Obiectul impunerii cu TVA

TVA se va calcula conform regulilor generale.

Bunurile care trec în proprietatea băncii reprezintă bunuri livrate de către debitor băncii. TVA se calculează de catre debitor pe principii generale.

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA este livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzator în Republica Moldova. Dat fiind faptul că, acordarea bonusurilor de subiectul impunerii nu reprezinta obiect al impozitarii şi nu cade sub incidenta art. 95 alin. (1) din Codul fiscal, nu exista necesitate de calculare a TVA pentru bonusurile acordate.

        Potrivit prevederilor art. 110 alin (2) și alin.(3) din Codul fiscal, dacă mărfurile sunt expediate sau transportate de cumpărător sau de o terţă persoană, locul livrării este considerat a fi locul aflării mărfurilor la momentul la care începe expedierea sau transportul mărfurilor către cumpărător, cu excepţia livrărilor pentru export.          Pentru mărfurile expediate sau transportate de furnizor, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului).

        Cum se va determina locul livrării mărfurilor, în cazul în care mărfurile sunt transmise sau transportate de către furnizor cumpărătorului sau unei persoane terţe?          Potrivit prevederilor art. 110 alin (1) din Codul fiscal, dacă mărfurile sînt furnizate cu transportul cumpărătorului (beneficiarului) sau de către o organizaţie de transport, atunci locul livrării mărfurilor este locul de aflare a mărfurilor la începutul transportării, cu excepţia livrărilor pentru export.         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

        Potrivit prevederilor art.110 alin (1) din Codul fiscal, în cazul în care mărfurile nu sînt expediate sau transportate, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea.

Potrivit prevederilor art. 110 alin (1) din Codul fiscal, locul livrării mărfurilor se consideră locul de aflare a mărfurilor la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia consumatorului.

Luînd în considerare, că filiala nu reprezintă o entitate aparte, astfel de transmiteri reprezintă operaţii interne, şi nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA.

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii reprezintă livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activitaţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. Prin urmare, livrările în cauză sunt impozabile cu TVA.

        Potrivit prevederilor art.93 pct.3) din Codul fiscal, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor reprezintă livrare impozabilă care, în baza art.95 alin. (1) lit.a) din CF, este obiect al impunerii cu TVA.          Totodată, prevederile art.93 pct.6) din Codul fiscal stabilesc, că livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător reprezintă livrare impozabilă.          Reieşind din prevederile menţionate, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, se impozitează cu TVA pe principii generale.

  Potrivit prevederilor art.93 pct.3) din Codul fiscal, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor reprezintă livrare impozabilă care, în baza art.95 alin. (1) lit.a) din CF, este obiect al impunerii cu TVA.   Totodată, prevederile art.93 pct.6) din Codul fiscal stabilesc, că livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător reprezintă livrare impozabilă.  Reieşind din prevederile menţionate, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor, cu excepţia celor scutite de TVA, se impozitează cu TVA pe principii generale.

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din CF, prestarea serviciului reprezintă obiect al impunerii, pentru care TVA se aplică în modul general stabilit.

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit, a) CF, obiect al impunerii este livrarea de mărfuri şi servicii. Dat fiind faptul că, finanţarea cheltuielilor curente ale filialei nu reprezintă livrare, operaţiunea respectivă nu se impozitează cu TVA.

Activitatea de filantropie în formă monetară nu se impozitează cu TVA, dat fiind fapt că lipseşte obiectul impunerii.

        Potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 1) din Codul Fiscal, se scutesc de TVA fără drept de deducere pamîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a acestora.

Potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 1) di CF, nu se impozitează cu TVA pamîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a acestora.

Acordare ajutorului financiar nu se impozitează cu TVA, dat fiind faptul că lipseşte obiectul impunerii.

Persoanele juridice şi fizice care sunt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA la efectuarea unei livrări impozabile sunt obligate de a plica TVA pe principii generale.

      Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vânzări obţinut pe parcursul anului precedent, anului în care se efectuează aceasta livrare, nu constituie obiect al impunerii. Aceasta prevedere se răsfrânge asupra valorii anuale a livrărilor de mărfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor, ţinând cont de indicatorul specificat în contul contabil 611 „Venitul din vânzări”.           Iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective.          Totodată, în cazul în care, pe parcursul anului precedent contribuabilul nu a înregistrat venit, livrări de acest gen (cu titlul gratuit), care nu constituie obiect al impunerii cu TVA, nu vor fi stabilite. Respectiv, în aceste cazuri toate livrările efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor se vor impune cu TVA pe principii generale (art.93 lit.(6) din Codul fiscal).

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor în marime de 0,1% din venitul din vânzări obţinut pe parcursul anului precedent, anului în care se efectuează această livrare, nu constituie obiect al impunerii. Această prevedere se rasfrânge asupra valorii anuale a livrărilor de mărfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor, ţinând cont de indicatorul specificat în contul contabil 611 „Venitul din vânzări”. Totodată, în cazul în care, pe parcursul anului precedent contribuabilul nu a înregistrat venit, livrări de acest gen (cu titlul gratuit), care nu constituie obiect al impunerii cu TVA, nu vor fi stabilite. Respectiv, în aceste cazuri toate livrările efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor se vor impune cu TVA pe principii generale (art.93 alin.(6) din Codul fiscal).

        Prevederile art. 93 alin. (6) din Codul fiscal, determină drept livrare impozabilă livrarea efectuată de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător. Reieşind din scopurile activităţii filantropice şi de sponsorizare, stabilite prin Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare nr.l420-XV din 31.10.2002, acestea nu au ca scop obţinerea profitului şi respectiv nu pot constitui activitate de întreprinzator.         Respectiv, în contextul celor mentionate, dacă transmiterea bunurilor cu titlu gratuit nu reprezintă activitate de întreprinzător, atunci aceasta nu constituie o livrare impozabilă.

Asigurarea lucrătorilor cu alimentaţie specială, precum şi cu alte valori materiale necesare desfăşurării activităţii de producţie nu constituie obiect al impunerii cu TVA.

         Obligaţie privind aplicarea T.V.A. aferentă livrărilor este pusă în sarcina subiecţilor impozabili înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. în conformitate la art.112 din Codului fiscal.          Prin urmare persoana fizică cetăţean nu apare în calitate de subiect impozabil. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Obligaţie privind aplicarea TVA aferentă livrărilor este pusă în sarcina subiectilor impozabili înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA în conformitate la art.112 sau 1121 din Codului fiscal. Prin urmare persoana fizică cetatean nu apare în calitate de subiect impozabil.

        Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) din Codul fiscal, livrările de mărfuri (inclusiv export) constituie obiect impozabil cu TVA.         [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale conform art. 95 din Codul fiscal].

        Potrivit prevederilor art. 104 lit.a) din Codul fiscal, livrările de mărfuri pentru export se impozitează la cota zero a TVA.

        Întreprinderea, rezident din Republicii Moldova a încheiat un contract cu o firmă străină din Ungaria, conform căruia prima urmează să livreze anumite bunuri celeilalte pe teritoriul României. Care va fi regimul fiscal al TVA aferent livrării?         Obiect al impunerii cu TVA, în conformitate cu art.95 alin.(1) din CF, reprezintă livrările de mărfuri şi servicii din cadrul activităţii de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova.         Ţinînd cont de faptul că, livrarea de mărfuri are loc peste hotarele Republicii Moldova, lipseşte obiectul impunerii.

        Potrivit prevederilor art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

        Ramîne dreptul la trecere în cont a TVA în cazul casării mărfurilor ca urmare a pierderii calităţilor sau sustragerii.          Potrivit prevederilor art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.

 Efectuarea plăţilor sub forma de royalty, ar putea necesita percepere a TVA de la cumpărator în cazul în care are lоc importul de servicii în conformitate cu prevederile pct. 9 art. 93 din Codul fiscal.

