Ordin SFS nr. 388 din 09.09.2019

O R D I N

referitor la aprobarea Indicaţiilor metodice

privind efectuarea vizitelor fiscale

 

nr. 388  din  09.09.2019

 (în vigoare 20.09.2019) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 290-294 art. 1577 din 20.09.2019

 

* * *

În vederea executării prevederilor art.133 alin.(1) pct.13), art.133 alin.(2) pct.4), art.134 alin.(1) pct.3) din Codul fiscal în scopul stabilirii procedurii de efectuare a vizitelor fiscale la contribuabili şi în temeiul art.1323 alin.(10) din Codul fiscal,

ORDON:

1. Se aprobă Indicaţiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale conform anexei la prezentul ordin.

2. Se abrogă Ordinul IFPS nr.428 din 27 martie 2017 referitor la aprobarea Indicaţiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale (Monitorul Oficial, 2017, nr.92-102, art.679), cu modificările şi completările ulterioare ((Monitorul Oficial, 2018, nr.210-223, art.1048).

3. Direcţia generală conformare va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe portalul intern al Serviciului Fiscal de Stat.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

DIRECTORUL SERVICIULUI
FISCAL DE STAT Serghei PUŞCUŢA
Nr.388. Chişinău, 9 septembrie 2019.

 

Anexă

la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat

nr.388 din 9 septembrie 2019

 

INDICAŢII METODICE

PRIVIND EFECTUAREA VIZITELOR FISCALE

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Indicaţiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale (în continuare - Indicaţii) sunt elaborate în scopul executării prevederilor art.133 alin.(1) pct.13) alin. (2), şi art.134 alin.(1) pct.3) din Codul fiscal, în scop de călăuză pentru funcţionarii Serviciului Fiscal de Stat în cadrul efectuării vizitei fiscale şi stabilesc particularităţile şi condiţiile de organizare, de efectuare şi de raportare a rezultatelor vizitei fiscale.

[Pct.1 completat prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

II. INIŢIEREA ŞI EFECTUAREA VIZITEI FISCALE

[Denumirea cap.II în redacţia Ordinului SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

2. Condiţiile actuale solicită crearea unui sistem funcţional al parteneriatului dintre Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabil, de la egal la egal, care va facilita relaţiile reciproce de colaborare şi va asigura un climat favorabil în scopul familiarizării contribuabililor cu legislaţia în vigoare şi îndrumării acestora spre respectarea legislaţiei fiscale, calcularea, virarea deplină şi la timp în Bugetul Public Naţional a impozitelor şi altor plăţi obligatorii;

Pentru realizarea obiectivului menţionat şi constatarea unor date de ordin general despre activitatea contribuabililor se utilizează procedeul fiscal – vizita fiscală.

[Pct.2 modificat prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

3. Conform prevederilor art.129 alin.(111) din Codul fiscal, vizita fiscală reprezintă un procedeu de asistenţă fiscală care constă în explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau în stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului, inclusiv prin studierea registrelor contabile, documentelor primare, rapoartelor statistice. Reieşind din noţiunea de vizită fiscală, se stabilesc următoarele caracteristici ale acestui instrument de administrare fiscală:

1) Conform prevederilor art.129 alin.(111) din Codul fiscal, Vizită fiscală reprezintă un instrument de administrare fiscală cu scop de asigurare a conformării voluntare prin acordarea consultaţiilor, analiza activităţii, acumularea unor date despre activitatea contribuabilului.

2) Vizita fiscală nu constituie un element al controlului fiscal, dar reprezintă o măsură de promovare a conformării voluntare a contribuabilului la respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv, în cadrul acesteia nu se calculează obligaţii fiscale şi nu se aplică sancţiuni/majorări de întârziere, nu se ridică documente.

21) Funcţionarul fiscal este obligat să trateze cu respect şi corectitudine contribuabilul, reprezentantul lui, să popularizeze legislaţia fiscală, să informeze contribuabilul, în cazurile prevăzute de legislaţia fiscală sau la solicitarea acestuia, despre drepturile şi obligaţiile lui-

22) Funcţionarul fiscal, pentru constatarea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului sau a altor informaţii relevante efectuării vizitei fiscale, poate solicita în cadrul vizitei fiscale documente/date, explicaţii.

3) Vizita fiscală poate fi efectuată la solicitarea contribuabilului, inclusiv în baza cererii privind înregistrarea ca plătitor TVA/antrepozitar autorizat, dar se efectuează şi la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat. Vizita fiscală la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat se iniţiază în cazul stabilirii unor posibile riscuri de neconformare fiscală, care necesită a fi examinate în vederea preîntâmpinării încălcărilor de ordin fiscal, acordării explicaţiilor consultative contribuabilului, stabilirii motivelor divergenţelor înregistrate între informaţiile declarate de către contribuabil şi datele disponibile din surse terţe.

4) Vizita fiscală se efectuează cu/(fără) acordul, în/(fără) prezenţa conducătorului, cu/(fără) participarea contabilului/contabilului-şef sau a persoanei împuternicite în conformitate cu prevederile art.244 din Codul fiscal. În cazul efectuării vizitei fiscale în scopul monitorizării contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte, prin observarea directă a activităţii, vizita fiscală se va efectua în prezenţa persoanei angajate a contribuabilului care este responsabilă de subdiviziunea monitorizată (vânzător, administrator etc).

 

[Subpct.5) abrogat prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

6) La efectuarea vizitei fiscale, de regulă, participă un singur funcţionar fiscal.

7) Ordinar, durata vizitei fiscale se stabileşte de o singură zi şi se efectuează în orele programului de lucru al contribuabilului. După caz, vizita fiscală poate fi efectuată şi pe parcursul zilei de lucru următoare.

 

[Subpct.8) abrogat prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

9) Vizita fiscală la contribuabilii nou-înregistraţi poate fi efectuată ulterior termenului prezentării primei dări de seamă fiscale, cu excepţia cazurilor în care efectuarea acesteia este solicitată de către contribuabil sau sunt identificate riscuri în administrarea fiscală, de admitere a încălcărilor prevederilor legislaţiei în vigoare şi sunt necesare măsuri în scopul îndrumării corecte a contribuabilului, consultării referitor la drepturile şi obligaţiile stabilite prin actele normative în vigoare.

10) Vizita fiscală se efectuează în temeiul unei delegări în vizită fiscală, care atestă împuternicirea funcţionarului fiscal şi este semnată de către şeful Direcţiei deservire fiscală din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală, şef/şeful adjunct al Direcţiei administrare fiscală şi analiză din cadrul Direcţiei generale administrarea contribuabili mari, şef/şeful adjunct al Direcţiei generale administrare fiscală arierate. Forma şi conţinutul delegării se stabileşte în conformitate cu anexa nr.1.

