Modificările efectuate în Codul fiscal pentru anul 2024 privind impozitul pe venit, TVA, accize, impozite și taxe locale

05/01/2024

Începând cu data de 01 ianuarie 2024, cu unele excepții, au intrat în vigoare mai multe modificări la Codul fiscal privind impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată, accize, impozite și taxe locale, aprobate prin Legea nr. 212/2023 pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2024).

Modificări efectuate privind impozitul pe venit

A fost modificată noțiunea de „dividend” în vederea aducerii în concordanță a acesteia cu prevederile Codului Civil și a altor acte normative specializate. Astfel, în cazul adoptării deciziei unanime a asociațiilor, modul de redistribuire a profitului net poate fi altul decât proporțional părților sociale deținute de către asociați.

A fost modificată noțiunea de „dobândă”, prin extinderea tipurilor de instrumente financiare care pot genera venituri sub formă de dobândă, cum ar fi: valori mobiliare de stat, titluri de creanță sau obligațiuni, inclusiv sconturi, discount-uri, primele și premiile legate de asemenea valori, titluri și obligațiuni.

A fost extins spectrul facilităților fiscale acordate de către angajator. Astfel, facilitățile impozabile acordate de angajator includ:
 • plăţile acordate salariatului de către angajator în scopul compensării costurilor pentru serviciile alternative de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani în mărime ce depăşeşte valoarea nominală deductibilă de 2500 de lei lunar pentru fiecare copil al salariatului;
 • cadourile în natură, inclusiv vouchere, oferite salariaţilor de către angajator, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia zilelor de sărbătoare nelucrătoare conform Codului muncii şi a zilelor de naştere ale salariaţilor, al căror cuantum cumulativ depăşeşte valoarea de 10% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat fiecărui salariat;
 • plăţile aferente cheltuielilor suportate şi determinate pentru transportul şi hrana studenţilor stagiari şi/sau elevilor, peste limita de 75 lei și respectiv de 70 lei, conform modului stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.693/2018 cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit.
Prevederile art.19 lit.d) din Codul fiscal nu se aplică creditelor acordate de bănci şi organizaţii de creditare nebancară salariaţilor acestora în condiţiile generale în care acestea acordă credite persoanelor fizice terţe. În sensul articolului dat, prin condiţii generale se înţeleg condiţiile acceptate de către bănci şi organizaţii de creditare nebancară privind oferirea creditelor cel puţin unei persoane fizice terţe pentru acelaşi produs financiar oferit salariaţilor.

Art. 20 din Codul fiscal a fost completat cu noi surse de venituri neimpozabile, după cum urmează:
 • plăţile primite de către salariaţi în scopul compensării costurilor pentru serviciile alternative de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani în mărime ce nu depăşeşte valoarea nominală de 2500 de lei lunar pentru fiecare copil al salariatului;
 • cadourile în natură, inclusiv vouchere, primite de către salariaţi, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia zilelor de sărbătoare nelucrătoare conform Codului muncii şi a zilelor de naştere ale salariaţilor, al căror cuantum nu depăşeşte valoarea de 10% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat;
 • veniturile menționate la art.24 alin.(193), (194) și (26) din Codul fiscal;
 • veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea deşeurilor  de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora.
A fost extins spectrul cheltuielilor deductibile în scopuri fiscale cu următoarele:
a) cheltuielile suportate şi determinate de angajator, în folosul salariatului, pentru:
 • cadouri în natură, inclusiv vouchere, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia zilelor de sărbătoare nelucrătoare conform Codului muncii şi a zilelor de naştere ale salariaţilor, în modul prevăzut de contractul individual de muncă sau de regulamentul intern;
 • perfecţionarea salariaţilor, alta decât cea prevăzută la alin.(19), precum şi pentru activităţile aferente consolidării culturii corporative şi a spiritului de echipă, în modul stabilit de Guvern;
 • abonamente pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile 93.11, 93.12 sau 93.13 ale Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, în mărime de până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat fiecărui salariat;
 • contractarea serviciilor medicale în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat fiecărui salariat.
Plafonul de deductibilitate a plăţilor efectuate în favoarea salariaţilor, prevăzute la prezentul alineat, constituie 15% din valoarea calculată ca diferenţă dintre fondul de retribuire a muncii total pe întreprindere, determinat pentru anul curent, şi fondul de retribuire a muncii persoanelor specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova. Toate cheltuielile trebuie să fie confirmate prin documentele primare emise pe numele angajatorului.
b) cheltuielile suportate pentru transportul şi hrana studenţilor stagiari şi/sau elevilor în baza raporturilor reglementate de Codul educaţiei şi/sau Legea nr.110/2022 cu privire la învăţământul dual, conform modului stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.693/2018 cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit;
c) cheltuielile anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale salariatului în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat fiecărui salariat;
d) cheltuielile suportate şi determinate de angajator pentru plăţile efectuate, în folosul salariatului, în scopul compensării costurilor pentru serviciile alternative de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani în mărime ce nu depăşeşte valoarea de 2500 de lei lunar pentru fiecare copil al salariatului. Limita maximă de deducere constituie 5% din fondul de retribuire a muncii determinat pentru anul curent.

