Sequence 5 from 05-01-2012

 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.7 Scutiri
Cine sunt scutiţi de plata taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale ?

      De plata taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale sunt scutite următoarele categorii de persoane:
      - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
      - misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
      - Banca Naţională a Moldovei;
     - organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale - proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate in interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei. (art. 295 Codul fiscal).

 • 6 Taxele locale
 • 6.9 Taxa balneară
 • 6.9.5 Achitarea taxei
Au obligaţia de a achita taxa balneară agenţii economici - deţinători ai bazelor de odihnă, care prestează servicii de odihnă fără tratament?

       Subiecţi ai impunerii cu taxa balneară sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de odihnă şi tratament (art. 290 lit. h) Codul fiscal), iar baza impozabilă o constituie venitul din vînzări a biletelor de odihnă şi tratament (art. 291 lit. h) Codul fiscal).
      Din contextul ambelor norme reiese, că pentru a putea fi aplicată taxa balneară, este necesară prestarea concomitentă şi nedispersată atît a serviciilor de odihnă, cît şi acelor de tratament.
         Reieşind din faptul că agenţii economici - deţinători ai bazelor de odihnă prestează doar servicii de odihnă, aceştea urmează să achite taxa pentru cazare, dar nu taxa balneară.

 • 6 Taxele locale
 • 6.7 Taxa de piaţă
 • 6.7.2 Subiecţii impunerii
Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa de piaţă?
Subiecţi ai impunerii cu taxa de piaţă sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător - administrator al pieţei (art. 290 lit. f) Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.4 Calcularea taxei
Cine calculează taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?
Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se calculează în mod individual de către persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-organizator al licitaţiilor şi loteriilor (art. 290 lit.b), art.293 alin. (1) al Codului fiscal).
 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.1 Noţiuni Generale
Care sînt actele normative în baza cărora se administrează taxele pentru resursele naturale?

Actele normative în baza cărora se administrează taxele pentru resursele naturale sînt:
    - Titlul VIII "Taxele pentru resursele naturale", adoptat prin Legea nr. 67-XVI din 05.05.2005;
    - Legea pentru punere în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal nr.68-XVI din 05.05.2005;
    - Legea cu privire la resursele naturale nr.1102 din 06.02.1997.

 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.1 Noţiuni Generale
Ce sunt resursele naturale?

Sub aspect fiscal, resurse naturale reprezintă:
   - apa captată din orice surse (izvoare);
   - mineralele utile (zăcămintele);
   - lemnul eliberat pe picior (art. 299 pct.1) al Codului fiscal).

