Sequence 259 from 14-05-2021

 • 32 Metodologia evidenţei fiscale
 • 32.1 Dispoziţii generale

32.1.26

Pentru care categorii de contribuabili Serviciul Fiscal de Stat eliberează Certificat de atribuire a codului fiscal/Adeverința prin care se confirmă faptul identificării persoanei fizice nerezidente în Registrul fiscal de stat prin numărul de identificare de stat, atribuit de către organul competent?
   Conform prevederilor art. 163 din Codul fiscal, de către Serviciul Fiscal de Stat, în a cărei rază de activitate se află sediul (domiciliul), indicat în documentele de constituire (în buletinul de identitate) sau în documentul prin care se permite practicarea activităţii, ori se află obiectul impozabil, li se atribuie/confirmă cod fiscal următoarelor categorii de contribuabili:
   a) Persoanele juridice constituite în baza actelor normative;
   b) Persoanele străine constituite în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova;
   c) Cetăţenii străini nerezidenţi şi apatrizii nerezidenţi care dețin obiecte impozabile sau au obligații fiscale pe teritoriul Republicii Moldova;
  d) Persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente care dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale în conformitate cu legislaţia fiscală, precum şi persoanele juridice nerezidente care dispun de reprezentanţă permanentă sau bază fixă pe teritoriul Republicii Moldova.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 240 din 30.04.2021 cu privire la centralizarea unor acțiuni de atribuire/confirmare a codurilor fiscale]
 • 32 Metodologia evidenţei fiscale
 • 32.1 Dispoziţii generale

32.1.32

Unde și ce acte urmează a fi prezentate pentru înregistrarea nerezidenților care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale?
Conform pct. 22 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017 (în continuare - Instrucțiune), persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale depun cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.2 la Instrucţiune), în termen de trei zile lucrătoare de la data apariţiei obligaţiei fiscale sau a obiectului impozabil, la subdiviziunea SFS în a cărei rază a apărut obiectul impozabil/obligaţia fiscală sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor” la care se va anexa:
   a) extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine ce confirmă că conform legislaţiei sale naţionale nerezidentul este persoană juridică;
   b) copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice nerezidente;
 c) copiile de pe documentele de identificare al nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
  d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
  e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanţei permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
  f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfăşurată pe teritoriul Republicii
  Documentele enumerate la lit.a), b) şi c) se prezintă autentificate notarial şi legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în ţara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.
   Totodată, conform pct. 23 din Instrucțiune persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale, se vor lua la evidenţă fiscală, după cum urmează:
   a) în baza Cererii de atribuire a codului fiscal (Anexa nr.2 la Instrucţiune), la care vor anexa:
 -copia paşaportului persoanei nerezidente;
 -copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
   b) în baza Deciziei cu privire la luarea la evidenţă fiscală din oficiu a persoanei fizice nerezidente (Anexa nr.20 la Instrucţiune), în termen de 10 zile din data primirii următoarelor documente: hotărîri, decizii, inclusiv a instanţelor de judecată, etc, ce confirmă apariţia obligaţiei faţă de bugetul public naţional, prezentate de alte entităţi,
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 352 din 28.09.2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor.]
 
 • 32 Metodologia evidenţei fiscale
 • 32.2

  Evidența fiscală a nerezidenților

32.2.1

Ce reprezintă codul fiscal al persoanelor nerezidente?

   Conform pct. 10 lit. d), g), l) și n) din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017 (în continuare - Instrucțiune) se consideră cod fiscal:
- pentru persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale – codul fiscal atribuit de SFS, care constituie codul de identificare din ţara de reşedinţă;
-pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale – codul personal (IDNP), iar în cazul lipsei IDNP – codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii libere) paşaportului persoanei respective din ţara de origine/seria, numărul (fără spaţii libere), codul indicat în documente (hotărîri/decizii, inclusiv a instanţelor de judecată, etc,) sau în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IALS21), Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (Forma INR14) şi alte dări de seamă, prezentate de entităţi;
-pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova – codul fiscal atribuit de SFS.
-pentru persoanele fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi), persoanele juridice nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au obligaţii fiscale, codul fiscal reprezintă seria, numărul şi codul indicat în certificatul privind deschiderea conturilor bancare persoanelor străine şi persoanelor rezidente care deţin act de identitate provizoriu (Anexa nr.81 la Instrucţiune), aferent documentelor confirmative privind identitatea lor sau a documentului recunoscut ca certificat de atribuire a codului fiscal/decizie de înregistrare din ţara de origine - atribuit de SFS.
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 240 din 30.04.2021 cu privire la centralizarea unor acțiuni de atribuire/confirmare a codurilor fiscale]
 • 32 Metodologia evidenţei fiscale
 • 32.2

  Evidența fiscală a nerezidenților

32.2.2

Care este procedura de luare la evidență fiscală prin atribuirea codului fiscal/confirmarea codului fiscal persoanei fizice cetățean străin și apatrid ce a traversat frontiera de stat și care deține obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care are obligații fiscale și nu dispune de acte de identificare eliberate de autoritățile competente ale Republicii Moldova?

   Solicitantul poate depune cererea de atribuire a codului fiscal pe suport de hîrtie la Direcțiile deservire fiscală, sau electronic, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor”, cu anexarea documentelor aferente, reglementate de Ordinul SFS 352/2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor.
   În aceeași zi sau ziua lucrătoare imediat următoare, Direcția deservire fiscală verifică corectitudinea întocmirii cererilor și plenitudinea documentelor anexate, cu remiterea setului către Direcția evidență și informații fiscale din cadrul aparatului central al SFS, responsabilă de atribuirea codurilor fiscale și luarea în evidență fiscală/confirmarea codurilor fiscale înregistrate în Registrul fiscal de stat, precum și modificarea datelor aferente categoriei nominalizate de contribuabili.
    Direcția evidență și informații fiscale din cadrul aparatului central al SFS, verifică dacă în Registrul fiscal de stat sunt înregistrate date de identificare a persoanei care a solicitat atribuirea codului fiscal (IDNP sau alt cod fiscal atribuit de Serviciul Fiscal de Stat) și solicită de la I.P. „Agenția Servicii Publice”, prin intermediul serviciilor web, informații privind existența sau lipsa în Registrul de stat al populației a unui număr de identificare de stat (IDNP) a persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi, care nu dispun de de acte de identificare eliberate de autoritățile competente ale RM, în baza datelor disponibile.
    În cazul neidentificării în Registrul fiscal de stat și Registrul de stat al populației a datelor aferente numărului de identificare de stat a persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi solicitante, se va atribui codul fiscal, conform prevederilor art. 162 alin. (1) lit. b), art. 163 alin. (6) din Codul fiscal și Ordinului SFS 352/2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor, cu eliberarea Certificatului de atribuire a codului fiscal.
     În cazul identificării/înregistrării în Registrul fiscal de stat a datelor de identificare (IDNP) a persoanelor fizice cetățeni străini și apatrizi, se va eliberara Adeverința după modelul aprobat de SFS, prin care se confirmă faptul identificării persoanei în Registrul fiscal de stat prin numărul de identificare de stat, atribuit de către organul competent, acesta fiind considerat cod fiscal al persoanei, în temeiul prevederilor art.163 alin. (4) din Codul fiscal.
   Certificatul de atribuire a codului fiscal sau Adeverința se va elibera solicitantului în format electronic sau prin intermediul serviciului poștal, în dependență de opțiunea solicitantului la depunerea cererii.
    [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 240 din 30.04.2021 cu privire la centralizarea unor acțiuni de atribuire/confirmare a codurilor fiscale]
news-events