Lista cheltuielilor deductibile pentru persoanele fizice a fost extinsă cu următoarele tipuri de cheltuieli:
 • cheltuielile suportate pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală sau pentru contractarea serviciilor medicale de la un singur furnizor al acestor servicii, în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat. Dreptul la deducere se acordă persoanelor asigurate conform Legii nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
 • suma achitată de către persoana fizică pentru procurarea primei de asigurare în baza contractului de asigurare de viaţă, în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat;
 • suma achitată sub formă de dobânzi de către persoana fizică pentru creditele ipotecare, la procurarea primei locuinţe, altele decât cele contractate prin Programul de stat "Prima Casă", în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat. Pentru locuinţa proprietate comună în devălmăşie/cote-părţi, dreptul la deducere se acordă fiecărui beneficiar al creditului ipotecar, proporţional cotei-părţi deţinute, aplicată conform limitei stabilite
Agenții economici vor avea dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de ei pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea organizaţiilor sindicale şi patronale, în cuantum de 5% din venitul impozabil.

Creşterea sau pierderea de capital nu va fi recunoscută în cazul:
 • redistribuirii (transmiterii) proprietăţii între soţi sau între foştii soţi, dacă o astfel de redistribuire (transmitere) rezultă din necesitatea împărţirii proprietăţii comune în caz de divorţ;
 • răscumpărării şi/sau preschimbării titlurilor de creanţă, obligaţiunilor, efectuată de către emitenţii acestora;
 • răscumpărării şi/sau preschimbării valorilor mobiliare de stat, efectuată de către Ministerul Finanţelor sau dealeri primari în sensul Legii nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
 • exercitării dreptului, prevăzut în opţiune, de a cumpăra ori a vinde active de capital şi/sau de a converti opţiuni.
În situaţia în care, pe parcursul perioadei fiscale, oricare dintre asociaţii/acţionarii întreprinderilor reglementate de prezentul capitol deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de 3 întreprinderi mici şi mijlocii, aceştia trebuie să stabilească subiectul pentru care se aplică regimul de impozitare în modul general stabilit de titlul II.

Regimul de impozitare în modul general stabilit se aplică începând cu trimestrul în care se înregistrează situaţia respectivă, astfel încât condiţia referitoare la numărul maxim de 3 întreprinderi mici şi mijlocii la care oricare dintre asociaţi/acţionari deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită.

Din 01 ianuarie 2024, este implementat un nou regim fiscal aplicat veniturilor obținute de către agenții economici care desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor feroase și neferoase, reglementat de capitolul 73 din titlul II din Codul fiscal.

