Ordin SFS nr. 93 din 01.03.2019

O R D I N

privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea şi

recepţionarea petiţiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat

 

nr. 93  din  01.03.2019

 (în vigoare 01.04.2019) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.111-118 art. 577 din 29.03.2019

 

* * *

În scopul implementării prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, în temeiul art.1323 alin.(10) din Codul fiscal,

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la depunerea şi recepţionarea petiţiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei nr.1 la prezentul ordin.

2. Se aprobă Procesul-verbal de consemnare a petiţiilor depuse verbal, conform anexei nr.2 la prezentul ordin.

3. Se aprobă elementele obligatorii ale Registrului electronic de evidenţă a petiţiilor, conform anexei nr.3 la prezentul ordin.

4. Direcţia expertiză juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 aprilie 2019.

DIRECTORUL ADJUNCT
AL SERVICIULUI FISCAL DE STAT Iuri LICHII
Nr.93. Chişinău, 1 martie 2019.

 

Anexa nr.1

la Ordinul SFS

nr.93 din 1 martie 2019

 

REGULAMENT

cu privire la depunerea şi recepţionarea petiţiilor

 

Secţiunea I

Dispoziţii generale

1. Regulamentul cu privire la depunerea şi recepţionarea petiţiilor (în continuare Regulament) stabileşte regulile pentru depunerea şi recepţionarea petiţiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – SFS).

2. Regulamentul are drept scop respectarea dreptului persoanelor fizice şi persoanelor juridice la petiţionare, asigurarea protecţiei depline a dreptului la informaţie şi asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor prevăzute de lege, ţinîndu-se cont de interesul public aferent activităţii de administrare fiscală.

3. Noţiuni utilizate în prezentul Regulament:

Petiţie – orice cerere, sesizare sau propunere, inclusiv cerere prealabilă depusă prin care:

- se solicită emiterea unui act administrativ individual sau efectuarea unei operaţiuni administrative,

- se informează cu privire la o problemă de interes personal sau public,

- se urmăreşte realizarea de către SFS a unor acţiuni de interes public.

Petiţionar – persoană fizică sau persoană juridică care depune cerere, sesizare sau propunere.

 

Secţiunea II

Depunerea şi înregistrarea petiţiilor

4. Petiţia poate fi:

- depusă în scris la SFS ori expediată prin poştă sau fax;

- transmisă în formă electronică;

- depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal.

5. Petiţia transmisă în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor legale stabilite pentru un document electronic, inclusiv faţă de aplicarea semnăturii digitale conform legislaţiei în vigoare.

6. Toate petiţiile sau alte documente depuse de petiţionari se înregistrează imediat de către subdiviziunile responsabile de recepţionarea corespondenţei.

7. Colaboratorilor din cadrul SFS, care nu sunt responsabili de recepţionarea corespondenţei, le este interzis să primească petiţii de la petiţionari.

8. În cazul petiţiilor sau altor documente depuse la subdiviziunile SFS, subdiviziunea responsabilă de recepţionarea corespondenţei confirmă dovada înregistrării lor.

9. Petiţiile sau alte documente depuse în scris la SFS sau prin fax se consideră a fi depuse odată cu înregistrarea lor în cadrul SFS.

10. Petiţiile sau alte documente trimise prin poştă se consideră depuse în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poştal înainte de expirarea termenului.

11. În cazul petiţiilor sau documentelor depuse în formă electronică, Direcţia gestionare documente şi arhivare va comunica petiţionarului în cel mult 2 zile, prin aceleaşi mijloace, numărul de înregistrare a petiţiei. Dovada depunerii petiţiei în formă electronică, respectiv a comunicării numărului de înregistrare, este mesajul salvat în dosarul "Primite", "Trimise" al contului de poştă electronică mail@sfs.md.

111. Petiţia remisă la adresa electronică a unui funcţionar fiscal va fi readresată la poşta electronică a SFS mail@sfs.md în aceeaşi zi în care funcţionarul fiscal a luat cunoştinţă de aceasta. Petiţia destinată SFS, dar care a fost remisă la adresa electronică a unui funcţionar fiscal şi nu la adresa electronică a SFS mail@sfs.md, se consideră recepţionată de SFS la data intrării petiţiei respective la adresa de e-mail a SFS mail@sfs.md.

[Pct.111 introdus prin Ordinul SFS nr.156 din 02.04.2019, în vigoare 12.04.2019]

 

12. Petiţiile formulate verbal în cadrul programului de audienţă cu publicul se vor consemna într-un proces-verbal de persoana desemnată responsabilă, care va prezenta petiţia pentru înregistrare subdiviziunii responsabile de înregistrarea corespondenţei.

