Sequence 508 from 27-06-2011

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.3 Obiectul impunerii cu TVA
Contribuabilul rezident al Republicii Moldova procură mijloace fixe/active materiale de la un nerezident, în scopul utilizării în cadrul activităţii de întreprinzător, fără a fi importate pe teritoriul ţării. Care vor fi implicaţiile aferente TVA?
          În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl constituie importul de mărfuri.
        Potrivit prevederilor art. 93 pct. 8) din Codul menţionat, importul de mărfuri constituie introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia vamală.
         Astfel, în cazul în care nu are loc introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova nu apare obiect al impunerii cu TVA.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.3 Obiectul impunerii cu TVA
În cadrul contractului de locaţiunea unui imobil, potrivit unei clauze speciale, în schimbul unei sume locatorul se obligă de a nu oferi astfel de servicii în incita acestui imobil altor entităţi. Serviciul dat se impune cu TVA?
    În conformitate cu prevederile articolului 93 alin.(4) din Codul fiscal, livrare (prestare) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arenda, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri contra plată, cu plata parţială sau gratuit; activitate de executare a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiintifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări contra plată, cu plata parţială sau gratuit.    
    La rîndul sau articolul 97 alin.(1) din Codul fiscal, stabileşte ca valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fară TVA).       
   Astfel, valoarea serviciului de locaţiune, precum şi plata percepută de catre locator pentru dreptul acordat locatarului, se includ în baza impozabilă cu TVA a livrării impozabile.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.3 Obiectul impunerii cu TVA
Apare necesitatea de calculare a TVA aferentă avansului primit pînă la înregistrarea în calitatea de plătitor al TVA ?
       În conformitate cu prevederile art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova constituie obiect al impunerii cu TVA.
       Ţinînd cont de faptul că, la primirea avansului, contribuabilul nu a fost înregistrat în calitate de plătitor al TVA, la momentul înregistrării în calitate de plătitor al TVA careva obligaţiuni de calculare a TVA aferente avansului nu survin.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.3 Obiectul impunerii cu TVA
Apare necesitatea de calculare a TVA pentru returul de marfă/active materiale care au fost procurate pîna la înregistrarea în calitatea de plătitor al TVA ?
    În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea de mărfuri şi servicii efectuată de către subiecţii impunerii, care reprezintă rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.
   Prin urmare, ţinînd cont de faptul că returul de marfă nu constituie obiect al impunerii, iar la momentul procurării mărfurilor ce se returnează, cumpărătorul nu a fost înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA, operaţiunea de retur nu genereaza pentru cumpărător careva consecinţe privind TVA.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.1 Înregistrarea plătitorilor TVA
Care sume se iau în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA la prestarea de către întreprindere a serviciului de expediţie în transport?

            Reieşind din considerentul că venitul pentru serviciul de expediţie o reprezintă comisionul, la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA se va lua în calcul doar marimea acestuia.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.20 Data obligaţiei fiscale
Cînd apare termenul obligaţiei fiscale privind TVA, pentru servicii de locaţiune a imobilui ?

În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Codul fiscal, data obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor. Deasemenea, potrivit art. 108 alin. (4) din Codul fiscal, pentru servicii, data livrării se consideră data prestării serviciului, data eliberării facturii fiscale sau data la care plata se efectuează subiectului impozabil, parţial sau în întregime, în dependenţă de ce are loc mai înainte.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.6 Scutirea de TVA
 • 28.6.4 Alte livrari scutite de TVA
Ce se înţelege prin „instituţie de asistenţă socială” – noţiune specificată în art.103 alin.(92) al Codului fiscal?
    În conformitate cu art.103 alin.(92) al Codului fiscal, TVA nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52 din Codul fiscal, în scop de construire a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate.
   Noţiunea de instituţie de asistenţă socială urmează a fi înţeleasa în condiţiile Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25.12.2003, care prevede principiile, obiectivele, politica, beneficiarii, formele asistenţei sociale şi sursele de finanţare a acesteia.
   Instituţiile de asistenţă socială asigură protecţie, ocrotire, găzduire, îngrijire, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii, persoane cu handicap, persoane vîrstnice şi alte categorii de persoane, în funcţie de nevoile specifice.
   Găzduirea în instituţiile de asistenţă socială se realizează atunci cînd menţinerea la domiciliu nu este posibilă şi poate fi dispusă în urma evaluării sociale şi socio-medicale a persoanei, cu consimţămîntul acesteia.
   În categoria instituţiilor sus menţionate sunt incluse centrele şi azilurile, casele de copii.
news-events