Sequence 160 from 10-03-2020

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.3 Regimul fiscal pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției şi în domeniul sănătatii.
 • 29.3.1 Regimul fiscal pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției
Se regăsește la nr.29.3.1.4.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.3 Regimul fiscal pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției şi în domeniul sănătatii.
 • 29.3.1 Regimul fiscal pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției
Urmează să se rețină, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% conform prevederilor art. 90 alin. (2) din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei?
      Regimul fiscal privind impozitarea activității profesionale în sectorul justiţiei este reglementat de prevederile Capitolului 101 al titlului II din Codului fiscal.          
      În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, impozitul pe venit ce se reţine în prealabil, ca parte a impozitului, din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103 din Codul fiscal, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.          
        Astfel, din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiţiei (cap.101) nu se reține, ca parte a impozitului, suma în mărime de 12%.  
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.3 Regimul fiscal pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției şi în domeniul sănătatii.
 • 29.3.2 Regimul fiscal pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății
Urmează să se rețină, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% conform prevederilor art. 90 alin. (2) din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății?

Potrivit art.5 p.363) din Codul fiscal, activitate profesională în domeniul sănătăţii constituie exercitare independentă a profesiunii de medic în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995.          

Regimul fiscal privind impozitarea activității profesionale în domeniul sănătății este reglementată de prevederile Capitolului 101 al titlului II din Codului fiscal.         

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, impozitul pe venit ce se reţine în prealabil, ca parte a impozitului, din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103 din Codul fiscal, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.          

Prin urmare, din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul sănătății (capitolului 101 ) nu se reține, ca parte a impozitului, suma în mărime de 12%.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor
Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova a procurat de la un nerezident un bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi plata în folosul nerezidentului s-a efectuat în rate?
      În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova.          
     Potrivit prevederilor art. 71 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se consideră veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute de către persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, determinate conform art.39-41 din Codul fiscal.          
      Prevederile alin.(1) lit. d) al articolului menționat din Codul fiscal stabilesc că, veniturile obţinute de persoanele juridice nerezidente, sub formă de creştere de capital, determinate conform art.40 alin.(1)–(4), din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital specificate la art.39 alin.(1) din Codul fiscal, se consideră venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova.         
      Totodată, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului în mărimea cotei stabilite la acest articol.           
     Astfel, la procurarea de la un nerezident a unui bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova, persoana juridică rezidentă urmează să determine creșterea de capital, potrivit art.39-41 din Codul fiscal și să rețină impozitul pe venit de la sursa de plată din suma achitată în rate nerezidentului persoanei fizice sau juridice. 
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor
Urmează o companie din Republica Bulgaria să înregistreze o reprezentanţă permanentă în cazul efectuării lucrărilor de instalare a unui utilaj la o întreprindere rezidentă a Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 9 luni?
       În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 15) din Codul fiscal, reprezentanţă permanentă sau bază fixă reprezintă un loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în Republica Moldova, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv: 
a) un loc de conducere, o subdiviziune,  un oficiu, o fabrică, o uzină, un atelier, precum şi o mină, o sondă petrolieră sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale sau de cultivare a culturilor agricole; 
b) un şantier de construcţie, un proiect de construcţie, asamblare sau montaj ori activităţi de supraveghere tehnică, deservire şi exploatare a utilajului legate de acestea, numai dacă asemenea şantier, proiect sau activităţi continuă pentru o perioadă mai mare de 6 luni; 
c) comercializarea mărfurilor din depozite amplasate pe teritoriul Republicii Moldova şi care aparţin nerezidentului sau sînt arendate de acesta; 
d) prestarea altor servicii, desfăşurarea altor activităţi, în decursul unei perioade mai mari de 3 luni, cu excepţia celor tratate la pct.151), precum şi a muncii conform contractului (acordului) de muncă şi activităţii profesionale independente, dacă prezentul cod nu prevede altfel; 
e) desfăşurarea în Republica Moldova a oricărei activităţi, care corespunde uneia din condiţiile prevăzute la lit.а)-d), de către un agent cu statut dependent sau menţinerea de către acest agent în Republica Moldova a unui stoc de produse sau mărfuri din care livrează produse sau mărfuri în numele nerezidentului.          
        Astfel, în cazul în care compania din Republica Bulgaria a efectuat lucrările de instalaţie a utilajului într-o perioadă mai mare de 6 luni, atunci potrivit art. 5 alin. 15 lit.b), aceasta urmează să înregistreze o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova.          
         Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Cod, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.          
           Respectiv, potrivit prevederilor art.5 parag.3 "Reprezentanţă permanentă" al Convenţiei între Republica Moldova şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate, un şantier de construcţie sau un proiect de construcţie sau instalare constituie o reprezentanţă permanentă dar numai cînd continuă pentru o perioadă mai mare de 12 luni.          
          Prin urmare, ţinînd cont de prevederile Convenţiei nominalizate, în cazul în care lucrările de instalaţie a utilajului au fost efectuate într-o perioadă de pînă la 12 luni, compania bulgară nu va avea obligaţia de a înregistra o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova.
      Pentru a beneficia de prevederile Convenţiei nominalizate, nerezidentul urmează să prezinte plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din Republica Bulgaria, potrivit art. 793 din Codul fiscal. 
[Modificările operate în temeiul Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021 ]
news-events