11) Delegarea în vizită fiscală se întocmeşte într-un exemplar, care se anexează la raportul de efectuare a vizitei fiscale. Evidenţa vizitelor fiscale se stabileşte de către Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.

12) La solicitarea contribuabilului, funcţionarul fiscal va elibera acestuia o copie a delegării în vizită fiscală.

13) Despre iniţierea vizitei fiscale, contribuabilul se va informa din timp, iniţial fiind contactat prin intermediul telefonului, pentru a fixa data începerii vizitei fiscale. În cazul în care agentul economic nu poate fi contactat telefonic pentru a fixa data începerii vizitei fiscale, funcţionarul fiscal va expedia prin intermediul poştei electronice (e-mail) sau prin scrisoare recomandată Înştiinţare privind iniţierea vizitei fiscale, conform anexei nr.2.

[Pct.3 modificat prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

4. Vizita fiscală implică în sine următoarele măsuri:

1) acordarea de sprijin explicativ-consultativ privind modul de aplicare a legislaţiei fiscale;

2) stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului, prin examinarea registrelor contabile, documentelor primare, rapoartelor statistice, precum şi din explicaţiile angajaţilor;

 

[Subpct.3) abrogat prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

4) identificarea deficienţelor în activitatea agentului economic şi prevenirea acţiunilor ilegale;

5) observarea directă a activităţii contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte ce vizează administrarea fiscală.

[Pct.4 modificat prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

5. În procesul vizitei fiscale funcţionarul fiscal întreţine o conversaţie cu conducerea agentului economic pe marginea respectării obligaţiilor fiscale şi constată datele de ordin general despre activitatea contribuabilului.

Funcţionarul fiscal se informează multilateral despre contribuabil, genul de activitate practicat, specificul procesului de producţie, politica de contabilitate, modul de organizare a evidenţei contabile (constatarea unor date din documentele contabile/primare, rapoarte statistice), corectitudinea primirii şi evidenţei documentelor de strictă evidenţă etc., respectiv concluzionează despre viabilitatea activităţii contribuabilului.

În cadrul vizitei fiscale se observă modul de desfăşurare a activităţii contribuabililor, în scopul administrării de către Serviciul Fiscal de Stat a informaţiilor corecte şi complete despre activitatea acestora, în scopul excluderii oricărui risc de pseudoactivitate de întreprinzător, inclusiv a altor riscuri, prin înregistrarea unor întreprinderi pe adrese neveridice, gestionarea întreprinderilor de către persoane neautorizate, activitate ilicită sau prin tăinuirea obiectelor impozabile, etc.

În cadrul vizitei fiscale, funcţionarul fiscal răspunde la întrebările puse de către contribuabil referitor la modul de respectare a legislaţiei fiscale, modul de ţinere a evidenţei contabile, inclusiv la drepturile şi obligaţiile acestuia, tipul şi termenele de achitare a obligaţiilor fiscale, prezentare a declaraţiilor şi dărilor de seamă fiscale aferente activităţii, consecinţelor admiterii restanţelor la buget, precum şi măsurile de asigurare şi executare silită ce pot fi aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv dreptul de a aplica mecanismul legal al insolvabilităţii faţă de contribuabilii care au ajuns în incapacitate de plată, la alte aspecte ce vizează modalitatea aplicării legislaţiei fiscale.

În acest sens, funcţionarul fiscal:

a) va explica prevederile legislaţiei fiscale în vigoare şi alte acte normative care vizează activitatea contribuabilului;

b) va prezenta informaţii referitoare la serviciile oferite de către Serviciul Fiscal de Stat contribuabilului;

c) va familiariza contribuabilul cu portalul www.sfs.md şi principalele opţiuni ale acestuia – baza generalizată a legislaţiei fiscale, informaţiile care sunt publice şi pot fi vizualizate etc.;

d) va examina dacă dispune de acte permisive pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, dispune/înregistrează la Serviciul Fiscal de Stat echipamente de casă şi de control;

e) va răspunde verbal sau în scris (în Raportul vizitei fiscale/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA/(Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea în calitate de antrepozitar autorizat/)Raportul vizitei fiscale de constatare a adresei juridice/adresei subdiviziunilor) la întrebările adresate de contribuabil;

f) va prezenta, în funcţie de specificul activităţii contribuabilului şi constatărilor în cadrul vizitei fiscale, recomandările de rigoare privind neadmiterea eventualelor încălcări ale legislaţiei în vigoare;

g) în cazul abordării de către contribuabil a unor subiecte dificile, la care funcţionarul fiscal în cadrul vizitei fiscale nu are un răspuns clar, acestea se notează în Raportul vizitei fiscale/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea în calitate de antrepozitar autorizat/Raportul vizitei fiscale de constatare a adresei juridice/adresei subdiviziunilor, la compartimentul ,,Note". Ulterior, în termenul prevăzut de legislaţie, se acordă un răspuns în scris la întrebările adresate.

[Pct.5 modificat prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

6. În cadrul vizitei fiscale, prin stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului, se subînţelege constatarea:

a) amplasării sediului contribuabilului şi a subdiviziunilor sale structurale;

a1) veridicităţii datelor şi informaţiilor prezentate de contribuabil Serviciului Fiscal de Stat;

b) datelor privind persoanele cu funcţii de răspundere care gestionează activitatea contribuabilului şi confirmarea gestionării de către acestea a activităţii întreprinderii, informaţiei de contact a contribuabilului;

c) respectării actelor normative în vigoare privind modul de evidenţă contabilă;

d) genului(rilor) de activitate real practicat(e) şi deţinerea actelor permisive prevăzute de legislaţia în vigoare pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu informarea agentului economic despre actele necesare;

 

[Lit.e), f) şi g) abrogate prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

h) dispunerii de active (clădiri, depozite, mijloace de transport, terenuri etc.), inclusiv prin observarea directă a acestora, personalului angajat şi informaţiei aferente regimului de lucru, salariului mediu calculat;;

 

[Lit.i), j) abrogate prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

k) indicarea modalităţii principale şi alternative de comunicare cu autoritatea fiscală;

l) în caz de pluralitate de administratori, identificarea administratorului cu care se va realiza în mod efectiv comunicarea.

m) altor informaţii relevante;

[Pct.6 modificat prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

7. În cazul în care în procesul de efectuare a vizitei fiscale contribuabilul, sub diferite pretexte, nu prezintă documentele de ordin general, registrele contabile, documentele primare, situaţiile financiare solicitate de funcţionarul fiscal, acest fapt se va califica ca factor de risc, prin urmare Serviciul Fiscal de Stat poate decide asupra aplicării altor măsuri de conformare. În Raportul vizitei fiscale se va specifica despre refuzul contribuabilului de a prezenta documentele solicitate.

