Reținerea finală a impozitului din dividende (art. 901 alin. (31) CF)

Potrivit art. 90¹ alin. (3¹) din Codul fiscal,  persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;         

Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Potrivit art. 901 alin. (31) lit. a) din Codul fiscal, la achitarea dividendelor în folosul agentilor economici rezidenti, la sursa de plata nu se va retine impozitul pe venit. Totodata, potrivit art. (901) alin. (32) din Codul fiscal, pe perioada actiunii prevederilor alin. (31) art. (901) din Codul fiscal, art. 801 (care reglementeaza achitarea prealabila a impozitului pe dividende) din Codul fiscal nu se aplica.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, active de capital reprezintă acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător.          

Conform art. 40 alin. (4) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării.          

Prin urmare, obligația fiscală la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social.          

Venitul în scopuri fiscale urmează a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat.          

Astfel, luând în considerație că cota parte donată reprezintă activ de capital, urmează de a determina creșterea de capital, care se va supune impozitării, în mărime de 50% din suma excedentară a creșterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal. 

Prin urmare, fondatorul care a efectuat donația unei părți din cota sa de participare în capitalul social, iar în rezultat a fost constatată creștere de capital, atunci apare obligația de achita impozitul pe venit și de a prezenta declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art.83 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune.          

În ceea ce privește, impozitarea venitului obținut ca donație, menționăm că, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlul de donație, se califică drept sursa de venit neimpozabilă, care nu se include în venitul brut. 

Prin urmare, ţinând cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte menționata cu titlul de donație, obligații fiscale aferente venitului respectiv nu apar.          

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.40 alin. (7) din Codul fiscal, prin Legea nr.122 din 16.08.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 art. 401 din 06.09.2019)

        Ce obligaţii fiscale revin fondatorilor, în cazul în care unul din fondatori a efectuat donaţia unei părţi din cota sa de participare în capitalul social altui fondator al entităţii date. Se aplică în cazul dat prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal?           În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.         Astfel, ţinând cont de prevederile menţionate, faţă de entitate nu pot fi aplicate prevederile articolului nominalizat, dat fiind faptul că entitatea nu a efectuat reducerea capitalului social, cu înregistrarea de stat a modificărilor respective în actele de constituire.         Cu referinţă la întrebarea ce ţine de obligaţiile fiscale la impozitul pe venit care apar în cazul efectuării donaţiilor a cotei părţi între fondatori, relatăm următoarele. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.         Prin urmare, obligaţia fiscală la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donaţia unei părţi din cota sa de participare în capitalul social.         Venitul în scopuri fiscale urmează a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat.         De asemenea, luând în consideraţie că cota parte donată reprezintă activ de capital urmează de a determina creşterea de capital, care se va supune impozitării în mărime de 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal (art.37 alin. (7) din Codul fiscal).         Astfel, fondatorul este obligat sa prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.  În ceia ce priveşte, impozitarea venitului obţinut ca donaţie, menţionam că, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova cu titlul de donaţie sau de moştenire, se califică drept sursa de venit neimpozabilă, care nu se include în venitul brut.         Prin urmare, ţinând cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte menţionata cu titlul de donaţie, obligaţii fiscale aferente venitului respectiv nu apar. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

În conformitate, cu art. 90¹ alin.(3¹) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul Fiscal reţin şi achită la buget din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.

Prin urmare, dat fiind faptul că norma în cauză impune calcularea impozitului doar din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social, atunci la micşorarea capitalului social sub o altă formă nu apar obligaţii privind calcularea şi reţinerea impozitului în mărime de 15%.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012)  În conformitate, cu art. 901alin.(31) lit. b) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) CF reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social începînd cu perioada fiscală 2010. Prin urmare, dat fiind faptul că norma în cauză impune calcularea impozitului doar din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social, atunci la micşorarea capitalului social sub o altă formă nu apar obligaţii privind calcularea şi reţinerea impozitului în mărime de 15%.

