Sequence 529 from 22-12-2017

 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.7 Achitarea impozitului
 • 5.7.1 Achitarea impozitului pentru bunurile imobiliare evaluate
În cazul în care după începerea perioadei fiscale s-a schimbat proprietarul bunului imobil și primul proprietar a achitat impozitul pe bunurile imobiliare pentru întreaga perioada fiscală, noul proprietar are obligația de a achita impozitul?

      În caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, pentru noul subiect al impunerii impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosință şi/sau de dispoziție asupra bunurilor imobiliare.
     Subiectul impunerii anterior, la rîndul său, este în drept să solicite/să efectueze calcularea (recalcularea) impozitului pe bunurile imobiliare proporțional perioadei în care a deținut această calitate. (Titlul VI din Codul fiscal (art. 281 alin. (2) şi alin. (21)).

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • 8.2.6 Achitarea taxei
Dacă, în urma testării tehnice obligatorii, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova poate fi restituită?
        Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se achită pentru autovehiculele care se află în posesia subiectului impunerii la data testării tehnice obligatorii, indiferent de rezultatele acestea. Dacă, în urma testării tehnice obligatorii, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa nu se restituie. Titlul IX din Codul fiscal (art. 341 alin. (5) şi alin. (10)).
 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.9 Facilități și scutirea de impozit
 • 5.9.1 Facilități și scutirea de impozit pentru persoanele juridice
Pentru care categorie de bunuri imobiliare nu se aplică reducerea în mărime de 15 %, la achitarea integrală a impozitului pe bunurile imobiliare pînă la 30 iunie a perioadei de gestiune?
 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.1 Subiecţii impunerii
Biroul Asociat de Avocați are obligaţia de a achita taxa pentru amenajarea teritoriului şi de a prezenta darea de seamă privind obligațiile fiscal calculate?

    Începînd cu 01.01.2017, persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și dispun de bază impozabilă, sunt subiecți ai impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului. Respectiv, Biroul Asociat de Avocați în calitate de persoana juridică, ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și dispun de bază impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului, devine subiect al impunerii și are obligația de calculare a taxei, în funcție de baza impozabilă şi de cotele acesteia, stabilite de către autoritățile deliberative a administrației publice locale.
     Obligațiile fiscale calculate la taxa menţionată se prezintă în Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și se achită, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. (Titlul VII din Codul fiscal (art. 290 lit. a) şi lit. a) din anexa la titlul VII din Codul fiscal).

 • 11 Impozitul pe avere
 • 11.3 Obiectul impunerii
Care sunt bunurile imobiliare care formează obiectul impunerii la impozitul pe avere?

        Obiectul impunerii cu impozitul pe avere îl constituie totalitatea bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente şi încăperi izolate locative în case cu multe etaje; apartamente în case de locuit individuale; case de locuit individuale, inclusiv construcțiile auxiliare în localitățile urbane şi în localitățile rurale) și căsuțele de vacanță (căsuțele amplasate pe loturile pomicole), care sunt evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării. (Titlul VI1 din Codul fiscal (art. 2873), Hotărîrea Guvernului nr. 1303 din 24.11.2004).

news-events