Factura fiscală

Order number 111, from 01.03.2018

   Potrivit art.117 alin.(2) din Codul fiscal, factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii:      
   1) numărul curent al facturii/facturii fiscale;       
  2) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului;      
  3) data eliberării facturii/facturii fiscale;     
  4) data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii/facturii fiscale;        
  5) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al cumpărătorului;     
  6) tipul livrării;         
 7) pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii:     
  a) cantitatea mărfii;        
 a1) preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ – în cazul livrării mărfurilor social importante;       
 b) preţul unui articol de marfă fără T.V.A.;       
  c) cota T.V.A.;        
 e) suma totală a livrării de mărfuri, servicii, care urmează a fi achitată;     
  f) suma totală a T.V.A.   
  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

 În conformitate cu articolul 117 alineatul (2) din Codul fiscal factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii:  1) numărul curent al facturii;   2) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului;   3) data eliberării facturii;   4) data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii;   5) denumirea (numele) adresa şi codul fiscal al cumpărătorului;   6) tipul livrării;   7) pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii:   a) cantitatea mărfii;   a1) preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ – în cazul livrării mărfurilor social importante;   b) preţul unui articol de marfă fără TVA;  c) cota TVA;   d) suma TVA pe un articol de marfă;   e) suma totală a livrării de mărfuri, servicii, care urmează a fi achitată;   f) suma totală a TVA.     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

Order number 111, from 01.03.2018

    Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. 
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

        În conformitate cu alineatul (1) articolul 117 din Codul fiscal prezentarea cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în adresa lui se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevazute de articolul 1171 din Codul fiscal. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a).

Order number 111, from 01.03.2018

    Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, livrările scutite de TVA fără drept de deducere (art.103 din Codul fiscal) și cele care nu constituie obiect al impunerii cu TVA (art.95 alin.(2) din Codul fiscal), urmează a fi documentate cu perfectarea facturii fiscale.    
    La completarea facturii fiscale pentru documentarea livrărilor scutite de TVA și a celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA, coloanele 10.6 „Cota TVA, %” și 10.7 „Suma totală a TVA, lei” nu se completează.     
   Factura fiscală eliberată în vederea documentării astfel de livrări, nu urmează să conțină mențiunea „Non livrare”.   
  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza HG nr.294 din 17.03.201998 și Ordinului MF nr.118 din 28.08.2017].

(în vigoare  pînă la 01.01.2014) În conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul fiscal subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Deoarece obligaţia de eliberare a facturii fiscale se răsfrînge doar asupra livrărilor impozabile cu TVA, atunci la livrarea mărfurilor, serviciilor, care nu constituie obiect impozabil cu TVA factura fiscală nu se eliberează. Volumul acestor livrări nu se reflectă în declaraţia privind TVA, deoarece în declaraţia privind TVA sînt supuse reflectării doar livrările impozabile şi scutite de TVA.

Order number 763, from 07.09.2011

   La efectuarea livrărilor de către subiectul impozabil cumpărătorilor ce nu sînt înregistraţi ca contribuabili a TVA, modalitatea de eliberare a facturilor fiscale este generală.    
  Astfel, în conformitate cu art.117 alin.(1) din Codul fiscal prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de art.117¹ din Codul fiscal.

Order number 156, from 14.02.2014

.

(în vigoare pînă la 01.01.2014)  Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale la livrarea cu titlu gratuit a mărfurilor, serviciilor?  La început este necesar de diferenţiat cazurile de transmitere cu titlu gratuit a mărfurilor, serviciilor. Pentru livrările de mărfuri, servicii, efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, facturile fiscale nu se eliberează, deoarece în acest caz lipseşte cumpărătorul – condiţie stipulată în articolul 117 din Codul fiscal. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

Order number 447, from 21.06.2012

    Eliberarea facturilor fiscale de către subiecţii impozabili în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal este obligatorie.
   Neeliberarea facturilor fiscale la data apariţiei obligaţiei fiscale nu scuteşte subiectul impozabil de obligaţia eliberării facturilor respective. La rîndul său, în condiţiile acţiuni prevederilor articolului 118 din Codul fiscal factura fiscală eliberată urmează a fi reflectată în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri şi servicii.
 Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Este necesar de eliberat factura fiscală şi de a o reflectat în registrul vînzărilor, dacă ea nu s-a eliberat la data apariţiei obligaţiei fiscale? Eliberarea facturilor fiscale de către subiecţii impozabili în conformitate cu prevederile alineatului (1) al articolului 117 din Codul fiscal este obligatorie. Neeliberarea facturilor fiscale la data apariţiei obligaţiei fiscale nu scuteşte subiectul impozabil de obligaţia eliberării facturilor respective. La rîndul său, în condiţiile acţiuni prevederilor articolului 118 din Codul fiscal factura fiscală eliberată urmează a fi reflectată în registrul de vînzări.

Order number 763, from 07.09.2011

   La livrarea mărfurilor ambalate în ambalaj multicirculant, pentru care există un acord despre întoarcerea obligatorie a lui, preţul ambalajului nu se include în valoarea impozabilă a mărfurilor. Ambalajul dat – cantitatea şi preţul lui printr-un rînd aparte se indică în factura fiscală eliberată.
   Totodată, valoarea, incluzînd TVA, se reflectă doar în coloanele 10.8, şi 10.10 ale facturii fiscale, în celelalte coloane nu se înscrie nimic.
   Cumpărătorul mărfii, conform acestei înscrieri, nu are dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă acestui ambalaj.
   În cazul în care ambalajele sînt întoarse în stare deteriorată, în cantitate mai mica, etc., atunci la efectuarea decontărilor pentru ambalajul anterior transmis cu mărfurile livrate, aceasta se consideră livrare a ambalajului, supusă impozitării cu TVA şi întreprinderea furnizor urmează sa elibereze factura fiscala pe ambalajul nereturnat (deteriorat).
  Prin urmare, eliberarea suplimentară a facturii pentru ambalajul multicirculant nu este necesară, dat fiind faptul că, cantitatea acestuia se indică în factura fiscală la momentul livrării bunurilor materiale.

Order number 155, from 02.04.2019

    În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, iar în cazul pierderii documente lor contabile, în temeiul art.17 alin. (4) din Legii contabilității și raportării financiare, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.
  Astfel, în cazul pierderii exemplarului al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei unui alt exemplar al aceleaşi facturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Respectiv, documentul restabilit va justifica livrarea efectuată/procurare şi se va calcula obligaţia fiscală în partea ce ţine de TVA.

Care este procedura de restabilire a exemplarului I al facturii fiscale în cazul pierderii acestuia (în situaţia existentă pînă la intrarea în vigoare a Ordinului nr.115 din 06.09.2010)? În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, iar în cazul pierderii documente lor contabile, în temeiul art.17 alin.(4) din Legii contabilității și raportării financiare, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv. Astfel, în cazul pierderii exemplarului I al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei exemplarului II al aceleaşi facturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Respectiv, documentul restabilit va justifica venitul obţinut şi se va calcula obligaţia fiscală în partea ce ţine de TVA. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Order number 573, from 11.12.2019

       În temeiul art.11 alin. (1) - (4) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, aprobate de Ministerul Finanțelor, documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.   
       Concomitent, conform art.12 alin. (1) din Legea menționată, documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate şi se utilizează în cazul: 
    a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare; 
    b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut; 
    c) transportării activelor în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate; 
    d) achiziţionării activelor şi serviciilor de locaţiune de la furnizori cetăţeni; 
  e) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau cu drept de uzufruct. 
     Potrvit prevederilor art.93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.
      Potrivit art.1326 alin. (3) din Codul civil, în cazul exercitării opţiunii de dobîndire a proprietăţii, locatarul este ţinut să plătească partea neachitată din valoarea totală. 
     De asemenea, în conformitate cu prevederile pct.15 subpct. 5) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la transmiterea activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc., fără transmiterea dreptului de proprietate, agentul economic eliberează acestuia factura fiscală cu indicarea mențiunii „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări".  
     Prin urmare, luînd în considerație faptul, că la transmiterea bunului în leasing până în momentul stingerii depline a datoriilor de către locatar, nu are loc transmiterea dreptului asupra bunului, această operațiune se va documenta prin emiterea facturii fiscale cu indicarea mențiunii „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări". 
    Trebuie de menționat, că pentru fiecare rată de leasing achitată sau care urmează a fi achitată, stabilită conform condițiilor contractului de leasing, se va elibera o factură fiscală cu indicarea sumelor TVA.   
     În cazul în care, conform condițiilor contractuale este stabilit că pînă la primirea activului și pînă la efectuarea plăților periodice (ratelor de leasing), locatarul are și obligația achitării unei plați prealabile stabilite în contract la o anumită dată, factura fiscală aferentă plății prealabile primite, în temeiul art.1171 alin. (9) din Codul fiscal de către locator nu se eliberează.        
     Așa dar, operațiunea de transmitere a bunului în leasing financiar pînă la efectuarea plăților periodice (ratelor de leasing), se documentează prin emiterea facturii fiscale cu indicarea mențiunii „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări", cu indicarea valorii bunului transmis în leasing.   
    La suma plății prealabile stabilite în contract, pînă la transmiterea bunului în leasing financiar, locatorul eliberează locatarului factura fiscală concomitent cu factura fiscală care se eliberează pentru transmiterea activului. 
    De menționat faptul, că în conformitate cu prevederile art.1326 alin. (9) din Codul civil, în cazul bunurilor imobile sau al bunurilor mobile asupra cărora dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrare într-un registru de publicitate, locatarul dobîndeşte dreptul de proprietate la data înregistrării în registrul corespunzător, în temeiul contractului de leasing şi al actului eliberat de către locator care confirmă executarea integrală a obligaţiilor de către locatar.
     În cazul în care dreptul de proprietate al locatarului a fost înregistrat provizoriu conform art.432 alin. (2) lit. b), înregistrarea provizorie se justifică prin actul eliberat de către locator care confirmă executarea integrală a obligaţiilor de către locatar.

Order number 59, from 30.01.2020

    Potrivit prevederilor art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri.
   Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.     
   Astfel, în cazul în care bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea TVA apare nemijlocit la debitorul gajist. Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei în numele căreia se efectuează livrarea în cauză.
    Totodată menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 20%-30% din valoarea tranzacţiei debitorului gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia.      
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.178 din 26.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 01.10.2018].

(în vigoare pînă la 01.01.2014) Potrivit prevederilor pct.3) art.93 din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri. Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Astfel, în cazul în care, bunurile care urmează a fi realizate ulterior sunt în proprietatea debitorului gajist, obligaţiunea privind calcularea şi achitarea a TVA apare nemijlocit la debitorul gajist. Prin urmare, obligaţia privind eliberarea documentului primar la realizarea bunului gajat îi revine persoanei din numele căreia se efectuează livrarea în cauză. Totodată, conform art.260 alin.(4) din Codul fiscal, neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute în art.117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite. Concomitent menţionăm că, în conformitate cu prevederile art.2571 din Codul fiscal, neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de TVA în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia. [Modificat prin Ordinul IFPS nr.447 din 21.06.2012]

Order number 118, from 14.03.2019

    Potrivit art.11 alin.(1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare. În condițiile art. 12 alin. (3) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, pentru operațiunile prevăzute la alin.(1) al articolului menționat care au caracter internațional, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.
  Conform modificărilor în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 (în vigoare începînd cu 28.10.2017) a fost stabilit modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special – factura fiscală, pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sînt impozabile cu TVA, inclusiv transportarea acestora fără trecerea dreptului de proprietate.
   În acelaşi timp, prevederile art.11 alin.(4) din Legea contabilității și raportării financiare stabilesc că entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) şi (8) al articolului menţionat.
   Concomitent, conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal, pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a) factura fiscală nu se eliberează. Potrivit pct.3 al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în cazul prestării serviciilor atît impozabile cu TVA, cît şi celor scutite de TVA, se utilizează factura fiscală.
   În cazul în care, conform condițiilor contractuale, livrarea (de mărfuri și/sau servicii) la export, cu participarea persoanelor nerezidente, urmează să fie justificată prin invoice sau alt document primar prevăzut de contract, întocmirea unui document suplimentar nu este necesară. În celelalte cazuri, nu se va considera încălcare eliberarea facturii fiscale pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, cînd cumpărătorul este rezident.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

        Este obligatorie eliberarea facturii fiscale, în cazul în care transportatorul care prestează servicii de transport internaţional este plătitor al TVA?          În conformitate cu art. 104 lit. a) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) și pasageri se impozitează cu TVA la cota “0”. Totodată, în conformitate cu art.117 alin.(1) din Codul fiscal, factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a). Astfel, la livrările serviciilor de transport internaţional, factura fiscală nu se eliberează.

