Sequence 693 from 18-08-2015

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.7 Restituirea impozitului pe venit
     În cazul, în care suma achitată în plus nu a fost restituită în termenul prevazut de legislatie,  care va fi modalitatea de  calculare a  dobânzii la aceasta?
      În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) al Codului fiscal, cu excepţia cazurilor cînd legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenele stabilite la art.175 numai dacă acesta nu are restanţe.       
      Totodată, potrivit prevederilor art. 176 alin. (3) și (4) al Codului fiscal, dacă suma plătită în plus şi suma care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită nu au fost restituite în termen de 45 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal sau în alt termen prevăzut de legislaţia fiscală, pentru perioada cuprinsă între data primirii cererii şi data compensării de către Trezoreria de Stat, contribuabilului i se plăteşte o dobîndă, calculată şi prezentată de către contribuabil organului cu atribuţii de administrare fiscală. Calculul dobînzii se efectuează conform modului stabilit în articolul menționat.        
       În cazul sumelor plătite în plus la impozitele şi taxele locale, administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale, ordinul de plată va fi întocmit de organul fiscal în baza documentelor prezentate de acest serviciu. Plata dobînzii se va efectua din bugetul în care au fost vărsate impozitele şi taxele respective.      
news-events