[Pct.7 în redacţia Ordinului SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

8. Serviciul Fiscal de Stat are misiunea de a asigura deservirea eficientă a contribuabililor şi prevenirea încălcărilor fiscale, obiectivul major rămâne în continuare asigurarea colectării şi onorării depline de către contribuabili a obligaţiilor faţă de buget.

La iniţiativa SFS, vizita fiscală poate fi iniţiată în cazul în care din analiza informaţiei disponibile au fost stabilite cel puţin 3 criterii de risc. Criteriile de risc identificate de Serviciul Fiscal de Stat pot fi:

1) lipsa activităţii de întreprinzător la data depunerii cererii privind solicitarea înregistrării ca contribuabil al TVA;

2) nu dispune de sediu sau sediul contribuabilului este adresă de domiciliu;

3) schimbarea cu 100% a componenţei fondatorilor şi/sau a conducătorului în ultimele 6 luni;

4) prezentarea neregulată/tardivă a dărilor de seamă fiscale;

5) prezentarea frecventă sau numeroasă a dărilor de seamă fiscale corectate pe parcursul anului de gestiune;

6) solicitarea unui număr mare de facturi fiscale în raport cu volumul livrărilor şi numărul de facturi fiscale utilizate în perioadele precedente;

7) desfăşoară sau planifică a desfăşura comercializarea mărfurilor cu ridicata fără a dispune de depozit;

8) înregistrarea timp de 2 ani consecutivi a pierderilor fiscale;

9) achitarea neînsemnată sau lipsa achitării impozitelor şi taxelor/admiterea restanţelor la buget, înregistrând livrări semnificative;

10) înregistrarea livrărilor semnificative în raport cu fondul de salarizare;

11) declararea numărului mic de salariaţi în comparaţie cu volumul de livrări efectuate;

12) salariu mediu conform datelor declarate de contribuabil este inferior salariului mediu pe ramura respectivă/sau salariului minim garantat;

13) documentarea tranzacţiilor cu întreprinderi în activitatea cărora au fost stabiliţi posibili indici de infracţiune;

14) fondatorul/conducătorul contribuabilului este o persoană străină, în etate, este elev, student sau nu poate fi identificat/localizat (sunt reprezentate de alte persoane în baza procurii);

15) conducătorul sau fondatorii entităţii economice au figurat în calitate de conducători, fondatori la alte entităţi şi/sau figurează drept conducători, fondatori la entităţile care:

a) în activitatea cărora au fost identificaţi posibili indici a infracţiunilor economico-financiare;

b) nu prezintă dări de seamă fiscale/nu prezintă documente solicitate prin citaţiile emise de Serviciul Fiscal de Stat;

16) înregistrarea livrărilor/procurărilor de mărfuri şi servicii de la furnizorii anterior anulaţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu TVA;

17) divergenţe dintre datele din Declaraţiile privind TVA, Declaraţiile privind TVA depuse de beneficiarii/furnizorii agentului economic şi datele din declaraţiile vamale;

18) admiterea încălcărilor repetate privind disciplina de casă;

19) contribuabilul dispune de restanţe la Bugetul Public Naţional, pentru o perioadă mai mare de 2 luni calendaristice;

20) recepţionarea de către SFS a unor sesizări cu referire la posibilele încălcări admise de contribuabil, în scopul clarificării informaţiei sesizate de către terţi;

21) contribuabilul plătitor TVA nu declară livrări impozabile într-o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;

22) desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără a dispune de acte permisive prevăzute de legislaţie;

23) înregistrarea relaţiilor interdependente cu furnizorii şi/sau beneficiarii;

24) efectuarea procurărilor de mărfuri/servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal, pentru perioada ultimelor 12 luni consecutive, fără a fi înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA.

[Pct.8 în redacţia Ordinului SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

[Pct.9,10 abrogate prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

11. În cadrul vizitei fiscale efectuate la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat, funcţionarul fiscal va examina informaţia disponibilă, inclusiv oferită de către contribuabil, în scopul excluderii riscurilor de neconformare fiscală apreciate iniţial.

[Pct.11 în redacţia Ordinului SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

111. În cazul stabilirii unor abateri de la prevederile legislaţiei în vigoare, contribuabilului i se recomandă înlăturarea neajunsurilor, prin prezentarea Declaraţiei/dării de seamă corectate, şi/sau reflectarea corectă în documentele de evidenţă contabilă a faptelor economice, care să asigure raportarea conformă a obligaţiilor fiscale. În cazul refuzului contribuabilului de a se conforma voluntar într-un termen rezonabil şi/sau constatarea unor încălcări grave, Serviciul Fiscal de Stat îşi rezervă dreptul de a aplica alte măsuri de conformare.

[Pct.111 introdus prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

[Pct.12-16 abrogate prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

III. ÎNTOCMIREA RAPOARTELOR DE VIZITĂ FISCALĂ

[Cap.III introdus prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

12. După finalizarea vizitei fiscale funcţionarul fiscal perfectează Raportul vizitei fiscale/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea în calitate de antrepozitar autorizat/Raportul vizitei fiscale de constatare a adresei juridice/adresei subdiviziunilor şi Procesul-verbal de observare directă a activităţii contribuabilului, în conformitate cu anexele nr.3, nr.4, nr.41, nr.5 şi nr.6, în funcţie de scopul vizitei fiscale, pe foi format A4, în care se consemnează datele/faptele constatate şi subiectele discutate în cadrul vizitei fiscale.

1) Raportul vizitei fiscale/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea în calitate de antrepozitar autorizat/Raportul vizitei fiscale de constatare a adresei juridice/adresei subdiviziunilor şi Procesul - verbal de observare directă a activităţii contribuabilului, se întocmeşte în 2 (două) exemplare, se semnează de către funcţionarul fiscal şi reprezentantul contribuabilului (conducătorul, contabilul/contabilul-şef sau altă persoana împuternicită). Primul exemplar se păstrează la Serviciul Fiscal de Stat, iar al doilea exemplar se înmânează contribuabilului contra semnătură în termen de pînă la 3 zile lucrătoare după finalizarea vizitei fiscale.