 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.2 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Care este baza impozabilă la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?
Baza impozabilă a taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale o constituie venitul din vînzări a bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise. (art. 291 alin. (1) lit. b) Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.2 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Care este obiectul impunerii la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?
Obiectul impunerii la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale constituie bunurile declarate la licitaţie sau biletele de loterie emise. art. 291 (1) lit. b) Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.1 Subiecţii impunerii
Cine sunt subiecţi ai impunerii cu taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?
Subiecţi ai impunerii cu taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător - organizatori ai licitaţiilor şi loteriilor (art. 290 lit. b) Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.4 Calcularea taxei
Comasarea cu 6.2.4.1.
 • 6 Taxele locale
 • 6.11 Taxa pentru parcare
 • 6.11.3 Obiect impunerii şi baza impozabilă
Care este baza impozabilă la taxa pentru parcare?
Baza impozabilă a taxei pentru parcare o constituie suprafaţa parcării (Anexa la Titlul VII Codul fiscal)
 • 6 Taxele locale
 • 6.11 Taxa pentru parcare
 • 6.11.3 Obiect impunerii şi baza impozabilă
Care este obiect impunerii la taxa pentru parcare?
Obiect impunerii la taxa pentru parcare il constitue parcarea ( art.291 lit.j) Codul fiscal)
 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.2 Subiecţii impunerii
 • 6 Taxele locale
 • 6.11 Taxa pentru parcare
 • 6.11.2 Subiecţii impunerii
Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru parcare?
Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru parcare sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de parcare (art. 290 lit. j) Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale
Care este metoda de punere în aplicare a taxelor locale?
Taxele locale sunt puse în aplicare de către autorităţile administraţiei publice locale prin emiterea de către consiliul local a unei decizii. (art.289 pct. 3) al Codului Fiscal)
 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale
Este în drept consiliul local să aplice toate taxele locale prevăzute de Codul Fiscal sau doar o parte din ele?
Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale (consiliul local) poate să aplice toate sau numai o parte din taxele locale, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale (art. 297 alin. (1) Codul Fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale
Poate să aplice consiliul local alte taxe locale decît cele prevăzute în Titlul VII?
Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale (consiliul local) nu are dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de prezentul titlu (art. 297 alin. (2) Codul Fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale
Beneficiază agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător în zonele economice libere de scutiri la plata taxelor locale?
Avînd în vedere că art. 295 al Codului fiscal nu prevede careva scutiri pentru agenţii economici care activează în zonele economice libere, impozitarea acestora urmează a se realiza pe principii generale. Agenţii economici care activează în zonele economice libere, pot beneficia de careva scutiri, inclusiv de amînări la plata taxelor locale, doar dacă în decizia privind aplicarea taxelor locale, autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) a prevăzut acordarea unor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie.
 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale
Sunt obligaţi să prezinte dările de seamă privind taxele locale subiecţii impunerii care sunt scutiţi de plata acestora?
Da. Beneficierea de careva scutiri acordate contribuabililor prin intermediul legislaţiei fiscale, altor legi sau prin intermediul deciziilor consiliului local la plata taxelor locale, nu îi absolvă de obligaţiunea calculării taxelor şi prezentării dărilor de seamă privind taxele locale. (art.8 alin. (2) lit.c) din Codul Fiscal)
 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale
În ce condiţii nu se prezintă dările de seamă privind taxele locale?
Scutirea de prezentarea dărilor de seamă privind taxele locale apare doar în cazul în care lipsesc obiectul şi subiectul impunerii
 • 6 Taxele locale
 • 6.10 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
 • 6.10.1 Noţiuni generale
Ce se subînţelege prin noţiunea de unitate de transport?
Prin unitate de transport se subînţelege orice autocar, autobuz, microbuz, autoturism, motocicletă, scuter, motoretă, camion, tractor, tractor cu remorcă, altă tehnică agricolă, vehicul cu tracţiune animală (art. 288 alin. (14) Codul fiscal).
 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.5 Taxa pentru extragerea mineralelor utile
 • 7.5.2 Subiecţii impunerii
Este subiect al impunerii cu taxa pentru extragerea mineralelor utile întreprinderea care, în timpul efectuării lucrărilor de curăţare a rîului, extrage de pe fundul acestuia nisip, pe care ulterior îl comercializează?
Da, întreprinderea care, în timpul efectuării lucrărilor de curăţare a rîului, extrage de pe fundul acestuia nisip, pe care ulterior îl comercializează, apare ca plătitor al taxei pentru extragerea mineralelor utile, deoarece: 1. prin activitatea desfăşurată extrage nisip, adică minerale utile; 2. obţine venit în rezultatul comercializări nisipului. În asemenea caz, întreprinderea va avea obligaţia de a a calcula şi achita la bugetul unităţii administrativ-teritoriale trimestrial, pînă în ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune, taxa pentru extragerea mineralelor utile, precum şi obligaţia de a prezenta trimestrial, pînă în ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune, darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile.
 • 6 Taxele locale
 • 6.5 Taxa de aplicare a simbolicii locale
 • 6.5.1 Noţiuni generale