        Cum se vor aplica prevederile Titlului II al Codului fiscal după aprobarea Legii nr. 21 din 01.03.2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie faţă de oamenii de creaţie ?         Reieşind din explicaţiile Comisiei economie, buget şi finanţe, odată cu adoptarea Legii nr. 21 din 01.03.2013 cu privire la oamenii de creaţie şi uniunile de creaţie, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 29.03.2013 au apărut contradicţii între prevederile art.12 din Legea menţionată şi prevederile art. 901 alin. (31) al Codului fiscal.          Totodată, ambele legi sunt legi organice şi în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.23.2001 în cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior.          În contextul celor menţionate şi ţinînd cont de prevederile art. 11 din Codul fiscal urmează a fi aplicate prevederile actului adoptat posterior, adică prevederile art. 12 din Legea nr. 21 din 01.03.2013.

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime:

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (art.90¹ alin.(3¹) din Codul fiscal);

Totodată, este făcută menţiunea că prevederile de la liniuţa întîi se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (art.91 alin.(1) din Codul fiscal);

În conformitate cu prevederile alin.(1) al art.801 din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 care achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi pe parcursul anului fiscal achită ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din profitul anului fiscal în curs, din care se vor achita dividende.

Respectiv, din plăţile îndreptate atît în favoarea fondatorului său – rezident al Republicii Moldova, cît şi în favoarea fondatorului său – nerezident al Republicii Moldova, agentul economic va avea obligaţia să reţină suma impozitului pe venit egală cu 15%.

Totodată, dat fiind faptul că art.80¹ din Codul fiscal conţine norma, care prevede că 12% se achită din profitul anului fiscal în curs, din care se vor achita dividende, nu apare necesitatea achitării prealabile a impozitului pe venit.

Răspuns similar celui de la întrebarea 29.1.7.5.7.

        Care este cota impozitului, care urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului în 2013, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007?          În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de: - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv; - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv; - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social; - 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. Dat fiind faptul că Codul fiscal prevede o cotă generală (6%) şi cîteva cote speciale (12%, 15%), din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat al anului 2007, se va reţine impozit la sursa de plată la cota de 6%.

În conformitate cu prevederile art. 90¹alin. (3¹) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:          

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;          

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;          

- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;          

Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua din alineatul menționat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.      

Totodată, potrivit art. 20 lit. z10) din Codul fiscal, dividendele aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 achitate în folosul persoanelor fizice, constituie surse de venit neimpozabile.        

 Astfel, dividendele achitate rezidentului, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale altele decît cele care sunt reglementate expres, se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%, cu excepția celor care cad sub incidența prevederilor art. 20 lit. z10) din Codul fiscal, din care nu se va reține impozitul pe venit.

        Care cotă a impozitului urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului – persoană fizică, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007?          În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:         - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;         - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;         - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;         - 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.         Totodată, în conformitate cu prevederile art.20 lit. z10) din Codul fiscal, dividendele aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 achitate în folosul persoanelor fizice rezidente nu reprezintă sursă de venit impozabilă.         Respectiv, din dividendele achitate în anul 2013 rezidentului – persoană fizică, aferente perioadei fiscale a anului 2007, nu urmează a se reţine impozit pe venit.

În conformitate cu prevederile art.90¹ alin.(3¹) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:         

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;         

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv.         

- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;         

Totodată, în conformitate cu prevederile art.4 alin.(9) lit.c2) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului V al Codului fiscal, organul fiscal aplică măsurile de administrare fiscală a defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale, precum şi a dividendelor la cota-parte a statului în capitalul social al societăţilor pe acţiuni în modul stabilit de legislaţia în vigoare.         

Respectiv, defalcările din profitul net, realizate de întreprinderile de stat sau municipale, prin natura sa, nu se asimilează dividendelor – fapt ce scuteşte întreprinderile menţionate de reţinerea finală a impozitului pe venit din dividende.