        Potrivit prevederilor art. 95 din Codul fiscal, obiectul impozabil îl constituie livrarea de marfă. În contextul prevederilor pct. 3) art. 93 din CF, livrarea de mărfuri presupune transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăti în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.         Prin urmare, dat fiind faptul că, transmiterea imobilului gajat şi întoarcerea ulterioară a acestuia nu se conformează prevederilor menţionate mai sus, TVA nu se aplică.

În cazul în care locul prestării serviciilor este în afara teritoriului Republicii Moldova, potrivit prevederilor art. 111 din CF livrarea în cauză nu este importată şi, respectiv, nu se va impozita cu TVA.

Obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA, potrivit prevederilor art. 112 CF, şi respectiv obligaţiunea de plată şi de calculare a TVA nu se rasfrînge asupra autorităţilor şi instituţiilor publice enumerate la art. 51 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 103 alin.(1) p.14) din Codul fiscal, serviciile în cauză sunt scutite de TVA.

Livrarea de mărfuri, efectuată în baza deciziei judecătoreşti, privind înstrăinarea bunurilor debitorului (transmiterea creditorului a bunului debitorului) constituie livrare efectuată de debitor, care respectiv are şi obligaţiunea de a calcula TVA aferentă.

Conform prevederilor art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăți în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului și de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision. Respectiv, ținînd cont de faptul, că la transmiterea bunurilor pentru expertizare nu are loc transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora prestatorului serviciilor menționate, riscurile deteriorării fortuite fiind suportate de către subiectul care a furnizat bunurile corespunzătoare (art. 1345 din Codul civil), transmiterea respectivă nu reprezintă livrare și nu constituie obiect al impunerii cu TVA.

Obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă livrarea de mărfuri, care presupune transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora. Reieşind din considerentul că constatarea lipsei mărfurilor în rezultatul inventarierii nu reprezintă livrare, în virtutea lipsei faptului transmiterii dreptului de proprietate, obiect al impunerii cu TVA în situaţia descrisă lipseşte. Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pentru acestea nu se deduce, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite în art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea sumei TVA pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Respectiv, în temeiul aliniatului (8) al articolului menţionat, TVA aferentă valorilor materiale care au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, se va raporta la cheltuielile perioadei.

        Obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă livrarea de mărfuri, care presupune transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora. Reieşind din considerentul că constatarea lipsei mărfurilor în rezultatul inventarierii nu reprezintă livrare, în virtutea lipsei faptului transmiterii dreptului de proprietate, obiect al impunerii cu TVA în situaţia descrisă lipseşte. Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pentru acestea nu se deduce, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite în art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea sumei TVA pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.          Respectiv, în temeiul aliniatului (8) al articolului menţionat, TVA aferentă valorilor materiale care au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, se va raporta la cheltuielile perioadei.

         Obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă livrarea de mărfuri, care presupune transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora. Reieşind din considerentul că constatarea lipsei mărfurilor în rezultatul inventarierii nu reprezintă livrare, în virtutea lipsei faptului transmiterii dreptului de proprietate, obiect al impunerii cu TVA în situaţia descrisă lipseşte. Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pentru acestea nu se trece în cont, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite în art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în partea ce ţine de utilizarea lor pentru efectuarea livrărilor impozabile.  Respectiv, în temeiul aliniatului (4) al articolului menţionat, TVA aferentă valorilor materiale care au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, se va raporta la cheltuielile perioadei.

        În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.         Prin urmare, în cazul în care, livrarea nu a avut şi nu va avea loc, în condiţiile lipsei obiectului impozabil, mărimea sumei TVA calculată anterior de la suma avansului primit, urmează a fi stornată. Stornarea avansului şi a TVA aferente acestuia se efectuează prin înscrierea în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri şi servicii a sumelor corespunzătoare cu semnul „–” (minus). [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. Ţinînd cont de faptul că livrarea nu a avut şi nu va avea loc, în conditiile lipsei obiectului impozabil, marimea sumei TVA calculată anterior de la suma avansului primit, urmează a fi stornată. Stornarea avansului şi a TVA aferente acestuia se efectuează prin înscrierea în registrul livrărilor a sumelor corespunzătoare cu semnul „–” (minus).