Order number 155, from 02.04.2019

      În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, iar în cazul pierderii documente lor contabile, în temeiul art.17 alin. (4) din Legii contabilității și raportării financiare, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.
     Reieşind din prevederile legislative menţionate, în cazul necesităţii restabilirii exemplarului facturii fiscale care urmează a fi arhivată la cumpărător, de pe originalul exemplarului facturii fiscale ce a rămas la furnizorul mărfurilor (serviciilor) care a eliberat factura fiscală pierdută, se va face o copie.
     Pe copia în cauză furnizorul trebuie să aplice ştampila sa, cu înscrierea menţiunii „în schimbul exemplarului eliberat anterior”.
     După aceasta, copia urmează să fie autentificată notarial.
    În cazul în care, agentul economic a autentificat notarial copia exemplarului facturii fiscale, acesta va beneficia de dreptul la deducere a sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate.  
      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Conform prevederilor art.43 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, răspunderea pentru organizarea păstrării şi integritatea documentelor contabile în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii acestora, o poartă conducătorul entităţii. Acesta este obligat să restabilească documentele pierdute în termen de pînă la 2 luni, începînd cu data constatării faptului respectiv. Reieşind din prevederile legislative menţionate, în cazul necesităţii restabilirii exemplarului facturii fiscale care urmează a fi arhivată la cumpărător, de pe originalul exemplarului facturii fiscale ce a rămas la furnizorul mărfurilor (serviciilor) care a eliberat factura fiscală pierdută, se va face o copie. Pe copia în cauză furnizorul trebuie să aplice ştampila sa, cu înscrierea menţiunii „în schimbul exemplarului eliberat anterior”. După aceasta, copia urmează să fie autentificată notarial. În cazul în care, agentul economic a autentificat notarial copia exemplarului facturii fiscale, acesta va beneficia de dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate.

Order number 87, from 18.02.2021

  În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sînt respectate următoarele condiţii:  
   a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea echipamentelor de casă şi de control, prin intermediul serviciilor băncilor, ale Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", prin intermediul altor prestatori de servicii de plată. Înregistrarea prin echipamentul de casă şi de control se efectuează în momentul primirii sumei în numerar şi/sau achitării sumei cu instrument de plată fără numerar, cu excepţia sumelor achitate cu instrument de plată fără numerar în cadrul comerţului electronic. La sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în registrul echipamentului de casă şi de control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a echipamentului de casă şi de control;   
   b) la sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a TVA pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar.  
    Potrivit Clasificării unităților comerciale cu amănuntul, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul, magazin-depozit reprezintă unitate de comerţ care desfăşoară activitatea de depozitare şi comerţ cu materiale de construcţie (cherestea, articole de fier, cărămidă etc.) şi care dispune de suprafeţe funcţionale (terenuri, şuri, depozite) pentru păstrarea mărfurilor şi încăperi spre expunerea acestora şi efectuarea operaţiunilor de casă la vînzarea mărfurilor.    
   Prin urmare, în cazul în care persoana fizică la procurarea mărfurilor de la un magazin-depozit cu achitarea în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar solicită factura fiscală, furnizorul are obligația eliberării acesteia, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea.   
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

(în vigoare pînă la 14.09.2012) În cazul în care persoana fizică procură mărfuri de la un depozit cu achitarea în numerar, este necesară eliberarea facturii fiscale? În conformitate cu prevederile art.117(3) al Codului fiscal, pentru vînzarea cu amanunţul şi prestările de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate urmatoarele condiţii: a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi control. Înscrierea se efectuează în momentul primirii sau achitării sumei în numerar. La sfîrşitul fiecarei zile de lucru în registrul maşinii de casă şi control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi control; b) la sfîrşitul fiecarei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T.V.A. pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar. În partea ce ţine de aprecierea locului de unde se efectuează vînzările, drept calificîndu-se ca loc special amenajat pentru vînzarea cu amanunţul, urmează a vă conduce de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1508 din 21.11.2002 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului-tip al unităţilor de comerţ cu amanuntul”, în care se specifică expres revendicările înaintate unităţilor comerciale cu amanutul. Astfel, la corespunderea cerinţelor înaintate faţă de unitatea de comerţ cu amanuntul, în condiţiile stabilite de art.117(3) al Codului fiscal, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

Order number 111, from 01.03.2018

    Potrivit pct.13 subpct.2) și subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la prestarea serviciilor în rîndul 1 „Furnizor” din factura fiscală se înscrie denumirea și adresa juridică a entităţii care prestează servicii și respectiv, în rîndul 2 „Cumpărător/beneficiar” din factura fiscală se înscrie denumirea și adresa juridică a entităţii care beneficiază de servicii prestate de către furnizor.        
     Drept urmare, la prestarea serviciilor în factura fiscală urmează a fi indicată adresa juridică a entității.       
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

         Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010. În cazul prestării de servicii, potrivit prevederilor pct. 11 subpct. 2) şi 3) al Instrucțiunii, în factura fiscală în rîndurile în care urmează să se indice informaţii despre furnizor şi cumpărător se înscrie informaţia cu caracter general şi anume – denumirea acestuia, adresa, contul bancar, codul băncii, codul fiscal şi numarul de înregistrare ca plătitor de TVA.  Prin urmare, potrivit Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 115 din 6 septembrie 2010, la livrarea serviciilor, în factura fiscală urmează a fi indicată adresa care identifică entitatea, adică adresa juridică a acesteia.

Order number 111, from 01.03.2018

   În conformitate cu pct.3) subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la ttransportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se eliberează factura fiscală.    
  Concomitent, potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".       
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

         În conformitate cu prevederile art.117 din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectueaza o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Conform art.93 alin.(3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri constituie transmitere a dreptului de proprietate asupra acestora. Reieşind din considerentul că transportarea mărfurilor de la întreprindere la locul de comercializare situat în piaţă, nu reprezintă livrare, în virtutea lipsei faptului transmiterii dreptului de proprietate, obiect al impunerii cu TVA în situaţia descrisă lipseşte şi ca urmare se eliberează documentul cu regim special - factura.           [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

Order number 111, from 01.03.2018

     În conformitate cu pct.3) subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la ttransportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se eliberează factura fiscală.   
    Concomitent, potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".      
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

         Conform art.117 alin (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108, cu exceptţa cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Potrivit art.93 alin. (3) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor. Prin urmare, reieşind din considerentul că, la transportarea mărfurilor dintr-o subdiviziune în alta, în cadrul aceleiaşi întreprinderi, nu are loc transmiterea dreptului de proprietate, obligaţia de a elibera factura fiscală nu survine. Astfel, potrivit pct. 2 din Instrucţiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 47 din 31.03.2010, la transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial, entitatea va emite documentul primar cu regim special – factura.          [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

Order number 156, from 14.02.2014

.

(în vigoare pînă la 01.01.2014)  Ce documente urmau a fi eliberate la realizarea contractului de leasing pînă în anul 2008? În conformitate cu prevederile articolului 108 alin.(7) din Codul fiscal, în vigoare începînd cu 08.07.2005, în cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru plata raţei de leasing. În cazul încasării ratei de leasing în avans, data livrării se consideră data încasării avansului. La rîndul sau, articolul 117 (1) din Codul fiscal specifică că subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat sa prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a). Astfel, reieşind din redacţia articolelor menţionate mai sus, la primirea fiecarei rate de leasing în baza contractelor de leasing, încheiate începînd cu 08.07.2005, locatorul urma să elibereze factura fiscală pe suma ratei primite de la locatar. Pe cînd transmiterea de către locator a bunului în adresa locatarului urma să fie documentată cu factură (anterior purta denumirea factură de expediţie). În partea ce ţine de transmiterea bunurilor pînă la 08.07.2005 în baza contractului de leasing, încheiat pînă la această dată, în condiţiile acţiunii prevederilor legislaţiei fiscale în vigoare la momentul respectiv (art.108 alin.(1) din Codul fiscal), obligaţia fiscală a locatorului de calculare a TVA şi respectiv de eliberare a facturii fiscale urma să fie executată la momentul transmiterii lor. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

Order number 447, from 21.06.2012

   La livrarea serviciilor de locaţiune a proprietăţii imobiliare agentul economic plătitor de TVA aflat în proces de insolvabilitate va elibera, în conformitate cu art.117 alin.(1) din Codul fiscal, factura fiscală.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Ce document urmează a fi eliberat la transmitere în folosinţa (locaţiune, arendă) a proprietăţii imobiliare de către un agent economic plătitor de TVA aflat în proces de insolvabilitate? Pornind de la acel fapt că în conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.8) din Codul fiscal doar livrarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate este scutită de TVA, respectiv, la livrarea serviciilor menţionate agentul economic plătitor de TVA va elibera, în conformitate cu art.117 alin.(1) din Codul fiscal, factura fiscală.

Order number 118, from 14.03.2019

    În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, obligaţie de emitere a facturii fiscale apare pentru livrările impozabile pe teritoriul ţării. Dat fiind faptul că tranzacţia se realizează în afara teritoriului Republicii Moldova, obligaţia de emitere a facturii fiscale nu apare, în lipsa obiectului de impunere cu TVA.
    În partea ce ține documentarea faptelor economice, conform art. 12 alin. (3) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, pentru operațiunile prevăzute la alin. (1) al articolului menționat care au caracter internațional, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

În conformitate cu prevederile art. 117 alin . (1) din Codul fiscal, obligaţie de emitere a facturii fiscale apare pentru livrările impozabile pe teritoriul ţării. Dat fiind faptul că tranzacţia se realizează în afara teritoriului Republicii Moldova, obligaţia de emitere a facturii fiscale nu apare. În vederea documentării faptelor economice, în conformitate cu prevederile art.20 din Legea Contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, pentru operaţiunile de export-import, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.

Order number 111, from 01.03.2018

    Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.      
    Totodată, prevederile art.108 alin.(1) din Codul fiscal, prevăd că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8) al aceluiași articol.
   În acelaşi timp, art.93 pct.3) din Codul fiscal, prevede că livrare de mărfuri este transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor.  
    Prin urmare, factura fiscală urmează a fi prezentată de către furnizor cumpărătorului la momentul predării mărfurilor.     
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Codului fiscal].

(în vigoare pînă la 01.01.2014)  În conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale. Totodată, art. 108 alin (1) din Codul fiscal, prevede că data obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5), (6) şi (7) aceluiaşi articol. În acelaşi timp art. 93 punctul 3) din Codul fiscal prevede că livrare de mărfuri este transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor. Prin urmare, factura fiscală urmează a fi prezentată cumpărătorului la momentul predării mărfurilor de către furnizorul cumpărătorului.

Order number 111, from 01.03.2018

      În conformitate cu prevederile art.95 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea de mărfuri şi servicii efectuată de către subiecții impunerii, care reprezintă rezultatul activității de întreprinzător în Republica Moldova.
    Livrarea de mărfuri, potrivit art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială. În conformitate cu pct.3) subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la ttransportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se eliberează factura fiscală.
     Concomitent, potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".
     Reieșind din cele expuse, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, se va elibera factura fiscală cu indicarea mențiunii „Non livrare".
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Codului fiscal și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

        În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea de mărfuri şi servicii efectuată de către subiecţii impunerii, care reprezintă rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova. Livrarea de mărfuri, potrivit art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială. Astfel, ţinînd cont de faptul că de către antreprenor se transmit materialele de construcţie subantreprenorului în vederea executării lucrărilor, fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, nu apare obiect al impunerii cu TVA, urmînd a fi perfectat documentul primar cu regim special –factura.

Order number 484, from 04.12.2017

        Urmează oare de a fi prezentată factura fiscală pentru livrările de mărfuri şi servicii în scopuri filantropice?          Eliberarea facturii fiscale în conformitate cu prevederile art. 117 din Codul fiscal, se face exclusiv pentru livrările impozabile cu TVA. Prin urmare, dat fiind faptul că livrările de mărfuri şi servicii în scopuri filantropice nu constituie livrare impozabilă, potrivit prevederilor art. 93 pct.6) din Codul fiscal, obligaţia de a elibera factura fiscala nu survine. Astfel, potrivit pct. 2 din Instructiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 47 din 31.03.2010, pentru livrările de active şi servicii (lucrări) neimpozabile cu TVA, entitatea va emite documentul primar cu regim special – factura.

Order number 87, from 18.02.2021

   Potrivit art.117 alin. (5) din Codul fiscal, la livrarea energiei electrice, energiei termice, apei, gazului şi serviciilor către populaţie cu plată în numerar, inclusiv prin intermediul serviciilor băncilor, ale Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", ale altor prestatori de servicii de plată, eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii mărfurilor, serviciilor nu se efectuează.       
   Totodată, prevederile alin. (3) al aceluiași articol stabilesc că, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat.    
   Astfel, în condițiile celor expuse, în cazul în care factura fiscală pentru serviciile prestate este solicitată de cumpărător mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, furnizorul nu are obligația eliberării acesteia.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

În conformitate cu prevederile art. 117 alin.(5) din Codul fiscal, la livrarea serviciilor către populaţie cu plată în numerar şi/sau cu card bancar, eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii serviciilor nu se efectuează. Însă în conformitate cu alin.(3) al articolului menţionat, la solicitarea cumpărătorului urmează a fi eliberată factura fiscală. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Order number 484, from 04.12.2017

        Urmează a fi eliberată factura fiscală pentru livrările scutite de TVA?          În conformitate cu prevederile art. 117 din Codul fiscal, eliberarea facturii fiscale se face exclusiv în cazul livrărilor impozabile cu TVA. Totodată, conform art.19 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Prin urmare, pentru livrările neimpozabile cu TVA, în temeiul pct.2 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47 din 31.03.2010 furnizorul va elibera documentul cu regim special – factura.

