Ordin MF nr. 69 din 20.04.2017

O R D I N

privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea

desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de

către aceştia (Forma NER-17) şi a Modului de completare a acesteia

 

nr. 69  din  20.04.2017

 (în vigoare 25.04.2017) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 133 art. 833 din 25.04.2017

 

* * *

Notă: În denumirea şi în textul ordinului textul "NER-16" se substituie cu textul "NER-17" conform Ordinului Min.Fin. nr.72 din 27.03.2018, în vigoare 11.05.2018

 

În scopul executării prevederilor art.76 din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947),

ORDON:

1. Se aprobă formularul-tip Forma NER-17 Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia, conform anexei nr.1, şi Modul de completare a acesteia, conform anexei nr.2.

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
 
Nr.69. Chişinău, 20 aprilie 2017.

 

Anexa nr.1

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.69 din 20 aprilie 2017

 

Forma/ Форма NER-17

 

DAREA DE SEAMĂ/ОТЧЕТ

privind activitatea desfăşurată de nerezidenți în Republica

Moldova și veniturile obținute de către aceștia/

о деятельности, осуществляемой нерезидентами в Республике

 Молдова, и о полученных ими доходах

 

P/AAAA _________________________

(Perioadă fiscală/ Налоговый период)

 

Secțiunea întîi / Часть первая

 

INFORMAȚIE GENERALĂ / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Denumirea nerezidentului/ ____________________________________________________________

Наименование нерезидента

 

Codul fiscal atribuit în Republica Moldova/________________

Фискальный код, присвоенный

в Республике Молдова

 

Codul fiscal atribuit în statul

străin/ ________________

Фискальный код, присвоенный

в иностранном государстве

 

Statul de rezidență/ __________________

Государство резидентства

(denumirea statului/ наименование страны)

 

Codul statului/ _______________________

Код государства

Codul activităţii ______________________

Код деятельности

 

Serviciul Fiscal de Stat/ _______________

Государственная налоговая служба

 

 

Secțiunea a doua/ Часть вторая

 

FINANȚĂRI ȘI ÎNCASĂRI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ*/

ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ*

 

Indicatorii/ Показатели Codul/
Код
Suma/
Сумма
(lei/леев)
1 2 3
Soldul finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială la începutul perioadei de gestiune

Сальдо целевого финансирования и поступлений на начало отчетного периода

010
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială primite în perioada de gestiune

Целевые финансирование и поступления, полученные в течение отчетного периода

020
Total/

Всего (rînd. 010+020)

030
Cheltuieli suportate, total (rînd. 050+060+070+080+090+100)

Понесенные затраты, всего

040
Inclusiv/ в том числе:

Retribuirea muncii/ Оплата труда

050
Asigurări sociale și medicale/

Социальное и медицинское страхование

060
Amortizarea/

Износ

070
Materiale/

Материалы

080
Servicii prestate/

Оказанные услуги

090
Alte cheltuieli/

Другие расходы

100
Soldul finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială la sfîrşitul perioadei de gestiune (rînd.030–040)/

Сальдо целевого финансирования и поступлений на конец отчетного периода (стр.030–040)

110
 

_______________________

*Se completează de reprezentanţa nerezidentului înregistrată în Republica Moldova/

*Заполняется представительством нерезидента, зарегистрированным в Республике Молдова

 

Secțiunea a treia/ Часть третья

 

VENITURILE OBȚINUTE DE CĂTRE NEREZIDENȚI DIN

ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НЕРЕЗИДЕНТАМИ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

 

Indicatorii/ Показатели Codul/
Код
Suma/
Сумма
(lei/леев)
Perioada fiscală/
Налоговый период
(numărul de luni/
количество месяцев)
1 2 3 4
Veniturile din prestarea serviciilor /

Доходы, полученные от оказания услуг

120
Veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute din vînzarea proprietăţii imobiliare aflate în Republica Moldova şi mobiliare/

Доходы в виде прироста капитала, полученные от реализации недвижимого имущества, находящегося в Республике Молдова, и движимого имущества