  În conformitate cu prevederile articolului 93 alin.(4) din Codul fiscal, livrare (prestare) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arenda, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri contra plată, cu plata parţială sau gratuit; activitate de executare a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiintifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări contra plată, cu plata parţială sau gratuit.     La rîndul sau articolul 97 alin.(1) din Codul fiscal, stabileşte ca valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fară TVA).      Astfel, valoarea serviciului de locaţiune, precum şi plata percepută de catre locator pentru dreptul acordat locatarului, se includ în baza impozabilă cu TVA a livrării impozabile.

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl constituie importul de mărfuri. Potrivit prevederilor art. 93 pct. 8) din Codul menţionat, importul de mărfuri constituie introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia vamală. Astfel, în cazul în care nu are loc introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova nu apare obiect al impunerii cu TVA.

În conformitate cu prevederile art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova constituie obiect al impunerii cu TVA. Ţinînd cont de faptul că, la primirea avansului, contribuabilul nu a fost înregistrat în calitate de plătitor al TVA, la momentul înregistrării în calitate de plătitor al TVA careva obligaţiuni de calculare a TVA aferente avansului nu survin.

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea de mărfuri şi servicii efectuată de către subiecţii impunerii, care reprezintă rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova. Prin urmare, ţinînd cont de faptul că returul de marfă nu constituie obiect al impunerii, iar la momentul procurării mărfurilor ce se returnează, cumpărătorul nu a fost înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA, operaţiunea de retur nu genereaza pentru cumpărător careva consecinţe privind TVA.

        Apar oare careva drepturi sau obligaţii privind TVA la procurarea mărfurilor din străinătate сu livrarea lor ulterioară într-un alt stat fără introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova?          În conformitate cu art. 95 alin.(1) lit. a) şi b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă :         a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;          b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice.          Dat fiind faptul că are loc realizarea mărfurilor procurate fără întroducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, obiectul impunerii cu TVA lipseşte şi prin urmare careva drepturi şi obligaţii privind TVA nu apar.

         Conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă este o livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.   Potrivit art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.           În conformitate cu pct.80 al Regulamentului privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007, la întocmirea carnetului de muncă angajatorul încasează de la salariat contravaloarea acestuia.        Astfel, constatăm că carnetele de muncă, transmise angajaţilor cu compensarea cheltuielilor aferente, nu constituie o livrare impozabilă.   Totodată, prin modificările operate la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, în vigoare începînd cu 28.10.2017, a fost simplificat modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special – factura fiscală, pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sînt sau nu impozabile cu TVA.   La eliberarea carnetelor de muncă angajaţilor pe parcursul lunii calendaristice se va întocmi un registru (listă) cu indicarea informaţiei (numele, prenumele angajatului, funcţia deţinută, seria şi numărul carnetului de muncă, data eliberării şi semnătura angajatului). La finele lunii, în baza registrului privind eliberarea carnetelor se va întocmi factura fiscală la suma totală aferentă carnetelor eliberate.   Prin urmare, transmiterea carnetelor de muncă angajaţilor nu reprezintă venit/cheltuieli pentru entitate şi respectiv nici livrare impozabilă cu TVA. Entitatea, în cazul dat, nu are dreptul la trecerea în cont a TVA de la procurarea carnetelor de muncă.  În contabilitatea financiară valoarea carnetelor de muncă procurate de la producător, inclusiv suma TVA se înregistrează ca majorare a cheltuielilor anticipate curente şi a altor datorii pe termen scurt.   Ulterior, valoarea carnetelor de muncă eliberate angajaţilor se reflectă ca majorare pe termen scurt a creanţelor personalului şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.   (Modificat în temeiul Ordinului ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017)

      În conformitate cu art. 95 alin. (1) din Codul Fiscal, obiecte impozabile constituie:        a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;         b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice;          c) importul serviciilor în Republica Moldova;        d) livrarea serviciilor prin intermediul reţelelor electronice efectuată de către nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător;      e) procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.        Totodată, potrivit art.93 pct. 3) din Codul Fiscal, prin livrare de mărfuri se subînţelege transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.        Astfel, la casarea activelor materiale fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, lipseşte obiectul impunerii cu TVA.