2) În Raportul vizitei fiscale/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea în calitate de antrepozitar autorizat, se reflectă următoarele poziţii:

a) data efectuării vizitei fiscale;

b) numele, prenumele, funcţia funcţionarului fiscal care a efectuat vizita fiscală;

c) numărul şi data delegării în vizită fiscală;

d) denumirea contribuabilului supus vizitei fiscale;

e) codul fiscal al contribuabilului;

f) perioada de activitate examinată în cadrul vizitei fiscale;

g) locul, adresa unde a fost efectuată vizita fiscală;

h) persoanele ce au participat în cadrul vizitei fiscale;

i) numărul cererii prin care s-a solicitat înregistrarea ca contribuabil al TVA/antrepozitar autorizat;

j) datele de ordin general despre activitatea contribuabilului;

k) pentru contribuabilii restanţieri: restanţa înregistrată, explicaţiile depuse de reprezentatul contribuabilului;

l) întrebările adresate de către contribuabil şi răspunsurile oferite de către funcţionarul fiscal;

m) concluzii şi propuneri;

n) semnătura funcţionarului fiscal, conducătorului, contabilului/contabilului-şef, persoanei împuternicite al întreprinderii;

o) date, informaţii aferente indicatorilor de activitate ai agentului economic, conform documentelor examinate în cadrul vizitei fiscale;

p) alte date.

Aspectul general al Raportului vizitei fiscale/Raportului vizitei fiscale privind înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea în calitate de antrepozitar autorizat se stabileşte în conformitate cu anexa nr.3, anexa nr.4 şi anexa nr.41.

3) În cazul în care conducătorul, contabilul/contabilul-şef sau persoana împuternicită refuză să semneze Raportul vizitei fiscale/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA/Raportul vizitei fiscale privind înregistrarea în calitate de antrepozitar autorizat/Raportul vizitei fiscale de constatare a adresei juridice/adresei subdiviziunilor şi Procesul - verbal de observare directă a activităţii contribuabilului, acesta urmează a fi remis prin poştă cu aviz recomandat la finalizarea vizitei fiscale sau, după caz în următoarea zi lucrătoare. Iar pentru situaţia, când contribuabilul nu a recepţionat raportul vizitei fiscale, urmează a fi aplicate prevederile art.131 alin.(11) din Codul fiscal şi după caz ale art.1291 alin (4) din Codul fiscal.

4) Rapoartele vizitelor fiscale se înregistrează strict în ordine cronologică în Registrul de evidenţă a rapoartelor de efectuare a vizitelor fiscale. Modelul Registrului de evidenţă a rapoartelor de efectuare a vizitelor fiscale se stabileşte în conformitate cu anexa nr.7. Evidenţa şi obligaţia de completare (format electronic) revine şefilor Direcţiilor deservire fiscală din cadrul Direcţiilor generale administrare fiscală, şefului/şefului adjunct al Direcţiei administrare fiscală şi analiză din cadrul Direcţiei generale administrarea contribuabili mari şi şefului/şefului adjunct al Directiei generale gestionare arierate, după caz.

13. În cadrul vizitei fiscale, se va examina perioada aferentă ultimelor 12 luni de activitate a contribuabilului, cu excepţia cazurilor în care sunt necesare date/informaţii pentru perioade anterioare în scopul aprecierii modului de respectare a legislaţiei fiscale, clarificării unor posibile semne de încălcare a actelor normative în vigoare. Dacă agentul economic în perioada de 12 luni de activitate a fost supus vizitei fiscale periodic de 2-3 ori, vizita fiscală urmează a fi efectuată pentru perioada de la ultima vizită fiscală.

14. În cazul efectuării vizitei fiscale în scopul constatării veridicităţii datelor prezentate privind amplasarea adresei juridice/adresei subdiviziunilor, şi stabilirii situaţiei fiscale reale a contribuabilului restanţier şi a posibilităţii lui de a stinge obligaţiile fiscale se va întocmi Raportul vizitei fiscale de constatare a adresei juridice/adresei subdiviziunilor, aspectul general şi conţinutul căruia se stabileşte în conformitate cu anexa nr.5.

15. În cazul efectuării vizitei fiscale în scopul observării directe a activităţii contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte, se va întocmi Procesul-verbal de observare directă a activităţii contribuabilului, aspectul general şi conţinutul căruia se stabileşte în conformitate cu anexa nr.6.

[Cap.III introdus prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

 

Anexa nr.1

la Indicaţiile metodice privind

efectuarea vizitelor fiscale, aprobate

prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat

nr.388 din 9 septembrie 2019

 

Antetul SFS

 

DELEGARE ÎN VIZITĂ FISCALĂ

Nr. _________ din "____" ________________

                                  data, luna, anul

_________________________________________________

denumirea completă a contribuabilului

 

Codul fiscal ____________________________________________________________________

Adresa juridică _________________________________________________________________

Adresa subdiviziunii/subdiviziunilor __________________________________________________

Vizita fiscală se efectuează de către funcţionarul(rii) fiscal(li)______________________________

  funcţia, numele, prenumele, tel., e-mail                

Scopul vizitei fiscale______________________________________________________________

Data vizitei fiscale _______________________________________________________________

 

_________________________________

nume, prenume, funcţia

 

_________________________________

semnătura funcţionarului(rilor) fiscal(li)

_________________________________

nume, prenume, funcţia

_________________________________

semnătura

 

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

 

Anexa nr.2

la Indicaţiile metodice privind

efectuarea vizitelor fiscale, aprobate

prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat

nr.388 din 9 septembrie 2019

 

Antetul SFS

 

Înştiinţare despre iniţierea vizitei fiscale

 

Nr.__________ din _____________________

                                        data, luna, anul

pentru ___________________________________________

denumirea completă a persoanei citate

 

În temeiul drepturilor prevăzute la art.134 alin.(1) pct.3) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat, în perioada___________________,va efectua vizita fiscală, la ____________________________________

denumirea completă a contribuabilului                   

cod fiscal/IDNP _______________________.

 

În acest sens, solicităm confirmarea disponibilităţii Dvs. în vederea efectuării vizitei fiscale în perioada indicată, inclusiv şi prezentarea informaţiei cu referire la locul – sediul/oficiul,  ________________________

şi să luaţi legătura cu persoana desemnată pentru exercitarea vizitei fiscale_________________________,

tel. __________________, şi să confirmaţi disponibilitatea DVS la adresa electronică_________________ în termen de până la 3 zile lucrătoare înainte de data preconizată pentru iniţierea vizitei fiscale.

 

_________________________________

nume, prenume, funcţia

 

_________________________________

semnătura

 

L.Ş.

 

[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

 

Anexa nr.3

la Indicaţiile metodice privind

efectuarea vizitelor fiscale, aprobate

prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat

nr.388 din 9 septembrie 2019

 

 Antetul SFS

 

"___" _____________20__

 

RAPORTUL VIZITEI FISCALE

Nr. _________

 

I. Subsemnatul(a) (ţii), ____________________, funcţionar(rii) fiscal(li)______________________

                          numele, prenumele                                                         funcţia

al DDF____________, din cadrul DGAF________________, în baza delegării în vizită fiscală nr._______ din _____________ am efectuat o vizită fiscală la __________________________, cod fiscal______________.