130 х
Veniturile din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova/

Доходы от лизинговых операций, от предоставления в аренду или поднаем, имущественный наем или узуфрукт имущества, находящегося в Республике Молдова

140
Alte venituri, specificate la art.71 din Codul fiscal/

Другие доходы, указанные в статье 71 Налогового кодекса

150
Venitul impozabil/

Налогооблагаемый доход (rînd./ стр.120+130+140+150)

160 x
Cota impozitului pe venit, %/

Ставка подоходного налога, %

170 x
Suma impozitului pe venit pe perioada declarată (rînd.160 x rînd.170/

Сумма подоходного налога в декларируемом периоде (стр.160 x стр.170)

180 x

 

Secțiunea a patra/ Часть четвертая

 

CALCULUL CREȘTERII SAU PIERDERII DE CAPITAL – К /

РАСЧЕТ ПРИРОСТА ИЛИ ПОТЕРИ KАПИТАЛА

 

(Notă la rîndul 130/ Примечание к строке 130)

 

Nr.
crt.


п/п
Codul
activului
de capital* /

Код
капитального
актива
Codul
tipului de
înstrăinare** /

Код вида
отчуждения
Suma
încasată /
Полученная
сумма
Data
efectuării
operațiunii/
Дата
заключения
сделки
Baza valorică
ajustată
/
Скорреки-
рованный
стоимостной
базис
Suma
creşterii
de capital /
Сумма
прироста
капитала
(K3-K5)
Suma
pierderii
de capital /

Cумма
потерь
капитала
(K3-K5)
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
 
 
 
 
 
Total / Всего
(K8) Total / Всего (K6-K7)

 

*Codul activului de capital /
Код капитального актива
  **Codul tipului de înstrăinare /
Код вида отчуждения
Mijloc de

transport /

Транспортное

средство

IM Imobile/

Недвижимость

VIN În baza contractului de vînzare-cumpărare/

На основании договора купли-продажи

 

TR Teren /

Земля

CP Cotă-parte/

Доля участия

DON În baza contractului de donație /

На основании договора дарения

AT Acțiuni /

Акции

VMS Valori mobiliare de stat/

Государственные

ценные бумаги

SCH În baza contractului de schimb/

На основании договора обмена

OB Obligațiuni/

Облигации

AAC Alte active de capital/

Другие

капитальные

активы

AMS Alt mod de înstrăinare /

Другой способ отчуждения

 

Sеmnătura declarantului /_________________

Подпись заявителя

Data prezentării (ZZ/LL/AAAA)/ _____________

Дата представления (ДД/ММ/ГГГГ)

 

_______________ Ștampila Serviciului Fiscal de Stat și semnătura funcționarului fiscal

                              care a recepționat darea de seamă/

                            Штамп Государственной налоговой службы и подпись налогового служащего,

                            принявшего отчет

 

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Min.Fin. nr.5 din 10.01.2020, în vigoare 17.01.2020]

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Min.Fin. nr.115 din 22.08.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Min.Fin. nr.162 din 26.09.2018, în vigoare 01.10.2018]

 

Anexa nr.2

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.69 din 20 aprilie 2017

 

MODUL DE COMPLETARE

a formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi

în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia (Forma NER-17)

 

1. Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia (în continuare – Darea de seamă) se prezintă de către:

a) reprezentanţele persoanelor juridice nerezidente; şi

b) persoanele juridice nerezidente, care obţin venit din activitatea desfăşurată în Republica Moldova de la alte persoane în afara celor prevăzute la alin.(2) din art.76, la art.71 alin.(1) lit.c) şi d) şi cu excepţia obligaţiei de a reţine impozit pe venit la sursa de plată conform art.88, 90, 901 şi 91 din Codul fiscal.

2. Darea de seamă se prezintă organului fiscal în termenul stabilit la art.76 din Codul fiscal. În cazul încheierii activităţii în Republica Moldova pe parcursul anului de gestiune, nerezidenţii care au reprezentanţă în Republica Moldova sînt obligaţi să prezinte Darea de seamă, în termen de 10 zile, conform art.76 alin.(4) din Codul fiscal. De asemenea, nerezidenţii persoane juridice menţionaţi la art.74 alin.(4) din Codul fiscal sînt obligaţi să prezinte de sine stătător Darea de seamă în termen de 3 zile de la încheierea activităţii în Republica Moldova.