Este necesar acordul autorităţilor publice locale la aplicarea de către agenţii economici a simbolicii locale pe producţia fabricată?
Da, agenţii economici care aplică pe produsele fabricate simbolică locală, urmează a se adresa autorităţii administraţiei publice locale de a obţine permis de folosire a simbolicii locale respective, în scopul de a nu atenta asupra drepturilor şi intereselor autorităţilor administraţiei publice locale.
 • 6 Taxele locale
 • 6.11 Taxa pentru parcare
 • 6.11.1 Noţiuni generale
Ce se înţelege prin "parcare"?
Prin parcare se subînţelege gararea autovehiculului pe un teritoriu special sau într-o construcţie specială, destinate garării şi păstrării mijloacelor de transport şi prestării de servicii aferente contra plată (art. 288 alin. (11) Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.10 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
 • 6.10.2 Subiecţii impunerii
Sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) persoanele care prestează servicii de taximetrie?
        Da, începînd cu 01.01.2008, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) sunt şi persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de taximetrie (art. 290 lit. i) Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.10 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
 • 6.10.2 Subiecţii impunerii
Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?
        Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) (art. 290 lit. i) Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.8 Taxa pentru cazare
 • 6.8.1 Subiecţii impunerii
Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru cazare?
Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru cazare sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de cazare (art. 290 lit. g) Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.1 Noţiuni generale
Este necesară deţinerea autorizaţiei de amplasare a publicităţii exterioare, în cazul amplasării acesteia pe clădiri?
Amplasarea publicităţii exterioare pe clădiri şi alte construcţii aflate în proprietatea privată se coordonează cu organele teritoriale de arhitectură şi nu necesită autorizarea specială a autorităţilor publice locale (art. 16 alin. (4) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997 "Cu privire la publicitate").
 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.1 Noţiuni generale
Ce se subînţelege prin "publicitate socială"?
Publicitatea socială este publicitatea care reprezintă interesele societăţii şi ale statului în propagarea unui mod de viaţă sănătos, ocrotirea sănătăţii, protecţia mediului înconjurător, păstrarea integrităţii resurselor energetice, protecţia socială a populaţiei şi care nu are scop lucrativ şi urmăreşte obiective filantropice şi de importanţă socială (art. 288 pct. 9) Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.1 Noţiuni generale
Cine este producătorul de publicitate?
Producătorul de publicitate este persoana care conferă informaţiei publicitare forma necesară plasării şi difuzării (art. 288 pct. 6) Codul fiscal)
 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.1 Noţiuni generale
Cine este difuzorul de publicitate?
Difuzorul de publicitate este persoana care asigură plasarea şi difuzarea publicităţii prin orice mijloc de informare (art. 288 pct. 7) Codul fiscal)
 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.1 Noţiuni generale
Ce se subînţelege prin "publicitate exterioară"?
Publicitatea exterioară este publicitatea realizată prin sistemele de comunicare vizuală ce includ afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice (art. 288 pct. 8) Codul fiscal, art. 16 alin. (1) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997 "Cu privire la publicitate").
 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.1 Noţiuni generale
Ce este publicitatea?
Publicitatea este informaţia publică despre persoane, mărfuri (lucrări, servicii), idei sau iniţiative (informaţie publicitară, material publicitar) menită să suscite şi să susţină interesul public faţă de acestea, să contribuie la comercializarea lor şi să ridice prestigiul producătorului (art. 1 Legea nr. 1227 din 27.06.1997 "Cu privire la publicitate").
 • 6 Taxele locale
 • 6.9 Taxa balneară
 • 6.9.2 Obiect impunerii şi baza impozabilă
Care este obiectul impunerii la taxă balneară?
Obiectul impunerii la taxă balneară il constitue biletele de odihnă şi tratament. ( art.291 lit.h) Codul fiscal)
 • 6 Taxele locale
 • 6.9 Taxa balneară
 • 6.9.2 Obiect impunerii şi baza impozabilă
Care este baza impozabilă la taxa balneară?
        Baza impozabilă a taxei balneare o constituie venitul din vînzări ale biletelor de odihnă şi tratament (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.5 Taxa de aplicare a simbolicii locale
 • 6.5.2 Subiecţii impunerii
Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa de aplicare a simbolicii locale?
Subiecţi ai impunerii cu taxa de aplicare a simbolicii locale sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care aplică simbolica locală pe produsele fabricată (art. 290 lit. d) Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.5 Calcularea taxei
Cum se calculează taxa de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?
Taxa de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulţirea venitului din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare cu cota stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale.
 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.3 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Care este baza impozabilă a taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?
Baza impozabilă a taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace , o constituie venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare. (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.2 Taxa pentru apă
 • 7.2.1 Noţiuni generale
Ce se înţelege prin "apă extrasă"?
Apă extrasă este apa obţinută din obiectivele acvatice amplasate în graniţele Republicii Moldova (art.299 pct.8) al Codului fiscal).
 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.2 Taxa pentru apă
 • 7.2.1 Noţiuni generale
Ce se înţelege prin "ape de suprafaţă"?

