmînate intermediarului (transportatorului). La redirijarea mărfii, adresa indicată în rîndul 6 "Punct descărcare" se barează şi se înscrie adresa nouă a locului de descărcare. Aceste înscrieri se certifică prin semnătura intermediarului (transportatorului) şi ulterior de către cumpărător.

9) În rîndul 8 "Foaia de parcurs" se indică seria, numărul şi data emiterii foii de parcurs, care însoţeşte factura fiscală la transportare.

10) În rîndul 9 "Transportator", furnizorul înscrie denumirea, adresa juridică şi codul fiscal al transportatorului cu unitatea de transport a căruia va fi efectuată livrarea mărfurilor.

11) În coloana 10.1 "Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului" se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă denumirea mărfurilor livrate. În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor şi a celor impozitate cu TVA la cota redusă pentru care este specificată poziţia tarifară în art.96 din Codul fiscal se indică codul poziţiei tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.

12) În coloana 10.2 "Unitatea de măsură" – se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă unitatea de măsură.

13) În coloana 10.3 "Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor" – se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă cantitatea mărfurilor.

14) În coloana 10.4 "Preţ unitar fără TVA, lei"– se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă preţul unitar fără TVA care include şi suma accizei în cazul efectuării unei livrări de mărfuri supuse accizelor.

15) În coloana 10.5 "Valoarea totală fără TVA, lei" – se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă valoarea totală fără TVA, determinată ca produs al indicatorilor din coloanele 10.3 şi 10.4.

16) În coloana 10.6 "Cota TVA, %" – se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă cota TVA aferentă livrării. Coloana în cauză se completează de către entităţile ce deţin statut de plătitor de TVA pentru livrările impozabile, precum şi de entităţile care refacturează cheltuielile compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA. În cazul livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere se va înscrie cifra "0".

17) În coloana 10.7 "Suma totală a TVA, lei"– se include suma totală a TVA, determinată ca produs al indicatorilor din coloanele 10.5 şi 10.6. Coloana în cauză se completează de către entităţile ce deţin statut de plătitor de TVA pentru livrările impozabile, precum şi de entităţile care refacturează cheltuielile compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA.

18) În coloana 10.8 "Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei" – se include valoarea totală a mărfurilor, determinată ca sumă a indicatorilor din coloanele 10.5 şi 10.7. În cazul în care factura fiscală se completează de către entitatea care nu deţine statut de plătitor de TVA, coloana 10.8 urmează să coincidă cu coloana 10.5, cu excepţia cazurilor de refacturare a cheltuielilor compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA.

19) În coloana 10.9 "Altă informaţie", în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor se indică, de către entităţile ce deţin statut de antrepozitar autorizat, suma în lei a accizelor aferentă lor. Pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante, este reglementat adaosul comercial, la fiecare etapă de comercializare se va indica preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ. Informaţia referitor la preţuri se înscrie iniţial de către producător sau importator, fiind transcrisă ulterior de fiecare furnizor.

Adaosul comercial cumulativ pentru mărfurile autohtone reprezintă suma adaosului comercial aplicat la toate etapele de comercializare după producător, inclusiv la operaţiunea pentru care se perfectează factura fiscală, exprimat în procente în raport cu preţul de livrare.

Adaosul comercial cumulativ pentru mărfurile importate reprezintă suma adaosului comercial aplicat la toate etapele de comercializare, inclusiv adaosul comercial al importatorului şi la operaţiunea pentru care se perfectează factura fiscală, exprimat în procente în raport cu preţul de achiziţie.

În caz de necesitate pentru completarea informaţiei privind preţul de achiziţie/livrare şi a adaosului comercial cumulativ în coloana 10.9 se vor utiliza două rînduri.

20) În coloana 10.10 "Tip ambalaj" se indică tipul de ambalaj, în care se transportă marfa (de exemplu: ladă, cutie, butoi, pachet, coş). La transportarea mărfurilor neambalate se indică prescurtat "n/a".

21) În coloana 10.11"Număr locuri" – numărul de locuri pentru fiecare tip de marfă şi de ambalaj specificat respectiv în coloanele 10.1 şi 10.10.

22) În coloana 10.12 "Masa brută, tone" – greutatea brută în tone a mărfurilor (inclusiv ambalajele). Se înscrie greutatea pentru fiecare tip de marfă şi greutatea totală a mărfurilor transportate. Nu se înscrie greutatea transportată în cazul cînd la transportarea încărcăturii nu este posibilă determinarea cantităţii acesteia prin măsurare, cîntărire etc.

