Sequence 312 from 08-06-2018

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.7 Livrări ce nu reprezintă obiect al impunerii
Pot fi aplicate prevederile art. 95 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, pentru livrările de mărfuri, natura cărora este diferită de specificul activităţii întreprinderii (pix, calendare, agende, etc.) cu logotipul acesteia?
   În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (2) lit.c) din Codul fiscal, nu constituie obiect al impunerii cu TVA livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective.
   Este de menţionat că norma dată impune forma livrării - livrarea de mărfuri cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, fără a condiţiona natura mărfurilor.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.7 Livrări ce nu reprezintă obiect al impunerii
Reprezintă oare obiect al impunerii cu TVA vînzarea cotei părţi din capitalul social al întreprinderii?
   Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea mărfurilor şi serviciilor de către subiecţii impunerii, care reprezintă rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.     
   Conform art. 93 pct. 6) din Codul fiscal, livrarea impozabilă reprezintă livrarea de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.     
   Astfel, partea socială din capitalul social nu se încadrează în noţiunile de marfă sau serviciu.     Prin urmare, vînzarea părţii sociale din capitalul social nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA.
news-events