Ordin MF nr. 146 din 04.11.2019

O R D I N

privind aprobarea formularului DASS19 - Declaraţia cu privire

la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară

activitate profesională în domeniul sănătăţii

 

nr. 146  din  04.11.2019

 (în vigoare 08.11.2019) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 329-336 art. 1852 din 08.11.2019

 

* * *

În scopul executării prevederilor Capitolului 101 din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr.191 pentru modificarea unor acte legislative din 27 iulie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.321-332 art.535),

ORDON:

1. Se aprobă:

1) Formularul DASS19 – Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii, conform anexei nr.1.

2) Regulamentul privind modul de completare a Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii (formularul DASS19), conform anexei nr.2.

2. Serviciul Fiscal de Stat va aduce la cunoştinţa contribuabililor prezentul ordin prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

MINISTRUL FINANŢELOR Natalia GAVRILIŢA
Nr.146. Chişinău, 4 noiembrie 2019.

 

Anexa nr.1

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.146 din 4 noiembrie 2019

 

Formularul-tip

 

Forma DАSS19

Форма

Declaraţia

cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară

activitate profesională în domeniul sănătății

pe perioada fiscală ____________

Декларация

о подоходном налоге лиц, осуществляющих профессиональную

деятельность в области здравоохранения

за налоговый период __________

 

 

 

Denumirea contribuabilului ___________________________________________________

Наименование налогоплательщика

 

Cod fiscal __________________________        Adresa _____________________________

Фискальный код                                                Адрес

 

Codul localităţii (CUATM) _________________

Код местности

 

Categoria contribuabilului

Категория налогоплательщика

 

A Cabinetul individual al medicului de familie

Индивидуальные кабинеты семейного врача

B Medic de familie din cadrul centrului medicilor de familie

Семейный врач, осуществляющий деятельность в центре семейных врачей

 

În pătrăţelul literei selectate se pune semnul "√"/ В клетке выбранной литеры проставляется знак "√"

 

Indicatori/ Показатели Cod
Код
Suma
Сумма
Rezultatul (profitul/pierderea) perioadei de gestiune curente constatat conform datelor contabilității până la impozitare (rândul 0101 – rândul 0102)

Результат (прибыль/убыток) текущего отчетного периода до налогообложения, признанных в бухгалтерском учете (стр.0101 – стр.0102)

010
Venitul obţinut în perioada de gestiune din activitatea profesională în domeniul sănătății, inclusiv (rândul 01011 + rândul 01022):

Доход отчетного периода от профессиональной деятельности в области здравоохранения (стр.01011 + стр.01012)

0101
Venitul din contractele încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru prestarea asistenței medicale primare

Доходы от договоров, заключенных с Национальной медицинской страховой компанией для оказания первичной медицинской помощи

01011
Alte venituri

Другие доходы

01012
Suma cheltuielilor efective de la activitatea profesională în domeniul sănătății

Сумма фактических расходов от профессиональной деятельности в области здравоохранения

0102
Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale

Корректировка (увеличение/уменьшение) доходов в соответствии с налоговым законодательством

020
Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale (anexa 1D)

Корректировка (увеличение/уменьшение) расходов в соответствии с налоговым законодательством (приложение 1D)

030
Venit (pierdere) obţinut în perioada fiscală, luând în considerare ajustările (majorările/micşorările) (rândul 010 + rândul 020 – rândul 030)

Доход (убыток), полученный в налоговом периоде, с учетом корректировок (увеличений/уменьшений) (стр.010 + стр.020 – стр.030)

040
Suma cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare în folosul organizaţiilor specificate în art.36 din Codul fiscal, în limitele stabilite (rândul 040 × 5%)

Сумма расходов, связанных с пожертвованиями на благотворительные и спонсорские цели в пользу организаций, указанных в ст.36 Налогового кодекса, в пределах установленного лимита (стр.040 × 5%)

050
Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, în limitele stabilite (rândul 040 × 0,2%)

