Sequence 159 from 17-05-2023

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.23 Declaratia privind TVA: modalitatea de completare

28.23.6

Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA, serviciile importate şi TVA aferentă acestora?
   Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164/2012, modificat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 20 din 27.01.2023, subiecții impunerii cu TVA reflectă în boxele 7, 8 și 16, 17 ale Declarației privind TVA, valoarea serviciilor importate și TVA aferentă lor.
   Prin urmare, în boxele 7 și 8 ale declarației, subiecții impozabili, indică valoarea serviciilor de import achitată sau care urmează a fi achitată și respectiv, suma TVA calculată de la valoarea serviciilor de import.
    Conform art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, deducerea sumei TVA se permite pentru sumele TVA calculate aferente serviciilor de import.
   În acest sens, în boxele 16 și 17 ale declarației, subiecţii impozabili, urmează să reflecte valoarea serviciilor de import și suma TVA aferentă acestora, care în conformitate cu prevederile art. 102 din Codul fiscal, este destinată deducerii.
   Potrivit modului de completare a Declaraţiei privind TVA, persoanele juridice și fizice, care nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, dar importă servicii și/sau care procură servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, pentru care survine obligația de calculare a TVA în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal, conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă Serviciului Fiscal de Stat, Declaraţia privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8 şi 21.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.5 Operaţiuni de import

28.5.18

Cum se va impozita cu TVA importul produselor informaţionale cu condiţia comercializării ulterioare a acestora pe teritoriul Republicii Moldova?
  Potrivit prevederilor art.94 lit.c) din Codul fiscal subiecţi impozabili sunt persoanele juridice şi fizice, cu excepţia organizaţiilor social-politice, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA.
  Concomitent specificăm că, conform art.95 alin. (1) din Codul fiscal, importul produselor informaţionale constituie obiect impozabil cu TVA.   
  Astfel, reieşind din cele expuse mai sus şi ţinînd cont de condiţiile prevederilor art. 96 lit. a) din Codul fiscal, rezidentul Republicii Moldova, care a efectuat importul produselor informaţionale, începînd cu 1 ianuarie 2023, urmează să calculeze TVA în mărime de 20 % (cota-standard) din valoarea acestuia.
 Totodată, obligaţia de calculare şi achitare a TVA la comercializarea ulterioară pe teritoriul Republicii Moldova a produselor informaţionale importate, potrivit art. 94 lit. a) din Codul fiscal îi survine subiectului impozabil înregistrat în calitate de plătitor al TVA.    
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.5 Operaţiuni de import

28.5.9

Cum urmează a se determina TVA aferentă importului de servicii?
        În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, importul de servicii este calificat drept prestarea de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.       
      Potrivit prevederilor art.96 lit. a) din Codul fiscal, pentru importul de servicii se stabileşte cota standard a TVA de 20% din valoarea impozabilă a acestora. Conform prevederilor art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA).
    În conformitate cu prevederile art.109 alin. (2) din Codul fiscal, începînd cu 01.01.2023, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale de calculare a TVA se consideră data importului sau achitării serviciului, inclusiv a plăţii în avans, în funcţie de ce a avut loc mai înainte.
    Prin urmare, valoarea impozabilă a serviciului importat, reprezintă valoarea achitată a serviciului prestat sau care urmează a fi prestart.   
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.5 Operaţiuni de import

28.5.24

Care este termenul obligației fiscale privind TVA pentru serviciile importate?

   Începând cu 01.01.2023, în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 356/2022, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale de calculare a TVA se consideră data importului sau achitării serviciului, inclusiv a plăţii în avans, în funcţie de ce a avut loc mai înainte.

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.20 Data obligaţiei fiscale

28.20.7

Care va fi termenul obligaţiei fiscale pentru importul de servicii achitat în prealabil din contul mijloacelor transferate anterior în avans nerezidentului pentru livrarea de mărfuri?
     În conformitate cu prevederile art.109 alin. (2) din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 356/2022, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale de calculare a TVA se consideră nu mai târziu de data importului sau achitării serviciului, inclusiv a plăţii în avans, în funcţie de ce a avut loc mai înainte.
   Astfel, obligația de calculare a TVA pentru import de servicii survine la momentul schimbării destinației (statutului) plății prealabile din avans pentru marfă în avans pentru servcii, sau la importul serviciilor, în funcție de ce are loc mai înainte.
news-events