                         denumirea contribuabilului

Vizita fiscală s-a efectuat la data de ___________________, pentru perioada_________________

data

la adresa _______________________cu acordul/participarea conducătorului ________________________

numele, prenumele, funcţia            

şi în prezenţa contabilului/contabilului-şef __________________________________________ .

                                         numele, prenumele, funcţia

 

II. În rezultatul vizitei fiscale s-a constatat: *

_________________ a fost înregistrat la Agenţia Servicii Publice la data de ___________nr._____.

denumirea contribuabilului

Adresa juridică, tel., e-mail _________________________________________________________

Depozite (proprietate/locaţiune)_____________________________________________________

Secţii de producere (proprietate/locaţiune)____________________________________________

Unităţi comerciale (proprietate/locaţiune)______________________________________________

Alte subdiviziuni (proprietate/locaţiune)_______________________________________________

Înregistrat (nu este înregistrat) ca contribuabil al TVA la data de ___________________________

Conform SIA "Contul curent al contribuabilului" agentul economic înregistrează:

√ Restanţa înregistrată la 01.01.______ - _________ lei;

√ Obligaţii fiscale calculate în perioada _______-________ - __________lei;

√ Obligaţii fiscale achitate în perioada _______-_________-__________ lei;

√ Restanţa înregistrată la ___________ - ___________ lei.

 

Evoluţia restanţei faţă de BPN în perioada __________ - __________ constituie _______ lei, sau cu +/- _____ % faţă de prima perioadă.

Din suma totală a restanţei, suma de ________ lei este pasibilă stingerii prin compensare.

 

În scopul stingerii obligaţiilor fiscale restante faţă de BPN, la _________ a fost declanşată procedura de executare silită a obligaţiei fiscale restante prin emiterea Hotărîrii cu privire la executarea silită a obligaţiei fiscale seria AH nr.___________, înmînată contribuabilului la ___________________.

 

Din momentul înregistrării întreprinderii:

1. Capitalul statutar constituie _________ lei:

- ____________________ IDNP _______________ – cota parte ____% .

- ____________________ IDNP _______________ – cota parte ____%.

2. Fondatorii s-au schimbat (nu s-au schimbat) _______________________________________

3. Adresa juridică s-a schimbat (nu s-a schimbat) _____________________________________

 

[Pct.4 abrogat prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

5. Fondatorul(ii) şi/sau conducătorul figurează (nu figurează) ca fondator(i) şi/sau conducător(i) la alţi contribuabili ________________________________________________________________________

6. Locul desfăşurării activităţii de bază a fost (n-a fost) inspectat _________________________

7. Descrierea activităţii(lor) de bază practicate şi codul CAEM____________________________

8. Descrierea altor activităţi practicate ______________________________________________

9. Dispune (nu dispune) de acte permisive pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător

____________________________________________________________________________

10. Dispune (sau nu) de echipamente de casă şi de control _____________________________

11. Prezentarea (neprezentarea) declaraţiilor privind TVA corectate pentru perioada supusă vizitei fiscale ____________________________________________________________________________

 

[Pct.12,13 abrogate prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

14. Livrări/procurări către/de la agenţi economici anulaţi ca plătitori TVA (valoarea, suma TVA)

_____________________________________________________________________________

15. Livrări/procurări la adresa persoanelor fizice/deţinători de patentă, inc. angajaţi, persoane care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal

16. Principalii beneficiari__________________________________________________________

17. Principalii furnizori____________________________________________________________

18. Împrumuturile primite/acordate de către/către conducători/fondatori, angajaţi, persoane fizice

_____________________________________________________________________________

19. Înregistrează (nu înregistrează) import/export de mărfuri/servicii________________________

20. Dispune de următoarele blanchete de strictă evidenţă

 

Denumirea blanchetei Primite Sold
data seria, numărul seria numărul
 

 

21. Alte date____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

În rezultatul vizitei fiscale şi examinării documentelor primare şi contabile s-a stabilit:

 

Nr.
crt.
Indicatori Perioada supusă
vizitei fiscale
( lei)
1. Suma totală a livrărilor, inc.

- Livrări la cota standard

- Livrări la cota redusă

- Livrări scutite de TVA cu drept de deducere

- Livrări scutite de TVA fără drept de deducere

2. Livrări efectuate pe facturi fiscale
3. Livrări prin ECC
4. Suma totală a procurărilor, inc. TVA

- Procurări de mărfuri/servicii pe teritoriul RM

- Import de mărfuri

- Import de servicii;

5. Suma TVA aferentă bugetului
6. Suma TVA destinată trecerii în cont (ultima perioadă fiscală), motivele formării
7. Suma TVA spre restituire
8. Suma veniturilor obţinute şi impozitului pe venit reţinut conform art.90 - 901 din Codul fiscal (forma IRV14, IPC18)

- codul PL s)

- codul FOL

- codul DIV a)

- codul LIV

- alte...

9. Suma impozitului pe venit care urmează a fi achitat în rate în anul următor anului de gestiune (anexa 8D din forma VEN12)
10. Total calculat plăţi la BPN
11. Total achitat plăţi la BPN
12. Povara fiscal din sumele calculate
13. Soldul mijloacelor fixe/circulante etc.la data efectuării vizitei fiscale (mijloace fixe, terenuri, materiale, mărfuri, datorii, împrumuturi etc.)

- contul 121

- contul 122

- contul 123

- contul 211

- contul 215

- contul 216

- contul 217

- contul 241

- contul 512

- altele....

Personal angajat la situaţia efectuării vizitei fiscale:

- Funcţii administrative

- Numărul

- Salariul mediu calculat

- Funcţii de execuţie

- Numărul

- Salariu mediu calculat

14. Alţi indicatori

 

III. Explicaţiile persoanei responsabile sau a reprezentatului contribuabilului referitor la motivele admiterii restanţei la BPN şi căilor de stingere a acestora (pentru contribuabilul restanţier)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

IV. Întrebările adresate de către contribuabil şi răspunsurile oferite de către funcţionarul fiscal:

 

Nr.
crt.
Întrebarea formulată de contribuabil Răspunsul oferit de funcţionarul fiscal Note
1 2 3 4
 

 

V. Concluzii şi propuneri:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Raportul s-a întocmit în 2 exemplare.

 

Funcţionarul(rii) fiscal(li)

__________

funcţia

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

Conducătorul  

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

Contabil şef  

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

 

Exemplarul al doilea al prezentului Raport a fost primit de contribuabil

 

 

__________

funcţia

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

_________________

data

 

[Anexa nr.3 modificată prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

 

Anexa nr.4

la Indicaţiile metodice privind

efectuarea vizitelor fiscale, aprobate

prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat

nr.388 din 9 septembrie 2019

 

Antetul SFS

 

"____" ____________20__

 

RAPORTUL VIZITEI FISCALE

PRIVIND ÎNREGISTRAREA CA SUBIECT AL IMPUNERII CU TVA

 

Nr. _________

 

I. Subsemnatul(a)(ţii),________________________, funcţionar(rii) fiscal(li)____________________,

                                          numele, prenumele                                                          funcţia

al DDF__________, din cadrul DGAF ___________, în baza delegării în vizită fiscală nr.____ din ________ am efectuat o vizită fiscală privind înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA la _____________________,

denumirea contribuabilului             

cod fiscal________________________.

