Sequence 577 from 12-12-2019

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.3 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Sunt considerate terminalele de plată în numerar (terminal cash-in) obiecte ale impunerii la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii? Au dreptul autoritățile administrației publice locale de a stabili pentru terminalele respective taxa?

        Terminalele de plată în numerar (terminal cash-in) conform (CAEM-2) sunt obiecte de prestare a serviciilor de plată (financiare), care nu sunt incluse în lista activităților expuse în anexa nr.1. la Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 și, respectiv, nu sunt obiecte ale impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.
        Drept urmare, pentru terminalele de plată în numerar (terminal cash-in) autoritățile administrației publice locale nu sunt în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.3 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Sunt automagazinele obiecte ale impunerii cu taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii și, în cazul în care sunt, cum urmează să fie calculată taxa dacă, prin intermediul acestor automagazine, activitatea de comerț se desfășoară pe parcursul unei perioade determinate de timp?

        Automagazinele sunt obiecte de comerț cu amănuntul, activitatea cărora conform CAEM-2 este inclusă în lista activităților expuse în anexa nr.1. la Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 (în continuare - Lege), și ca urmare, obiecte ale impunerii la taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii (în continuare - taxa) (art. 291 lit. e) din Codul fiscal).
        Respectiv, pentru automagazine, autoritățile administrației publice locale sunt în drept să stabilească taxa. Conform art. 173 alin. (1) a Legii, cu excepţia activităţilor prevăzute în anexele nr.3 şi nr.4, comercianţii desfăşoară activităţi de comerţ din momentul depunerii notificării pentru unităţile comerciale şi pînă la suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ.
       În conformitate cu art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, în cazul obiectelor impunerii stipulate la art.291 lit.e), taxa se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/ notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
      Astfel, taxa urmează a fi calculată și achitată din data depunerii notificării privind inițierea activității de comerț și pînă la data depunerii notificării privind suspendarea sau încetarea activității de comerț prin intermediul acestei unități.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • 8.2.2 Subiecţii impunerii
În cazul în care taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a fost achitată din numele persoanei care nu este proprietar al autovehiculului, urmează a fi considerată că obligația fiscală executată?

      Subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (în continuare - taxa), conform art. 337 din Codul fiscal, sunt persoanele fizice şi persoanele juridice posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.
       Posesor de autovehicul, conform art. 336 pct. 11) al Codului fiscal, este persoană fizică sau persoană juridică în a cărei posesie se află autovehiculul. Informația despre fiecare vehicul (agregat), despre dreptul de proprietate şi alte drepturi patrimoniale asupra acestora, despre titularii de drepturi, despre titlurile de proprietate, despre tranzacţii cu vehicule şi alte temeiuri pentru generarea, modificarea, suspendarea şi încetarea drepturilor, sunt acumulate în Registrul de stat al transporturilor.
        Respectiv, subiect al impunerii este posesorul autovehiculului, a cărui drepturi de posesie (proprietate, uzufruct, uz, locaţiune, leasing, procură, gaj etc.), sunt înregistrate în Registrul de stat al transporturilor.
         Conform art. 341 alin. (5) din Codului fiscal, taxa se achită pentru autovehiculele care se află în posesia subiectului impunerii la data apariţiei obligaţiei de achitare a taxei.
         Astfel, taxa achitată din numele persoanei care nu este posesor al autovehiculului și, respectiv, nici subiect al impunerii, nu poate fi considerată ca obligație fiscală executată.
         În cazul respectiv, persoanei care nu este posesor al autovehiculului i se restituie suma taxei achitate, iar posesorul autovehiculului urmează să achitate taxa.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • 8.2.2 Subiecţii impunerii
Sunt asociațiile obștești subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

       În conformitate cu art. 337 al Codului fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sunt persoanele fizice şi persoanele juridice - posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.
       Drept urmare, asociația obștească ca persoană juridică, care are în posesie autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, sunt subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