        Apare necesitatea reținerii impozitului pe venit la sursa de plată din plățile îndreptate în favoarea unui întreprinzător individual sau gospodărie țărănească din dividende sau royalty?         În conformitate cu prevederile art.901 (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:          - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;          - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv.          În același timp, în conformitate cu prevederile art.901 (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.          Astfel, dat fiind faptul că nu există o derogare expresă de la categoria persoanei (inclusiv fizice), apare necesitatea reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată din plăţile date îndreptate în favoarea unui întreprinzător individual sau gospodărie ţărănească.         Totodată, în conformitate cu prevederile art.901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin.(1), (3), (31), (33) , (34) şi (35) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.         Respectiv, veniturile date urmează a fi ajustate fie prin Anexa 1D „Ajustarea (majorarea/ micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”, completînd boxa 02019 „Altele” din Declaraţia VEN12 în cazul în care întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească nu se conformă prevederilor menţionate în art.92 alin.(8) din Codul fiscal, fie în Darea de seamă UNIF07, în mod similar.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, reținerea finală pentru veniturile specificate de art. 90¹ din Codul menționat.           

În conformitate cu prevederile art.90¹ alin.(4) din Codul fiscal, reținerea finală a impozitului stabilit prin articolul citat scutește beneficiarul câștigurilor şi veniturilor specificate la alin.(l), (3), (3¹), (3³) şi (34) de la includerea lor în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestora, din categoria dată făcând parte dividendele, veniturile sub formă de royalty, veniturile de la darea în locațiune a bunurilor, din câștiguri din jocuri de noroc, etc.           

Este de remarcat că potrivit art. 181 din Codul fiscal, persoana cu funcție de răspundere responsabilă de stingerea obligației fiscale a contribuabilului este conducătorul lui sau o altă persoană a acestuia care, în virtutea obligațiilor de serviciu, era/este obligată să stingă obligația fiscală în modul şi în termenele stabilite. Pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul articol şi a altor obligații prevăzute de legislația fiscală, persoana cu funcție de răspundere a contribuabilului poartă răspundere în conformitate cu legislația.         

În conformitate cu art.182 alin.(2) din Codul fiscal, obligația de a reține sau percepe impozite, taxe, majorări de întârziere (penalități) şi/sau amenzi rămâne a fi a contribuabilului a cărui persoană cu funcție de răspundere este obligată să le rețină sau să le perceapă de la o altă persoană şi să le transfere până cînd impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalitățile) şi/sau amenzile vor fi declarate sau trebuiau să fie declarate de persoana de la care trebuia să fie reținute sau percepute ori până la stingerea lor totală în celelalte cazuri.

Alineatul (3) al aceluiași articol stabilește că obligațiile fiscale ale contribuabilului pentru care persoana lui cu funcție de răspundere este responsabilă în conformitate cu articolul menționat rămân obligații ale contribuabilului până la stingerea lor deplină în cazul reținerii sau perceperii impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere şi/sau amenzilor de la alte persoane.           

Articolul 129 pct. 6) din Codul fiscal stabilește că obligația fiscală este obligația contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă, aceasta luând naștere, în conformitate cu prevederile art. 169 din Codul menționat, în momentul apariției circumstanțelor, stabilite de legislația fiscală, ce prevăd stingerea ei.          

 Respectiv, în cazul obținerii de către persoana fizică a veniturilor aferent cărora se aplică reținerea finală a impozitului pe venit, ținând cont că articolul 90¹ din Codul fiscal indică expres despre scutirea de la declararea acestora, în cazul în care se constată nereținerea impozitului sau reținerea la o altă cotă decât cea stabilită, urmărirea obligației se realizează la contribuabilul responsabil de reținerea impozitului pe venit la sursa de plată.           