Сумма расходов, не подтвержденных документально, в пределах установленного лимита (стр.040 × 0,2%)

060
Suma scutirilor (acest indicator nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al calculului (rândul 040 – rândul 050 – rândul 060) (anexa 2D)

Сумма освобождений (данный показатель не должен превышать положительный результат, исчисленный в результате расчета (стр.040 – стр.050 – стр.060)) (приложение 2D)

070
Suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor precedenţi (rândul 040 – rândul 050 – rândul 060 – rândul 070) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rândul 110)

Сумма налогооблагаемого дохода (налогового убытка) без учета налоговых убытков прошлых лет (стр.040 – стр.050 – стр.060 – стр.070) (указывается только положительный результат, а в случае исчисления отрицательного показателя он указывается в стр.110)

080
Suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente permise spre deducere în perioada fiscală curentă, dar nu mai mult decât suma din rândul 080

Сумма налогового убытка прошлых лет, подлежащая вычету в текущем налоговом периоде, но не больше суммы стр.080

090
Suma venitului impozabil (rândul 080 – rândul 090)

Сумма налогооблагаемого дохода (стр.080 – стр.090)

100
Suma pierderilor fiscale (rezultatul negativ calculat la determinarea indicatorului din rândul 080)

Сумма налогового убытка (отрицательный результат, исчисленный при определении показателя стр.080)

110
Cota impozitului pe venit (stabilită la art.15 lit.a) din Codul fiscal)

Ставка подоходного налога (установленная в лит.а) ст.15 Налогового кодекса)

120
Suma impozitului pe venit (rândul 100 × rândul 120)

Сумма подоходного налога (стр.100 × стр.120)

130
Suma trecerilor în cont conform art.82 din Codul fiscal, inclusiv impozitul pe venit achitat în străinătate

Сумма налоговых зачетов согласно ст.82 Налогового кодекса, в том числе подоходный налог, уплаченный за рубежом

140
Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului (rândul 130 – rândul 140)

Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в лицевом счете налогоплательщика (стр.130 – стр.140)

150
Suma totală a impozitului pe venit achitat pe parcursul perioadei fiscale (în conformitate cu art.695 alin.(2) din Codul fiscal)

Всего сумма уплаченного подоходного налога в течение налогового периода (согласно ч.(2) ст.695 Налогового кодекса)

160
Total impozitul pe venit spre plată (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este pozitiv) (rândul 130 – rândul 140 – rândul 160)

Всего подоходный налог к уплате (заполняется в случаях, когда результат разницы положительный) (стр.130 – стр.140 – стр.160)

170
Suma plăţii în plus a impozitului pe venit achitat/reţinut în plus (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este negativ, fără indicarea semnului) (rândul 130 – rândul 140 – rândul 160)

Сумма переплаты подоходного налога (заполняется без указания знака в случаях, когда результат разницы отрицательный) (стр.130 – стр.140 – стр.160)

180
 

Suma de control/ Контрольная сумма _________________________ (se reflectă suma din rândul 150/ указывается сумма из стр.150)

 

 

Anexa 1D

Приложение 1D

 

Notă la rândul 030/ Справка к строке 030

 

Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale

Корректировка (увеличение/уменьшение) расходов в соответствии с налоговым законодательством

 

Corectări
Корректировки
Cod
Код
Constatat în
Признано в
Diferenţa
col.3 – col.2

Разница
гр.3 – гр.2
contabilitate
бухгалтер-
ском
учете
scopuri fiscale
налоговых целях
A 1 2 3 4
Cheltuieli personale şi familiale (art.23 din Codul fiscal)

Личные и семейные расходы (ст.23 Налогового кодекса)

0301 0
Cheltuieli legate de dobânzile plătite sau calculate (art.25 alin.(2) din Codul fiscal)

Расходы, связанные с процентными начислениями, выплаченными или начисленными (ч.(2) ст.25 Налогового кодекса)