Order number 432, from 21.11.2023

Art.117 alin.(2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală. 
Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017. 
 
Astfel, conform pct.11 subpct.19) din Instrucţiunea menţionată, în coloana 10.9 „Altă informaţie”, în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor se indică, de către agenţii economici ce deţin statutul de antrepozitar autorizat, suma în lei a accizelor aferentă lor.

În cazul în care agentul economic nu deține statutul de antrepozitar autorizat, atunci nu este obligatoriu să indice suma în lei a accizelor aferente livrării în coloana nominalizată.

 

    Art.117 alin.(2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală. 
   Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017. 
   Astfel, conform pct.11 subpct.19) din Instrucţiunea menţionată, în coloana 10.9 „Altă informaţie”, în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor se indică, de către agenţii economici ce deţin statutul de plătitor de acciz, suma în lei a accizelor aferentă lor.
  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

         Art. 117 alin.(2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală. Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de documente primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010.   Astfel, conform pct.10 subpct.(14) din Instrucţiunea menţionată, în coloana 10.9 „Altă informaţie”, în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor se indică de către agenţii economici ce deţin statutul de plătitor de acciz, în lei suma accizelor aferentă lor.   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special„Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010].

Order number 1141, from 16.10.2012

Este oare în drept cumpărătorul să solicite eliberarea facturii fiscale în adresa agentului economic, pentru procurarea efectuată anterior, în cazul în care cumpărătorul la momentul livrării cu amănuntul, s-a manifestat în calitate de persoană fizică (cetăţean)?   (în vigoare pînă la 14.09.2012)   În conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul Fiscal subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a).  Totodată, potrivit art. 117 alin. (3) din Codul Fiscal pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), dacă sînt respectate următoarele condiţii: a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar la fiecare punct comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi de control. Înscrierea se efectuează în momentul primirii sau achitării sumei în numerar. La sfîrşitul fiecărei zile de lucru în registrul maşinii de casă şi control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a maşinii de casă şi control; b) la sfîrşitul fiecărei zile de lucru, în documentaţia de evidenţă este înscrisă suma totală a T.V.A. pe livrările efectuate, iar în documentul de evidenţă a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar. Astfel, dacă la momentul efectuării livrării cumpărătorul a procurat mărfurile în calitate de persoană fizică (cetăţean), la respectarea prevederilor art. 117 alin. (3) din Codul Fiscal, furnizorul nu avea obligaţia de a elibera factură fiscală.  Totodată, ţinînd cont de faptul că la momentul livrării, cumpărătorul s-a manifestat în calitate de persoană fizică, acesta nu este în drept să solicite ulterior, eliberarea facturii fiscale în adresa agentului economic pentru procurarea efectuată.

Order number 156, from 14.02.2014

      În conformitatea cu prevederile art. 117 (1) al Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a) Codului Fiscal.
         Prin urmare, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, cu excepţia celor menţionate la art. 104 lit. a) al Codul fiscal, urmează a fi eliberată factura fiscală.
        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.01.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(în vigoare pînă la01.01.2014)În conformitatea cu prevederile art. 117 (1) al Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a) CF. Prin urmare, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, cu excepţia celor menţionate la art. 104 lit. a) al Codul fiscal, urmează a fi eliberată factura fiscală.

Order number 431, from 21.11.2023

Conform pct.4 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în funcţie de numărul exemplarelor de facturi fiscale executate tipografic, utilizate la documentarea faptului economic şi specificul acestuia, este stabilită destinaţia exemplarelor se stabileşte după cum urmează:
1) Exemplarul 1 al facturii fiscale pentru operaţiunile prevăzute la pct.3 din Instrucţiune se arhivează la cumpărătorul/beneficiarul de mărfuri, active (servicii) şi este destinat pentru înregistrarea intrării în gestiune a mărfurilor, activelor (serviciilor). În cazul în care entitatea deţine statut de plătitor de TVA, în baza acestui exemplar se realizează dreptul la deducere.
2) Exemplarul 2 al facturii fiscale se arhivează la furnizorul de mărfuri, active (servicii) şi este destinat pentru înregistrarea scoaterii din gestiune a mărfurilor, activelor sau transmiterea serviciilor executate. Eliberarea exemplarului 2 atrage după sine calcularea TVA pe livrarea mărfurilor (serviciilor) efectuată de către entităţile înregistrate în calitate de plătitor de TVA.
3) Pentru operaţiunile prevăzute la pct.3 din Instrucţiune, primul, al treilea şi al patrulea exemplar, confirmat prin semnătura şi, după caz, ştampila furnizorului şi semnătura intermediarului (transportatorului), se remit intermediarului (transportatorului), din care:
a) primul exemplar este înmînat, după caz, de către furnizor, intermediar (transportator) cumpărătorului/beneficiarului de mărfuri, active;
b) al treilea şi al patrulea exemplar, confirmat prin semnătura şi, după caz, ştampila cumpărătorului/beneficiarului, se remit intermediarului (transportatorului) şi servesc ca bază pentru contabilitatea activităţii de transport.
4) al cincilea exemplar se completează de către furnizor şi serveşte drept autorizaţie la ieşirea unităţii de transport de la locul de încărcare.
La imprimarea facturilor fiscale generate în sistemul informaţional automatiza "e-Factura", precum şi la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale de către entităţile ce dispun de acest drept, indicarea numărului de ordine a exemplarului nu este obligatorie, dreptul la deducere nefiind condiţionat de numărul acestuia.
Prin urmare, la livrarea mărfurilor, în cazul în care lipsește intermediarul (transportatorul), entitatea are dreptul la utilizarea facturii fiscale în 2 exemplare.

     La pct.4 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în funcţie de numărul exemplarelor de facturi fiscale executate tipografic, utilizate la documentarea faptului economic şi specificul acestuia, este stabilită destinaţia exemplarelor după cum urmează:
    1) Exemplarul 1 al facturii fiscale pentru operaţiunile prevăzute la pct.3 din Instrucţiune se arhivează la cumpărătorul/beneficiarul de mărfuri, active (servicii) şi este destinat pentru înregistrarea intrării în gestiune a mărfurilor, activelor (serviciilor). În cazul în care entitatea deţine statut de plătitor de TVA, în baza acestui exemplar se realizează dreptul la deducere.  
    2) Exemplarul 2 al facturii fiscale se arhivează la furnizorul de mărfuri, active (servicii) şi este destinat pentru înregistrarea scoaterii din gestiune a mărfurilor, activelor sau transmiterea serviciilor executate.
     Eliberarea exemplarului 2 atrage după sine calcularea TVA pe livrarea mărfurilor (serviciilor) efectuată de către entităţile înregistrate în calitate de plătitor de TVA. 
    3) Pentru operaţiunile prevăzute la pct.3 din Instrucţiune, primul, al treilea şi al patrulea exemplar, confirmat prin semnătura şi, după caz, ştampila furnizorului şi semnătura intermediarului (transportatorului), se remit intermediarului (transportatorului), din care: 
    a) primul exemplar este înmînat, după caz, de către furnizor, intermediar (transportator) cumpărătorului/beneficiarului de mărfuri, active;
   b) al treilea şi al patrulea exemplar, confirmat prin semnătura şi, după caz, ştampila cumpărătorului/beneficiarului, se remit intermediarului (transportatorului) şi servesc ca bază pentru contabilitatea activităţii de transport. 
    4) al cincilea exemplar se completează de către furnizor şi serveşte drept autorizaţie la ieşirea unităţii de transport de la locul de încărcare. 
    Prin urmare, la livrarea mărfurilor se utilizează factura fiscală în 3 și 5 exemplare.

        În conformitate cu pct.4 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de documente cu regim special „ Factura fiscală ” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010, pentru livrarea mărfurilor se utilizează factura fiscală în 3 şi 5 exemplare, iar pentru livrarea serviciilor – în 2 exemplare. Astfel, eliberarea a 2 exemplare de facturi fiscale este prevăzută exclusiv pentru livrarea serviciilor. Livrarea mărfurilor urmează a fi însoţită de eliberarea facturii fiscale în 3 şi 5 exemplare.

Order number 89, from 10.02.2020

    În conformitate cu prevederile alin. (4) al art.1171 din Codul fiscal, la livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, la valoarea totală a livrării, cu anexarea informaţiei despre beneficiari, ce conţine indicatorii specificaţi în factura fiscală şi semnătura olografă a beneficiarilor.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.267 din 23.12.2011 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 13.01.2012].

        În conformitate cu prevederile alin.(4) al art.1171 din Codul fiscal în redacţia Legii nr.267 din 13 decembrie 2012, pe lîngă cazurile de livrare a producţiei agricole, la livrările a altfel de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, la valoarea totală a livrării. La factura fiscală este necesară anexarea informaţiei despre beneficiari, ce conţine indicatorii specificaţi în factura fiscală şi semnătura olografă a beneficiarilor.

Order number 38, from 22.01.2013

    La  modificarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale pînă la modificarea cotei de impunere, TVA se va aplica luînd în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art. 108 din Codul fiscal. 
   Potrivit art.  108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală. este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.
  Astfel, luînd în consideraţie acţiunea articolului menţionat, la primirea plăţii prealabile totale pîna la modificarea cotei de aplicare a T.V.A. pentru mărfurile (serviciile) livrate, furnizorul urmează sa elibereze factura fiscala cumpărătorului cu indicarea T.V.A. la cota în vigoare la momentul primirii plăţii prealabile totale, indiferent de faptul în care perioadă are loc livrarea mărfurilor (serviciilor) respective.

Order number 111, from 01.03.2018

    Potrivit prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, servicii (energie electrică, termică, apă, gaz etc.) pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factura fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului.   
   Totodată, în conformitate cu pct.11 subpct.1) al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în cadrul livrărilor de mărfuri în rândul „Data eliberării/data livrării” din factura fiscală, furnizorul indică respectiv ziua, luna, anul eliberării facturii fiscale şi efectuării livrării. 
    În acest sens, conform prevederilor art.117 alin.(2) pct.3) şi pct.4) din Codul fiscal, factura fiscală eliberată pentru livrarea energiei electrice va include informaţia despre data eliberării facturii fiscale şi data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării acesteia.  
    Astfel, întreprinderea producătoare, pentru energia electrică livrată reţelelor de distribuţie, şi reţelele de distribuţie pentru livrarea de energie electrică consumatorilor, vor reflecta facturile fiscale în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri, servicii la data livrării indicată în factura fiscală.  Concomitent, în temeiul art.118 alin.(3) al Codului fiscal, reţelele de distribuţie vor reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor facturile fiscale recepţionate.
    Referitor la determinarea volumelor de energie electrică livrată cu aplicarea diferitor cote ale TVA, în cazul livrărilor efectuate prin reţelele de distribuţie, se vor întocmi acte de verificare cu întreprinderea producătoare în baza informaţiei despre livrările efectuate de către reţelele de distribuţie consumatorilor, modalitate stabilită şi în Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013.
    Dat fiind faptul că, forma actului de verificare nu este aprobată prin careva act normativ, acesta se va perfecta în formă liberă.   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor art.117 din Codul fiscal și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

         Potrivit prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, servicii (energie electrică, termică, apă, gaz etc.) pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factura fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului.       În conformitate cu pct.10 spct.1) al Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, în cadrul livrărilor de mărfuri în rândul „Data eliberării/data livrării” furnizorul indică respectiv ziua, luna, anul eliberării facturii fiscale şi efectuării livrării.           În acest sens, conform prevederilor art. 117 alin. (2) pct.3) şi 4) din Codul fiscal, factura fiscală eliberată pentru livrarea energiei electrice va include informaţia despre data eliberării facturii fiscale şi data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării acesteia.   Astfel, întreprinderea producătoare, pentru energia electrică livrată reţelelor de distribuţie, şi reţelele de distribuţie pentru livrarea de energie electrică consumatorilor, vor reflecta facturile fiscale în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri, servicii la data livrării indicată în factura fiscală. Concomitent, în temeiul art.118 alin.(3) al Codului fiscal, reţelele de distribuţie vor reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor facturile fiscale recepţionate.          Referitor la determinarea volumelor de energie electrică livrată cu aplicarea diferitor cote ale TVA, în cazul livrărilor efectuate prin reţelele de distribuţie, se vor întocmi acte de verificare cu întreprinderea producătoare în baza informaţiei despre livrările efectuate de către reţelele de distribuţie consumatorilor, modalitate stabilită şi în Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013.           Dat fiind faptul că, forma actului de verificare nu este aprobată prin careva act normativ, acesta se va perfecta în formă liberă.

Order number 2296, from 22.11.2013

      În conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (4) din Codul fiscal, la livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea.