Apele de suprafaţă sînt sursele (izvoarele) situate în obiectivele acvatice de la suprafaţa pămîntului (rîuri, lacuri naturale şi artificiale, iazuri, ape care se află temporar la suprafaţa obiectivelor acvatice) (art.299 pct.9) al Codului fiscal).

 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.2 Taxa pentru apă
 • 7.2.1 Noţiuni generale
Ce se înţelege prin "apă utilizată"?

Apă utilizată este apa folosită în scopul desfăşurării propriei activităţi de fabricare a producţiei, de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor (art.299 pct.10) al Codului fiscal).

 • 6 Taxele locale
 • 6.9 Taxa balneară
 • 6.9.1 Subiecţii impunerii
Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa balneară?

Subiecţi ai impunerii cu taxa balneară sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de odihnă şi tratament (art. 290 lit. h) Codul fiscal).

 • 6 Taxele locale
 • 6.12 Taxa de la posesorii de cîini
 • 6.12.2 Obiectele impunerii şi baza impozabilă
Care este baza impozabilă la taxa de la posesorii de cîini?
Baza impozabilă a taxei de la posesorii de cîini o constituie numărul de cîini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).
 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.1 Subiecţii impunerii
Sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului asociaţiile obşteşti ?

Nu, asociaţiile obşteşti nu apar în calitate de subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului pe motiv că, reieşind din prevederile Legii nr. 845 din 03.01.1992 nu sunt persoane juridice şi fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi persoane care practică activitate profesională, care, pe parcursul perioadei fiscale, obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii.

 • 6 Taxele locale
 • 6.5 Taxa de aplicare a simbolicii locale
 • 6.5.3 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Care este baza impozabilă la taxa de aplicare a simbolicii locale?

Baza impozabilă a taxei de aplicare a simbolicii locale o constituie venitul din vînzări a produsele fabricate căreia i se aplică simbolica locală (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal)

 • 6 Taxele locale
 • 6.5 Taxa de aplicare a simbolicii locale
 • 6.5.3 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Care este obiectul impunerii la taxa de aplicare a simbolicii locale?

Obiectul impunerii la taxa de aplicare a simbolicii locale îl constituie produsele fabricate cărora li se aplică simbolica locală. (art. 291 lit. d) Codul fiscal).

 • 6 Taxele locale
 • 6.7 Taxa de piaţă
 • 6.7.1 Noţiuni generale
Poate fi considerat ca serviciu acordat de administratorul pieţii darea în arendă a locului de comerţ?

Da. Unul din serviciile cu plată acordate de către pieţe contra plată constă în acordarea de locuri pentru comerţ în piaţă ((pct. 17 al Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996). Pentru acordarea locurilor pentru comerţ în piaţă şi pentru prestarea serviciilor cu plată, persoanele care fac comerţ plătesc taxe de piaţă (pct. 16 al Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996), administratorul pieţei fiind obligat să asigure încasarea plăţilor pentru locurile de desfacere (pct. 11 lit. f) al Regulamentului - tip de funcţionare a pieţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 21.08.2004).

 • 6 Taxele locale
 • 6.12 Taxa de la posesorii de cîini
 • 6.12.1 Subiecţii impunerii
Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa de la posesorii de cîini?
        Subiecţi ai impunerii cu taxa de la posesorii de cîini sunt persoanele fizice care locuiesc în blocuri locative - locuinţe de stat, cooperatiste şi obşteşti, precum şi în apartamente privatizate (art. 290 lit. k) Codul fiscal).
news-events