0302
Cheltuieli de locațiune

Расходы по найму помещения

0303
Cheltuieli pentru reparaţia proprietăţii (art.261 alin.(10) din Codul fiscal)

Расходы на ремонт собственности (ч.(10) ст.261 Налогового кодекса)

0304
Cheltuieli aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractului de arendă (locaţiune) (art.261 alin.(11) din Codul fiscal)

Расходы, связанные с ремонтом основных средств, используемых на основании договора об аренде (имущественном найме) (ч.(11) ст.261 Налогового кодекса)

0305
Suma amortizării mijloacelor fixe (art.261 din Codul fiscal)

Сумма амортизации основных средств (ст.261 Налогового кодекса)

0306
Penalităţi, amenzi şi alte sancţiuni aplicate pentru încălcarea actelor normative (art.30 alin.(1) din Codul fiscal)

Пени, штрафы и другие санкции, наложенные за несоблюдение нормативных актов (ч.(1) ст.30 Налогового кодекса)

0307 0
Suma donaţiilor în formă monetară efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare (art.36 alin.(1) din Codul fiscal)

Сумма денежных пожертвований на благотворительные и спонсорские цели (ч.(1) ст.36 Налогового кодекса)

0308 0
Suma cheltuielilor neconfirmate documentar (art.24 alin.(10) din Codul fiscal)

Сумма фактических расходов, не подтвержденных документально (ч.(10) ст.24 Налогового кодекса)

0309 0
Cheltuielile aferente taxelor de aderare şi cotizaţiilor de membru destinate activităţii patronatelor (art.24 alin.(15) din Codul fiscal)

Расходы по вступительным и членским взносам, связанные с деятельностью патронатов (ч.(15) ст.24 Налогового кодекса)

03010
Alte cheltuieli

Другие расходы

03011
TOTAL/ ВСЕГО 030

x

x

 

 

Anexa 2D/

Приложение 2D

 

Notă la rîndul 070/ Справка к строке 070

 

Suma scutirilor/ Сумма освобождений

 

Nr.
d/o

п/п
Codul fiscal al persoanei care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății
Фискальный код лица, осуществляющего профессиональную деятельность в области здравоохранения
Numele şi prenumele persoanei care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății
Фамилия и имя лица, осуществляющего профессиональную деятельность в области здравоохранения
Codul fiscal al persoanelor întreţinute
Фискальный код иждивенцев
Codul fiscal al soţiei (soţului)
Фискальный код супруги (супруга)
Suma scutirilor utilizate/
Сумма использованных освобождений
Suma totală a scutirilor
(coloana 6 sau 7 + coloana 8 sau 9 + coloana 10 + coloana 11)

Общая сумма освобождений
(гр. 6 или 7 + 8 или 9 + 10 + 11)
 P  M  S Sm N H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
 
TOTAL/ ВСЕГО x х

 

Declar că informaţia dată este veridică, iar eu sunt familiarizat cu răspunderea pentru încălcarea legislaţiei fiscale, prevăzută de legislaţie în cazul includerii în ea a informaţiei false sau care induce în eroare.

Заявляю, что настоящая информация является достоверной, и я ознакомлен с мерами ответственности за нарушение налогового законодательства, предусмотренными действующим законодательством, в случае включения в нее ложной или неполной информации.

 

Semnătura ______________________

Подпись

 

 

Anexa nr.2

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.146 din 4 noiembrie 2019

 

MODUL DE COMPLETARE

A DECLARAŢIEI CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT PENTRU

PERSOANELE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

 

1. La rubrica "Perioada fiscală" se indică perioada fiscală pentru care se depune Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (în continuare – Declaraţie).

2. La rubrica "Denumirea contribuabilului" se indică denumirea contribuabilului (persoanei care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii) care completează Declaraţia ce urmează să corespundă datelor de înregistrare a activităţii indicate în registrele ţinute de autoritatea competentă.