23) În rîndul 11 "TOTAL (pe pagină)" se indică totalurile pe pagină a indicatorilor reflectaţi în coloanele 10.5, 10.7, 10.8 şi 10.12. Entităţile neînregistrate în calitate de plătitori de T.V.A completează doar coloanele 10.5 şi 10.8.

24) În rîndul 12 "TOTAL (pe factura fiscală)" se indică suma indicatorilor reflectaţi în rîndul 11 "TOTAL (pe pagină)" din factura fiscală şi din anexele la factura fiscală.

25) În rîndul 13 "Permis eliberarea" se indică funcţia, numele, prenumele persoanei responsabile, care permite eliberarea şi expedierea mărfii la adresa cumpărătorului, pe toate exemplarele facturii fiscale semnează persoana responsabilă şi, după caz, se aplică ştampila furnizorului.

26) În rîndul 14 "Predat mărfurile/activele (serviciile)" pe toate exemplarele facturii fiscale semnează persoana responsabilă de expedierea mărfii.

27) În rîndul 15 "Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)" – pe toate exemplarele facturii fiscale se indică numele, prenumele intermediarului (transportatorului) şi prin semnătură se confirmă faptul primirii mărfurilor pentru transportare.

28) În rîndurile 16 "Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)" şi 17 "Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul" – intermediarul (transportatorul) confirmă prin semnătură că a predat încărcătura, iar persoana de răspundere a cumpărătorului pe al doilea, al treilea şi al patrulea exemplare ale facturii fiscale certifică prin semnătură şi, după caz, se aplică ştampilă pentru primirea încărcăturii de la intermediar (transportator).

În cazul cînd mărfurile sînt primite în baza delegaţiei vizate de cumpărător, persoana autorizată confirmă prin semnătură în rîndul 17 "Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul".

[Pct.11 completat prin Ordinul Min.Fin. nr.170 din 16.12.2019, în vigoare 20.12.2019]

[Pct.11 completat prin Ordinul Min.Fin. nr.88 din 04.06.2019, în vigoare 14.06.2019]

[Pct.11 completat prin Ordinul Min.Fin. nr.72 din 26.04.2019, în vigoare 17.05.2019]

[Pct.11 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.39 din 05.02.2018, în vigoare 16.02.2018]

[Pct.11 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.143 din 23.11.2017, în vigoare 15.12.2017]

 

12. Pe versoul blanchetei facturii fiscale, în cadrul livrărilor de mărfuri se completează următoarele:

1) În rîndul 18 "Timpul de staţionare a mijlocului de transport" se indică timpul sosirii, staţionării la încărcarea mărfurilor şi plecării mijlocului de transport (ore, minute) confirmat prin semnătura şi, după caz, ştampila furnizorului.

Cînd încărcătura ajunge la destinaţie, intermediarul (transportatorul) sau reprezentantul furnizorului predă factura fiscală (un exemplar) cumpărătorului, în atribuţia căruia intră înscrierea timpului sosirii la descărcare şi timpului plecării după efectuarea descărcării, timpului staţionării (ore, minute) confirmată prin semnătura şi, după caz, ştampila cumpărătorului.

2) În rîndul 19 "Ruta şi distanţa de transport, km" se înscrie distanţa, care trebuie parcursă de unitatea de transport între punctul de încărcare şi punctul de descărcare. Dacă transportarea se face de intermediar (transportator), distanţa prevăzută pentru parcurs se coordonează cu beneficiarul serviciilor de transport.

3) În rîndul 20 "Forma de plată" se va specifica în regie (pentru necesităţi proprii), în acord, tarif pe unitate de timp, pentru kilometraj, tarif negociabil etc.

4) În cazurile cînd la transportarea mărfurilor se stabilesc încălcări ale legilor de transportare a încărcăturilor, în rîndul 21 "Menţiuni" se fac menţiuni despre întocmirea proceselor-verbale, precum şi înscrierile organelor rutiere de control. În rîndul în cauză se mai indică date nereflectate în factura fiscală, dar necesare pentru achitarea serviciilor de transport prestate sau pentru declararea reclamaţiilor privind respectarea obligaţiilor contractuale.

5) În rîndul 22 "Calculul prestaţiilor de transport" transportatorul calculează mărimea plăţii pentru serviciile de transport prestate. Suma calculată serveşte drept bază de încasare a plăţii de la beneficiarul serviciilor de transport.

