Sequence 571 from 24-10-2018

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor
Se consideră oare venit pentru nerezident, plățile achitate pentru transport și cazare în Republica Moldova, efectuate de compania rezidentă în favoarea nerezidentului?
        Venituri ale nerezidentului obținute în Republica Moldova se consideră veniturile specificate la art.71 din Codul fiscal.   
     Totodată, veniturile nerezidentului obţinute din prestarea serviciilor în Republica Moldova se specifică la art.71 alin.(l) lit.b) din Codul fiscal. De asemenea, veniturile nerezidenților obţinute în Republica Moldova se consideră alte venituri (art.71 alin.(l) lit.u) din Codul fiscal), care nu sînt specificate la literele precedente ale articolului menționat, cu condiţia ca acestea să nu fie scutite de impunere potrivit legislaţiei fiscale sau altor acte legislative.   
      Potrivit prevederilor art.73 alin.(3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fară dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor menţionate la alin.(4) al articolului nominalizat.   
     De asemenea, menționăm că conform art.73 alin.(5) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine de la nerezidenţi indiferent de forma şi locul achitării venitului.   
    Respectiv, persoanele menţionate la art.90 din Codul fiscal, reţin şi achită un impozit în mărime 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat (art.91 alin.(1) prima liniuţă).   
     În temeiul explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.14/3-13/110 din 09.03.2016, cheltuielile pentru cazare, transport, alimentare suportate de compania rezidentă în folosul persoanelor fizice nerezidente vor fi considerate ca venituri conform art.71 alin.(l) lit.u) din Codul fiscal, care indiferent de forma şi locul achitării venitului, vor fi impozitate potrivit art.91 alin.(1) liniuţa întîi din Codul fiscal.   
      Conform prevederilor art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.   
     Concomitent, dacă nerezidentul este rezidentul unui stat cu care Republica Moldova are încheiată o Convenţie (Acord) de evitare a dublei impuneri se vor aplica prevederile tratatului internaţional.   
     Pentru a beneficia de prevederile Convenţiei (Acordului) respectiv, nerezidentul urmează să prezinte certificatul de rezidenţă conform art.793 alin.(2) din Codul fiscal.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.5 Regimul fiscal pentru organizații necomerciale
În ce cazuri apare necesitatea ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor a organizației necomerciale?
      În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 14) din Codul fiscal, organizație necomercială este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.         
      Totodată, prevederile Capitolului 3 „Deducerile aferente activităţii de întreprinzător” din Codul fiscal, se răsfrâng doar asupra contribuabililor care practică activitate de întreprinzător, respectiv, nu se extind și asupra organizațiilor necomerciale.         
      Prin urmare, în scopuri fiscale nu se vor efectua careva ajustări privind veniturile și cheltuielile aferente mijloacelor cu destinaţie specială, dacă acestea sunt utilizate în conformitate cu scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire (art. 52 din Codul fiscal).         
     Astfel, nu apare obligația ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor în Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 08 din 15 ianuarie 2018.         
       În cazul desfășurării de către organizația necomercială a altor activități decît cele menționate în actele de constituirea a acesteia, atunci apare necesitatea delimitării și reflectării acestor cheltuielilor conform compartimentele corespunzătoare din Declarație, care ulterior se vor fi impozitate pe principii generale.
news-events