 

Secţiunea III

Conţinutul petiţiei

13. Petiţia depusă/remisă SFS trebuie să conţină următoarele elemente:

1) numele, prenumele/denumirea, domiciliul/sediul petiţionarului sau adresa electronică, dacă se solicită răspuns pe această cale;

2) în cazul persoanelor specificate la art.131 alin.(5) şi art.187 alin.(21) din Codul fiscal, se va indica adresa electronică la care petiţionarul solicită să primească răspuns, dacă această adresă este alta decît cea comunicată la momentul conectării, la serviciile fiscale electronice;

3) denumirea autorităţii publice;

4) obiectul petiţiei şi motivarea acesteia, cu indicarea probelor şi expunerea faptelor pe care se întemeiază petiţia în mod clar, concis şi cu bună-credinţă;

5) semnătura petiţionarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiţiei transmise în formă electronică-semnătura electronică;

6) documentul confirmativ al reprezentantului legal sau procura reprezentantului împuternicit;

7) documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare considerate utile de către petiţionar pentru susţinerea petiţiei sale, după caz.

 

Secţiunea IV

Sancţiuni pentru lipsa elementelor petiţiei

14. Petiţiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poştale sau electronice a petiţionarului nu se examinează.

15. Dacă petiţia depusă se încadrează în una din următoarele criterii:

1) nu corespunde cerinţelor legale stabilite pentru un document electronic;

2) nu conţine denumirea autorităţii publice;

3) nu conţine obiectul petiţiei şi motivarea acesteia;

4) lipseşte semnătura petiţionarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiţiei transmise în formă electronică-semnătura electronică, aceasta se înregistrează.

Ulterior, persoana desemnată responsabilă de examinarea petiţiei va comunica, dacă este posibil prin scrisoare, petiţionarului neajunsurile depistate şi va acorda un termen rezonabil pentru înlăturarea acestora.

În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează.

16. SFS are dreptul să nu examineze în fond petiţiile ce conţin un limbaj necenzurat sau ofensator, ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale, precum şi a membrilor familiei acesteia.

17. În cazul identificării petiţiilor specificate la pct.16, se va informa conducerea ierarhic superioară printr-o notă depusă în scris prin care se va solicita acceptul ca petiţia să nu fie examinată.

18. Petiţiile care conţin ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale sau a membrilor familiei acesteia, precum şi ameninţări la adresa altor autorităţi şi/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se remit organului de drept competent.

 

Secţiunea V

Modificarea petiţiei

19. Petiţionarul sau reprezentantul acestuia poate modifica petiţia iniţială sau petiţiile depuse în cadrul procedurii pînă la finalizarea acesteia, cu excepţia obiectului ei. În acest caz, termenul de finalizare a procedurii nu se modifică.

20. În cazul modificării obiectului petiţiei, aceasta este considerată o petiţie nouă.

 

Secţiunea VI

Registrul de evidenţă a petiţiilor

21. Primirea, înregistrarea şi evidenţa petiţiilor sînt puse în sarcina subdiviziunilor responsabile din cadrul SFS de recepţionarea şi înregistrarea corespondenţei.

22. Petiţiile primite se înregistrează în aceeaşi zi de către subdiviziunea desemnată responsabilă din cadrul SFS de recepţionarea şi înregistrarea corespondenţei.

23. Informaţia referitoare la petiţiile primite se introduce în registrul electronic de evidenţă a petiţiilor.

24. Registrul electronic de evidenţă a petiţiilor va conţine elementele obligatorii, conform anexei nr.3 la prezentul ordin.

25. Petiţiile depuse verbal şi consemnate în procesul-verbal de consemnare se înregistrează de către persoana desemnată responsabilă de întocmirea proceselor-verbale de consemnare în registrul de evidenţă a petiţiilor în modul general stabilit prin prezentul regulament.

 

 

 

Anexa nr.2

la Ordinul SFS

nr.93 din 1 martie 2019

 

Proces-verbal

de consemnare a petiţiilor depuse verbal

încheiat astăzi "___"_________ 2019

la Serviciul Fiscal de Stat

______________________

           (adresa)                

 

Petiţionarul sau reprezentantul:___________________________________________________

                                                    (nume, prenume/ denumirea)

Domiciliul sau sediul:_____________________________________________________________

Adresa de e-mail (dacă se solicită răspuns pe această cale)_______________________________

Alte adrese de corespondenţă (după caz) ___________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

În ziua _____ luna _______ anul _______ comunic următoarele:

Obiectul petiţiei:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Motivarea petiţiei:

Circumstanţe de fapt:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Circumstanţe de drept:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Documentele anexate:

1)

2)

3)

 

Funcţionarul fiscal Petiţionar

 _______________________________
(nume, prenume, subdiviziunea)

 _______________________
(semnătura)

___________________________
(nume, prenume/ denumirea)

 _______________________
(semnătura)

 

 

Anexa nr.3

la Ordinul SFS

nr.93 din 1 martie 2019

 

Elementele obligatorii ale

Registrului electronic de evidenţă al petiţiilor

 

1. Numele, prenumele persoanei fizice;

2. Denumirea persoanei juridice;

3. Data şi numărul de intrare;

4. Data şi indexul documentului primit;

5. Obiectul petiţiei;

6. Termenul de rezolvare;

7. Executor, coexecutori.

 

news-events