3. Perioada fiscală constituie anul fiscal sau o altă perioadă din anul fiscal, pentru care reprezentanţa urmează să prezinte sau a prezentat Darea de seamă. Perioada fiscală se completează cu un cod care are următoarea structură: P/AAAA, unde P este codul perioadei fiscale (se indică litera A), iar AAAA – anul. De exemplu, pentru anul 20XX, la poziţia "Perioada fiscală" se va indica A/20XX.

4. În Darea de seamă se reflectă suma finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, transferată de către persoanele menţionate la pct.1 lit.a), conform art.76 din Codul fiscal, precum şi suma veniturilor obţinută de către nerezidenţii, nominalizate la pct.1 lit.b), conform art.71 din Codul fiscal.

5. Darea de seamă poate fi completată atît pe suport de hîrtie, cît şi în formă electronică. La completarea Dării de seamă pe suport de hîrtie corectări nu se admit, iar la poziţiile care nu se completează se indică semnul "–". Corectarea informaţiei în Darea de seamă se efectuează prin depunerea dărilor de seamă corectate, în modul şi în termenul prevăzut la art.188 din Codul fiscal. Darea de seamă prezentată în formă electronică se completează utilizînd resursele informaţionale disponibile în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, în modul stabilit.

6. Darea de seamă se semnează de către administratorul nerezidentului sau reprezentantul său autorizat, indicînd data prezentării acesteia.

Primirea Dării de seamă pe suport de hîrtie se va confirma de organul fiscal prin ştampila cu antet şi semnătura inspectorului fiscal, iar în cazul celei electronice – prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat prin recepţionarea recipisei în modul prevăzut la art.187 din Codul fiscal.

 

Secţiunea întîi

 Informaţie generală

7. La poziţia "Denumirea nerezidentului" se indică denumirea nerezidentului care obţine venit/desfăşoară activitate în Republica Moldova.

8. La poziţia "Codul fiscal atribuit în Republica Moldova" se indică codul fiscal atribuit nerezidentului în Republica Moldova în temeiul documentelor de înregistrare a nerezidentului, eliberate de organele abilitate.

9. La poziţia "Codul fiscal atribuit în statul străin" se indică codul fiscal atribuit nerezidentului în statul străin în temeiul documentelor de înregistrare eliberate de organele abilitate.

10. La poziţia "Statul de rezidenţă" se indică denumirea statului nerezidentului care activează în Republica Moldova.

11. La poziţia "Codul statului" se indică codul statului nerezidentului conform anexei nr.2 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24 decembrie 2009.

12. La poziţia "Codul activităţii" se indică denumirea genului de activitate, determinat conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, care corespunde codului din patru cifre.

13. La poziţia "Serviciul Fiscal de Stat" se indică denumirea Direcţiei deservire fiscală unde nerezidentul sau reprezentanţa îşi are sediul (adresa juridică).

 

Secţiunea a doua

 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială

Prezenta secţiune se completează de către reprezentanţa nerezidentului, înregistrată în Republica Moldova, după cum urmează:

14. În rîndul 010 se indică soldul finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială la începutul perioadei de gestiune, calculat ca diferenţa dintre totalul sumelor debitoare şi totalul sumelor creditoare.

15. În rîndul 020 se indică suma finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială transferate de către nerezident (întreprinderea ale cărei interese sînt reprezentate în Republica Moldova) pentru realizarea măsurilor cu destinaţie specială.

16. În rîndul 030 se indică suma totală a finanţărilor şi încasărilor.

17. În rîndul 040 se indică suma totală a cheltuielilor suportate de reprezentanţă pe parcursul perioadei de gestiune.

18. În rîndurile 050-100 se indică componenţa cheltuielilor suportate pe parcursul perioadei de gestiune şi reflectate în rapoartele financiare.

19. În rîndul 110 se reflectă soldul finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială la sfîrşitul perioadei de gestiune, calculat ca diferenţa dintre rîndul 030 şi rîndul 040.

