Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare

Order number 1638, from 24.11.2014

        În cazul în care dreptul la scutire de impozitul pe bunurile imobiliare se naşte sau se stinge pe parcursul anului fiscal, recalcularea impozitului se efectuează, începînd cu luna din care persoana are sau nu are dreptul la acestă scutire. (art. 283 alin. (3) din Codul fiscal).

Order number 1638, from 24.11.2014

      În caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, pentru noul subiect al impunerii impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare. (art. 281 alin. (2) din Codul fiscal). În acest caz, potrivit prevederilor art. 281 alin. (21) din Codul fiscal, subiectul anterior al impunerii este în drept să solicite/să efectueze calcularea (recalcularea) impozitului pe bunurile imobiliare proporțional perioadei în care a deținut această calitate.

Order number 1638, from 24.11.2014

      Pentru bunurile imobiliare care au fost evaluate, întreprinzătorii individuali calculează suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare de sine stătător, pornindu-se de la baza impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective (art. 281 alin. (12) din Codul fiscal).

Order number 1638, from 24.11.2014

    Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice-cetățeni, conform prevederilor art. 281 alin. (1) din Codul fiscal, se calculează de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor cu participarea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
     Potrivit art. 281 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care, după începerea perioadei fiscale, au apărut noi obiecte ale impunerii, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor de proprietate sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către subiectul impunerii a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare.

Order number 66, from 07.02.2018

    Bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării, se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000:        
      –pentru terenuri, impozitul funciar se calculează conform prevederilor art.4 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000;
      –pentru clădiri, construcții și alte bunuri imobile, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează pornind de la valoarea contabilă conform prevederilor art. 4 alin. (31) și alin. (9) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 4 alin. (31), (7) și (9) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal]

        (în vigoare pînă la data 01.01.2017) Bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării, se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000:         –¬pentru terenuri, impozitul funciar se calculează conform prevederilor art.4 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000;         –pentru clădiri, construcții și alte bunuri imobile, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție (obiectele impunerii conform art. 278 alin. (1) din Codul fiscal), impozitul pe bunurile imobiliare se calculează reieșind din valoarea contabilă conform prevederilor art.4 alin. (31) și alin. (9) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000.

Order number 711, from 28.12.2018

      Impozitul pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate se va calcula conform prevederilor lit. a) alin. (9) art. 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000.
      Astfel, subiectul impunerii are obligația de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare, indiferent de faptul dacă bunul a fost evaluat de către organele cadastrale.
    Respectiv, impozitul pentru bunurile imobiliare pentru clădiri, construcții nefinisate (3 ani și 50% de finisare) se calculează reieșind din valoarea de bilanț al obiectului la data atingerii a 50% de finisare.

        În cazul în care bunurile imobiliare nefinisate au gradul de finalizare 50 % şi mai mult şi 3 ani de la inițierea lucrărilor de construcție, acestea apar în calitate de obiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare.          Respectiv, subiectul impunerii – persoana juridică, proprietar al bunurilor imobiliare are obligația de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare, indiferent de faptul cum aceste obiecte se vor reflecta în evidența contabilă.          Impozitul pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale se va calcula pornind de la valoarea contabilă la situația din 1 ianuarie a anului în curs. (Titlul VI din Codul fiscal (art. 277, art. 278). Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (art. 4 alin. (9) lit. a)).

Order number 492, from 26.12.2023

     Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare pentru următoarele categorii de bunuri:
- terenuri din intravilan sau din extravilan, clădiri, construcţii, case de locuit individuale, apartamente şi alte încăperi izolate, inclusiv bunuri imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, care sunt evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;
- clădiri, construcții şi alte obiecte ale impunerii, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării.
   Pentru terenurile gospodăriilor țărănești (de fermier), neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriilor calculează suma anuală a impozitului funciar și întocmește avizele de plată.
    Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se realizează pornindu-se de la baza impozabilă a bunurilor imobiliare, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective, și cota concretă impozitului stabilită de către autoritatea administrației publice locale în raza de administrare a căreia este amplasat obiectul impozabil.
     Baza impozabilă în cazul impozitului pe bunurile imobiliare constituie:
1) pentru obiectele evaluate în scopul impozitării – valoarea estimată de către organele cadastrale;
2) pentru clădirile, construcțiile neevaluate – valoarea contabilă.
     Prin derogare, în cazul clădirilor, construcțiilor neevaluate în scopul impozitării, care sunt dobîndite în cursul anului fiscal sau la care se schimbă subiectul impunerii, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează pornind de la valoarea contabilă a acestora de la data dobîndirii bunurilor.

      Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2018, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornindu-se de la baza impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective pentru:
        - terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, care la situația din 1 ianuarie a anului fiscal în curs sunt evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării;
        - clădirile și construcțiile şi alte obiecte ale impunerii, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.
     Pentru terenurile gospodăriilor țărănești (de fermier), neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriilor calculează suma anuală a impozitului funciar și întocmește avizele de plată.

Order number 454, from 06.09.2018

        Suma anuală a impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, care aparţin gospodăriilor țărănești (de fermier), se calculează cu perfectarea avizului de plată de către serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al primăriilor, conform prevederilor Instrucțiunii privind modul de calculare, evidență şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei aprobate prin la Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20 august 2003.

