Modul de exploatare a MCC

Order number 172, from 21.06.2017

    Utilizatorul maşinii de casă şi control cu memorie fiscală (MCC), în activitatea zilnică se conduce de Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală şi instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare şi întreţinere a MCC (din setul de documente ce însoţeşte MCC concretă).
     Conform acestora, ciclul zilnic de lucru (ciclul standard) cu utilizarea MCC constă, de regulă, din următoarele etape succesive:
     - verificarea funcţionalităţii MCC, la începutul zilei de lucru;
     - înregistrarea vânzărilor în MCC, în timpul zilei de lucru;
   - emiterea raportului de închidere zilnică (Raport Z) şi înscrierea manuală a datelor din acesta în Registrul maşinii de casă şi control, la sfârşitul zilei de lucru (perioadei de gestiune încheiate).

Order number 8, from 04.01.2022

     Punctul 5 din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019 stabilește că dacă în cadrul decontărilor bănești contribuabilul acceptă, în modul stabilit, cardurile de plată în calitate de instrument de plată fără numerar, sau alt mod de plată, decontările respective se efectuează de asemenea prin intermediul mașinilor de casă și de control.
    Cardul de plată este un suport de informație standardizat și, după caz, personalizat prin intermediul căruia deținătorul, de regulă, cu utilizarea numărului personal de identificare al său și/sau a unor alte coduri care permit identificarea sa, în funcţie de tipul cardului de plată are acces la distanță la contul de plăţi la care este ataşat cardul de plată în vederea efectuării operaţiunilor de plată prin intermediul unor dispozitive speciale, cum ar fi terminale POS, în vederea efectuării anumitor operațiuni prevăzute de banca emitentă. 
    La acceptarea tranzacției cu card, terminalul POS va emite numărul stabilit de chitanțe POS, de suma achitată (acceptată), iar ECC va emite bonul de casă care va conține expres înscrisul privind modul de plată a sumei achitate – cu CARD.
 
[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărârii Guvernului nr. 141 din 27.02.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 94-99 art. 191 15.03.2019, în vigoare 15.04.2019]

    Punctul 5 din Regulamentul cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, stabilește că dacă în cadrul decontărilor bănești în numerar contribuabilul (comerciantul) acceptă, în mod stabilit, cardurile de plată în calitate de instrument de plată fără numerar, sau alt mod de plată, decontările respective se efectuează de asemenea prin intermediul mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală (MCC).
    Cardul de plată este un suport de informație standardizat și personalizat prin intermediul căruia deținătorul, de regulă, cu utilizarea numărului personal de identificare al său și/sau a unor alte coduri care permit identificarea sa, are acces la distanță la contul bancar prin intermediul unor dispozitive speciale, cum ar fi terminale POS, în vederea efectuării anumitor operațiuni prevăzute de banca emitentă.
    La acceptarea tranzacției cu card, terminalul POS va emite numărul stabilit de chitanțe POS, de suma achitată (acceptată), iar MCC va emite bonul de casă care va conține expres înscrisul privind modul de plată a sumei achitate – cu CARD.

Order number 343, from 12.09.2023

    Obligațiile utilizatorilor MCC/IF sunt stabilite în Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului 141/2019), astfel potrivit pct.7 subpct.1) din Regulamentul menționat utilizatorii maşinilor de casă şi de control/imprimantelor fiscale sînt obligaţi să ţină pentru fiecare maşină de casă şi de control/imprimantă fiscală cîte un registru – Registrul MCC/IF, care se perfectează pentru fiecare an de gestiune.
      Registrul MCC/IF se autentifică la Serviciul Fiscal de Stat numai la înregistrarea/reînregistrarea acestuia.
      Sumele de mijloace băneşti încasate se înregistrează în Registrul MCC/IF în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică.
      La sfîrşitul anului de gestiune, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică va urma înscrierea de totalizare conform raportului periodic scurt (anual) din memoria fiscală a maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, ţinînd cont de corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, care, sub menţiunea “Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează de transcris în Registrul MCC/IF pentru anul de gestiune imediat următor.
     Dacă la sfîrşitul anului de gestiune în Registrul MCC/IF, după înscrierea informaţiei de totalizare, a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.
     În acest scop, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică în anul de gestiune finalizat va urma înscrierea de totalizare, care, sub menţiunea “Verificat”, se confirmă sub semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează a fi transcrisă pe pagina liberă imediat următoare din Registrul MCC/IF.
     Contribuabilul care desfăşoară unele activităţi în regim continuu (non-stop) şi care, în ziua de gestiune, emite la maşina de casă şi de control/imprimanta fiscală două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II).
      Menționăm că modelele și modul de completare a Registrelor MCC/IF sunt stabilite în Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control aprobat prin Ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 632/2020, și anume anexa nr.4 Tipurile Registrelor operațiunilor ECC și anexa 5 Modul de completare a Registrelor operațiunilor ECC.