 

Vizita fiscală s-a efectuat la data de _______________, la adresa __________________________

cu acordul/participarea conducătorului______________________________________________________

                                                 numele, prenumele, funcţia

şi în prezenţa contabilului-şef_____________________________________________________________

numele, prenumele, funcţia

 

Conform cererii nr._______ din _____________    __________________________ c/f _________

                           data depunerii cererii        denumirea contribuabilului

a solicitat înregistrarea TVA conform pct._____________art. 112 din Codul fiscal.

 

II. În rezultatul vizitei fiscale s-a constatat: *

 

________________ a fost înregistrat la Agenţia Servicii Publice la data de __________cu nr.____.

denumirea contribuabilului

 

Adresa juridică, tel., e-mail _________________________________________________________

Depozite (proprietate/locaţiune)______________________________________________________

Secţii de producere (proprietate/locaţiune)_____________________________________________

Unităţi comerciale (proprietate/locaţiune)_______________________________________________

Alte subdiviziuni (proprietate/locaţiune)________________________________________________

Numărul personalului angajat constituie _______________________________________________

Salariul mediu lunar calculat ________________________________________________________

Înregistrează (nu înregistrează) restanţă la BPN_________________________________________

 

Din momentul înregistrării întreprinderii:

1. Fondatorii s-au schimbat (nu s-a schimbat) __________________________________________

2. Adresa juridică s-a schimbat (nu s-a schimbat) _______________________________________

 

[Pct.3 abrogat prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

4. Fondatorul(ii) şi/sau conducătorul figurează (nu figurează) ca fondator(i) şi/sau conducător(i) la alţi contribuabili __________________________________________________________________________

5. Locul desfăşurării activităţii de bază a fost (n-a fost) inspectat ____________________________

6. Descrierea activităţii(lor) de bază practicate şi codul CAEM ______________________________

7. Descrierea altor activităţi practicate ________________________________________________

8. Dispune (nu dispune) de acte permisive pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător

_______________________________________________________________________________

9. Dispune (sau nu) de echipamente de casă şi de control _________________________________

 

[Pct.10 abrogat prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

11. Livrări/procurări către/de la agenţi economici anulaţi ca plătitori TVA (valoarea, suma TVA)

______________________________________________________________________________

12. Valoarea livrărilor de mărfuri, servicii, efectuate pe parcursul oricăror 12 luni consecutive, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil

 

Luna

Pentru cazurile în care are loc determinarea primei perioade

fiscale privind TVA, verificarea indicatorilor se va efectua

ţinîndu-se cont de termenul de prescripţie pentru

determinarea obligaţiilor fiscale, stabilit prin

art.264 din Codul Fiscal

Anul Anul Anul
 
 

 

13. Suma importului de servicii, inclusiv TVA ___________________________________________

14. Livrări/procurări în adresa persoanelor fizice/deţinători de patentă, inc. angajaţi_____________

15. Împrumuturile primite/acordate de către/către conducători/fondatori, angajaţi, persoane juridice/fizice __________________________________________________________________________

16. Înregistrează (nu înregistrează) import/export de mărfuri/servicii__________________________

17. Dispune de următoarele blanchete de strictă evidenţă

 

Denumirea blanchetei Primite Sold
data seria, numărul seria numărul
 
 

 

18. Dispune de următoarele conturi bancare ____________________________________________

19. _______________________ este subiect al impunerii la următoarele impozite şi taxe:_________

            (denumirea contribuabilului)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

20. Altele _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

În rezultatul vizitei fiscale şi examinării documentelor primare şi contabile s-a stabilit:

1. Informaţia conform evidenţei contabile:

- Mijloace fixe -;

- Mijloace circulante - ;

- Marfă - ;

- .........

 

[Pct.2 abrogat prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

3. Descrierea indicatorilor ultimilor 4 ani:

a) Venitul din vânzări ( conform evidenţei contabile şi conform declaraţiilor prezentate);

b) Rulajul mijloacelor băneşti la conturile bancare (pentru perioada ultimilor 4 ani/ din data înregistrării) – descrierea succintă a naturii tranzacţiilor bancare ( transfer, împrumut, încasări din vânzări);

c) Rulajul decontărilor băneşti în numerar prin intermediul maşinii de casă şi control;

d) Import/export (conform informaţiei prezentate de Serviciul Vamal);

e) Informaţia privind tranzacţiile efectuate conform SI al SFS (Reports -? TVA -? Informaţia contribuabilului privind tranzacţiile efectuate);

4. Informaţia privind bunurile imobile (conform Agenţia Servicii Publice).

 

III. Concluzii şi propuneri:

Conform datelor vizitei fiscale contribuabilul a depăşit plafonul în L/___/20____.**

Conform cererii contribuabilul solicită înregistrarea benevolă în calitate de plătitor de TVA, fără depăşirea pragului obligatoriu de înregistrare.

Cererea privind înregistrarea în calitate de subiect TVA (a fost/nu a fost depusă) în termen.

Se propune a se înregistra _______________________ c/f _________________ în calitate

                                                            (denumirea contribuabilului)

de subiect al subiect al impunerii cu TVA din data de ________________.

_______________________

** În cazul în care, în cadrul vizitei fiscale, se constată încălcarea termenului de depunere a cererii de înregistrare în calitate de subiect al impunerii cu TVA, se adaugă menţiunea privind posibilitatea modificării primei perioade, ca rezultat al controlului fiscal (procedură stabilită în pct.17 din Regulamentul de administrare fiscală la compartimentul TVA, aprobat prin Ordinul SFS nr.342 din 22 iunie 2018, cu modificările ulterioare).