În cazul admiterii situațiilor de diminuare a obligației fiscale aferente impozitului pe venit, față de cotribuabil se vor aplica sancținui fiscale în conformitate cu art. 260 și art. 261 din Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14 iunie 2007, profitul net se plăteşte asociaţilor în formă bănească, în decurs de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii privind distribuirea acestuia, dacă adunarea asociaţilor nu a stabilit un alt termen.           

Astfel, proprietatea agentului economic nu poate fi transmisă ca plată a dividendelor calculate față de fondator.           

Totodată, la achitarea dividendelor urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în corespundere cu prevederile art. 90¹ alin. (3¹) din Codul fiscal.

În temeiul art. 31 din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr.135-XVI din 14 iunie 2007 și art.46 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997, societatea formează un capital de rezervă de cel puțin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social. Capitalul de rezervă al societății se formează prin vărsăminte anuale din profitul net, în proporție de cel puțin 5%, până la atingerea mărimii stabilite de actul de constituire. 

Conform prevederilor art. 44 alin. (7) din Codul fiscal, în scopuri fiscale, se pot folosi metode de evidență financiară bazate pe prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate și IFRS care nu contravin prevederilor titlului II al Codului fiscal. În conformitate cu pct.18-19 din SNC „Capital propriu și datorii”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 6 august 2013, constituirea capitalului de rezervă din contul profitului net se înregistrează ca diminuare a profitului.           

Totodată, art.12 pct.3) din Codul fiscal definește dividendul ca venit obținut din repartizarea profitului net între acționari (asociați) în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social, cu excepția venitului obținut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art.57 alin.(2).           

Prin urmare, obligativitatea reținerii impozitului pe venit, conform art.901 alin.(3) liniuța întâi din Codul fiscal, nu intervine la momentul alocării profitului în capitalul de rezervă.

În temeiul art.31 din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr.135-XVI din 14 iunie 2007 și art.46 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997, societatea formează un capital de rezervă de cel puțin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social. Capitalul de rezervă al societății se formează prin vărsăminte anuale din profitul net, în proporție de cel puțin 5%, până la atingerea mărimii stabilite de actul de constituire. 

Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social.          

Prin urmare, la acoperirea pierderilor din contul capitalului de rezervă nu are loc repartizarea profitului sub formă de cote-părți fondatorilor entității și, respectiv, în acest caz nu intervine obligația reținerii impozitului pe venit.

Conform art.18 lit.o) din Codul fiscal, alte venituri care nu sunt neimpozabile conform legislației fiscale, reprezintă surse de venit impozabile.          

În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal rețin şi achită la buget un impozit în mărime de:         

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote-părţi, cu excepția celor aferente profitului nerepartizat obținut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;          

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obținut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv.          

- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;          

- 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.          

Reținerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scutește beneficiarul câștigurilor şi veniturilor specificate la alin.(3), (31), (33), (34), (35) şi (36) art.901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestora (art.901 alin.(4) din Codul fiscal).          

Potrivit art.182 alin.(1) din Codul fiscal, persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului obligat, conform legislaţiei fiscale, să reţină sau să perceapă de la o altă persoană impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalităţile) şi/sau amenzile şi să le verse la buget este responsabilă de plata impozitelor şi taxelor, majorărilor de întârziere şi/sau amenzilor nereținute, nepercepute şi netransferate în modul stabilit la buget dacă:          

a) reţinerea, perceperea sau transferul intră în atribuţiile ei;          

b) ea a ştiut sau trebuia să ştie că impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalităţile) şi/sau amenzile nu au fost reţinute, percepute sau transferate de contribuabil.          

Concomitent, menționăm că scutirea de la declararea și impozitarea veniturilor menționate la art.901 din Codul fiscal se condiționează de reținerea finală a impozitului la sursa de plată. 

Astfel, veniturile obținute de către agenții economici a Republicii Moldova, care nu au fost impozitate la sursa de plată conform art.901 din Codul fiscal, urmează a fi declarate și impozitate în Republica Moldova conform modului general stabilit la cotele stabilite de art.15 din Codul fiscal.          

