Darea de seamă

Order number 127, from 13.03.2018

        Potrivit art. 352 alin. (11) din Codul fiscal, darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise se prezintă de către subiecții impunerii rezidenți ai Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător şi deţin actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise pentru masă totală, sarcină masică pe axă sau dimensiuni.

        Care persoane fizice prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise?         Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise se prezintă de către persoanele fizice rezidente care desfăşoară activitate de întreprinzător şi deţin actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise pentru masă totală, sarcină masică pe osie sau gabarite (art. 352 alin. 11 al Codului fiscal).

Order number 127, from 13.03.2018

.

        Care persoane fizice prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise?         Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise se prezintă de către persoanele fizice rezidente, care desfăşoară activitate de întreprinzător, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise (art. 352 alin. 11 al Codului fiscal).

Order number 127, from 13.03.2018

     Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise se prezintă Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute actele necesare pentru circulația pe drumurile Republicii Moldova cu depășirea limitelor admise în baza formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL 13), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TDLM-13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora, publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013]

        Reieșind din prevederile art. 352 alin. (11) al Codul fiscal, subiecții impunerii cu taxa pentru autovehiculele înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, rezidenți ai Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, urmează trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute actele necesare pentru circulația cu depășirea limitelor admise, să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) – Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL13). Urmează a fi prezentată darea de seamă respectivă de către această categorie de contribuabili în cazul în care organul poliției rutiere și/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizație specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise au întocmit un proces-verbal de constatare a lipsei autorizației speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizație?         Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL13) să prezintă de către subiecții impunerii, rezidenți ai Republicii Moldova, care au obținut, în trimestrul gestionar, acte ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise.         În acest caz, potrivit art. 352 alin. (10) al Codului fiscal, organul administrației publice centrale abilitat să elibereze autorizaţii speciale pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise urmează, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, informația privind sumele calculate și achitate ale taxei, în forma stabilită de către IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) – Informația privind sumele calculate și achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDLM-13).         Totodată, ținem să menționăm că, potrivit art. 352 alin. (5) al Codului fiscal, în cazul în care, pe teritoriul țării, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, care circulă fără autorizație specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizație, organul poliției rutiere și/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizație specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor, ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, întocmește un proces-verbal de constatare a lipsei autorizației speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizație și calculează taxa conform art. 351 alin. (4) al Codului fiscal (în mărime dublă), în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.         Drept urmare, în acest caz, organul abilitat să elibereze autorizație specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, în care au fost întocmite procesele-verbale de constatare a lipsei autorizației speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizație prezintă inspectoratului fiscal de stat de la sediul său o informație privind sumele calculate ale taxei, aprobată de către IFPS prin Ordinul nr. 317 din 27.11.2009 (МО № 174-176/809 din 04.12.2009) - Informația privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al Codului fiscal (Forma TDLMS-09).         Drept urmare, în cazul în care sumele aferente taxei sunt calculate în temeiul proceselor-verbale sus-menționate, subiecții impunerii rezidenți ai Republicii Moldova nu au obligația de prezenta darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL 13).

Order number 127, from 13.03.2018

      Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL 13) se completează conform Instrucțiunii cu privire la modul de completare și prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 274 din 7 martie 2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere (Forma TFD 13) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestora, publicată în Monitorul Oficial, 2013, nr. 56-59/331, în vigoare 15.03.2013]

Order number 105, from 13.04.2023

 Reieșind din prevederile art. 352 alin. (5), (6) și (61) din Codul fiscal, în cazul în care, pe teritoriul ţării sau la ieşirea din ţară se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţie, se întocmeşte un proces-verbal privind calculul taxei pentru folosirea drumurilor în cadrul controlului masei totale, al sarcinii masice pe osie şi al dimensiunilor şi se calculează taxa conform art. 351 alin. (4) din Codul fiscal.  
 În baza informațiilor respective, Agenţia Naţională Transport Auto prezintă trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost întocmite procesele-verbale respective Informația privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 351 alin. (4) al CF (Forma TDLMS-09).
  În cazurile menționate agentul economic nu prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13).
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 356 din 29.12.2022, (în vigoare 01.01.2023)].

       În cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova organul abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor stabilește circulația pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizația specială, organul respectiv trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, în care au fost întocmite procese-verbale de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizaţie, prezintă Serviciului Fiscal de Stat Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art.352 alin.(5) al Codului fiscal (Forma TDLMS-09). În baza acestei informații în conturile curente ale persoanelor, pe numele cărora au fost emise procese-verbale privind controlul sarcinii pe osie, se reflectă calculul respectiv.
       În cazurile menționate agenții economici nu prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13).

news-events