Order number 177, from 20.03.2020

       În conformitate cu prevederile art.17 alin. (4) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.
     Totodată, conform prevederilor punctului 9 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial 30-33/288, 09.04.1998), inventarierea formularelor cu regim special se face în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare.
      În cazul pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale şi imposibilităţii restabilirii acestora, agentul economic urmează să elibereze o altă factură fiscală, în care se va indicata data livrării din factura fiscală pierdută, data eliberării de facto (data eliberării facturii fiscale noi) şi se va face o înscriere „În locul facturii fiscale pierdute seria ___nr._____ din ___._____.____".         
   Ţinînd cont de prevederile art.118 alin. (3) din Codul fiscal, în registrele de evidenţă a procurărilor/ livrărilor se va efectua înscrierea datelor aferente facturii fiscale pierdute cu indicarea sumei cu semnul minus, precum şi se introduc datele aferente facturii fiscale eliberate în locul facturii fiscale pierdute.
   Totodată, în condiţiile pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale emise în perioada fiscală anterioară celei în care a avut loc eliberarea altui formular al facturii fiscale, pentru livrarea efectuată, subiectul impozabil cumpărător poate exercita dreptul la trecerea în cont a TVA începînd cu perioada fiscală în care a fost primită factura fiscală pierdută.
   Concomitent, factura fiscală eliberată în locul facturii fiscale pierdute urmează să fie inclusă în anexa la Declaraţia privind TVA, fără reflectarea acesteia în Declaraţie, pentru perioada fiscală în care a fost eliberată factura fiscală nouă:         
    -de către cumpărător în anexa nr.1 „Lista facturilor fiscale primite” (TVA FACT);         
   -de către furnizor în anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (TVA LIVR).
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în legătură cu abrogarea art.1181 din Codul fiscal prin Legea nr.171 din 19.12.2019 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 01.01.2020].

          Care este modalitatea de restabilire a documentului primar cu regim special „Factură fiscală”, în cazul pierderii tuturor exemplarelor acesteia (în cazul dacă factura fiscală a fost eliberată cumpărătorului)?         În conformitate cu prevederile art.17 alin.(4) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv. Totodată, conform prevederilor punctului 9 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial 30-33/288, 09.04.1998), inventarierea formularelor cu regim special se face în conformitate cu prevederile Legea contabilității și raportării financiare. În cazul pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale şi imposibilităţii restabilirii acestora, agentul economic urmează să elibereze o altă factura fiscală, în care va fi indicată data livrării de facto (data livrării indicată în factura fiscală pierdută), data eliberării de facto (data eliberării facturii fiscale noi) şi se va face o înscriere „În locul facturii fiscale pierdute seria ___nr._____ din ___._____.____". Ţinînd cont de prevederile art.118 alin.(3) din Codul fiscal, în registrele de evidenţă a procurărilor/ livrărilor se va efectua înscrierea datelor aferente facturii fiscale pierdute cu indicarea sumei cu semnul minus, precum şi se introduc datele aferente facturii fiscale eliberate în locul facturii fiscale pierdute. Luînd în consideraţie prevederile Legea contabilității și raportării financiare, corectările menţionate, în mod obligatoriu, urmează să fie confirmate prin notă contabilă. Totodată, în condiţiile pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale emise în perioada fiscală anterioară celei în care a avut loc eliberarea alui formular al facturii fiscale, pentru livrarea efectuată, subiectul impozabil cumpărător poate exercita dreptul la trecerea în cont a TVA începînd cu perioada fiscală în care a fost primită factura fiscală pierdută. Concomitent, factura fiscală eliberată în locul facturii fiscale pierdute urmează să fie inclusă în anexa la Declaraţia privind TVA, fără reflectarea acestuia în Declaraţia, pentru perioada fiscală în care a fost eliberată factura fiscală nouă: -de către cumpărător în anexa nr.1 „Lista facturilor fiscale primite” (TVA FACT); -de către furnizor în anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (TVA LIVR). În cazul în care factura fiscală pierdută a fost înregistrată, conform prevederilor art.1181 din Codul fiscal, în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aceasta urmează a fi anulată în Registrul cu indicarea motivului anulării – „alt motiv” (anularea facturii fiscale în legătura cu pierderea tuturor exemplarelor), cu înregistrarea facturii fiscale eliberate în schimb la cea pierdută. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Order number 175, from 26.02.2014

    Potrivit prevederilor art. 96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal în redacţia Legii nr.324 din 31.12.2013, începînd cu 01.01.2014 la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova se aplică cotei reduse a TVA în mărime de 8%.
    Astfel, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal, pentru livrările menţionate în art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal se va elibera factura fiscală cu aplicarea cotei de 8% a TVA.
    În cazul în care în factura fiscală eliberată cumpărătorului (beneficiarului) a fost incorect reflectată cota şi suma TVA aferentă livrării în cauză, corectarea acesteia se va efectua prin eliberarea unei facturi fiscale în care: - în coloana 10.1 se va face referinţă la seria, numărul şi data eliberării facturii fiscale la care se efectuează corectarea; - în coloana 10.7 şi rîndurile 11 şi 12 se va indica cu semnul „minus” suma cu care se corectează valoarea TVA.
    În cazul necesităţii corectării mai multor facturi fiscale eliberate unuia şi aceluiaşi cumpărător (beneficiar), poate fi eliberată o singură factură fiscală de corectare în care se va indica seria, numărul şi data eliberării fiecărei din facturile fiscale care urmează a fi corectate.

Order number 450, from 15.11.2017

        Pentru care contribuabili este pusă sarcina de a restitui formularele neutilizate de facturi fiscale Serviciului Fiscal de Stat?           În temeiul pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23.12.1997” şi a Ordinului IFPS nr. 525 din 11.12.2008, restituirea formularelor facturilor fiscale Serviciului Fiscal de Stat se realizează doar în cazul modificării fondatorilor societăţilor cu răspundere limitată şi întreprinderilor individuale.

Order number 450, from 15.11.2017

        Survine oare pentru contribuabilii plătitori ai TVA obligaţia de restituire a formularelor facturilor fiscale Serviciului Fiscal de Stat în cazul reorganizării prin separare?           În temeiul pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23.12.1997” şi a Ordinului IFPS nr. 525 din 11.12.2008, restituirea formularelor facturilor fiscale Serviciului Fiscal de Stat se realizează doar în cazul modificării fondatorilor societăţilor cu răspundere limitată şi întreprinderilor individuale.         Prin urmare, în cazul în care în cadrul reorganizării prin separare nu are loc modificarea componenţei fondatorilor entităţii care se reorganizează, aceasta nu are obligaţia de restituire a formularelor facturilor fiscale Serviciului Fiscal de Stat.

Order number 527, from 22.12.2017

        Ce document primar urmează să elibereze subiectul impozabil la efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii impozitate conform art.104 lit. a) din Codul fiscal?          În conformitate cu prevederile art.20, alin.(4) din Legea contabilității nr.113- XVI din 27.04.2007, pentru operațiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract.  Totodată, potrivit pct. 3 al Instrucțiunii privind modul de completare a facturii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.47 din 31 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul livrărilor impozitate la cota zero conform art. 104, lit. a) al Codului fiscal, se întocmește factura.  In cazul, în care conform condițiilor contractuale, livrarea (de mărfuri și/sau servicii) la export, cu participarea persoanelor nerezidente, urmează să fie justificată prin invoice sau alt document primar prevăzut de contract, întocmirea unui document suplimentar nu este necesară.  In celelalte cazuri, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, se va utiliza documentul primar cu regim special factura.  Spre exemplu: entitatea, la prestarea serviciilor de transport internațional persoanelor rezidente, pentru confirmarea livrărilor impozitate la cota zero conform art.104, lit. a) al Codului fiscal, va întocmi documentul primar cu regim special - factura; compania aeriană, la comercializarea biletelor de călătorie în traficul internațional, nu va întocmi documentul primar cu regim special - factura, deoarece biletele de avion reprezintă documente de evidentă strictă aplicate în practica internațională și reglementate de Convenția pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internațional, semnată la Varșovia la 12 octombrie 1929 și Convenția pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, încheiată la Montreal la 28 mai 1999 - la care Republica Moldova a aderat.  Totodată, în art.117 alin.(1) al Codului fiscal, este prevăzut că pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a) factura fiscală nu se eliberează, însă nu sunt stabilite careva restricții în cazul eliberării acesteia.

Order number 201, from 07.04.2021

      În conformitate cu punctul 21 din Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22.08.2002, decontările pentru produsele petroliere procurate de consumator se efectuează în numerar (în valută naţională), prin transfer bancar, în baza cardurilor de plată sau a cardurilor corporative valorice.
     La staţiile de alimentare toate decontările cu cumpărătorii (în numerar, cu carduri de plată sau carduri corporative valorice) se efectuează în incinta staţiei de alimentare la aparatele de casă şi control cu memorie fiscală, conectate la distribuitor şi înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat, cu eliberarea obligatorie către cumpărător a bonului de casă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
     În condițiile prevederilor art.1171 alin. (9) din Codul fiscal, la suplinirea de către cumpărători a cardurilor corporative valorice, pentru ca ulterior la livrarea produselor petroliere prin stațiile de alimentare PECO valoarea lor să fie decontată, factura fiscală nu se eliberează.
    Totodată, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate la aliniatul dat.
    În condițiile acțiunii prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factură fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului.
    Emiterea cardurilor corporative valorice pentru utilizarea la alimentarea cu produse petroliere la stațiile PECO, presupune acordarea de către furnizori a posibilității de a beneficia cu regularitate, în baza condițiilor contractuale, de astfel de produse.
     Conform pct.9 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Factura fiscală”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2017, factura fiscală se perfectează de către furnizor pentru fiecare cumpărător/beneficiar în parte, cu excepţia cazurilor stabilite de Codul fiscal, cu completarea obligatorie a tuturor rechizitelor necesare pentru achitarea completă şi corectă pe operaţiunile efectuate şi, de asemenea, pentru scoaterea din gestiune şi intrarea în gestiune a mărfurilor livrate, activelor transmise/transportate, precum şi pentru confirmarea faptului livrării serviciilor de către furnizor beneficiarilor.
     Astfel, în situația în care cumpărătorul nu solicită factura fiscală pentru cantitatea produselor petroliere, livrate prin stațiile de alimentare, furnizorii nu sunt obligați să elibereze factura fiscală, dacă aceasta în condițiile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, nu a fost solicitată de cumpărători.
    Totodată, în situația în care cumpărătorul solicită factura fiscală pentru cantitatea produselor petroliere, livrate prin stațiile de alimentare PECO pe parcursul unei perioade fiscale cu utilizarea cardurilor corporative valorice, luând în considerație posibilitatea beneficierii regulate de aceste produse, eliberarea facturii fiscale, urmează a fi efectuată în termenul specificat în contract.

    În conformitate cu punctul 21 din Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22.08.2002, decontările pentru produsele petroliere procurate de consumator se efectuează în numerar (în valută naţională), prin transfer bancar, în baza cardurilor de plată sau a cardurilor corporative valorice.     La staţiile de alimentare toate decontările cu cumpărătorii (în numerar, cu carduri de plată sau carduri corporative valorice) se efectuează în incinta staţiei de alimentare la aparatele de casă şi control cu memorie fiscală, conectate la distribuitor şi înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat, cu eliberarea obligatorie către cumpărător a bonului de casă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.    În condițiile prevederilor art.1171 alin. (9) din Codul fiscal, la suplinirea de către cumpărători a cardurilor corporative valorice, pentru ca ulterior la livrarea produselor petroliere prin stațiile de alimentare PECO valoarea lor să fie decontată, factura fiscală nu se eliberează.    Totodată, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate la aliniatul dat.     Astfel, în situația în care cumpărătorul solicită factura fiscală pentru cantitatea produselor petroliere, livrate prin stațiile de alimentare, furnizorii nu sunt obligați să elibereze factura fiscală, dacă aceasta în conditiile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, a fost solicitata de către cumpărător, mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea.    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

     În conformitate cu punctul 21 din Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22.08.2002 în redacția Hotărîrii Guvernului nr.546 din 09.07.2014 decontările pentru produsele petroliere procurate de consumator se efectuează în numerar (în valută naţională), prin transfer bancar, în baza cardurilor bancare sau a cardurilor corporative valorice.     La staţiile de alimentare toate decontările cu cumpărătorii (în numerar, cu carduri de plată sau carduri corporative valorice) se efectuează în incinta staţiei de alimentare la aparatele de casă şi control cu memorie fiscală, conectate la distribuitor şi înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat, cu eliberarea obligatorie către cumpărător a bonului de casă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare    Conform prevederilor art.1171 alin. (9) din Codul fiscal, la suplinirea de către cumpărători a cardurilor corporative valorice pentru ca ulterior la livrarea produselor petroliere prin stațiile de alimentare PECO valoarea lor să fie decontată, factura fiscală nu se eliberează.     Totodată, în conformitate cu art.117 alin.(3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestarea de servicii în locurile special amenajate, cu plata în numerar şi/sau cu card bancar, în condițiile respectării cerințelor prevăzute în aliniatul menționat, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător.    Astfel, în situația în care cumpărătorul solicită factura fiscală pentru cantitatea produselor petroliere, livrate prin stațiile de alimentare PECO pe parcursul unei perioade fiscale, furnizorii urmează să elibereze factura fiscală pentru perioada respectivă în termenul specificat în contract.