 

Secţiunea a treia

 Veniturile obţinute de către nerezidenţi din activitatea

 desfăşurată în Republica Moldova

În prezenta secţiune se reflectă veniturile obţinute de către persoanele juridice nerezidente de la persoanele fizice şi juridice rezidente şi nerezidente ale Republicii Moldova, conform art.71 din Codul fiscal.

De asemenea, secţiunea se va completa de către persoanele juridice nerezidente în cazul în care reprezentanţa nerezidentului va înregistra venituri din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital sau a altor proprietăţi, aflate în gestiunea acestuia, pe perioada fiscală respectivă.

În funcţie de existenţa surselor de venit impozabile în urma desfăşurării activităţii de către nerezidenţi în Republica Moldova (art.71 din Codul fiscal), indicate în rîndurile 120-150 din tabel, contribuabilii vor completa coloniţa 3 după cum urmează:

20. În rîndul 120 se indică suma veniturilor din prestarea de servicii, inclusiv a serviciilor de management, financiare, de consultanţă, de audit, de marketing, juridice, de agent (de intermediere), informaţionale, prestate unui rezident sau unui nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente (art.71 lit.b) din Codul fiscal).

21. În rîndul 130 se indică suma veniturilor sub formă de creştere de capital, obţinută din vînzarea proprietăţii imobiliare aflate în Republica Moldova şi mobiliare, determinate conform art.40 alin.(1)-(4) din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital specificate la art.39 alin.(1). Rîndul 130 se completează în baza secţiunii a patra, poziţia K8.

[Pct.21 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.5 din 10.01.2020, în vigoare 17.01.2020]

[Pct.21 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.115 din 22.08.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

22. În rîndul 140 se indică suma veniturilor din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova (art.71 lit.k) şi k1) din Codul fiscal).

23. În rîndul 150 se reflectă suma altor venituri, specificate la art.71 din Codul fiscal, nespecificate la rîndurile anterioare.

24. În rîndul 160 se reflectă suma venitului impozabil care corespunde sumei totale a venitului brut obţinut, indicată în rîndurile 120-150 din tabel.

25. În rîndul 170 se indică cota impozitului pe venit, prevăzută la art.91 din Codul fiscal.

26. În rîndul 180 se reflectă suma impozitului pe venit care se calculează prin înmulţirea sumei venitului impozabil la cota impozitului pe venit, specificată în rîndul 170.

27. La completarea coloniţei a patra "Perioada fiscală" se va indica numărul de luni de activitate a nerezidentului în Republica Moldova în perioada fiscală.

 

Secţiunea a patra

 Calculul creşterii sau pierderii de capital - K

28. La poziţia K1 se indică codul activului de capital, conform codificării prezentate la această poziţie.

29. La poziţia K2 se indică codul tipului de înstrăinare a activului de capital, conform codificării prezentate la această poziţie.

30. La poziţia K3 se precizează suma încasată ca rezultat al înstrăinării activului de capital ca urmare a vînzării, schimbului sau altui mod de înstrăinare (art.40 din Codul fiscal).

31. La poziţia K4 se indică data efectuării operaţiunii.

32. La poziţia K5 se indică suma bazei valorice ajustate (majorată sau micşorată), care se determină conform art.42 din Codul fiscal.

33. La poziţia K6 se indică suma creşterii de capital, care reprezintă diferenţa pozitivă dintre valoarea indicată la poziţia K3 a oricărui cod de activ de capital şi valoarea K5 corespunzătoare K3 – K5.

34. La poziţia K7 se reflectă suma pierderii de capital, care reprezintă diferenţa negativă dintre valoarea indicată la poziţia K3 a oricărui cod de activ de capital şi valoarea K5 corespunzătoare K3 – K5.

35. La poziţia K8 se indică suma creşterii de capital total K6 – K7 conform art.40 din Codul fiscal.

 

[Pct.36 abrogat prin Ordinul Min.Fin. nr.5 din 10.01.2020, în vigoare 17.01.2020]

[Pct.36 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.162 din 26.09.2018, în vigoare 01.10.2018]

 

 

news-events