Totodată, legislația în vigoare nu prevede anumite reglementări privind tratamentul fiscal al veniturilor obținute de către agenții economici, pe teritoriul Republicii Moldova, de la agenții economici care nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova.          

Reieșind din cele menționate, contribuabilii care au obținut venituri sub formă de dividende de la agenții economici care nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, urmează să declare, calculeze și achite impozitul pe venit conform modului general stabilit, la cotele prevăzute la art.15 din Codul fiscal.  

(Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor al RM nr. 09/2-03/126/401 din 14.05.2019).

        În conformitate cu prevederile art.254 alin.(l) lit.c) şi alin.(2) din Codul civil, asociatul societăţii comerciale are dreptul să primească o cotă-parte din profitul societăţii (dividend), proporţională participaţiunii la capitalul social, în condiţiile stabilite de lege şi actul de constituire.          Actul de constituire poate prevedea şi o altă modalitate de repartizare a profitului societăţii sau a activelor decît cea indicată la alin.(l), dar nimeni nu poate avea dreptul la întregul profit realizat de societate şi nici nu poate fi absolvit de pierderile suferite de ea.          Conform prevederilor Codului fiscal nr.1163/1997:          -dividend este venitul obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social (art.12 pct.3));          -agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare (art.80);          -persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv (art.901 alin.31) liniuţa întâi);          -alte venituri care nu au fost specificate la art.18 şi care nu sunt neimpozabile conform legislaţiei fiscale, reprezintă surse de venituri impozabile (art.18 lit.o));          -impozitul pe venit în mărime de 12% ce se reţine în prealabil, ca parte a impozitului din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 (art.90 alin.(2) și (3)).          Astfel, întrucât veniturile obţinut în urma distribuirii profitului net contrar cotei de participaţie depusă în capitalul social nu cad sub incidenţa noţiunii de „dividend”, acestea urmează a fi impozitate în conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal.          [Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor al RM nr.15/2-06/23 din 22.01.2021]

        Cum umrează a fi supuse impozitării veniturile obținute din repartizarea profitului societății contrar cotelor de participare depuse în capitalul social?         În conformitate cu prevederile art.254 alin.(l) lit.c) şi alin.(2) din Codul civil, asociatul societăţii comerciale are dreptul să primească o cotă-parte din profitul societăţii (dividend), proporţională participaţiunii la capitalul social, în condiţiile stabilite de lege şi actul de constituire.          Actul de constituire poate prevedea şi o altă modalitate de repartizare a profitului societăţii sau a activelor decît cea indicată la alin.(l), dar nimeni nu poate avea dreptul la întregul profit realizat de societate şi nici nu poate fi absolvit de pierderile suferite de ea.          Conform prevederilor Codului fiscal nr.1163/1997:          -dividend este venitul obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social (art.12 pct.3));          -agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare (art.80);          -persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv (art.901 alin.31) liniuţa întâi);          -alte venituri care nu au fost specificate la art.18 şi care nu sunt neimpozabile conform legislaţiei fiscale, reprezintă surse de venituri impozabile (art.18 lit.o));          -impozitul pe venit în mărime de 12% ce se reţine în prealabil, ca parte a impozitului din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.l8 (art.90 alin.(2) și (3)).          Astfel, întrucât veniturile obţinut în urma distribuirii profitului net contrar cotei de participaţie depusă în capitalul social nu cad sub incidenţa noţiunii de „dividend”, acestea urmează a fi impozitate în conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal.          [Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor al RM nr.15/2-06/23 din 22.01.2021]