A fost stabilită limitarea până la 50 m2 a suprafeței unității comerciale în care poate fi desfășurată activitatea independentă.

Dobânzile, inclusiv de la valorile mobiliare de stat, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, se vor impozita prin reținere la sursa de plată a impozitului pe venit în mărime de 6%.

Modificări efectuate privind taxa pe valoare adăugată

În articolul 96 din Codul fiscal, care reglementează cotele de impunere cu TVA, a fost modificată cota TVA pentru HORECA de la 12% la 8% (în vigoare începând cu 31 decembrie 2023).

Totodată, a fost introdusă cota redusă a TVA de 8%, la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare ex. 9619 - tampoane igienice şi tampoane interne pentru femei, ex. 392490000 şi 401490000 – cupe menstruale(în vigoare începând cu 01 ianuarie 2025).

În art. 102 din Codul fiscal au fost introduse prevederi care acordă dreptul la deducerea TVA aferent procurărilor în baza bonurilor fiscale, emise de echipamentele de casă şi de control conectate la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, pentru procurările a căror valoare în fiecare bon nu depășește 2000 de lei, inclusiv TVA, dar nu mai mult de 10 000 de lei pentru o perioadă fiscală, cu condiția achitării acestora prin intermediul cardului de plată de afaceri (business).

Prin completarea art.103 alin.(2) din Codul fiscal cu litera b1) a fost introduse dispozițiile privind scutirea de TVA fără drept de deducere a mărfurilor autohtone anterior exportate cu utilizarea serviciilor poștale şi reintroduse, în termen de 3 luni de la data exportului, în aceeași stare. Dacă la realizarea exportului suma TVA pentru marfa respectivă a fost restituită, contribuabilul este obligat să calculeze şi să declare suma TVA pentru luna în care a avut loc reintroducerea mărfii.

Prin completarea articolului 1171 cu alineat nou a fost modificat termenul de emitere a facturii fiscale, în cazul utilizării e-facturii, la efectuarea livrărilor de mărfuri achitate prin intermediul cardului de plată de afaceri (business), care reprezintă cel mult 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă.

Ca rezultat al modificărilor în art.103 alin.(1) pct.18), art.104 lit.f) din Codul fiscal, art.4 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal a fost stabilit regimul fiscal aferent TVA pentru energia electrică de echilibrare.

Modificări efectuate privind accizele

Articolul 120 din Codul fiscal a fost completat cu litera c) prin care în categoria subiecților impunerii cu acciz au fost incluse și persoanele juridice sau fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător şi care utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la pozițiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16).

Subiecții menționați sunt obligați să prezinte declarația privind achitarea accizelor şi să achite accizele până la data de 25 a lunii care succedă lunii în care au utilizat alcoolul etilic nedenaturat de la pozițiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16).

Articolul 123 din Codul fiscal a fost completat cu prevederile potrivit cărora anul fabricării produselor din tutun şi a celor conexe, indicat pe ambalajul unitar al produselor, trebuie să corespundă anului emiterii timbrului de acciză.

Totodată, articolul menționat a fost completat cu alineatele (52) și (53) conform cărora cartușele pentru țigarete electronice care conțin lichid cu nicotină, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, flacoanele de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor şi țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, produsele din tutun şi produsele din plante pentru fumat de la pozițiile tarifare 240399900 şi 2404, marcate cu timbre de acciză, pot fi comercializate consumatorilor finali nu mai târziu de 30 de luni ulterioare anului producerii lor.

Stocul timbrelor de acciză destinate pentru aplicarea pe ambalajul exterior al cartușelor pentru țigarete electronice care conțin lichid cu sau fără nicotină, inclusiv al țigaretelor electronice de unică folosință, al flacoanelor de reumplere destinate cartușelor şi țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, al produselor din tutun şi produselor din plante pentru fumat de la pozițiile tarifare 240399900 şi 2404, care nu au fost utilizate/aplicate pentru anul destinat, se restituie până la data de 30 aprilie a anului următor.