Order number 111, from 01.03.2018

     Conform pct.6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, e permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special “factura fiscală” şi “factura”, executate tipografic, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat.
    Formularele tipizate de document primar cu regim special “factura”, executate tipografic, aflate în stoc, urmează a fi completate cu respectarea modului de completare a acestora existent la momentul aprobării lor.
     Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin se utilizează pînă la epuizarea lor.
    Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate pînă la 28 octombrie 2017, după data menţionată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.
    Se permite completarea facturilor fiscale, executate tipografic aflate în stoc, şi imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu utilizarea seriei şi diapazonului de numere primite pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, conform Instrucţiunii prevăzute în anexa nr.2.
    Totodată, potrivit pct.5) din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, utilizarea formularelor aplicabile pînă la 1 aprilie 1998 este interzisă.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor HG nr.294 din 17.03.1998 și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

            Se permite utilizarea formularelor de facturi fiscale de model de pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 (tip vechi)?          Conform pct.6) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010, se permite utilizarea formularelor facturii fiscale, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la subiecţii impozabili şi Serviciul Fiscal de Stat.           Totodată, potrivit pct.5) din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998, utilizarea formularelor aplicabile pînă la 1 aprilie 1998 este interzisă.

Order number 118, from 14.03.2019

     În conformitate cu prevederile art.17 alin.(4) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.
    Astfel, în cazul pierderii exemplarului I al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei exemplarului II al aceleași facturi, în conformitate cu legislația în vigoare.
     Dat fiind faptul, că furnizorul își exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, asigurând procesul de documentare a livrărilor prin emiterea exemplarelor destinate cumpărătorilor, este posibilă exercitarea dreptului la trecerea in cont a TVA în baza copiei facturii fiscale tipărite de furnizor, autentificate prin aplicarea ștampilei și semnăturii olografe a persoanei responsabile din cadrul entității furnizoare.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

        Se permite, în cazul pierderii de către cumpărător a exemplarului I a facturii fiscale, trecerea în cont a TVA în baza copiei de pe factura fiscală emisă de furnizor ce își execută dreptul la tipărirea de sinestătător a facturilor fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010, fără autentificarea notarială a ei?          În conformitate cu prevederile în art. 43 alin. (6) al Legii contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, în cazul pierderii documentelor contabile, conducătorul entității este obligat să le restabilească în termen de până la 2 luni, începând cu data constatării faptului respectiv. Astfel, în cazul pierderii exemplarului I al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei exemplarului II al aceleași facturi, în conformitate cu legislația în vigoare.   Dat faptul că furnizorul își exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, asigurînd procesul de documentare a livrărilor prin emiterea exemplarelor destinate cumpărătorilor, este posibilă exercitarea dreptului la trecerea in cont a TVA în baza copiei facturii fiscale tipărite de furnizor, autentificate prin aplicarea ștampilei și semnăturii olografe a persoanei responsabile din cadrul entității furnizoare.

Order number 600, from 21.07.2015

   Conform prevederilor alin.(1) al art.117 din Codul fiscal subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.
    Totodată, ținînd cont de normele Codului fiscal, agentul economic poate beneficia de formulare de facturi fiscale doar după atribuirea acestuia statutului de plătitor al TVA.
  Astfel, acesta va putea elibera facturi fiscale cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrările impozabile, efectuate începînd cu ziua din care acestuia i s-a eliberat Certificatul privind înregistrarea în calitate de plătitor al TVA.

Order number 118, from 14.03.2019

    În conformitate cu art.1932 (1) din Codul civil, dacă în contract nu este prevăzut altfel, asociaţii gestionează împreună actele societăţii civile şi reprezintă împreună societatea în exterior. Din acest considerent documentarea livrărilor de mărfuri (servicii) este condiționată de modalitatea de efectuare a livrării.
    În cazul când livrarea de mărfuri (servicii) se efectuează din numele unuia din participanţii la societatea civilă, atunci eliberarea facturii fiscale se efectuează nemijlocit de persoana respectivă.
  Totodată, toate drepturile şi obligaţiile privind calcularea şi achitarea TVA, stabilite prin legislaţia fiscală, se răsfrâng asupra persoanei care a efectuat livrarea.
  Dacă astfel de persoane sânt mai multe, atunci fiecare din acestea, în cadrul relaţiilor de livrare a mărfurilor, serviciilor ce au loc din numele propriu, este responsabilă atât pentru documentarea livrării, cât şi calcularea şi achitarea TVA.
  (Explicații conform Comunicatului informativ al Ministerului Finanțelor nr.(17-02/2-02/1-796)26 din 10.03.2008, Monitorul Oficial 63-65/163, 28.03.2008).

 În conformitate cu art.1345 (1) din Codul civil, dacă în contractul de societate civilă nu este prevăzut altfel, asociaţii gestionează împreună actele societăţii civile şi reprezintă împreună societatea în exterior.   Din acest considerent documentarea livrărilor de mărfuri (servicii) este condiționată de modalitatea de efectuare a livrării.   În cazul când livrarea de mărfuri (servicii) se efectuează din numele unuia din participanţii la societatea civilă, atunci eliberarea facturii fiscale se efectuează nemijlocit de persoana respectivă.   Totodată, toate drepturile şi obligaţiile privind calcularea şi achitarea TVA, stabilite prin legislaţia fiscală, se răsfrâng asupra persoanei care a efectuat livrarea. Dacă astfel de persoane sânt mai multe, atunci fiecare din acestea, în cadrul relaţiilor de livrare a mărfurilor, serviciilor ce au loc din numele propriu, este responsabilă atât pentru documentarea livrării, cât şi calcularea şi achitarea TVA.  (Explicații conform Comunicatului informativ al Ministerului Finanțelor nr.(17-02/2-02/1-796)26 din 10.03.2008, Monitorul Oficial 63-65/163, 28.03.2008).

Order number 45, from 23.02.2023

  Contribuabilii pentru imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale, urmează în prelabil să obțină serie și diapazon de numere pentru facturile fiscale de la organul fiscal.
 Seria și diapaoznul de numere se obține prin depunerea  unei solicitări prin intermediul sistemului informaţional automatizat ,,Comanda on-line a formularelor tipizate”.
  Pentru accesarea serviciului ,,Comanda on-line a formularelor tipizate” urmează de parcurs următorii pași:
  Pasul 1: Accesarea Cabinetului personal al contribuabilului
 Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul Personal al Contribuabilului” este disponibil pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md. În partea dreaptă a paginii web, se accesează compartimentul destinat sistemului și se efectuează procedura de Autentificare prin semnătura electronică sau mobilă.

Pasul 2: După efectuarea autentificării în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” se va accesa compartimentul „Companii”.

Pasul 3: Pentru a se afișa lista serviciilor disponibile în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” se va accesa butonul „Administrator”/„Contabil”.

  Pasul 4: Din lista de servicii se va accesa Comanda on-line a formularelor tipizate (COFT).

Pasul 5: Veți fi redirecționați pe portalul www.servicii.fisc.md de unde se va accesa butonul „Accesare serviciu”.

 Pasul 6: Pentru a efectua comanda de serie și diapazon de numere, se va accesa compartimentul „Format electronic (serii și diapazon de numere)”, după care „Alte formulare tipizate”.

Pasul 7: Se afișează lista de formulare tipizate, în căsuța „Cantitatea” se va indica cantitatea necesară de serie și diapazon de număr, după care se va accesa butonul „Adaugă în coș”.

Pasul 8: Formularul și cantitatea indicată pentru acesta se vor regăsi în compartimentul „Coș”, iar pentru perfectarea comenzii se va accesa butonul „Perfectează comanda”

 Pasul 9: Se afișează formularele selectate pentru generarea seriei și diapazonului de numere și se selectează „Salvează comanda”.

Pasul 10: După salvarea comenzii, ve-ți fi redirecționat către compartimentul „Comenzile mele”, în acest moment se va accesa butonul „Semnează”.

Pasul 11: Din lista comenzilor semnate se va accesa „Nr. comandă” pentru a fi vizualizată seria și numărul de diapazon atribuit. La necesitate, din acest compartiment poate fi descărcată și imprimată Recipisa care confirmă datele comenzii efectuate.

      Potrivit modificărilor operate în Ordinul Ministerului Finanțelor 118 din 28 august 2017, a fost liberalizată procedura de acordare a dreptului la imprimarea de sine stătător și de solicitare a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale.
      În conformitate cu prevederile Ordinului menționat, agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale.
     Semnele de protecţie se stabilesc de către agentul economic conform necesităților şi posibilităților proprii. Hîrtia prevazută cu însemne de protecție utilizata la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale urmează să dispună de cel puțin un însemn de protecţie din cele specificate la pct.2 al prezentului ordin sau oricare alt însemn de protecție (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul, etc.) stabilit de către agentul economic și aprobat prin ordin intern.
     Acordarea dreptului la tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către agentul economic a unei solicitări prin intermediul sistemului informațional automatizat „Comandă on-line”.
     Totodată, menționăm, că acordarea dreptului pentru tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat “Comandă on-line a formularelor tipizate”.
     Comanda maximă a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale este de 1000 de numere per comandă, pentru agenții economici ce dețin statutul de contribuabil mare și sunt incluși în lista agenţilor economici – contribuabili mari constituie maximal 10000 per comandă.
      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

 Potrivit modificărilor operate în Ordinul Ministerului Finanțelor 115 din 06.09.2010, a fost liberalizată procedura de acordare a dreptului la imprimarea de sine stătător și de solicitare a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale.   În conformitate cu prevederile Ordinului menționat agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale.   Semnele de protecţie se stabilesc de către agentul economic conform necesităților şi posibilităților proprii.   Hîrtia prevazută cu însemne de protecție utilizata la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale urmează să dispună de cel puțin un însemn de protecţie din cele specificate la pct.2 al prezentului ordin sau oricare alt însemn de protecție (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul, etc.) stabilit de către agentul economic și aprobat prin ordin intern.   Acordarea dreptului la tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către agentul economic a unei solicitări prin intermediul sistemului informațional automatizat „Comandă on-line”.   Totodată, menționăm că comanda seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale se efectuează prin accesarea serviciilor electronice și anume prin intermediul SIA „Comandarea on-line a formularelor tipizate”.   Comanda maximă a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale este de 1000 de numere per comandă, pentru agenții economici ce dețin statutul de contribuabil mare și sunt incluși în lista agenţilor economici – contribuabili mari constituie maximal 10000 per comandă.

Order number 45, from 23.02.2023

   Potrivit prevederilor pct.5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală”, entităţile care corespund cerinţelor art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, imprimă de sine stătător facturile fiscale pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea faptelor economice. Semnele de protecţie conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul etc.) se stabilesc de către entitate prin ordin intern.

     Potrivit prevederilor pct.5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală”, entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea faptelor economice.
     Semnele de protecţie se stabilesc de către entitate, conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii.
    Hîrtia prevăzută cu însemne de protecţie utilizată la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale urmează să dispună de cel puţin un însemn de protecţie din cele specificate la pct.2 al prezentului Ordin sau oricare alt însemn de protecţie (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul etc.) stabilit de către entitate şi aprobat prin ordin intern.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

        Care sunt semnele de protecție a hîrtiei speciale pentu imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale?           Potrivit explicațiilor Ministerului Finanțelor, în conformitate cu pct.5 din Ordinul cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală” nr.115 din 06.09.2010, agenții economici care dispun de un sistem computerizat de evidență primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale și anexelor la acestea pe hîrtie specială cu însemne de protecție pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecție se stabilesc de către agentul economic conform necesităților și posibilităților proprii.          Prin urmare, hîrtia utilizată la imprimarea facturilor fiscale urmează să dispună de cel puțin un însemn de protecție.          Caracterul și specificul semnelor de protecție îl stabilește entitatea conform propriilor necesități și posibilități.

Order number 111, from 01.03.2018

     În conformitate cu prevederile pct.5 din Ordinul cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală” nr.118 din 28 august 2017, agenţii economici cărora li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere, beneficiază de acest drept pe toată perioada deținerii statutului de plătitor de TVA, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menționate.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

        În conformitate cu prevederile pct.5 din Ordinul cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală” nr.118 din 28 august 2017, agenţii economici cărora li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere, beneficiază de acest drept pe toată perioada deținerii statutului de plătitor de TVA, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menționate.          [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

Order number 118, from 14.03.2019

      Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită conform Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.
       În cazul livrării mărfurilor, potrivit prevederilor pct.11 subpct.2) al Instrucțiunii menționate, în factura fiscală în rîndul 1 ,,Furnizor” se indică denumirea entităţii care efectuează livrarea de mărfuri, specificate în coloana 10.1, adresa juridică (la necesitate, codul IBAN, codul băncii), codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor de TVA, dacă acesta deţine statut de plătitor de TVA.
      Totodată, în conformitate pct.11 subpct.6) al Instrucțiunii, în factura fiscală în rîndul 5 ,,Punct încărcare” se indică adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).
      Concomitent, potrivit prevederilor art.183 alin. (1) din Codul civil, persoana juridică are un sediu, indicat în actele de constituire. Astfel, la livrarea mărfurilor, în rîndul 1 al facturii fiscale se înscrie adresa indicată în actele de constituire a persoanei juridice, iar în rîndul 5 va fi indicată adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).

         Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită conform Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr. 4 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 6 septembrie 2010.  În cazul livrării mărfurilor, potrivit prevederilor pct. 9 al Instrucțiunii, în factura fiscală în rîndul 1 ,,Furnizor” se indică denumirea subiectului impozabil cu TVA, care transmite dreptul de proprietate asupra mărfurilor, specificate în coloana 10.1, adresa, contul bancar, codul băncii, codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor al TVA.  În rîndul 5 ,,Punct încărcare” se indică adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).  Totodată, potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) din Codul civil, sediul persoanei juridice, este adresa indicată în actele de constituire a acesteia.  Astfel, la livrarea mărfurilor, în rîndul 1 al facturii fiscale se înscrie adresa indicată în actele de constituire a persoanei juridice, iar în rîndul 5 va fi indicată adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).