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu art. 95 alin. (1) din Codul Fiscal obiecte impozabile constituie: a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova; b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice; c) importul serviciilor în Republica Moldova. Totodată, art.93 pct. 3) din Codul Fiscal menţionează că prin livrare de mărfuri se subînţelege transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision. Astfel, la casarea bunurilor fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, lipseşte obiectul impunerii cu TVA.

        Este oare obligatorie aplicarea scutirii de TVA stabilită prin art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul nu solicită aplicarea acestei facilități?          Pentru a beneficia de facilitatea fiscală stabilită prin art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, activele materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul statutar nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, TVA se va calcula şi achita de la valoarea de intrare a acestora.   Totodată, potrivit prevederilor pct.4 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26.02.2014, pentru a beneficia de facilitatea fiscală în cauză, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:   a) activele materiale pe termen lung sînt destinate includerii în capitalul statutar (social);  b) activele materiale pe termen lung trebuie să fie utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor;  c) uzura activelor materiale pe termen lung se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate în procesul de producere, prestare a serviciilor şi/sau executare a lucrărilor;   d) activele materiale pe termen lung nu vor fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale.   Conform p.18 al Regulamentului menționat, „Furnizorii autohtoni vor aplica facilitatea fiscală la livrarea activelor materiale pe termen lung în cazul prezentării de către cumpărător (beneficiar) a copiei deciziei Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” privind înregistrarea formării sau majorării capitalului social, certificată de către Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” sau autentificată notarial.”   Astfel, în conformitate cu normele expuse la nerespectarea căreiva din cerințele specificate scutirea de TVA nu se aplică, TVA urmînd a se aplica pe principii generale.

        Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri și servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și/sau de promovare a vânzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vânzări obținut pe parcursul anului precedent, anului în care se efectuează aceasta livrare, nu constituie obiect al impunerii.         Aceasta prevedere se răsfrânge asupra valorii anuale a livrărilor de mărfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor, ținând cont de indicatorul specificat în contul contabil 611 „Venitul din vânzări”.         Iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vânzări obținut în luna precedentă, cu ajustarea la sfârșit de an a sumei respective.         Astfel, dacă volumul livrărilor efectuate cu titlu gratuit în scopuri de promovare a vânzărilor, efectuate la export în afară teritoriului Republicii Moldova, nu depășește mărimea anuală de 0,5% din venitul din vânzări, atunci conform prevederilor art. 95 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, acestea nu constituie obiect al impunerii cu TVA.         Respectiv, în cazurile în care volumul livrărilor cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și/sau de promovare a vânzărilor, efectuate la export în afară teritoriului Republicii Moldova, depășește mărimea anuală de 0,5% din venitul din vânzări, atunci conform prevederilor art. 104 lit. a) din Codul fiscal, aceste livrări vor fi scutite de TVA cu drept de deducere.

În conformitate cu art.1926 din Codul civil, prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între ele foloasele şi pierderile. Astfel, luând în consideraţie, că transmiterea contribuţiilor la asociaţia civilă nu condiţionează transmiterea dreptului de proprietate asupra lor de către un asociat altuia, aceasta nu se califică ca livrare. Modalitatea specificată mai sus este aplicabilă pentru relaţiile asociaților societății civile ce iau naştere din contractul de asociaţie civilă (inclusiv la împărţirea veniturilor dintre membrii asociaţiei civile, împărţirea produsului activităţii comune). (Explicații conform Comunicatului informativ al Ministerului Finanțelor nr. (17-02/2-02/1-796)26 din 10.03.2008, Monitorul Oficial 63-65/163, 28.03.2008).

