Cum pot restitui suma impozitului pe venit achitat/ reținut în plus?

Serviciul Fiscal de Stat asigură restituirea sumei achitate în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită.

Persoana fizică poate solicita restituirea în cazurile:
a) neutilizării scutirii totale conform art.33-35 din Codul fiscal pe parcursul perioadei de gestiune;
b) reținerii finale incorecte a impozitului din unele tipuri de venit;
c) reținerii impozitului pe venit din plata deplină îndreptată în favoarea persoanelor fizice, dar nu din creșterea de capital.

 1. Depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit. (scenariul 1) În scopul restituirii supraplății impozitului pe venit, persoana fizică în primul rînd urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.
 1. Depunerea cererii privind restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus

Persoana fizică poate solicita restituirea prin depunerea Cererii de restituire a sumei achitate/reținute în plus (Găsiți cererea aici) în următoarele modalități:

 1. în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică”, în cazul în care persoana fizică dispune de semnătură electronica.

 Pentru a depune cererea electronic este necesar să accesați Compartimentul „Cerere de restituire”.

 Datele de identificare ale contribuabilului, şi anume: Numele, prenumele, domiciliul/reşedinţa şi codul personal sunt completate în mod automat de către sistem din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat. Datele de contact telefonul şi e-mailul sunt informaţii confidenţiale şi vor fi utilizate de către Serviciul Fiscal de Stat, exclusiv pentru a lua legătura cu contribuabilul, în cazul în care apar neclarităţi referitor la datele înscrise în cerere.

Suma spre restituire se indică cu cifre. Se vor indica perioadele aferente căruia s-au identificat sumele spre restituire prin indicarea fiecărei perioade în rînd separat. Pentru completarea datelor pentru mai multe perioade se accesează opţiunea „Adaugă rînd”, iar în cazul eliminării acestora se accesează opţiunea „Şterge”, de la finalul rîndului.

Sumele impozitului pe venit acceptate spre restituire, la Cererea persoanei fizice, se transferă la contul bancar al persoanei fizice, conform datelor bancare indicate de aceasta în Cerere, sau se restituie în numerar în modul general stabilit. Respectiv, veti bifa boxa corespunzătoare metodei de restituire. În cazul solicitării restituirii la contul bancar se vor indica datele bancare (IBAN)

Menționăm că la cerere se vor atașa documentele corespunzătoare situațiilor care au dus la apariția supraplății. Se indică denumirea, numărul și data documentului cu atașarea acestora. Se permite atașarea doar imaginelor de tip png, jpg, tif cu mărimea mai mică de 2 mb. Pentru completarea datelor pentru mai multe documente se accesează opţiunea „Adaugă rînd”, iar în cazul eliminării acestora se accesează opţiunea „Şterge”, de la finalul rîndului.

Cererea autocompletată urmează să fie salvată prin accesarea butonului „Salvează”.

Cererea salvată, în cereri cu statutul „Noi” poate fi ştearsă, previzualizată, modificată sau semnată. Pentru a semna declaraţia electronică, tastăm butonul „Semnează”. Ulterior automat vom fi redirecţionaţi în serviciul guvernamental MSign. Alegem tipul de semnătură electonică de care dispunem, accesăm dublu click pe numele afişat în fereastra softului SecureSign, introducem PIN-ul (parola) dispozitivului şi semnăm darea de seamă.

După aplicarea semnăturii, declaraţia trece în compartimentul „Semnate” cu statutul „Semnat”. Accesînd declaraţia, sunt disponibile următoarele opţiuni:

˗ eliminarea totală a documentului accesînd Butonul „Şterge”;

˗ vizualizarea documentului - „Previzualizare”;

˗ Butonul „Şterge semnătura” - permite să ştergeţi semnătura aplicată şi declaraţia va fi returnată în rubrica „Noi”;

˗ Butonul „ Trimitere” - permite expedierea declaraţiei către Serviciul Fiscal de Stat.

La accesarea butonului „Trimite” formularul se va regăsi în statutul „ Trimise/primite”.

Formularul va trece de etapa de validare a datelor şi se va schimba statutul declaraţiei în „Acceptat”. In statutul „Acceptat” putem vizualiza „Recipisa” - document confirmativ că declaraţia a fost transmisă şi prezentată către Serviciul Fiscal de Stat.

În caz de refuz veti primi notificare de la SFS.

În cazul depunerii Cererii în format electronic, drept dovadă de depunere a acesteia va servi recipisa generată de Sistemul Informațional Automatizat al Serviciului Fiscal de Stat.

 1. pe suport de hîrtie, de sine stătător (sau de reprezentantul legal al acesteia), la subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservește.

Cererea pe suport de hîrtie se prezintă de către persoana fizică în două exemplare din care unul se restituie depunătorului cu aplicarea mențiunii despre recepționarea acesteia.

 1. expedierea Cererii scanate cu lista documentelor confirmative prin intermediul poștei electronice a Serviciului Fiscal de Sat (mail@sfs.md) sau oficiului poștal.

 Condiții specifice depunerii Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit:

 1. Cererea poate fi depusă în termen de pînă la 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei supraplăţii, (după expirarea termenului de 6 ani cererea nu se examinează).
 2. Data depunerii cererii:

Începând cu ziua următoare termenului stabilit la art.83 alin.(4) lit.b), cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.

 1. Modul de depunere:
 • pe suport de hîrtie în cadrul direcției deservire fiscală, conform razei de deservire;
 • electronic, prin aplicarea semnăturii mobile sau electronice, prin intermediul serviciului „Declarație electronică”  din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”;
 • expedierea Cererii scanate cu lista documentelor confirmative prin intermediul poștei electronice a Serviciului Fiscal de Sat (mail@sfs.md) sau oficiului poștal.
 1. Cu anexarea documentelor confirmative, conform Ordinului SFS nr.134/2017.

 Restituirea sumei plătite în plus se va efectua de către Serviciul Fiscal de Stat în modul şi în termenele stabilite la art.175 și 176 din Codul fiscal, în cazul în care nu se atestă restanţe la contul bancar.

 

news-events