Order number 45, from 23.02.2023

    Impozitul pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor, cu înştiinţarea acestora despre suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, în termen de:
- până la 15 iunie a anului fiscal în curs - cu privire la impozitul calculat pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite pînă la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs;
- cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune - cu privire la impozitul calculat pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 31 martie a anului fiscal în curs.

        Suma impozitului pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor în raza de administrare a cărora sunt amplasate bunurile imobiliare respective.          Potrivit art. 286 din Codul fiscal, avizul de plată a impozitului calculat pentru bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător este expediat fiecărui subiect al impunerii de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al primăriei cel târziu până la 15 iunie a anului fiscal în curs, iar în cazul bunurilor imobiliare dobîndite după 25 septembrie a anului fiscal în curs – cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.          [Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

 Suma impozitului pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor în rază de administrare a cărora sunt amplasate bunurile imobiliare respective.  Avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare se remit de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, în raza căruia este amplasat bunul imobiliar, pînă la data de 15 iunie a anului în curs.  Pentru bunurile imobiliare ale persoanelor fizice (cetățeni) dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs, avizele de plată se expediază cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Impozitul pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor, cu înştiinţarea acestora despre suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, în termen de:
- până la 15 iunie a anului fiscal în curs, cu privire la impozitul calculat pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite pînă la 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs;
- cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune, cu privire la impozitul calculat pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 31 mai inclusiv. 
   [Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

     Impozitul pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor, cu înştiinţarea acestora despre suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, în termen de:
      - până la 15 iunie a anului fiscal în curs, cu privire la impozitul calculat pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite pînă la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs;
      - cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune, cu privire la impozitul calculat pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 31 mai.
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal și Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 prin Legea nr.75/2022, Monitorul Oficial al R. Moldova, 2022, nr. 96, în vigoare din 01.04.2022]

Order number 296, from 18.06.2020

.

Impozitul pe bunurile imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 282 alin. (2) al Codului fiscal a fost achitat pentru perioada fiscală pînă la 30 iunie, beneficiind de dreptul de reducere a sumei impozitului pentru perioada fiscală cu 15%. În cazul în care după data menționată s-a constat necesitatea prezentării pentru perioada fiscală corespunzătoare a dări de seamă corectate, se va menține dreptul la reducerea în mărime de 15% de la obligația anuală? La prezentarea calculului impozitului pe bunurile imobiliare corectat, dreptul la reducerea în mărime de 15 % se menține, cu condiția că în rezultatul modificărilor efectuate, suma impozitului pe bunurile imobiliare este achitată integral la bugetul local de la locul amplasării obiectelor impuneri, pînă la 30 iunie a anului fiscal în curs.

Order number 120, from 20.04.2023

    Conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 (în continuare - Lege), pentru terenul neevaluat de către organele cadastrale în scopul impozitării se aplică impozitul funciar, care se determină prin înmulțirea cotei concrete a impozitului la suprafața terenului. Dacă terenul neevaluat de către organele cadastrale în scopul impozitării este amplasat în extravilanul localității și pe acesta sunt amplasate clădiri și construcții, la determinarea impozitului se aplică cota concretă stabilită de către autoritatea administrației publice locale conform prevederilor pct. 4 din anexa nr. 1 din Lege.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023)]

Conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (în continuare - Lege), pentru terenul neevaluat de către organele cadastrale în scopul impozitării, se aplică impozitul funciar, care se determină prin înmulțirea cotei concrete a impozitului la suprafața terenului. Dacă terenul neevaluat de către organele cadastrale în scopul impozitării este amplasat în extravilanul localității și pe acestea sunt amplasate clădiri și construcții, la determinarea impozitului se aplică cota concretă stabilită de către autoritatea administrației publice locale conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 1 din Lege.

Order number 577, from 12.12.2019

Informația privind valoarea estimată a bunurilor imobile în scopul impozitării poate fi vizualizată pe portalul www.asp.gov.md → Servicii → Bunuri imobile → e-Cadastru → Acces gratuit la datele din registrul bunurilor imobile.

Începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2020, în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent (art. 282 alin. (1) din Codul fiscal). Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat (art. 282 alin. (2) din Codul fiscal). În cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare, pentru obiectele impunerii conform situaţiei de la 30 iunie, este achitat integral la bugetul local de la locul amplasării acestora pînă la 30 iunie a anului fiscal în curs, dreptul la reducerea în mărime de 15% se va menține. [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în Codul fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019)]

Order number 45, from 23.02.2023

   Vizualizarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar, inclusiv a avizelor de plată corespunzătoare poate fi realizată în Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului”, accesînd link-ul: https://sfs.md/ro/cabinetul-contribuabilului/login. Serviciul este disponibil pentru persoanele fizice (cetățeni) care dețin semnătură electronică.
    Pentru accesarea serviciului urmează a fi întreprinși următorii pași:
1) autentificarea, prin intermediul serviciului guvernamental Mpass, în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, plasat pe portalul www.sfs.md;

2) accesarea serviciului ,,Vizualizarea impozitului în baza fișei imobilului”;

3) accesarea listei bunurilor imobile;

4) vizualizarea informației și generarea avizului de plată pentru impozitul selectat;

5) imprimarea avizului de plată și/sau achitarea impozitului prin intermediul Mpay.