3. La rubrica "Cod fiscal" se indică codul fiscal atribuit de către Agenţia Servicii Publice.

4. La rubrica "Adresa" se indică locul de desfăşurare a activităţii (sediul), care corespunde datelor de înregistrare a activităţii indicate din registrele ţinute de autoritatea competentă.

5. La rubrica "Codul localităţii (CUATM)" se indică codul localităţii la locul de desfăşurare a activităţii (sediul), care corespunde datelor de înregistrare a activităţii indicate în registrele ţinute de autoritatea competentă.

6. La rubrica "Categoria contribuabilului" se bifează cu semnul "√" litera corespunzătoare.

7. Unitatea de măsură a indicatorilor reflectaţi în Declaraţie este leul moldovenesc, sumele se reflectă în lei, partea zecimală urmând a fi rotunjită până la cel mai apropiat număr întreg.

8. În rândul 010 se indică rezultatul (profitul/pierderea) perioadei de gestiune curente constatat conform datelor contabilităţii până la impozitare. Rezultatul (profit sau pierderi) se determină ca diferenţă dintre suma venitului reflectat în rândul 0101 şi suma cheltuielilor reflectate în rândul 0102 al Declaraţiei. La obţinerea, în perioada de gestiune, a unui indicator cu rezultat pozitiv, în rândul 010 al Declaraţiei se indică suma mărimii venitului până la impozitare, iar în cazul obţinerii unui indicator negativ, acesta urmează a fi reflectat cu semnul minus "−".

9. În rândul 0101 se reflectă suma totală a venitului obţinut, aferent exercitării activităţii profesionale în domeniul sănătăţii, constatată conform datelor contabilităţii.

10. În rândul 01011 se reflectă suma totală a venitului obţinut din contractele încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru prestarea asistenţei medicale primare, aferent exercitării activităţii profesionale în domeniul sănătăţii, constatată conform datelor contabilităţii.

11. În rândul 01012 se reflectă suma totală a altor venituri obţinute din alte plăţi permise de legislaţie, aferent exercitării activităţii profesionale în domeniul sănătăţii.

12. În rândul 0102 se indică suma totală a cheltuielilor aferente exercitării activităţii profesionale în domeniul sănătăţii, constatată conform datelor contabilităţii.

Din mijloacele financiare obţinute în baza contractelor încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru acordarea asistenţei medicale primare şi din alte surse permise de legislaţie obţinute pentru activitatea profesională sînt acoperite cheltuielile pentru asigurarea tehnico-materială a activităţii, locaţiune şi întreţinerea spaţiilor, remunerarea personalului angajat, precum şi alte cheltuieli suportate în legătură cu activitatea profesională a medicului de familie. Suma rămasă după acoperirea tuturor cheltuielilor menţionate constituie venitul medicului de familie titular al practicii.

13. În rândul 020 se reflectă suma totală a ajustării (majorării/micşorării) veniturilor, potrivit prevederilor legislaţiei fiscale cu privire la impozitul pe venit.

14. În rândul 030 se reflectă suma totală a ajustării (majorării/micşorării) cheltuielilor efectuate în conformitate cu legislaţia fiscală cu privire la impozitul pe venit, folosind datele din anexa 1D.

15. Indicatorul din rândul 040 se determină prin următorul calcul: rândul 010 + rândul 020 – rândul 030.

16. În rândul 050 se reflectă suma cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare atât sub formă monetară, cât şi sub formă nemonetară, care sunt deductibile în conformitate cu art.36 din Codul fiscal. Se permite deducerea oricăror donaţii făcute pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil.

17. În rândul 060 se reflectă suma cheltuielilor totale neconfirmate documentar, care sunt deductibile în conformitate cu art.24 alin.(10) din Codul fiscal. Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, neconfirmate documentar, în mărime de 0,2% din venitul impozabil.