Conform prevederilor art.XVI alin.(11) și (2) din Legea nr.212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) (modificat prin Legea nr.428/2023), prin derogare de la prevederile art.123 alin. (51) din Codul fiscal și de la prevederile art.24 alin.(11) din Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului, se permite, până la 1 iulie 2024, importul sau expedierea din antrepozit fiscal a cartușelor pentru țigarete electronice care conțin lichid cu nicotină, inclusiv a țigaretelor electronice de unică folosință, flacoanelor de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor și țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, a produselor din tutun și produselor din plante pentru fumat de la pozițiile tarifare 2403 99 900 și 2404, fabricate în anul 2024, dar marcate cu timbru de acciză/timbru de consum emis până la 1 ianuarie 2024.

Produsele din tutun și cele conexe menționate mai sus, precum și cele importate și/sau produse până la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi comercializate până la 31 decembrie 2025.

Au fost introduse unele modificări în art.1251 alin.(1) și alin.(5) din Codul fiscal, care prevăd modalitatea impozitării stocului de mărfuri supuse accizelor, pentru care cotele accizelor se modifică.

Astfel, este de menționat că, au fost modificat termenul prevăzut pentru efectuarea inventarierii – în termen de 30 de zile de la data ultimei modificări de majorare a cotei accizelor (anterior era 45 de zile).

Totodată, conform modificărilor respective, se supun inventarierii și mărfuri supuse accizelor din poziția tarifară 2404 - (cartușe și rezerve pentru țigarete electronice, inclusiv țigarete electronice de unică folosință; Rezerve din tutun pentru dispozitive de încălzire a tutunului; Flacoane de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor și țigaretelor electronice).

Conform modificărilor operate în alin.(5) din articolul menționat, suma accizelor calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor conform prezentului articol este deductibilă şi se raportează la cheltuielile perioadei, iar în cazul utilizării acestora în calitate de materie primă la fabricarea/prelucrarea altor mărfuri supuse accizelor se trece la cont, (art.125 din Codul fiscal).

Modificări efectuate privind impozitele și taxele locale

Se extinde până la 01.01.2025 termenul de aplicabilitate a prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000, în vederea impunerii bunurilor imobile, inclusiv terenurilor neevaluate de către organul cadastral în scopul impozitării cu impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar.

Este expusă în redacție nouă noțiunile de ”producător de publicitate” și ”difuzor de publicitate”, iar noțiunea de ”publicitate socială” este înlocuită cu noțiunea de ”mesaj de interes public”,  în scopul aducerii în concordanță a prevederilor Titlului VII al Codului fiscal, aferente taxelor ce vizează publicitatea, cu prevederile Legii cu privire la publicitate nr. 62/2022.

Începând cu perioada fiscală aferentă anului 2024, au fost stabilite în calitate de obiecte impozabile cu taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) a serviciilor de plasare și/sau difuzare a anunțurilor publicitare prin dispozitivele difuzorului de publicitate exterioară.

Totodată, a fost stabilită scutirea de plata taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) a difuzorilor de mesaje de interes public.

De asemenea, a fost stabilită scutirea de plata taxei pentru dispozitivele publicitare a persoanelor juridice care deţin în posesie/folosinţă sau sunt proprietari ai dispozitivelor publicitare, producătorilor şi difuzorilor de mesaje de interes public, pentru perioada afişării mesajului de interes public.

Din 01 ianuarie 2024, au fost stabiliteîn calitate de obiecte ale impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii a unităţilor care corespund tipologiei unităților comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 5 la Legea cu privire la comerţul interior nr. 231/2010.

