Sequence 122 from 13-03-2018

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.3 Obiectul impunerii cu TVA
Cum se va determina locul livrării mărfurilor, în cazul în care mărfurile sunt transmise sau transportate de către furnizor, cumpărător sau unei persoane terţe?
      Potrivit prevederilor art. 110 alin (2) și alin.(3) din Codul fiscal, dacă mărfurile sunt expediate sau transportate de cumpărător sau de o terţă persoană, locul livrării este considerat a fi locul aflării mărfurilor la momentul la care începe expedierea sau transportul mărfurilor către cumpărător, cu excepţia livrărilor pentru export.
      Pentru mărfurile expediate sau transportate de furnizor, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului).
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.3 Obiectul impunerii cu TVA
Ramîne dreptul de a deduce TVA în cazul casării mărfurilor ca urmare a pierderii calităţilor sau sustragerii?

    Potrivit prevederilor art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.3 Obiectul impunerii cu TVA
Urmează a fi impuse cu TVA livrarea cu titlu gratuit în scop de publicitate?
       Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vânzări obţinut pe parcursul anului precedent, anului în care se efectuează aceasta livrare, nu constituie obiect al impunerii.
      Aceasta prevedere se răsfrânge asupra valorii anuale a livrărilor de mărfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor, ţinând cont de indicatorul specificat în contul contabil 611 „Venitul din vânzări”.          
     Iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective.
    Totodată, în cazul în care, pe parcursul anului precedent contribuabilul nu a înregistrat venit, livrări de acest gen (cu titlul gratuit), care nu constituie obiect al impunerii cu TVA, nu vor fi stabilite.
     Respectiv, în aceste cazuri toate livrările efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor se vor impune cu TVA pe principii generale (art.93 lit.(6) din Codul fiscal).
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.3 Obiectul impunerii cu TVA
Cum se va aprecia locul livrării mărfurilor în cazul în care acestea nu sunt expediate sau transportate?

         Potrivit prevederilor art.110 alin (1) din Codul fiscal, în cazul în care mărfurile nu sînt expediate sau transportate, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea.

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.3 Obiectul impunerii cu TVA
Apar obligaţii fiscale la primirea plăţii pentru servicii de arendă, în baza contractului de subarendă a loturilor de pamînt?
        Potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 1) din Codul Fiscal, se scutesc de TVA fără drept de deducere pamîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a acestora.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.3 Obiectul impunerii cu TVA
Reprezintă oare obiect al impunerii cu TVA transmiterea dreptului de proprietate asupra activelor materiale transmise de către debitor creditorului, în vederea stingerii obligaţiei faţă de acesta?
     Potrivit prevederilor art.93 pct.3) din Codul fiscal, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor reprezintă livrare impozabilă care, în baza art.95 alin. (1) lit.a) din CF, este obiect al impunerii cu TVA.          
      Totodată, prevederile art.93 pct.6) din Codul fiscal stabilesc, că livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător reprezintă livrare impozabilă.         
     Reieşind din prevederile menţionate, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, se impozitează cu TVA pe principii generale.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.3 Obiectul impunerii cu TVA
Se aplică oare TVA la valoarea mărfurilor care, în rezultatul inventarierii, au fost constatate drept lipsă?
      Obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă livrarea de mărfuri, care presupune transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora.
     Reieşind din considerentul că constatarea lipsei mărfurilor în rezultatul inventarierii nu reprezintă livrare, în virtutea lipsei faptului transmiterii dreptului de proprietate, obiect al impunerii cu TVA în situaţia descrisă lipseşte.
     Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pentru acestea nu se deduce, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite în art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea sumei TVA pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
    Respectiv, în temeiul aliniatului (8) al articolului menţionat, TVA aferentă valorilor materiale care au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, se va raporta la cheltuielile perioadei.
news-events