18. În rândul 070 se indică suma scutirilor de care beneficiază medicul de familie, determinată pentru perioada fiscală gestionară în mărimea părţii aferente perioadei de gestiune din valoarea indicată la art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal. Indicatorul din rândul 070 nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al calculului rândului 040 – rândul 050 – rândul 060 (anexa 2D). Scutirile utilizate nu se permit de a fi utilizate şi în altă parte.

19. Rândul 080 reflectă suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor precedenţi, se determină în felul următor: rândul 040 – rândul 050 – rândul 060 – rândul 070 (se indică doar rezultatul pozitiv sau cifra 0, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rândul 110 fără semnul "–").

20. În rândul 090 se reflectă suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente, dar care se permit spre deducere în perioada fiscală curentă. Rândul respectiv se completează numai în cazul în care indicatorul rândului 080 este mai mare decât 0 şi nu trebuie să depăşească suma indicată în rândul 080.

21. În rândul 100 se indică venitul impozabil care se determină prin următorul calcul: rândul 080 – rândul 090.

22. În rândul 110 se reflectă suma pierderilor fiscale calculate pentru perioada fiscală de gestiune, se reflectă rezultatul negativ determinat în urma calculării indicatorului rândului 080. Suma din rândul 110 se înregistrează fără semnul "–".

23. În rândul 120 se indică cota impozitului pe venit stabilită la art.15 lit.a) din Codul fiscal.

24. În rândul 130 se reflectă suma impozitului pe venit determinată prin calculul: rândul 100 x rândul 120.

25. În rândul 140 se reflectă suma totală a trecerilor în cont a impozitului achitat în străinătate conform prevederilor art.82 din Codul fiscal.

26. În rândul 150 se reflectă suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului, care se determină prin calculul: rândul 150 = rândul 130 – rândul 140. Rândul 150 se completează doar în cazul constatării valorii pozitive a operaţiunii (rândul 130 – rândul 140). În cazul constatării valorii negative a operaţiunii indicate se completează rândul 180 al Declaraţiei.

27. În rândul 160 se indică suma totală a impozitului pe venit achitat de către contribuabili în perioada fiscală de gestiune.

28. Indicatorii din rândurile 170 şi 180 se determină respectiv prin următorul calcul: rândul 130 – rândul 140 – rândul 160;

a) pentru suma impozitului pe venit spre plată în rândul 170 se indică suma impozitului pe venit ce urmează a fi achitată la buget;

b) pentru rândul 180 se reflectă suma reţinută/achitată în plus a impozitului pe venit, care reprezintă rezultatul negativ din diferenţa calculului: rândul 130 – rândul 140 – rândul 160, dar fără indicarea semnului "−" (minus).

 

Completarea anexei 1D

Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale

29. În rândul 0301 se reflectă ajustarea cheltuielilor personale şi familiale raportată în contabilitate, dar care nu sunt permise spre deducere, conform prevederilor art.23 şi art.24 alin.(2) din Codul fiscal.

30. În rândul 0302 se reflectă ajustarea cheltuielilor legate de dobânzile calculate. În coloana 2 se reflectă cheltuielile constatate în contabilitate, iar în coloana 3 – cheltuielile constatate în limitele stabilite la art.25 alin.(2) din Codul fiscal.

31. În rândul 0303 se reflectă cheltuielile de locaţiune a încăperii suportate de persoana care practică activitate în domeniul sănătăţii.

32. În rândul 0304 se reflectă ajustarea cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii: în coloana 2 – cheltuielile constatate în contabilitate, în coloana 3 – cheltuielile în mărimea lor efectiv suportate. În coloana 2 nu se reflectă suma cheltuielilor capitalizate.

[Pct.32 în redacţia Ordinului Min.Fin. nr.5 din 10.01.2020, în vigoare 17.01.2020]

 

33. În rândul 0305 se reflectă ajustarea cheltuielilor legate de reparaţia mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locaţiune operaţională (arendă). În coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitate, iar în coloana 3 suma cheltuielilor în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de limita stabilită la art.261 alin.(11) din Codul fiscal. Determinarea sumei-limită a cheltuielilor pentru reparaţia mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de locaţiune operaţională (arendă) se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.289 din 14 martie 2007.

