Sequence 107 from 19-05-2017

  • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
  • 5.2 Subiecții impunerii
Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul conractului de leasing financiar?
        În cazul contractului de leasing financiar, subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare este locatarul bunurilor imobiliare (art. 277 alin. (1) lit.e) din Codul fiscal).
  • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
  • 5.2 Subiecții impunerii
Cine sunt subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare ?

      Subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare / impozitul funciar sunt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:         
       a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;       
      b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
     c) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
      d) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
       e) locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;      
      f) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel (art. 277 alin. (1) din Codul fiscal).

news-events