 • 6 Taxele locale
 • 6.10 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
 • 6.10.5 Calcularea taxei
Apare obligația de a calcula și achita taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor), pentru agentul economic în cazul în care serviciile de transport se prestează atît pe teritoriul localități, cît și între localităţi?
Subiecți ai impunerii cu taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor şi satelor (comunelor) (în continuare-taxă), conform art. 290 lit. i) din Codul fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor). Conform prevederilor art. 5 din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014, operațiunile de transport rutier care se efectuează în interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localităţi sunt transporturi rutiere în trafic local, iar operațiunile de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi raion, fără a depăşi teritoriul raionului sunt transporturi rutiere în trafic raional. Astfel, taxa stabilită de către autoritățile administrației publice locale, se aplică doar în cazul unităților de transport, prin intermediul cărora se prestează servicii de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) - în interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localități.
 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale
Care este data intrării în vigoare a Deciziei consiliului local privind stabilirea taxelor locale și cotelor acestora?

      Deciziile consiliilor locale sunt acte normative.
     Conform art. 20 alin. (6) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Deciziile consiliilor locale cu caracter normativ intră în vigoare la data includerii lor în Registrul de stat al actelor locale sau la data indicată în textul deciziei, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.
      Astfel, Deciziile consiliilor locale privind stabilirea taxelor locale și cotelor acestora intră în vigoare la data includerii lor în Registrul de stat al actelor locale sau la data indicată în textul deciziei, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.4 Baza impozabilă a bunurilor imobiliare
 • 5.4.1 Baza impozabilă a bunurilor imobiliare evaluate
Urmează a fi considerată corectă în scopul aplicării impozitului pe bunurile imobiliare valoarea estimată (baza impozabilă), în cazul în care conform extrasului din registrul bunurilor imobile, recepționat de la organele cadastrale, la data evaluării bunurilor imobile în scopul impozitării se indică 01.06.2009?

   Evaluarea bunurilor imobiliare în scopul impozitării se efectuează de către organele cadastrale teritoriale, pe calea evaluării în masă, în dependență de destinația acestora, cu aplicarea a trei metode de determinare a valorii de piaţă: analizei comparative a vînzărilor; veniturilor și cheltuielilor.
    La situația din 01.06.2009, a fost elaborat și aprobat de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru modelul de evaluare a bunurilor imobile cu destinație comercială, și este valabil pentru întreaga perioadă dintre două reevaluări.
   Ținând cont de faptul că după data menționată reevaluarea bunurilor imobile nu a fost efectuată, modelul de evaluare a bunurilor imobile cu destinație comercială elaborat conform situației din 01.06.2009, este actual și se aplică în scopul impozitării pentru întreaga perioadă, începînd cu 01.06.2009 și pînă la momentul actual.

 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.6 Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare
Întreprinderea, cu drept de proprietate, deține un teren, pe care sunt amplasate clădirea administrativă și garajele. Acest teren este amplasat în extravilanul localității, este evaluat de către un evaluator (companie) independentă și are valoare de bilanț, însă nu este evaluat de către organele cadastrale teritoriale. Pornind de la care bază impozabilă urmează a fi calculat impozitul pentru acest teren?
Conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (în continuare - Lege), pentru terenul neevaluat de către organele cadastrale în scopul impozitării, se aplică impozitul funciar, care se determină prin înmulțirea cotei concrete a impozitului la suprafața terenului. Dacă terenul neevaluat de către organele cadastrale în scopul impozitării este amplasat în extravilanul localității și pe acestea sunt amplasate clădiri și construcții, la determinarea impozitului se aplică cota concretă stabilită de către autoritatea administrației publice locale conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 1 din Lege.
 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.6 Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare
Unde poate fi vizualizată informația privind valoarea estimată a bunurilor imobile în scopul impozitării?
Informația privind valoarea estimată a bunurilor imobile în scopul impozitării poate fi vizualizată pe portalul www.asp.gov.md → Servicii → Bunuri imobile → e-Cadastru → Acces gratuit la datele din registrul bunurilor imobile.
 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.3 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Vor constitui bannerele pe care se reflectă logoul companiei, amplasate în interiorul magazinului obiecte ale impunerii la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