Începând cu 1 ianuarie 2024, taxele pentru resursele naturale se vor achita după cum urmează:
 • 50% din cuantumul taxei se varsă la bugetul de stat;
 • 50% din cuantumul taxei se varsă la bugetul local de nivelul întâi.
De asemenea, informăm despre majorarea cotelor taxelor pentru extragerea mineralelor utile, reglementate de anexa nr. 2 la titlul VIII al Codului Fiscal, începând cu perioada fiscală aferentă anului 2024.
Se extinde termenul de desfășurare în baza patentei de întreprinzător:
    1) pentru pozițiile:
- 2.50 ”Servicii de cazare şi masă prestate de proprietarii caselor rurale”
și
- 2.51 Servicii de prezentare şi instruire pe teme enogastronomice (prepararea şi degustarea bucatelor şi băuturilor locale tradiţionale), de confecţionare a articolelor meşteşugăreşti de artă populară (artizanat), de prezentare a obiceiurilor şi tradiţiilor locale, pentru adulţi şi copii (individual şi în grupe de până la 20 de persoane)” – până la 31decembrie 2025;
    2) pentru pozițiile:
- 2.52 ”Servicii alternative de îngrijire a copilului – servicii de îngrijire individualizată a copilului”
și
- 2.53 ”Servicii alternative de îngrijire a copilului – servicii de îngrijire a copilului de tip familial” – până la 31 decembrie 2024.

Alte modificări efectuate prin Legea nr. 212/2023 pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2024)

A fost ajustată definiția noțiunii „subdiviziune” a contribuabilului, prin excluderea din câmpul de aplicare a noțiunii a dispozitivelor electronice (de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, bancomat, precum şi altele ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil), inclusiv a spaţiului pentru amplasarea acestor dispozitive (art. 5  pct. 29) din Codul fiscal).

A fost reglementată metoda de stingere prin anulare a obligaţiilor fiscale rămase neachitate ca urmare a reţinerii onorariului de succes conform Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (art. 172 alin. (21) din Codul fiscal);

Au fost operate modificări la regimul aplicabil dărilor de seamă fiscale corectate care nu vor fi luate în considerare şi nu vor modifica darea de seamă precedentă. Astfel, prin derogare de la prevederile art. 188 alin. (4) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală corectată şi prezentată în baza art. 92 alin. (2) şi (3) va fi luată în considerare după efectuarea controlului fiscal, iar darea de seamă precedentă va fi modificată, doar dacă corectările au fost efectuate la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat (art. 188 alin. (41) din Codul fiscal);

Prevederile din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi aferente modului de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi termenului de plată a obligaţiilor fiscale pe perioada de suspendare a activităţii agentului economic au fost abrogate și transpuse la art. 1882 din Codul fiscal.

Astfel, pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii, agentul economic este scutit de prezentarea dărilor de seamă fiscale, precum şi de plata taxelor şi a impozitelor, cu excepţia impozitului pe bunurile imobiliare.

Totodată, pentru perioada de suspendare a activităţii, agenţii economici sunt obligaţi să prezinte calculul impozitului pe bunurile imobiliare pentru fiecare perioadă fiscală de suspendare a activităţii şi să achite suma integrală a impozitului calculat pentru perioadele de suspendare a activităţii în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de suspendare a activităţii.

A fost reglementată verificarea de către autoritatea contractantă a informaţiei privind îndeplinirea de către participanții la procedura de achiziții publice a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, prin intermediul resursei informaţionale a Serviciului Fiscal de Stat (art. 19 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice).

Similar news

SFS recomandă tuturor cetățenilor să solicite bonul fiscal de la comercianți
09/01/2024
SFS recomandă tuturor cetățenilor să solicite bonul fiscal de la comercianți
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Declarație electronică-persoane juridice”
04/01/2024
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Declarație electronică-persoane juridice”
Conformarea voluntară a contribuabililor - prioritate de bază a Serviciului Fiscal de Stat
04/01/2024
Conformarea voluntară a contribuabililor - prioritate de bază a Serviciului Fiscal de Stat
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” și SIA „Declarație electronică-persoane juridice”
03/01/2024
Lucrări de mentenanță în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” și SIA „Declarație electronică-persoane juridice”
news-events