Cum urmează a fi supuse impozitării veniturile obținute de asociații societăţii din repartizarea profitului societății contrar cotelor de participare depuse în capitalul social?
     În conformitate cu prevederile art.254 alin.(l) lit.c) şi alin.(2) din Codul civil, asociatul societăţii comerciale are dreptul să primească o cotă-parte din profitul societăţii (dividend), proporţională participaţiunii la capitalul social, în condiţiile stabilite de lege şi actul de constituire.
     Actul de constituire poate prevedea şi o altă modalitate de repartizare a profitului societăţii sau a activelor decît cea indicată la alin.(l), dar nimeni nu poate avea dreptul la întregul profit realizat de societate şi nici nu poate fi absolvit de pierderile suferite de ea.
      Conform prevederilor Codului fiscal nr.1163/1997:
     - dividend reprezintă venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic (art.12 pct.3));
      - constituie surse de venituri impozabile alte venituri care nu au fost specificate la literele menționate care nu sânt neimpozabile conform legislației fiscale (art. 18 lit.o)); - agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare (art.80);
      - fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern (art.88 alin.(1));
     - impozitul conform alin.(2) se reţine din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 (art. 90 alin. (3));
    - persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv (art.901 alin.31) liniuţa întâi).
      Astfel, veniturile peste cota de participație depusă în capitalul social obținute în urma distribuirii profitului net urmează a fi impozitate în conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal - în cazul în care asociatul respectiv nu este salariat al entității sau conform art. 88 din Codul fiscal - în cazul în care acesta este salariat al entității respective.
      Concomitent, în cazul în care la repartizarea profitului net între asociați/acționari se acordă o cotă-parte din profit mai mică decât cota de participație depusă în capitalul social, mărimea acesteia se încadrează în limita cotei de participație, se aplică tratamentul fiscal aferent dividendelor.
[Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor al RM nr. 15/2-13/154 din 26.04.2021]

Cum urmează a fi impozitat venitul pentru performanțele profesionale achitate angajaților care sunt asociații societății din profitul net al societății contrar cotelor de participare depuse în capitalul social?
     Conform art.4 din Legea salarizării nr.847 din 14.02.2002, salariul include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare.
    Salariul de bază se stabileşte sub formă de salarii tarifare pentru muncitori şi salarii ale funcţiei pentru funcţionari, specialişti şi conducători pentru munca executată în conformitate cu normele de muncă stabilite potrivit calificării, gradului de pregătire profesională şi competenţei salariatului, calităţii, gradului de răspundere pe care îl implică lucrările executate şi complexităţii lor.
    Salariul suplimentar reprezintă o recompensă pentru munca peste normele stabilite, pentru muncă eficientă şi inventivitate şi pentru condiţii deosebite de muncă. El include adaosurile şi sporurile la salariul de bază, alte plăţi garantate şi premii curente, care se stabilesc în conformitate cu rezultatele obţinute, condiţiile de muncă concrete, iar în unele cazuri prevăzute de legislaţie – şi luîndu-se în considerare vechimea în muncă.
      Alte plăţi de stimulare şi compensare includ recompensele conform rezultatelor activităţii anuale, premiile potrivit sistemelor şi regulamentelor speciale, plăţile de compensare, precum şi alte plăţi neprevăzute de legislaţie care nu contravin acesteia.
     Totodată, în conformitate cu prevederile art.254 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) din Codul civil, asociatul societăţii comerciale are dreptul să primească o cotă-parte din profitul societăţii (dividend), proporţională participaţiunii la capitalul social, în condiţiile stabilite de lege şi actul de constituire.
      Actul de constituire poate prevedea şi o altă modalitate de repartizare a profitului societăţii sau a activelor decît cea indicată la alin.(1), dar nimeni nu poate avea dreptul la întregul profit realizat de societate şi nici nu poate fi absolvit de pierderile suferite de ea.
      Astfel, veniturile achitate pentru performanțele profesionale nu se califică ca dividende și urmează a fi impozitate conform prevederilor art.88 alin.(1) din Codul fiscal, fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.
       Modul de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări în conformitate cu prevederile Codului fiscal, se reglementează prin Regulamentul, aprobat de Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014.