  Obligațiile utilizatorilor MCC/IF sunt stabilite în Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului 141/2019), astfel potrivit pct. 7 subpct. 1) din Regulamentul menționat utilizatorii maşinilor de casă şi de control/imprimantelor fiscale sînt obligaţi să ţină pentru fiecare maşină de casă şi de control/imprimantă fiscală cîte un registru – Registrul MCC/IF, care se perfectează pentru fiecare an de gestiune.
    Registrul MCC/IF se autentifică la Serviciul Fiscal de Stat numai la înregistrarea/reînregistrarea acestuia.
    Sumele de mijloace băneşti încasate se înregistrează în Registrul MCC/IF în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică.
    La sfîrşitul anului de gestiune, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică va urma înscrierea de totalizare conform raportului periodic scurt (anual) din memoria fiscală a maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, ţinînd cont de corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, care, sub menţiunea “Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează de transcris în Registrul MCC/IF pentru anul de gestiune imediat următor.
   Dacă la sfîrşitul anului de gestiune în Registrul MCC/IF, după înscrierea informaţiei de totalizare, a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.
   În acest scop, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică în anul de gestiune finalizat va urma înscrierea de totalizare, care, sub menţiunea “Verificat”, se confirmă sub semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează a fi transcrisă pe pagina liberă imediat următoare din Registrul MCC/IF.
   Contribuabilul care desfăşoară unele activităţi în regim continuu (non-stop) şi care, în ziua de gestiune, emite la maşina de casă şi de control/imprimanta fiscală două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II).”
    Menționăm că modelele și modul de completare a Registrelor MCC/IF sunt stabilite în Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control aprobat prin Ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 131/2019, și anume anexa nr. 7 Tipurile Registrelor MCC/IF și anexa 8 Modul de completare a Registrelor MCC/IF.

Order number 169, from 16.04.2024

În conformitate cu prevederile pct. 23 din Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019, bonul de casă/documentul fiscal, generat în formă electronică şi/sau emis de echipamentul de casă şi de control pe suport de hârtie, conţine obligatoriu elemente generale pentru toate domeniile de activitate şi specifice în funcţie de domeniul de activitate
Totodată potrivit pct. 24 sbp. 6) și pct. 25 sbp. 1) lit. a) din Regulamentul menționat, unul din elementele generale ale bonului de casă/documentului fiscal, este modul de plată, iar unul din elementele specific ale bonului de casă/documentului fiscal, pentru activităţile de comerţ şi prestarea serviciilor, este denumirea fiecărei mărfi (serviciu).
Punctul 7.3 din Cerințele tehnice față de echipamente de casă și de control aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control  nr.26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020, stabilește următoarele moduri de plată:
 

COD
(2 cifre)

DENUMIREA
(abreviere max. 14 caractere)

DESCRIEREA

0

NUMERAR

Plata cu numerar

1

CARD PLATA

Plata cu card de plată

2

VOUCHER/CEC
(c-ertificat valori-c) /TICHET

Plata cu un document de o valoare prestabilită (MDL)

6

TME

Plata cu tichet de masă

7

ABONAMENT

Plata cu un document ce atestă plata anticipată pentru o prestaţie regulată pe o perioadă determinată

8

ALT IP

Plata cu alt instrument de plată

9

ALT MOD

Credit, leasing, avans, arvuna, gaj, card corporativ valoric, testare metrologică, compensări

 
Ținând cont de cele expuse, contribuabilul:
1. La efectuarea încasărilor în numerar, prin card de plată, tichet de masă, alt instrument de plată, alt mod de plată (credit, leasing, card corporativ valoric, testare metrologică, compensări), emite bon de casă cu specificarea la parametrii denumirea mărfii și modul de plată a următoarelor date:
Denumirea mărfii:      Marfa 1                         
                                    Marfa 2                         
Modul de plată:   NUMERAR / CARD PLATA/ TME/ ALT IP/ALT MOD (Credit, leasing, card corporativ valoric, testare metrologică, compensări).
 
2. La vânzarea voucherului, cecului, tichetului, abonamentului sau încasarea avansului, arvunei, gajului, emite bon de casă cu specificarea la parametrii denumirea mărfii și modul de plată a următoarelor date:
Denumirea mărfii:   Voucher/ Cec/ Tichet/ Abonament/ Avans/ Arvuna/ Gaj                          
Modul de plată:        Numerar/ CARD PLATA/ ALT IP. 
                    
  1. La la vânzarea bunurilor, achitate prin voucher, cec, tichet, abonament, avans, arvună, gaj, emite bon de casă cu specificarea la parametrii denumirea și modul de plată a următoarelor date:
Denumirea mărfii:    Marfa 1                         
                                  Marfa 2                         
Modul de plată:        Voucher/ Cec/ Tichet/ Abonament/ Avans/ Arvuna/ Gaj.

news-events