Sequence 343 from 12-09-2023

  • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
  • 34.1 Aspecte generale

34.1.14

Întrebare transmisă în arhivă.
  • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
  • 34.6 Modul de exploatare a MCC

34.6.3

Care sunt obligațiile utilizatorilor maşinilor de casă şi de control/ imprimantelor fiscale, privind ținerea și completarea Registrul MCC/IF?

    Obligațiile utilizatorilor MCC/IF sunt stabilite în Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului 141/2019), astfel potrivit pct.7 subpct.1) din Regulamentul menționat utilizatorii maşinilor de casă şi de control/imprimantelor fiscale sînt obligaţi să ţină pentru fiecare maşină de casă şi de control/imprimantă fiscală cîte un registru – Registrul MCC/IF, care se perfectează pentru fiecare an de gestiune.
      Registrul MCC/IF se autentifică la Serviciul Fiscal de Stat numai la înregistrarea/reînregistrarea acestuia.
      Sumele de mijloace băneşti încasate se înregistrează în Registrul MCC/IF în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică.
      La sfîrşitul anului de gestiune, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică va urma înscrierea de totalizare conform raportului periodic scurt (anual) din memoria fiscală a maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, ţinînd cont de corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, care, sub menţiunea “Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează de transcris în Registrul MCC/IF pentru anul de gestiune imediat următor.
     Dacă la sfîrşitul anului de gestiune în Registrul MCC/IF, după înscrierea informaţiei de totalizare, a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.
     În acest scop, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică în anul de gestiune finalizat va urma înscrierea de totalizare, care, sub menţiunea “Verificat”, se confirmă sub semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează a fi transcrisă pe pagina liberă imediat următoare din Registrul MCC/IF.
     Contribuabilul care desfăşoară unele activităţi în regim continuu (non-stop) şi care, în ziua de gestiune, emite la maşina de casă şi de control/imprimanta fiscală două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II).
      Menționăm că modelele și modul de completare a Registrelor MCC/IF sunt stabilite în Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control aprobat prin Ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 632/2020, și anume anexa nr.4 Tipurile Registrelor operațiunilor ECC și anexa 5 Modul de completare a Registrelor operațiunilor ECC.

  • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
  • 34.1 Aspecte generale

34.1.19

Se permit spre deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate pentru procurarea ECC în cadrul substituirii ECC excluse din Registrul unic al ECC în conformitate cu Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă şi de control?

    Conform art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.
     Totodată, potrivit art. 24 alin. (6) din Codul fiscal, nu se permite deducerea sumelor plătite la procurarea proprietăţii pe care se calculează amortizarea şi faţă de care se aplică prevederile art. 26¹, 28 şi 29. Conform art. 26¹ alin. (2) din Codul fiscal, mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi care este prevăzută a fi utilizată în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 12000 de lei.
    Astfel, cheltuielile suportate pentru procurarea echipamentelor de casă și control care cad sub incidența art. 26¹ alin. (2) din Codul fiscal se vor permite la deducere prin amortizarea calculată.
     Cheltuielile suportate pentru procurarea echipamentelor de casă și control care nu cad sub incidența art. 26¹ alin.(2) din Codul fiscal se vor recunoaște la deducere conform art. 24 alin. (1) din Codul fiscal.

  • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
  • 34.1 Aspecte generale

34.1.32

Sunt oare obligați contribuabilii să autentifice la Serviciul Fiscal de Stat Registrul mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale (Registrul MCC/IF)?

    Conform pct. 7 subpct. (1) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019, utilizatorii maşinilor de casă şi de control/imprimantelor fiscale sînt obligaţi să ţină pentru fiecare maşină de casă şi de control/imprimantă fiscală cîte un registru – Registrul MCC/IF, care se perfectează pentru fiecare an de gestiune.
     Registrul MCC/IF se autentifică la Serviciul Fiscal de Stat numai la înregistrarea/reînregistrarea MCC/IF.

news-events