Order number 191, from 21.02.2017

       În conformitate cu alineatul (12) articolul 1171 din Codul fiscal la ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile de mărfuri, de servicii după livrarea sau achitarea lor, furnizorul eliberează factura fiscală cu reflectarea în aceasta a denumirii mărfurilor, serviciilor la care a fost modificată valoarea impozabilă, a obligaţiei fiscale ajustate privind T.V.A. şi a mărimii ajustării valorii impozabile a mărfurilor, serviciilor care se indică cu semnul „minus” la micşorare şi cu semnul „plus” la majorare.

Order number 342, from 02.03.2017

        În conformitate cu prevederile art. 1171 alin.(10) din Codul fiscal refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii.
         În cazul în care livrarea de mărfuri, servicii lipseşte, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli.

Order number 306, from 01.09.2017

     Conform art.97 alin.(1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA).
   Totodată, potrivit art.21 alin.(1) din Legea nr.62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, pe teritoriul Republicii Moldova plăţile şi transferurile între rezidenţi se efectuează în monedă naţională.
   Astfel, pentru livrările efectuate valoarea cărora este estimată în unități convenționale cu aplicarea cursului de schimb la data achitării, obligaţia fiscală privind TVA se va determina, reieşind din valoarea livrării achitată sau care urmează a fi achitată (fără TVA) în monedă naţională.
    În temeiul art.98 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare, dacă valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării preţurilor.
   Astfel, țînînd cont, că pentru livrarea efectuată, prețul final în lei se apreciază ca urmare a ultimei rate de achitare, apare necesitatea de ajustare a valorii impozabile a livrării impozabile.
   La ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile de mărfuri, de servicii după livrarea sau achitarea lor, potrivit art.1171 alin.(12) din Codul fiscal, furnizorul eliberează factura fiscală cu reflectarea în aceasta a denumirii mărfurilor, serviciilor la care a fost modificată valoarea impozabilă, a obligaţiei fiscale ajustate privind TVA şi a mărimii ajustării valorii impozabile a mărfurilor, serviciilor care se indică cu semnul “minus” la micşorare şi cu semnul “plus” la majorare.
    În cazul livrărilor, pentru care achitările sunt efectuate în rate, pentru care valoarea livrării se va determină în monedă naţională, cu aplicarea cursului de schimb la data achitării pentru unitatea convențională, conform art.1171 alin.(12) din Codul fiscal, factura fiscală de ajustare a valorii impozabile se va elibera la data ultimii achitării, după determinare prețului final.

Order number 381, from 13.10.2017

       Potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".             
      La emiterea facturii fiscale pentru operațiunile cu mențiunea „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări" indicii valorici și cantitativi se vor completa de către entitate pe măsura necesității.   
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală și a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr.118 din 28.08.2017, în vigoare 28.10.2017]

Order number 381, from 13.10.2017

    Conform art. 98 lit. b) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare, dacă livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parțial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea.
     Astfel, documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă în conformitate cu art. 1171 alin. (12) din Codul fiscal, se va efectua prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul „–” (minus), iar de către cumpărător, în temeiul prevederilor pct.15 subpct.5) Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, prin emiterea facturii fiscale.   
      Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ,,Redirijări” a mențiunii ,,Non livrare”.  
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală și a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr.118 din 28.08.2017, în vigoare 28.10.2017]

Order number 454, from 20.11.2017

     Modul de completare a facturii fiscale este aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.
     Livrarea impozabilă cu TVA, dar efectuată cu titlul gratuit reprezintă o livrare și, respectiv, factura fiscală ce documentează această livrare nu poate să conțină mențiunea ,,Non livrare”.
    În cazul în care factura fiscală este perfectată în vederea documentării livrărilor impozabile, dar efectuate cu titlu gratuit, aceasta urmează a fi completată în conformitate cu normele stabilite pentru completarea facturilor fiscale la livrarea mărfurilor/serviciilor impozabile cu TVA cu indicarea în coloana 10.1 ,,Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziției tarifare al mărfii/activului” a mențiunii ,,cu titlu gratuit”.

    Care este modalitatea completării facturii fiscale la efectuarea livrărilor scutite de TVA și celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA?
    Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, livrările scutite de TVA și cele ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA potrivit art.95 alin.(2) din Codul fiscal urmează a fi documentate cu perfectarea facturii fiscale.
     La completarea facturii fiscale pentru documentarea livrărilor scutite de TVA și celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA coloanele 10.6 ,,Cota TVA, %” și 10.7 ,,Suma totală a TVA, lei” nu se completează.
     Factura fiscală eliberată în vederea documentării acestei livrări nu urmează să conțină mențiunea ,,Non livrare”.

Order number 3, from 04.01.2018

     Conform art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepția cazurilor prevăzute de Codul fiscal.
     Astfel, achitarea penalității în urma încălcării condițiilor contractuale nu reprezintă o livrare și prin urmare nu se va elibera factura fiscală.

Order number 133, from 15.03.2018

    Conform art.108 alin. (1) din Codul fiscal, data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5) – (8) din articolulul menționat. 
    Potrivit alin.(6) al acelueași articol, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri şi servicii  de arendă, locaţiune, uzufruct etc. pe parcursul unei anumite perioade de timp stipulate în contract, data livrării se consideră data predării mărfurilor, a prestării serviciului sau data primirii fiecărei plăţi regulate,în funcţie de ce are loc mai înainte.  
    Totodată, potrivit articolului 1171 alin.(9) din Codul fiscal, la primirea plăţii înainte de efectuarea livrării,factura fiscală se eliberează, după caz, la primirea plăţii sau la efectuarea livrării în următoarele situaţii:   
 a) comercializarea de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă,factura fiscală eliberîndu-se în momentul efectuării prealabile a plăţii;  
 b) abonarea la publicaţiile periodicei mpozabile cu TVA, factura fiscală eliberîndu-se la primirea plăţii înprealabil;   
  c) livrarea serviciilor de telefonie mobilă prin achitare în prealabil, eliberîndu-se factura fiscală în momentul, stabilit prin contract, al efectuării plăţii pentru serviciile acordate.    
  Astfel, în cazul încasării plății în avans pentru livrarea de mărfuri șiservicii în cadrul unui contract de arendă, locațiune, uzufruct, în conformitate cu art.1171 alin.(9) din Codul fiscal, factură fiscală nu se eliberează, cu excepţia cazurilor specificate expres în alineatul menţionat.

 Este obligat subiectul impunerii cu TVA să elibereze factura fiscală în cazul încasării plății în avans pentru livrarea de mărfuri și servicii în cadrul unui contract de arendă, locațiune, uzufruct?Conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5) – (8) din articolulul menționat.   Potrivit alin.(7) al acelueași articol, în cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de arendă, locaţiune, uzufruct, leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru efectuarea plăţii. În cazul încasării plăţii în avans, data livrării se consideră data încasării avansului.  Totodată, potrivit articolului 1171 alin.(9) din Codul fiscal, la primirea plăţii înainte de efectuarea livrării, factura fiscală se eliberează, după caz, la primirea plăţii sau la efectuarea livrării în următoarele situaţii:   a) comercializarea de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă, factura fiscală eliberîndu-se în momentul efectuării prealabile a plăţii;  b) abonarea la publicaţiile periodice impozabile cu T.V.A., factura fiscală eliberîndu-se la primirea plăţii în prealabil;   c) livrarea serviciilor de telefonie mobilă prin achitare în prealabil, eliberîndu-se factura fiscală în momentul, stabilit prin contract, al efectuării plăţii pentru serviciile acordate.  Astfel, în cazul încasării plății în avans pentru livrarea de mărfuri și servicii în cadrul unui contract de arendă, locațiune, uzufruct, în conformitate cu art.1171 alin.(9) din Codul fiscal, factură fiscală nu se eliberează, cu excepţia cazurilor specificate expres în alineatul menţionat.

Order number 379, from 13.07.2018

     În temeiul art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal.
    Articolul 108 alin.(1) din Codul fiscal prevede, că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării, iar data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepția cazurilor stipulate la alin. (5)-(8) ale acestui articol.
    În temeiul art.108 alin.(8) din Codul fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie 2018, serviciile prestate care determină plăţi succesive, precum servicii de construcţie-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt întocmite procesele-verbale de predare-primire a lucrărilor şi alte documente similare, pe baza cărora se stabileşte livrarea serviciilor, sau, în funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării lucrărilor de către beneficiar.
    Astfel, factura fiscală pentru serviciile livrate în cadrul unui contract de antrepriză va fi eliberată odată cu întocmirea actelor care confirmă acordarea de facto a serviciilor.
    Totodată, la încasarea plății în avans factura fiscală se eliberează doar în cazurile menționate în art.1171 alin.(9) din Codul fiscal.

Order number 452, from 01.09.2020

 

Care este modalitatea de completare a facturii fiscale eliberate pentru mărfurile, serviciile livrate în adresa misiunilor diplomatice?  În conformitate cu pct.6 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit.c) din Codul fiscal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.543 din 8 iulie 2014, subiecții impunerii cu TVA care livrează mărfuri, servicii destinate uzului sau consumului personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare sau al reprezentanțelor organizațiilor internaționale, precum și al membrilor familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, sunt obligați să calculeze TVA în modul general stabilit, conform cotelor menționate în art.96 din Codul fiscal, pentru toate livrările (excepție fac cele scutite de TVA fără drept de deducere), cu eliberarea facturii fiscale conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal. În cazul comercializării cu amănuntul a mărfurilor și prestării serviciilor în locurile special amenajate, cu plata în numerar și/sau prin card bancar, conform prevederilor art.117 alin.(3) din Codul fiscal, factura fiscală urmează să fie eliberată de către furnizor la solicitarea beneficiarului.

Order number 172, from 12.04.2019

Care este procedura de corectare a erorilor admise în factura fiscală eliberată cumpărătorului? Conform art.93 pct.16) din Codul fiscal, factură fiscală reprezintă formular tipizat de document primar cu regim special, pe suport de hîrtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) la livrare de mărfuri, servicii. Totodată, corectări în documentele primare care justifică operaţiunile de casă, bancare, de livrare şi achiziţie a bunurilor economice şi a serviciilor, conform art. 19 alin.(3) al Legii contabilităţii nr.l 13-XVI din 27.04.2007, nu se admit. Astfel, ținînd cont de faptul că, în baza prevederilor menţionate, în factura fiscală corectări nu se admit. Furnizorul este obligat să retragă factură fiscală emisă cu greşeli şi să emită altă factură fiscală, cu reflectarea datei efective a livrării şi datei efective a eliberării acesteia, cu înscrierea unei menţiuni, unde se va indica numărul, seria şi data facturii fiscale anulate. Concomitent, potrivit Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997, pe formularele cu regim special, completate cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alte înregistrări nepermise se efectuează înscrierea "deteriorat" (pct. 10), se întocmeşte o listă, care se prezintă persoanei responsabile de evidenţa, păstrarea şi eliberarea formularelor, cu anexarea formularelor deteriorate şi ulterior acestea se scot de la evidenţă în modul stabilit la pct.9 al instrucţiunii menţionate. Factura fiscală eliberată în locul facturii fiscale retrase urmează să fie inclusă în anexele la Declaraţia privind TVA, pentru perioada fiscală în care aceasta a fost eliberată/primită: -de către cumpărător în anexa nr.l „Lista facturilor fiscale primite” (TVA FACT); -de către furnizor în anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (TVA LIVR). În cazul în care factura fiscală retrasă a fost înregistrată, conform prevederilor art.1181 din Codul fiscal, în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aceasta urmează a fi anulată în Registru cu indicarea motivului „anularea facturii fiscale pe suport de hîrtie (pct. 14 din Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobată prin Ordin IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012”), cu înregistrarea facturii fiscale eliberate în schimbul celei retrase. Totodată, în condiţiile anulării facturii fiscale emise în perioada fiscală anterioară celei în care a avut loc eliberarea facturii fiscale corecte, pentru livrarea efectuată, subiectul impozabil cumpărător poate exercita dreptul la trecerea în cont a TVA începînd cu perioada fiscală în care a fost primită factura fiscală corecte. În cazul în care suma TVA reflectată în factura fiscală eronată este mai mică decît suma TVA reflectată în factura fiscală corectă, dreptul la trecerea în cont a sumei TVA reflectate în factura fiscală eronată se realizează începînd cu data primirii acesteia. Diferența pozitivă se trece în cont începînd cu data primirii facturii fiscale corecte. În cazul în care suma TVA reflectată în factura fiscală eronată este mai mare decît în factura fiscală corectă, dreptul la trecerea în cont a TVA, pentru perioada fiscală în care a fost primită factura fiscală eronată se păstrează doar în mărimea sumei TVA reflectate în factura fiscală corectă. Atunci apare necesitatea revizuirii sumei TVA, care trecere în cont pentru perioada fiscală, în care cumpărătorului a fost eliberată factura fiscală eronată.

