Sequence 263 from 17-05-2018

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.4 Creşterile şi pierderile de capital
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.4 Creşterile şi pierderile de capital
Cum se va determina baza valorică a automobilului procurat peste hotarele Republicii Moldova?
     În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, bază valorică a activelor de capital procurate se confirmă documentar potrivit modului stabilit de Ministerul Finanțelor și constituie valoarea de procurare confirmată documentar. În cazul lipsei documentelor de confirmare a activelor de capital baza valorică va constitui zero.           
     Ţinînd cont de cele menţionate şi de faptul că, automobilul a fost procurat peste hotarele Republicii Moldova, în cazul realizării acestuia baza valorică ajustată se va determina în baza documentelor ce confirmă procurarea acestuia – contractul de vinzare/cumpărare (prețul automobilului recalculat la cursul de schimb al BNM la ziua încheierii contractului de cumpărare a automobilului) şi sumele achitate pentru toate impozitele şi taxele vamale la importul automobilului.
[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018 ]
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.4 Creşterile şi pierderile de capital
Care este baza valorică a acțiunilor procurate de către persoana fizică, începînd cu 1 ianuarie 1998?
     Potrivit art.39 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal acțiunile reprezintă active de capital.         
     În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, bază valorică a activelor de capital procurate se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor și constituie valoarea de procurare confirmată documentar. În cazul lipsei documentelor de confirmare a activelor de capital, baza valorică a acestora va constitui zero.         
     Potrivit prevederilor alin. (2) din articolul menționat, baza valorică a acţiunilor nu se majorează cu suma dividendelor sub formă de acţiuni care nu modifică în niciun fel cotele de participare ale acţionarilor în capitalul agentului economic şi care au fost repartizate în perioadele fiscale de pînă în anul 2009 inclusiv.
modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018 ]
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
A fost amplasată la capitolul 29.2.6.Reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată (29.2.6.27.)
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
        În cazul în care suma scutirilor, la care are dreptul persoana fizică, depăşeşte suma venitului impozabil obţinut de către aceasta cumulativ, în ce sumă vor fi acordate scutirile respective?
   Conform prevederilor art.12 pct.12) din Codul fiscal, scutirile reprezintă o sumă care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului în mărimea stabilită de art.33, 34 şi 35 al Codului fiscal.         
    Respectiv, mărimea scutirilor de care va beneficia persoana fizică nu va depăși cuantumul venitului brut obţinut de către aceasta în perioada fiscală de gestiune.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
Care sînt condițiile de beneficiere de facilitatea fiscală stabilită de art. 24 alin. (21) din Legea 1164 din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal pentru angajații agentului economic, a cărui activitate de bază este realizarea de programe?
      În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (21) din Legea 1164 din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal (în continuare Lege), se consideră venit impozabil venitul lunar (stabilit de contractul individual de muncă) a cărui mărime nu depășește 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajații agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităților din anexa nr.1, dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:
a) agentul economic a achitat integral, la momentul acordării facilității, obligațiile fiscale şi a efectuat alte plăţi la bugetul public național, iar pe parcursul întregii perioade de beneficiere de facilități, întîrzierea achitării integrale la bugetul public național a obligațiilor fiscale şi a efectuării altor plăti declarate, precum şi calculate în urma controlului fiscal, nu va depăşi 30 de zile calendaristice;
b) ponderea venitului agentului economic pentru anul precedent din realizarea programelor constituie mai mult de 50% din venitul din vânzări. Condiția respectivă nu se aplică agenților economici nou-creaţi şi agenților economici care nu au înregistrat venituri în anul precedent;
c) posturile angajaților corespund ocupațiilor menționate la anexa nr.2 la Lege;
d) posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului;
e) angajatul nu transmite soției (soţului) scutirea personală prevăzută la art.34 din Codul fiscal.
        Limita venitului impozabil se aplică pentru salariul calculat aferent fiecărei luni. Impozitul pe venit se determină la momentul achitării prin metoda cumulativă, cu aplicarea cotelor stabilite la art.15 lit.a) din Codul fiscal. Dacă într-o lună se achită venitul pentru cîteva perioade, limita venitului impozabil se aplică pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte.         
     Venitul lunar ce depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv se consideră venit neimpozabil.         
Pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută în prezentul alineat sînt necesare următoarele documente justificative:
- actul de constituire al agentului economic;
- contractul individual de muncă;
- organigrama angajatorului;
- fişa postului;
- copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare;
- carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă;
- statul de plată întocmit pentru angajaţii agentului economic;
- confirmarea scrisă a angajatului privind netransmiterea scutirii personale prevăzute la art.34 din Codul fiscal soţiei (soţului), cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului).          
      În cazul în care angajatul întrunește cumulativ toate condițiile expuse la articolul nominalizat, venitul impozabil al acestuia va corespunde sumei, în mărime ce nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul respectiv.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
Аmplasată lacapitolul 29.2.5. ”Declarația cu privire la impozitul pe venit”(29.2.5.19).
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
news-events