34. În rândul 0306 se reflectă suma amortizării mijloacelor fixe: în coloana 2 – suma constatată în contabilitate, iar în coloana 3 – suma calculată conform prevederilor Regulamentului menţionat.

35. În rândul 0307 coloana 2 se reflectă cheltuielile legate de achitarea penalităţilor, amenzilor şi altor sancţiuni aplicate pentru încălcarea actelor normative.

36. În rândul 0308 coloana 2 se reflectă suma donaţiilor în formă monetară efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare, conform datelor contabilităţii.

37. În rândul 0309 coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor neconfirmate documentar.

38. În rândul 03010 se reflectă suma cheltuielilor aferente taxelor de aderare şi cotizaţiilor de membru destinate activităţii patronatelor. În coloana 2 se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitate, iar în coloana 3 cheltuielile în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de limita stabilită la art.24 alin.(15) din Codul fiscal.

39. În rândul 03011 se reflectă alte cheltuieli, inclusiv cheltuieli care nu sunt permise spre deducere la determinarea obligaţiei fiscale privind impozitul pe venit şi care nu sunt enumerate în poziţiile anterioare.

40. Suma rândului 030 coloana 4 din anexa 1D este egală cu suma rândurilor 0301 – 03011 şi se transferă în rândul 030 din Declaraţie.

 

Completarea anexei 2D

Suma scutirilor

41. Anexa 2D se întocmeşte de către medicul de familie din cadrul cabinetul individual al medicului de familie şi medicul de familie din cadrul centrului medicilor de familie.

42. În coloana 1 se indică numărul curent.

43. În coloana 2 se indică codul fiscal aferent persoanelor fizice care practică activitate profesională în domeniul sănătăţii.

44. În coloana 3 se indică numele şi prenumele persoanei fizice care practică activitate profesională în domeniul sănătăţii.

45. În coloana 4 se indică codul fiscal al persoanelor întreţinute. În cazul în care persoana fizică care practică activitate profesională în domeniul sănătăţii utilizează două sau mai multe scutiri pentru persoane întreţinute, în coloana 4 se va completa câte un rând separat pentru fiecare persoană întreţinută, cu indicarea codulului fiscal al persoanelor întreţinute corespunzător. Fiecărui cod fiscal îi va corespunde categoria de scutire N din coloana 10 sau H din coloana 11, ţinînd cont de prevederile capitolului III din Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014.

46. În coloana 5 se indică codul fiscal al soţiei (soţului) în cazul în care persoana fizică care practică activitate profesională în domeniul sănătăţii utilizează scutirea potrivit prevederilor art.34 din Codul fiscal.

47. În coloana 6 se indică suma scutirii personale utilizate conform art.33 alin.(1) din Codul fiscal, iar în coloana 7 se indică suma scutirii majore utilizate conform art.33 alin.(2) din Codul fiscal, după caz.

48. În coloana 8 se indică suma scutirii soţiei (soţului) utilizate conform art.34 alin.(1) din Codul fiscal, iar în coloana 9 se indică suma scutirii soţiei (soţului) utilizate conform art.34 alin.(2) din Codul fiscal, după caz.

49. În coloana 10 se indică suma scutirii pentru persoanele întreţinute, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unor afecţiuni congenitale, art.35 din Codul fiscal.

50. În coloana 11 se indică suma scutirii persoanelor întreţinute − persoane cu dizabilităţi în urma unor afecţiuni congenitale, conform art.35 din Codul fiscal.

51. În coloana 12 se indică suma totală a scutirilor care poate fi utilizată conform prevederilor Codului fiscal. Totodată, suma respectivă nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al calculului (rândul 040 – rândul 050 – rândul 060).

 

news-events