 În conformitate cu art.1339 din Codul civil, prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între ele foloasele şi pierderile.   Astfel, luând în consideraţie, că transmiterea contribuţiilor la asociaţia civilă nu condiţionează transmiterea dreptului de proprietate asupra lor de către un asociat altuia, aceasta nu se califică ca livrare.   Modalitatea specificată mai sus este aplicabilă pentru relaţiile asociaților societății civile ce iau naştere din contractul de asociaţie civilă (inclusiv la împărţirea veniturilor dintre membrii asociaţiei civile, împărţirea produsului activităţii comune).  (Explicații conform Comunicatului informativ al Ministerului Finanțelor nr.(17-02/2-02/1-796)26 din 10.03.2008, Monitorul Oficial 63-65/163, 28.03.2008).

 În conformitate cu art. 95 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal importul serviciilor în Republica Moldova constituie obiect impozabil cu TVA.    La rîndul său punctul 9) al articolului 93 în calitate de import de servicii specifică prestarea de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.   Conform pct.4) al art.93 din Codul fiscal livrarea (prestarea) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea cu plată sau gratuit a drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri, obiecte ale proprietăţii industriale şi obiecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe; activitate de executare cu plată sau gratuit a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări; activitate de prestare a serviciilor de către administratorul fiduciar cumpărătorului şi de către administratorul fiduciar fondatorului administrării fiduciare în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. Se consideră livrare efectuată de către fondatorul administrării fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de către administratorul fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară.   Totodată, în conformitate cu pct.15) al art.93 locul livrării serviciilor reprezintă locul efectuării livrării, determinat conform regulilor stabilite în art.111 СF.  Pentru serviciile de transmitere a obiectelor de proprietate industrială, precum şi cele referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe conform art.111 alin.(1) lit. e) din Codul fiscal locul livrării reprezintă sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa beneficiarului acestor servicii.   Astfel, beneficierea de dreptul privind folosirea obiectelor ale proprietăţii industriale şi ale obiectelor ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, acordate de către nerezident, constituie obiect impozabil cu TVA.

   Potrivit prevederilor art.1667 și art.1668 din Codul civil, prin contract de intermediere, o parte (intermediar) se obligă față de cealaltă parte (client) să acționeze în calitate de mijlocitor la încheierea unui sau mai multor contracte între aceasta şi terţ.       Iar cel care promite o remunerație pentru intermedierea unui contract sau pentru indicarea ocaziei de încheiere a unui contract este obligat la plata remunerației doar atunci cînd contractul este încheiat în urma indicațiilor date.     La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către/către un rezident/nerezident Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.        Pentru serviciile care reieșind din natura operațiunii economice și Clasificatorului activităților din economia Moldovei nu pot fi atribuite la serviciile nominalizate la alineatele (1) - (3) al art.111 din Codul fiscal, locul livrării acestora, conform alin. (4), se consideră sediul sau în care acesta lipsește – domiciliul sau reședința persoanei care prestează servicii.    În cazul în care locul serviciului prestat de către rezident, determinat în conformitate cu art. 111 al Codului fiscal, este Republica Moldova, acest serviciu se impozitează pe principii generale.      Astfel, în funcție de locul prestării serviciilor, serviciile prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident pentru care locul prestării este Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art.93 pct.6) și art.95 alin. (1) lit. a) reprezintă livrare impozabilă pe teritoriul Republicii Moldova și respectiv constituie obiect impozabil cu TVA.

     În conformitate cu art.95 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, procurarea de la subiecţii impozabili a proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate, reprezintă obiect impozabil cu TVA. [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare de la data 01.01.2021]

      În conformitate cu art.95 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională conform legislaţiei, a proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate, nu constituie obiect impozabil.     [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare de la data 01.01.2021]

   Conform art.93 pct.3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmiterea a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială.    Potrivit art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.    Conform art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.    Conform art.3 alin.(2) din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, bunurile domeniului public al statului/unităţii administrativ-teritoriale/ unităţii teritoriale autonome Găgăuzia aflate în administrarea întreprinderii nu aparţin acesteia cu drept de proprietate.    Astfel, ținând cont de cele menționate mai sus, returnarea mijloacelor fixe anterior primite în gestiune economică, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

news-events