 

IV. Întrebările adresate de către contribuabil şi răspunsurile oferite de către funcţionarul fiscal:

 

Nr. crt. Întrebarea formulată de contribuabil Răspunsul oferit de funcţionarul fiscal Note
1 2 3 4
 
 
 

Raportul s-a întocmit în 2 exemplare.

 

Funcţionarul(rii) fiscal(li)

__________

funcţia

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

Conducătorul  

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

Contabil şef  

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

 

Exemplarul al doilea al prezentului Raport a fost primit de contribuabil

 

 

__________

funcţia

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

_________________

data

 

[Anexa nr.4 modificată prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

 

Anexa nr.41

 

Antetul SFS

 

"____" ______________20__

 

RAPORTUL VIZITEI FISCALE

PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CALITATE

DE ANTREPOZITAR AUTORIZAT

 

Nr. _________

 

I. Subsemnatul(a)(ţii),___________________________, funcţionar(rii) fiscal(li)_______________,

                                               numele, prenumele funcţia

al DDF________________, din cadrul DGAF_____________, în baza delegării în vizită fiscală nr. __________ din______________, am efectuat o vizită fiscală privind înregistrarea în calitate de antrepozitar autorizat la __________________________________________________________________________,

denumirea contribuabilului

cod fiscal_____________, la subdiviziunea (tipul subdiviziunii) amplasată pe adresa _________________.

 

Vizita fiscală s-a efectuat la data de ______________, la adresa ___________________________

cu acordul/participarea conducătorului_____________________________________________________

                                         numele, prenumele, funcţia

şi în prezenţa contabilului/contabilului-şef___________________________________________________

                                       numele, prenumele, funcţia

Conform cererii nr._____ din ________________, ______________________, c/f_____________,

                                               data depunerii cererii            denumirea contribuabilului

a solicitat înregistrarea în calitate de antrepozitar autorizat conform art._____pct._____lit. __din Codul fiscal (inclusiv preconizează să efectueze unele schimbări ce urmează a fi reflectate în certificatul de acciz sau în anexa la el)_______________________________________________

                                    modificările solicitate

 

II. În rezultatul vizitei fiscale s-a constatat:

________________________________ a fost înregistrat la Agenţia Servicii Publice la

          denumirea contribuabilului

data de _________________cu nr.__________.

 

Adresa juridică, tel., e-mail _______________________________________________________

Depozite (proprietate/locaţiune)____________________________________________________

Proprietarul clădirii, încăperii, teritoriului, terenului______________________________________

Secţii de producere (proprietate/locaţiune)___________________________________________

Unităţi comerciale (proprietate/locaţiune)____________________________________________

Alte subdiviziuni (proprietate/locaţiune)_____________________________________________

Producătorul/proprietarul mărfurilor accizate_________________________________________

Denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, în cazul în care proprietatea este folosită pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în baza contractului de arendă sau de închiriere__________________________________

______________________________________________________________________________________

Dispune/(nu dispune) de utilaje utilizate la producerea/prelucrarea mărfurilor accizate_________

Asigurarea încăperii cu pază_______________________________________________________

Numărul personalului angajat constituie _____________________________________________

Salariul mediu lunar calculat ______________________________________________________

Înregistrează (nu înregistrează) restanţă la BPN________________________________________

 

Din momentul înregistrării întreprinderii:

1. Fondatorii s-au schimbat (nu s-a schimbat) ______________________________________

2. Adresa juridică s-a schimbat (nu s-a schimbat) ___________________________________

3. Fondatorul(ii) şi/sau conducătorul figurează (nu figurează) ca fondator(i) şi/sau conducător(i) la alţi contribuabili _________________________________________

4. Locul desfăşurării activităţii de bază a fost (n-a fost) inspectat ________________________

5. Descrierea activităţii(lor) de bază practicate şi codul CAEM __________________________

6. Descrierea altor activităţi practicate _____________________________________________

7. Dispune (nu dispune) de acte permisive pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător

______________________________________________________________________________________

8. Dispune (sau nu) de echipamente de casă şi de control _____________________________

9. Livrări/procurări către/de la agenţi economici anulaţi ca plătitori TVA (valoarea, suma TVA)

______________________________________________________________________________________

10. Mărfuri supuse accizelor___________________________________________________

11. Livrări/procurări în adresa persoanelor fizice/deţinători de patentă, inc. angajaţi________

13. Împrumuturile primite/acordate de către/către conducători/fondatori, angajaţi, persoane juridice/fizice_______________________________________________________________________

13. Înregistrează (nu înregistrează) import/export de mărfuri/servicii_______________________

14. Dispune de următoarele blanchete de strictă evidenţă

Denumirea blanchetei Primite Sold
data seria, numărul seria numărul
 
 

 

15. Dispune de următoarele conturi bancare _________________________________________

16. _____________________ este subiect al impunerii la următoarele impozite şi taxe:________

        (denumirea contribuabilului)

________________________________________________________________________________

17. Altele _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

În rezultatul vizitei fiscale şi examinării documentelor primare şi contabile s-a stabilit:

1. Informaţia conform evidenţei contabile:

- Mijloace fixe -;

- Mijloace circulante - ;

- Marfă - ;

- .........

2. Descrierea indicatorilor ultimilor 4 ani:

a) Venitul din vânzări ( conform evidenţei contabile şi conform declaraţiilor prezentate);

b) Rulajul mijloacelor băneşti la conturile bancare (pentru perioada ultimilor 4 ani/ din data înregistrării) – descrierea succintă a naturii tranzacţiilor bancare (transfer, împrumut, încasări din vânzări);

c) Rulajul decontărilor băneşti în numerar prin intermediul echipamentului de casă şi control;

d) Import/export (conform informaţiei prezentate de Serviciul Vamal);

e) Informaţia privind tranzacţiile efectuate conform SI al SFS (Reports -? TVA -? Informaţia contribuabilului privind tranzacţiile efectuate).

3. Informaţia privind bunurile imobile (conform Agenţia Servicii Publice).

 

III. Concluzii şi propuneri:

Se propune/refuză* a se înregistra/înregistrarea _____________________ c/f ______________

                                                                               (denumirea contribuabilului)

în calitate de antrepozitar autorizat din data de ________________.

                     

* Serviciul Fiscal de Stat poate refuza eliberarea certificatului de acciz în cazul în care consideră că activitatea agentului economic sau antrepozitul fiscal nu pot fi controlate ori formele şi metodele de control prevăzute la alin.(2) lit.d) din art.126 din Codul fiscal nu asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor.

 

IV. Întrebările adresate de către contribuabil şi răspunsurile oferite de către funcţionarul fiscal:

 

Nr. crt. Întrebarea formulată de contribuabil Răspunsul oferit de funcţionarul fiscal Note
1 2 3 4
 
 

 

Raportul s-a întocmit în 2 exemplare.
 