 

III. COMPLETAREA FACTURII FISCALE LA LIVRAREA SERVICIILOR

13. Pentru livrările de servicii factura fiscală se completează în modul următor:

1) În rîndul "Data eliberării/data livrării" – furnizorul indică respectiv ziua, luna şi anul eliberării facturii fiscale şi efectuării livrării.

2) În rîndul 1 "Furnizor" – denumirea entităţii care prestează servicii specificate în coloana 10.1, adresa juridică (la necesitate codul IBAN, codul băncii), codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor de TVA, dacă acesta deţine statut de plătitor de TVA.

3) În rîndul 2 "Cumpărător/beneficiar" – denumirea entităţii care beneficiază de servicii prestate de către furnizor şi specificate în coloana 10.1, adresa juridică, codul fiscal, numărul de înregistrare ca plătitor de TVA, dacă acesta deţine statut de plătitor de TVA, iar pentru persoanele fizice (cetăţeni) – numele, prenumele şi, după caz, IDNP (cod personal).

În cazul eliberării facturii fiscale conform prevederilor art.1171 alin.(4) din Codul fiscal, se indică numai codul – 117-1-4.

În cazul eliberării facturii fiscale subiecţilor specificaţi la art.104 lit.c) din Codul fiscal, furnizorii sunt în drept să reflecte seria şi numărul paşaportului ţării sale, sau seria şi numărul legitimaţiei de acreditare.

4) În rîndul 4 "Documente anexate" – denumirea şi numărul documentelor anexate la factura fiscală (anexa la factura fiscală, certificate, adeverinţe, procese-verbale ale lucrărilor executate, copia ordinului de plată a accizelor, etc.).

În cazul cînd în rîndul 4 "Documente anexate" este imposibilă specificarea tuturor documentelor, atunci lista documentelor anexate la factura fiscală va continua pe versoul facturii fiscale, indicînd: "Documente anexate", enumerîndu-se în continuare în ordine cronologică denumirea şi numărul documentelor anexate. În cazul tranzacţiilor efectuate în cadrul achiziţiilor publice reglementate prin Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern prin Hotărârea nr.665 din 27.05.2016 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică", se va indica obligatoriu numărul şi data contractului achiziţiilor publice. În cazul dat, obligativitatea indicării numărului şi datei contractului achiziţiilor publice survine la data intrării în vigoare a art.117 alin.(12) din Codul fiscal.

5) În coloana 10.1 "Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului" – se indică denumirea serviciilor prestate.

6) În coloana 10.3 "Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor" – în cazul în care este posibil se specifică volumul serviciilor prestate.

7) În coloana 10.5 "Valoarea totală fără TVA, lei" – se indică valoarea serviciilor fără TVA.

8) În coloana 10.6 "Cota TVA, %" – se indică cota TVA ce se aplică la serviciile prestate, lucrările executate. Coloana în cauză se completează de către entităţile ce deţin statut de plătitor de TVA pentru livrările impozabile, precum şi de entităţile care refacturează cheltuielile compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA. În cazul livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere se va înscrie cifra "0".

9) În coloana 10.7 "Suma totală a TVA, lei"– se indică suma totală a TVA, determinată ca produs al indicatorilor din coloanele 10.5 şi 10.6. Coloana în cauză se completează de către entităţile ce deţin statut de plătitor de TVA pentru livrările impozabile, precum şi de entităţile care refacturează cheltuielile compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA.

10) În coloana 10.8 "Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei" – se indică respectiv valoarea totală a serviciilor, obţinută ca sumă a indicatorilor din coloanele 10.5 şi 10.7.

11) În rîndul 11 "TOTAL (pe pagină)" se indică totalurile pe pagină a indicatorilor reflectaţi în coloanele 10.5, 10.7 şi 10.8. În cazul în care factura fiscală se completează de către entitatea care nu deţine statut de plătitor de TVA, coloana 10.8 urmează să coincidă cu coloana 10.5, cu excepţia cazurilor de refacturare a cheltuielilor compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA.

12) În rîndul 12 "TOTAL (pe factura fiscală)" se indică suma indicatorilor reflectaţi în rîndul 11 "TOTAL (pe pagină)" din factura fiscală şi din anexele la factura fiscală.

13) În rîndul 14 "Predat mărfurile/activele (serviciile)" pe toate exemplarele facturii fiscale semnează persoana responsabilă de prestarea serviciilor şi, după caz, se aplică ştampila entităţii care prestează servicii.