     În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (l) lit. c) şi alin. (2) din Codul civil, asociatul societăţii comerciale are dreptul să primească o cotă-parte din profitul societăţii (dividend), proporțională participațiunii la capitalul social, în condiţiile stabilite de lege şi actul de constituire.
     Actul de constituire poate prevedea şi o altă modalitate de repartizare a profitului societăţii sau a activelor decît cea indicată la alin.(l), dar nimeni nu poate avea dreptul la întregul profit realizat de societate şi nici nu poate fi absolvit de pierderile suferite de ea.
     Conform prevederilor Codului fiscal nr.1163/1997:
     - dividend reprezintă venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic (art.12 pct.3));
     - constituie surse de venituri impozabile alte venituri care nu au fost specificate la literele menționate care nu sânt neimpozabile conform legislației fiscale (art. 18 lit.o)); - agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare (art.80);
     - impozitul conform alin.(2) se reţine din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 (art. 90 alin. (3));
     - persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv (art.901 alin.31) liniuţa întâi).
      Astfel, veniturile peste cota de participație depusă în capitalul social obținute în urma distribuirii profitului net urmează a fi impozitate în conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal.
      Concomitent, în cazul în care la repartizarea profitului net între asociați/acționari se acordă o cotă-parte din profit mai mică decât cota de participație depusă în capitalul social, mărimea acesteia se încadrează în limita cotei de participație, se aplică tratamentul fiscal aferent dividendelor.
      Totodată, în conformitate cu prevederile art. 2, 4 și 5 alin (1) din Legea salarizării nr.847/2002, salariu reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit salariaţilor de către angajator sau de organul împuternicit de acesta, în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca executată sau ce urmează a fi executată.
      În sistemul tarifar şi sistemele netarifare salariul include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare.
      Salariul de bază se stabileşte sub formă de salarii tarifare pentru muncitori şi salarii ale funcţiei pentru funcţionari, specialişti şi conducători pentru munca executată în conformitate cu normele de muncă stabilite potrivit calificării, gradului de pregătire profesională şi competenţei salariatului, calităţii, gradului de răspundere pe care îl implică lucrările executate şi complexităţii lor.
      Salariul suplimentar reprezintă o recompensă pentru munca peste normele stabilite, pentru muncă eficientă şi inventivitate şi pentru condiţii deosebite de muncă. El include adaosurile şi sporurile la salariul de bază, alte plăţi garantate şi premii curente, care se stabilesc în conformitate cu rezultatele obţinute, condiţiile de muncă concrete, iar în unele cazuri prevăzute de legislaţie – şi luîndu-se în considerare vechimea în muncă.
      Alte plăţi de stimulare şi compensare includ recompensele conform rezultatelor activităţii anuale, premiile potrivit sistemelor şi regulamentelor speciale, plăţile de compensare, precum şi alte plăţi neprevăzute de legislaţie care nu contravin acesteia. Sursa de plată a salariului pentru salariaţii din sectorul real o constituie o parte din venitul obţinut din activitatea economică a unităţii.
      Astfel, partea din profitul net care este achitată asociaților (salariați ai societății respective) peste cota de participație depusă în capitalul social, urmează a fi impozitată conform art.88 din Codul fiscal, în cazul în care aceste plăți sunt acordate drept o recompensă pentru munca peste normele stabilite, pentru munca eficientă şi inventivitate, pentru condiții deosebite de muncă, pentru rezultatele activităţii anuale, etc.
       În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile menționate supra, partea din profitul net care este achitată asociaților (salariați ai societății respective) peste cota de participație depusă în capitalul social se va impozita conform art.90 alin.(3) din Codul fiscal.
[Temei: Scrisorile Ministerului Finanțelor al RM nr. 15/2-13/154 din 26.04.2021 și 15/2-12/240 din 12.07.2021]

news-events