Funcţionarul(rii) fiscal(li)

_____________

funcţia

___________________  

numele, prenumele

__________  

semnătura

 

Conducătorul

 

___________________  

numele, prenumele

__________  

semnătura

 

Contabil şef

 

___________________  

numele, prenumele

__________  

semnătura

 

Exemplarul al doilea al prezentului

Raport a fost primit de contribuabil

_____________

funcţia

___________________  

numele, prenumele

__________  

semnătura

 

_________________

            data

 

[Anexa nr.41 introdusă prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

 

Anexa nr.5

la Indicaţiile metodice privind

efectuarea vizitelor fiscale, aprobate

prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat

nr.388 din 9 septembrie 2019

 

 Antetul SFS

 

"____" ______________20___

 

RAPORTUL VIZITEI FISCALE

DE CONSTATARE A ADRESEI JURIDICE/ADRESEI SUBDIVIZIUNILOR

 

Nr. _________

 

I. Subsemnatul(a) (ţii), __________________________, funcţionar(rii) fiscal(li)_________________

                                             numele, prenumele                                                                  funcţia

al DDF______________, din cadrul DGAF_____________, în baza delegării în vizită fiscală nr._________

din __________ am efectuat o vizită fiscală la ___________________________, cod fiscal ____________.

                                                   denumirea contribuabilului

 

Vizita fiscală s-a efectuat la data de __________________la adresa____________________ cu acordul/participarea conducătorului ________________________________________________________

                                     numele, prenumele, funcţia

şi în prezenţa ______________________________________________________________________ .

numele, prenumele, funcţia

 

II. În rezultatul vizitei fiscale s-a constatat:

_____________________________________ a fost înregistrat la Agenţia Servicii Publice la data

                         denumirea contribuabilului

 

de ______________nr.____.

Adresa juridică, tel., e-mail _________________________________________________________

Înregistrat (nu este înregistrat) ca contribuabil al TVA la data de ___________________________

Descrierea activităţii(lor) de bază practicate şi codul CAEM ________________________________

Pe adresa juridică a întreprinderii sunt (nu sunt) înregistraţi alţi contribuabili __________________

Activitatea (ăţile) dispune (nu dispune) de acte permisive pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător _________________________________________________________________________

Dispune (sau nu) de echipamente de casă şi de control ___________________________________

Alte date________________________________________________________________________

Probe şi/sau înregistrare video:______________________________________________________

 

III. Explicaţiile persoanei responsabile sau a reprezentatului contribuabilului referitor la motivele admiterii restanţei la BPN şi căilor de stingere a acestora (pentru contribuabilul restanţier)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

IV. Întrebările adresate de către contribuabil şi răspunsurile oferite de către funcţionarul fiscal:

Nr.
crt.
Întrebarea formulată de contribuabil Răspunsul oferit de funcţionarul fiscal Note
1 2 3 4
 
 

 

V. Concluzii şi propuneri:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Raportul s-a întocmit în 2 exemplare.

 

Funcţionarul(rii) fiscal(li)

__________

funcţia

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

Conducătorul  

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

Contabil şef  

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

 

Exemplarul al doilea al prezentului Raport a fost primit de contribuabil

 

 

__________

funcţia

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

_________________

data

 

Anexa nr.6

la Indicaţiile metodice privind

efectuarea vizitelor fiscale, aprobate

prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat

nr.388 din 9 septembrie 2019

 

Antetul SFS

 

PROCES-VERBAL

de observare directă a activităţii contribuabilului

Nr. ___ din___________________

_____________________________________, c/f ______________________

                            (denumirea agentului economic)

 

Subsemnatul(a), __________, funcţionar(rii) fiscal(li) al/ai Direcţiei deservire fiscală _______ din cadrul Direcţiei generale administrare fiscală _____________, în baza delegării în vizită fiscală nr.______din__________, am efectuat ieşire la faţa locului la "________________" , c/f ____________, la subdiviziunea (tipul subdiviziunii) amplasată pe adresa ____________, cu scopul examinării locului desfăşurării activităţii şi respectarea legislaţiei fiscale, observării directe a activităţii desfăşurate cu acordul şi participarea

_______________________________________________________________________________________

            numele, prenumele, funcţia

Vizita fiscală a început la ora____

Vizita fiscală s-a finalizat la ora____

 

Informaţii cu caracter general:

Conform Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, s-a constatat:

"_________________________" a fost înregistrat la __________________ cu nr.____________.

   (denumirea agentului economic)

Agentul economic ____________ înregistrat ca subiect al impunerii cu TVA.

                                (este/nu este)

Adresa juridică _________________________, str. ____________________________________

 

Rezultate:

În urma ieşirii la faţa locului s-au stabilit următoarele:

1) Contribuabilul __________________________________________________ la adresa inspectată;

(se află/nu se află)

2) La adresa inspectată, agentul economic desfăşoară activitate de

______________________________________________________________________________

3) Agentul economic __________ de acte permisive pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4) Agentul economic __________________ de echipament de casă şi control cu memorie fiscală de

                                     (dispune/nu dispune)

model ___________________ înregistrată la_________________cu nr.____________

Sigiliul aplicat de către Serviciul Fiscal nr._______________________________________

5) În perioada observării directe a activităţii:

- nr. de angajaţi care activau au constituit ______ persoane.

- persoanele angajate_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(numele, prenumele)

- nr. de clienţi deserviţi:_______ .

- suma încasată prin ECC constituie_________ lei.

6) Alte aspecte:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Prezentul proces-verbal este întocmit în 2 exemplare.

 

Funcţionarul(rii) fiscal(li)

__________

funcţia

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

Conducătorul  

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

Contabil şef  

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

 

Exemplarul 2 al prezentului Proces-verbal a fost primit de contribuabil

 

 

__________

funcţia

 ________________________

numele, prenumele

 _________________

semnătura  

_________________

data

 

[Anexa nr.6 modificată prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

 

Anexa nr.7

la Indicaţiile metodice privind

efectuarea vizitelor fiscale, aprobate

prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat

nr.388 din 9 septembrie 2019

 

Registrul de evidenţă

a rapoartelor de efectuare a vizitelor fiscale

 

Nr.
crt.
Data înregistrării raportului de efectuare a vizitei fiscale Data delegării în vizita fiscală Denumirea
contribuabilului
Codul
fiscal
Numele,
prenumele
funcţionarului
fiscal
Tematica
vizitei
fiscale
Menţiuni
1 2 3 4 5 6 7 8
 

 

 

[Anexa nr.8 abrogată prin Ordinul SFS nr.479 din 16.09.2020, în vigoare 11.09.2020]

 

 
news-events