        Baza impozabilă a obiectului impunerii la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) este venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare (col. 2 lit. c) Anexa la titlul VII din Codul fiscal).
       Conform art. 17 din Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.97, în cazul în care agenţii activităţii de întreprinzător folosesc în interior şi exterior al locurilor de comerţ şi de prestări de servicii, a elementele de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conțin emblema firmei, marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii, acestea nu se consideră publicitate.
       Astfel, ținînd cont că logoul companiei reflectat pe bannere nu se consideră publicitate, venitul din vânzări ale serviciilor de plasare a bannerelor nu se include în baza impozabilă la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei).

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.7 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere
 • 8.7.5 Calcularea taxei
Agentul economic a amplasat pe traseul național, din afara perimetrului localității, o stație de alimentare cu combustibil. O parte din suprafața de teren, pe care este amplasată stația de alimentare cu combustibil este amplasat în intravilanul localității, iar alta parte a terenului pe care este amplasată stația este proprietate publică de stat. Care taxă urmează a fi calculată în acest caz?

   Pentru suprafața de teren pe care este amplasată stația de alimentație cu combustibil din intravilanul unității administrativ teritoriale, proprietarul stației calculează taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii și prezintă Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL-13), iar pentru suprafața de teren, care este proprietatea publică a statului, se calculează taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere și se prezintă Darea de seamă pe taxele pentru folosirea drumului public și/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD-15).

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.1 Subiecţii impunerii
Are asociația proprietarilor de locuințe privatizate obligația de a calcula și achita taxa pentru amenajarea teritoriului?

Subiecți ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile art. 290 lit. a) al Codului Fiscal, sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază impozabilă.
Reieșind din prevederile art. 5 pct. 14) și 16) al titlului I din Codul fiscal „Dispoziții generale”, activitatea organizațiilor necomerciale – a persoanei juridice, a cărei activitate nu are drept scop obţinerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare, nu constituie activitate de întreprinzător, și respectiv nu necesită înregistrare în această calitate.
Astfel, asociația proprietarilor de locuințe privatizate, înregistrată în calitate de organizație necomercială, nu este subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • 8.2.7 Darea de seamă
Are compania de leasing, în calitate de locator, obligația de a prezenta Darea de seamă pe taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19) pentru autovehicule, care au fost transmise, în baza contractului de leasing financiar, locatarilor și nu sunt folosite în activitatea companiei?

       Conform art. 341 alin. (7) din Codul fiscal, pentru autovehiculele care, în baza legii sau a unui act juridic, se află în posesia unei alte persoane decît proprietarul (uzufruct, uz, locaţiune, leasing, procură, gaj etc.), taxa se calculează şi se achită de către posesor, în condiţiile în care pentru perioada fiscală curentă nu a fost calculată şi achitată de către proprietar sau posesorul anterior.
      Conform prevederilor art. 342 din Codului fiscal, subiecții impunerii - persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, prezintă darea de seamă privind achitarea taxei.
       Astfel, obligația de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19), revine acelei din părți participante la contractul de leasing financiar care a achitat pe parcursul perioadei fiscale taxa.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.4 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror dimensiuni depașesc limitele admise
 • 8.4.7 Darea de seamă
Urmează a fi prezentată de către agentul economic Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13 ) în cazul întocmirii procesului-verbal de constatare circulației pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise în lipsa autorizaţie speciale sau a se constată că masa totală, sarcinii masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizația specială?

       În cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova organul abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor stabilește circulația pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizația specială, organul respectiv trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, în care au fost întocmite procese-verbale de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizaţie, prezintă Serviciului Fiscal de Stat Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art.352 alin.(5) al Codului fiscal (Forma TDLMS-09). În baza acestei informații în conturile curente ale persoanelor, pe numele cărora au fost emise procese-verbale privind controlul sarcinii pe osie, se reflectă calculul respectiv.
       În cazurile menționate agenții economici nu prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13).

news-events