Order number 87, from 18.02.2021

       În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat.
       Prin urmare, în cazul solicitării de către cumpărător a facturii fiscale pentru mărfurile procurate cu amănuntul în locurile special amenajate, mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, furnizorul nu are obligația eliberării acesteia.   
      Astfel, conform pct.11 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul „Data eliberării/data livrării” furnizorul indică respectiv ziua, luna, anul eliberării facturii fiscale şi efectuării livrării.   
      Conform punctului 51 din anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, în anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv eliberate pentru refacturarea cheltuielilor compensate, în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA.   
    Prin urmare, subiectul impozabil ce a efectuat livrarea impozabilă de mărfuri cu amănuntul în locurile special amenajate și la solicitarea cumpărătorului (persoană fizică sau juridică), conform prevederilor art.117 alin. (3) din Codul fiscal, a eliberat factura fiscală pe livrarea în cauză, conform legislației va avea obligația de a reflecta această livrare în Registrul de evidență a livrărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) și cu reflectarea ulterioară în Registrul menționat a facturii fiscale eliberate.   
    Astfel, factura fiscală eliberată se reflectă în anexa nr. 2 “Lista facturilor fiscale eliberate” la Declarația privind TVA, pentru perioada fiscală în care factura fiscală a fost eliberată, fără reflectarea indicatorilor ei în Declarația privind TVA.  
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

 În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vânzarea cu amănuntul și prestările de servicii în locurile special amenajate și în cadrul comerțului electronic, cu plata în numerar și/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepția cazurilor când este solicitată de cumpărător), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat. Prin urmare, în cazul în care cumpărătorul (persoană fizică sau juridică) solicită eliberarea facturii fiscale pentru mărfurile livrate cu amănuntul din locurile special amenajate, furnizorul - subiectul impozabil cu TVA, este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală.  Totodată, prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, nu restricționează perioada de timp în care cumpărătorul (persoană fizică sau juridică) poate să solicite eliberarea facturii fiscale la mărfurile livrate cu amănuntul din locurile special amenajate.   Astfel, conform pct.11 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în rândul “Data eliberării/data livrării” furnizorul indică data curentă eliberării facturii fiscale și data efectivă livrării de mărfuri.   Conform punctului 51 din anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, în anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv eliberate pentru refacturarea cheltuielilor compensate, în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA.   Prin urmare, subiectul impozabil ce a efectuat livrarea impozabilă de mărfuri cu amănuntul în locurile special amenajate și la solicitarea cumpărătorului (persoană fizică sau juridică), conform prevederilor art.117 alin. (3) din Codul fiscal, a eliberat factura fiscală pe livrarea în cauză, conform legislației va avea obligația de a reflecta această livrare în Registrul de evidență a livrărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) și cu reflectarea ulterioară în Registrul menționat a facturii fiscale eliberate.   Totodată, factura fiscală eliberată se reflectă în anexa nr. 2 “Lista facturilor fiscale eliberate” la Declarația privind TVA, pentru perioada fiscală în care factura fiscală a fost eliberată, fără reflectarea în Declarația privind TVA indicatorilor ei.

Order number 542, from 12.10.2018

    Documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă în conformitate cu art. 1171 alin. (12) din Codul fiscal, se va efectua prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul „–” (minus), iar de către cumpărător, în temeiul prevederilor pct.15 subpct. 5) Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, prin emiterea facturii fiscale.
    Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ,,Redirijări” a mențiunii ,,Non livrare”.
   Astfel, în conformitate cu prevederile pct.15 subpct.8) Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, prin emiterea facturii fiscale, pe faptul returului de marfa coloanele 10.6 - 10.7 se completează după caz.

Order number 699, from 26.12.2018

    În temeiul art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Potrivit prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate energie/electrice, termice, apă, gaz etc. pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factura fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului.
   Articolul 108 alin.(1) din Codul fiscal prevede, că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării, iar data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepția cazurilor stipulate la alin. (5)-(8) ale acestui articol.
   În temeiul art.108 alin.(6) din Codul fiscal la efectuarea livrărilor regulate de energie electrică, termică, apă, gaz,etc. pe parcursul unei anumite perioade de timp stipulate în contract, data livrării se consideră data prestării serviciului sau data primirii fiecărei plăţi regulate, în funcţie de ce are loc mai înainte.
  Astfel, la data prestării serviciului sau la data primirii fiecărei plăţi regulate, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală.
   Totodată, referitor la determinarea volumelor, potrivit pct.37 din Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013, pentru fiecare livrare de energie electrică, termică sau apa caldă (după caz), reţelele de distribuţie, o dată în lună, remit întreprinderilor producătoare informaţia de formă liberă (notă) privind cantitatea de energie electrică, termică sau apă caldă (după caz) ce urmează a fi impozitată cu TVA la cota standard şi cu scutire de TVA cu drept de deducere.

Order number 699, from 26.12.2018

     În temeiul art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscal se efectuează conform prevederile art. 108 alin.(1) din Codul fiscal și numesc, că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării, iar data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepția cazurilor stipulate la alin. (5)-(8) ale acestui articol.
    În temeiul art.108 alin.(7) din Codul fiscal, in cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru efectuarea plăţii. În cazul încasării plăţii în avans, data livrării se consideră data încasării avansului.
    Astfel, la data specificată în contract pentru efectuarea plăţii sau la data încasării plăţii în avans, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală.

Order number 87, from 18.02.2021

     Potrivit prevederilor art.1171 alin. (11) din Codul fiscal, în cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor de consum ale mărfurilor, la expedierea acestora se eliberează factura fiscală/avizul de însoţire a mărfurilor fără completarea indicatorilor obligatorii care, la momentul expedierii mărfurilor, nu sînt indicaţi.  
     După stabilirea valorii impozabile a livrării respective, în baza facturii fiscale/avizului de însoţire a mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se reflectă numerele şi seriile avizelor de însoţire a mărfurilor, şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza facturilor fiscale/avizelor de însoţire a mărfurilor, eliberează cel puţin o dată pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.  
    Prin urmare, în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, în coloana 10.1 a facturii fiscale generalizatoare se indică numerele şi seriile facturilor fiscale/avizelor de însoţire a mărfurilor, mai jos în aceiași factură fiscală se reflectă toate mărfurile livrate în această perioadă cu reflectarea indicatorilor corespunzători pentru fiecare produs în parte.   
    Astfel, factura fiscală se eliberează cel puţin o dată pe lună pe valoarea livrărilor efectuate.   
   Data livrării mărfurilor reflectată într-o astfel de factură fiscală poate fi indicată în limita perioadei fiscale în care au fost eliberate facturiile fiscale/avizele de însoţire a mărfurilor completate fără indicatori cantitativi și/sau valorici, în baza cărora se completează factura fiscală generalizatoare.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

   Cum urmează a fi completată factura fiscală generalizatoare pentru livrările efectuate în decursul unei luni, în baza facturilor fiscale eliberate fără completarea indicatorilor cantitativi și/sau valorici care, la momentul expedierii mărfurilor încă nu sunt determinați ?   Potrivit prevederilor art.1171 alin.(11) din Codul fiscal, începînd cu data de 01.01.2018 și pînă la data de 12.12.2018, în cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor lor de consum, la expedierea mărfurilor se eliberează factura fiscală fără completarea indicatorilor obligatorii care, la momentul expedierii mărfurilor, nu sînt indicaţi.  După stabilirea valorii impozabile pe livrarea în cauză, în baza documentelor confirmative despre recepționarea mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se vor reflecta numerele şi seriile facturilor fiscale şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza facturilor fiscale, eliberează nu mai puţin de două ori pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.  Prin urmare, în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, în coloana 10.1 a facturii fiscale generalizatoare se indică seriile, numerele și data eliberării facturilor fiscale şi, respectiv, mai jos în aceiași factură fiscală se reflectă toate mărfurile livrate în această perioadă cu reflectarea indicatorilor corespunzători pentru fiecare produs în parte.   Totodată, factura fiscală poate fi eliberată nu mai puţin de două ori pe lună dar nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care au avut loc livrarea.   Data livrării mărfurilor reflectată într-o astfel de factură fiscală poate fi indicată în limita perioadei fiscale în care au fost eliberate facturile fiscale completate fără indicatori cantitativi și/sau valorici în baza cărora se completează factura fiscală generalizatoare.

Order number 344, from 12.08.2019

        Care din normele stabilite în 2 alineate numerotate identic (12) ale articolului 117 din Codul fiscal urmează a fi aplicată?           În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul fiscal, în redacția Legii nr.288 din 15 decembrie 2017, în vigoare 01.01.2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică (e-factura), eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.  Totodată, prin Legea nr.229 din 1 noiembrie 2018, art.117 a fost completat cu un nou alineat (12), conform căruia, începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).  Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.  Astfel, se constată un conflict de norme între două prevederi legislative cu aceeaşi forţă juridică. În scopul aplicării conforme a acestor norme urmează a se conduce de prevederile art.7 alin.(3) din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017 care stabilesc că în cazul în care între două acte normative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act normativ adoptat, aprobat sau emis.  Dat fiind faptul că prevederile alin.(12) din art.117 în redacția Legii nr.229 din 01.11.2018, sunt aprobate prin ultimul act normativ adoptat, acestea se vor aplica în administrarea fiscală.  Respectiv, prezentarea facturii fiscale electronice (e-factura) cumpărătorului pentru livrările specificate în art.117 alin.(12) din Codul fiscal, în conformitate cu redacția Legii nr.229 din 01.11.2018, este obligatorie începînd cu 1 iulie 2019.

Order number 66, from 19.02.2019

   Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită conform Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.
   În cazul livrării mărfurilor, potrivit prevederilor pct.11 subpct.11) al Instrucțiunii menționate, în factura fiscală în coloana 10.1 “Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului” se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă denumirea mărfurilor livrate.          
   Astfel, la livrarea fructelor și legumelor în coloana 10.1 a facturii fiscale urmează să fie indicată și denumirea soiului mărfii livrate.

Order number 417, from 10.08.2020

     Lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), a fost aprobată Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), cu toate modificările și completările efectuate prin Ordinul SFS nr. 350 din 14.07.2020, în vigoare din 01.08.2020 și poate fi vizualizată pe pagina web al SFS www.sfs.md, accesînd compartimentul – Contribuabili, subcompartimentul - Lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică.

Lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), a fost aprobată prin Ordinul SFS cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura) nr. 124 din 15.03.2019, prezentul Ordin intră în vigoare la data de 01.04.2019, și poate fi vizualizat pe pagina web al SFS www.sfs.md, accesând comaptimentul – Contribuabili, subcompartimen- Lista agenților economici ce sunt obligați pentru a utiliza serviciile electronice.

       

  Care este data eliberării facturii fiscale în cadrul realizării contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcție?

      Conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligației fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8).
      În cazul livrării de bunuri imobiliare, potrivit alin.(3) din articolul menționat, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.
      Dreptul de proprietate al cumpărătorului asupra bunului imobil în construcție, potrivit prevederilor art. 1172 alin (1) din Codul civil, este supus înregistrării provizorii în registrul bunurilor imobile.
     Totodată, înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate a cumpărătorului, conform art.1174 alin.(6) din Codul civil, se justifică, iar cumpărătorul devine proprietar necondiţionat al bunului imobil şi al cotei-părţi din părţile comune, prin actul de predare-primire semnat după darea în exploatare şi, în cazul rezervei proprietăţii, prin confirmarea emisă de către vînzător, în formă scrisă, despre achitarea a 95% din preţul total al contractului.
      În cazul justificării înregistrării provizorii, dreptul de proprietate al vînzătorului se radiază din registrul bunurilor imobile.
    În temeiul normelor legislative menționate, data livrării bunului imobil în construcție este data justificării înregistrării provizorii prin actul de predare-primire semnat după darea în exploatare și trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea necondiționată a cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.
    Respectiv, factura fiscală în cadrul realizării contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcție se va elibera la data înscrierii acestuia în registrul bunurilor imobiliare, cumpărătorul devinind proprietar necondiţionat al bunului imobil şi al cotei-părţi din părţile comune.

Order number 177, from 20.03.2020

        Ce cotă a TVA se va reflecta în factura fiscală eliberată de către întreprinderea a cărui activitate se constituie din activitate de alimentaţie publică, la încasarea avansului de la un subiect al activității de întreprinzător, pentru servirea mîncării și băuturii într-o anumită perioadă, cînd meniul nu este stabilit prealabil?          Potrivit prevederilor art. 1171 alin.(9) din Codul fiscal, la comercializarea de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă, factura fiscală se eliberează în momentul efectuării prealabile a plăţii.   Totodată, conform art. 96 lit.b) din Codul fiscal, la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei se aplică cota redusă a TVA în mărime de 10%.   Astfel, la încasarea avansului de la un subiect al activității de întreprinzător, pentru servirea mîncării și băuturii într-o anumită perioadă, în cazul în care meniul nu este stabilit prealabil, furnizorul va emite factura fiscală cu indicarea cotei TVA în mărime de 10%.

