Sequence 460 from 10-09-2018

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.9 Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente
Este obligată persoana fizică care desfășoară activitate independentă să se asigure social?

       Articolul 4 pct. 3) lit. d) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr. 489-XIV din 08.07.1999, prevede asigurarea obligatorie a persoanele autorizate să desfășoare activitate independentă, şi conform punctului 1.6 din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281 din 15.12.2017 „persoane fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul” sunt specificate ca categorie de plătitori a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, acestea urmând să se asigure obligatoriu pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 8424 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 (702 lei) lunar.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.9 Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente
Cum urmează să ducă evidența vînzărilor și procurărilor persoanele care desfășoară activitate independentă?
      La efectuarea decontărilor în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente sunt obligate să utilizeze maşina de casă şi de control la efectuarea decontărilor în numerar în modul stabilit de Guvern, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.         
      Persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente înregistrează vînzările şi procurările în Registrul-jurnal de vînzări şi procurări (pct.12 Indicaţii metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vînzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, aprobate prin Ordinul MF nr.2 din 9 ianuarie 2017).         
      La întocmirea Registrului-jurnal persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente trebuie să respecte următoarele cerinţe:
1) Registrul-jurnal se întocmeşte într-un exemplar pe suport de hîrtie pentru fiecare perioadă fiscală de gestiune, cu excepţia cazului prevăzut la subpct.7);
2) filele Registrului-jurnal pe suport de hîrtie se numerotează în ordine crescătoare şi se şnuruiesc. Pe ultimă filă a Registrului-jurnal se indică data şi numărul de file confirmate prin semnătura persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente;
3) înregistrările se efectuează în ordine cronologică în baza documentelor justificative;
4) vînzările şi procurările în valută străină se reflectă în Registrul-jurnal în monedă naţională conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data încasării veniturilor sau efectuării cheltuielilor (plăţilor);
5) în Registrul-jurnal se înregistrează doar vînzările şi procurările legate de activitatea independentă;
6) sumele veniturilor şi cheltuielilor se totalizează la finele perioadei fiscale de gestiune sau, după caz, pe fiecare lună (trimestru) cu total cumulativ de la începutul perioadei fiscale de gestiune;
7) dacă la sfîrşitul perioadei fiscale de gestiune în Registrul-jurnal a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea vînzărilor şi procurărilor anului de gestiune imediat următor.         
      Persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente este obligată să păstreze Registrele-jurnal, Registrele MCC, copia borderoului şi documentele justificative pe o perioadă de cel puţin 4 ani.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.9 Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente
Are obligația, persoana fizică care desfășoară activitate independentă, să achite primele de asigurare obligatorie de asistență medicală?

      Potrivit punctului 3 din anexa nr.2 la Legea 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitate a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, persoanele ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor) sunt incluse în categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medical în sumă fixă, care se asigură în mod individual.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.9 Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente
Care sunt documentele necesare de a fi prezente pentru înregistrarea activității independente de către persoanele fizice?
     În conformitate cu prevederile art.697 alin.(2) din Codul fiscal, dreptul la aplicarea regimului fiscal stabilit prin capitolul 102 din Codul fiscal se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.         
     Modelul Cererii de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC precum și documentele care urmează a fi anexate la cerere sunt prevăzute prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017.         
      Conform anexei nr.2 la Ordinul nominalizat, în calitate de documente care vor servi drept temei pentru înregistrarea activității independente și a mașinii de casă și control (MCC) se recunosc:
a) copia buletinului de identitate;
b) copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă (copia facturii sau a facturii fiscale după caz);
c) contractul privind asistența tehnică pentru MCC;
d) cartea tehnică;
e) registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
f) registrul MCC;
g) instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;
h) copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea contului bancar (după caz);
i) înştiinţare de recepţionare a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, însoţită obligatoriu de copia notificării;
j) documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale şi de asigurări obligatorii de asistenţă medicală la momentul iniţierii activităţii independente.         
    Copiile de pe documentele nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.         
     Persoanele fizice pentru a-și înregistra activitatea independentă urmează să se prezinte la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu (conform domiciliului) cu cererea și documentele menționate.
news-events