14) În rîndul 17 "Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul" pe primul exemplar al facturii fiscale beneficiarul certifică prin semnătură şi, după caz, prin aplicarea ştampilei faptul beneficierii serviciilor.

La livrarea serviciilor, semnătura şi aplicarea ştampilei beneficiarului pe exemplarul facturii fiscale a furnizorului, în baza cărora sînt înregistrate veniturile, nu este obligatorie. Pe exemplarul facturii fiscale a beneficiarului, în baza căruia sînt înregistrate cheltuielile şi costurile, semnătura persoanei responsabile şi, după caz, aplicarea ştampilei acestuia este obligatorie.

[Pct.13 completat prin Ordinul Min.Fin. nr.170 din 17.12.2019, în vigoare 20.12.2019]

[Pct.13 completat prin Ordinul Min.Fin. nr.88 din 04.06.2019, în vigoare 14.06.2019]

[Pct.13 completat prin Ordinul Min.Fin. nr.72 din 26.04.2019, în vigoare 17.05.2019]

[Pct.13 completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.39 din 05.02.2018, în vigoare 16.02.2018]

 

IV. COMPLETAREA FACTURII FISCALE ÎN CAZURILE PREVĂZUTE ÎN

 PUNCTUL 3 SUBPUNCTELE 3), 4) şi 5) DIN PREZENTA INSTRUCŢIUNE

14. Formularul tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală" se întocmeşte pentru cazurile stabilite în punctul 3 subpunctele 3), 4) şi 5) din prezenta Instrucţiune.

15. Pentru cazurile prevăzute la punctul 14, factura fiscală se completează în felul următor:

1) În rîndul "Data eliberării/data livrării" furnizorul indică respectiv ziua, luna, transportării/transmiterii activelor, refacturării cheltuielilor compensate.

2) În rîndul 1 "Furnizor" – denumirea entităţii care transmite/transportă active specificate în coloana 10.1, adresa juridică, codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor de TVA, dacă acesta deţine statut de plătitor de TVA.

3) În rîndul 2 "Cumpărător/beneficiar", după caz, se indică:

a) în cazul transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial – denumirea şi adresa subdiviziunii entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial;

b) în alte cazuri de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate – denumirea, adresa juridică, codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor de TVA (dacă deţine statut de plătitor de TVA) al entităţii căreia i se transmit active.

4) Rîndurile 3,4,5,6,8,9 se completează, după caz, similar facturilor fiscale pentru livrarea mărfurilor.

5) În rândul 7 "Redirijări "în toate exemplarele facturii fiscale în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune, uzufruct – se indică menţiunea " Non livrare".

6) În coloana 10.1 "Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului" se indică corespunzător pentru fiecare tip de active, denumirea activului şi, după caz tipul operaţiunii (transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate; transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune; refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal).

7) Coloanele 10.2 - 10.5 se completează similar facturilor fiscale pentru livrarea mărfurilor.

8) Coloanele 10.6 - 10.7 se completează după caz.

 

[Subpct.9) abrogat prin Ordinul Min.Fin. nr.143 din 23.11.2017, în vigoare 15.12.2017]

 

10) În coloana 10.9 "Altă informaţie" se indică suma în lei a accizelor, aferentă expedierii (transportării) din antrepozitul fiscal de către antrepozitarul autorizat al mărfurilor supuse accizelor.

11) Coloanele 10.10 – 10.12. şi rîndurile 11 - 22 se completează, după caz, similar facturilor fiscale pentru livrarea mărfurilor.

12) În cazul refacturării cheltuielilor compensate prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii, în rîndul 7 "Redirijări" nu se indică menţiunea "Non livrare", iar în coloana 10.1 "Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului" se indică într-un rînd separat tipul operaţiunii "Refacturare". La refacturarea cheltuielilor efectuată de către un neplătitor de TVA coloana 10.6 "Cota TVA, %" şi coloana 10.7 "Suma totală a TVA, lei" nu se completează, iar în coloana 10.8 se înscrie valoarea totală a sumei refacturate.

[Pct.15 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.72 din 26.04.2019, în vigoare 17.05.2019]

[Pct.15 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.39 din 05.02.2018, în vigoare 16.02.2018]

[Pct.15 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.143 din 23.11.2017, în vigoare 15.12.2017]

 

news-events