Order number 89, from 10.02.2020

        Ce cotă a TVA se va reflecta în factura fiscală, eliberată subiectului activității de întreprinzător, pentru serviciile de alimentație publică prestate într-o anumită perioadă, care includ și consumul mărfurilor accizate, pentru care la încasarea plații prealabile a fost eliberată factura fiscală cu reflectarea cotei TVA în mărime de 10%?          Conform art. 96 lit. b) din Codul fiscal, la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei se aplică cota redusă a TVA în mărime de 10%.   Astfel, în cazul în care la încasarea de la subiectul activității de întreprinzător a plății prealabile a fost eliberată factura fiscală cu reflectarea cotei TVA în mărime de 10%, furnizorul, va emite pentru serviciile de alimentație publică prestate într-o anumită perioadă, care includ și consumul mărfurilor accizate, o factură fiscală cu indicarea în rînduri separate:   - a diferenței dintre valoarea produselor alimentare, băuturilor consumate și a plății prealabile cu reflectarea cotei TVA corespunzătoare;   - a valorii mărfurilor accizate consumate, cu reflectarea cotei în mărime de 20% a TVA.

Order number 196, from 26.04.2019

     Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.        
    Reieșind din prevederile art.93 p.3) și 4) din Codul fiscal, primirea de către comerciant a plății cu eliberarea certificatelor cadou, utilizate ulterior în calitate de mijloc de plată la procurarea mărfurilor, serviciilor nu reprezintă livrare de mărfuri/servicii.
    Astfel, primirea de către comerciant a plății pentru certificatele cadou, utilizate ulterior în calitate de confirmare a plății (integrală sau parțială), pentru livrarea ulterioară de mărfuri/servicii se califică ca plată efectuată anticipat (în avans).
    La primirea plăţii înainte de efectuarea livrării, conform art.1171 alin.(9) din Codul fiscal, factura fiscală se eliberează, după caz, la primirea plăţii sau la efectuarea livrării doar în situațiile prevăzute de alineatul menționat.
    Respectiv, la primirea plății în avans pentru certificatele cadou eliberate, factura fiscală nu se va elibera, obligația eliberării acesteia, potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, apare la data efectuării livrării mărfurilor/serviciilor.
   Factura fiscală, completată în conformitate cu Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, se va elibera cumpărătorului mărfurilor/serviciilor, în situația prevăzută de art.117 alin.(3) din Codul fiscal, doar la solicitarea cumpărătorului.

Order number 234, from 28.05.2019

    În conformitate cu prevederile pct.55 din SNC “Imobilizări necorporale și corporale”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2013, transferarea în componența autoturismului a acumulatorului, anvelopelor procurate separat, majorează costul autoturismului, devenind parte componentă a acestuia.
   În corespundere cu art.11 alin.(1), (3) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, contabilizarea faptelor economice se efectuează în temeiul documentelor primare, întocmite în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.
   În cazul livrării mărfurilor atât impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal cât și neimpozabile cu TVA se utilizează factura fiscală, care este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hârtie sau în formă electronica și este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 28 august 2017 “Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia”.
   Dat fiind faptul, că obectul tranzacției reprezintă comercializarea autoturismului, și nu a părților componente ale lui, în factura fiscală eliberată pentru autoturismul comercializat ce este echipat cu acumulator, anvelope procurate separat, se vor reflecta untr-un singur rând indicatorii aferenți autoturismului.

Order number 417, from 10.08.2020

   Potrivit art.117 alin. (1²) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.102 din 18 iunie 2020, începînd cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
   Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

 În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (12) din Codul fiscal, începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile alineatului în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

Order number 344, from 12.08.2019

     Potrivit art.117 alin. (1²) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019 (Monitorul Oficial nr.246-248 din 02 august 2019), începînd cu 1 iulie 2020, la efectuarea livrării impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile alineatului în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.
     Astfel, subiecții impozabili vor avea obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor pentru livrarea bunurilor/serviciilor ce se efectuează începînd cu 1 iulie 2020, indiferent de faptul în ce perioadă a fost încheiat contractul de achiziții publice. 
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii privind modifiarea art.117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019, în vigoare 01.07.2019]

Are obligația agentul economic de eliberare a facturii fiscale electronice (e–Factura) pentru livrarea bunurilor/serviciilor impozabile cu TVA efectuate în cadrul achizițiilor publice, în cazul când contractul de achiziții publice a fost încheiat până la data de 01 iulie 2019?  Conform prevederilor art. 117 alin. (12) din Codul fiscal, începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile alineatului în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.   Astfel, subiecții impozabili au obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor pentru livrarea bunurilor/serviciilor ce se efectuează începînd cu 1 iulie 2019 indiferent de faptul în ce perioadă a fost încheiat contractul de achiziții publice.

Order number 593, from 20.12.2019

    Conform punctului 11 subpunctul 5) și punctului 13 subpunctul 4) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul MF nr.118 din 28 august 2017 (în redacția Ordinului MF nr.170 din 16.12.2019, Monitorul Oficial nr.380-387 (7303-7310) din 20 decembrie 2019), în cazul tranzacţiilor efectuate în cadrul achiziţiilor publice reglementate prin Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern prin Hotărârea nr.665 din 27.05.2016 «Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică», în rîndul 4 „Documente anexate” se va indica obligatoriu numărul şi data contractului achiziţiilor publice.
     În acest caz, obligativitatea indicării numărului și datei contractului achizițiilor publice survine la data intrării în vigoare a art.117 alin. (1²) din Codul fiscal.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii privind modifiarea art.117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019, în vigoare 01.07.2019 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.170 din 16.12.2019, în vigoare din 20.12.2019.]

 Conform punctului 11 subpunctul 5) și punctului 13 subpunctul 4) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul MF nr.118 din 28.08.2017 (în redacția Ordinului MF nr.88 din 04.06.2019, Monitorul Oficial nr.193-202 din 14 iunie 2019), în cazul tranzacțiilor efectuate în cadrul achizițiilor publice reglementate prin Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern prin Hotărîrea «Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică» nr.665 din 27.05.2016, este obligatoriu înscrierea în rândul 4 „Documente anexate” a numărului și datei contractului de achiziții publice.

Order number 417, from 10.08.2020

    Potrivit art.117 alin. (1²) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.102 din 18 iunie 2020, începînd cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.
 Astfel, reieșind din prevederile articolului în cauză, pentru livrările de mărfuri/ servicii scutite de TVA fără drept de deducere, lipsește obligația de emitere în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor a facturii fiscale în format electronic.

 Conform prevederilor art. 117 alin. (12) din Codul fiscal, începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile alineatului în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.   Astfel, reieșind din prevederile articolului în cauză, pentru livrările de mărfuri/ servicii scutite de TVA fără drept de deducere, lipsește obligația de emitere în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor a facturii fiscale în format electronic.

Order number 417, from 10.08.2020

     Potrivit art.117 alin. (1²) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.102 din 18 iunie 2020, începînd cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.
      Astfel, la efectuarea livrărilor respective de entitatea ce nu deține statut de plătitor a TVA, nu se îndeplinesc condițiile art.117 alin. (1²) din Codul fiscal și, respectiv lipsește obligațiunea de emitere a facturii fiscale electronice.

 Conform prevederilor art. 117 alin. (12) din Codul fiscal, începînd cu 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile alineatului în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.   Astfel, dat fiind faptul că livrările respective se efectuează de entitatea ce nu deține statut de plătitor a TVA, nu se îndeplinesc condițiile art. 117 alin. (12) din Codul fiscal și respectiv lipsește obligațiunea de emitere a facturii fiscale electronice.

Order number 417, from 10.08.2020

     Potrivit art.117 alin. (1²) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.102 din 18 iunie 2020, începînd cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.
     Achiziția publică conform art. 1 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, reprezintă procurarea, prin intermediul unui contract de achiziţii publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorităţi contractante de la operatorii economici selectaţi de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public.
    Totodată, conform art. 2 alin. (4) din Legea menționată, contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la alin. (1) din Lege sînt reglementate de Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern.
   Astfel, conform pct. 3 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.665/2016, contractul de achiziţie publică de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, întocmit potrivit prevederilor prezentului Regulament, exprimat prin contul de plată, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10000 lei fără taxa pe valoarea adăugată, sau prin contractul încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10000 lei
    Reieșind din cele expuse, achiziția publică de valoare mică se încadrează în noțiunea de achiziție publică.
   Astfel, entitatea este obligată să emită factura fiscală în format electronic pentru livrările de bunuri/ servicii impozabile cu TVA efectuate în adresa instituției publice/bugetare în cadrul achizițiilor publice de mică valoare respectând prevederile articolului 117 alin. (1²) din Codul fiscal.

 Potrivit art.117 alin. (12) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019 (Monitorul Oficial nr.246-248 din 02 august 2019), începînd cu 1 iulie 2020, la efectuarea livrării impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile alineatului în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.       Achiziția publică conform art. 1 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, reprezintă procurarea, prin intermediul unui contract de achiziţii publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorităţi contractante de la operatorii economici selectaţi de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public.       Totodată, conform art. 2 alin. (4) din Legea menționată, contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la alin. (1) din Lege sînt reglementate de Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern.       Astfel, conform pct. 3 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.665/2016, contractul de achiziţie publică de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, întocmit potrivit prevederilor prezentului Regulament, exprimat prin contul de plată, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10000 lei fără taxa pe valoarea adăugată, sau prin contractul încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10000 lei.     Reieșind din cele expuse, achiziția publică de valoare mică se încadrează în noțiunea de achiziție publică.       Astfel, entitatea este obligată să emită factura fiscală în format electronic pentru livrările de bunuri/ servicii impozabile cu TVA efectuate în adresa instituției publice/bugetare în cadrul achizițiilor publice de mică valoare respectând prevederile articolului 117 alin. (12) din Codul fiscal.     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii privind modifiarea art.117 din Codul fiscal nr.90 din 19 iulie 2019, în vigoare 01.07.2019]

Order number 87, from 18.02.2021

     În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.
     Conform art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat.
   În același timp, în cazul transportării activelor în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate se eliberează factura fiscală, în conformitate cu pct.3 subpunctul 3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.   
     Potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".
    Astfel, ținînd cont de faptul că transportarea mărfurilor are loc după momentul efectuării livrării, în cadrul căreia a fost transmis dreptul de proprietate, conform art.108 alin.(5) din Codul fiscal, entitatea eliberează factura fiscală cu mențiunea “Non livrare”.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

   Ce document se eliberează la transportarea mărfurilor în adresa cumpărătorului persoanei fizice, în cazul în care procurarea a fost efectuată în loc special amenajat pentru comerțul cu amănuntul, fără a solicita factura fiscală?   În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.   În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vânzarea cu amănuntul și prestările de servicii în locurile special amenajate și în cadrul comerțului electronic, cu plata în numerar și/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepția cazurilor când este solicitată de cumpărător), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat.   În același timp, în cazul transportării activelor în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate se eliberează factura fiscală, în conformitate cu pct.3 subpunctul 3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.   Potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".  Astfel, ținînd cont de faptul că transportarea mărfurilor are loc după momentul efectuării livrării, în cadrul căreia a fost transmis dreptul de proprietate, conform art.108 alin.(5) din Codul fiscal, entitatea eliberează factura fiscală cu mențiunea “Non livrare”.

Order number 234, from 29.05.2024

     Conform art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat.
    Totodată, în conformitate cu Nomenclatorul unităților comerciale aprobat prin Anexa nr.5 din Legea cu privire la comerţul interior nr.231/2010, magazin on-line (virtual) se atribuie, conform caracteristicelor sale, în categoria unităților comerciale cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet.
      Reieșind din cele expuse, la efectuarea livrărilor prin intermediul magazinului on-line, în condițiile stabilite în art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie, (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea).

Ordin nr. 87, din 18.02.2021
   Conform art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate în alineatul dat.
  Totodată, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Nr.931 din 08.12.2011, cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul, magazin on-line (virtual) se atribuie, conform caracteristicelor sale, în categoria unităților comerciale cu amănuntul.
    Reieșind din cele expuse, la efectuarea livrărilor prin intermediul magazinului on-line, în condițiile stabilite în art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

 Conform prevederilor art.117 alin.(3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerțului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepția cazurilor cînd este solicitată de cumpărător), cu respectarea condițiilor enumerate în același articol.   Totodată, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Nr.931 din 08.12.2011, cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul, magazin on-line (virtual) se atribuie, conform caracteristicelor sale, în categoria unităților comerciale cu amănuntul.   Reieșind din cele expuse, la efectuarea livrărilor prin intermediul magazinului on-line, în condițiile stabilite în art. 117 alin.(3) din Codul fiscal, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

Order number 574, from 11.12.2019

    Conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. 
    În cazul livrării de bunuri imobiliare, potrivit art.108 alin.(3) din Codul fiscal, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.
    Totodată, potrivit prevederilor art.1192 alin.(1) din Codul civil, în cazul rezervării bunurilor imobile asupra cărora dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrarea într-un registru de publicitate, dreptul de proprietate al cumpărătorului este înregistrat provizoriu, în timp ce dreptul de proprietate al vînzătorului nu este radiat. 
    Prin urmare și reieșind din faptul că obligația privind calcularea TVA apare la data înregistrării în registru de publicitate a dreptului provizoriu de proprietate al cumpărătorului, factura fiscală urmează a fi eliberată la aceiași dată.

Order number 582, from 16.12.2019

     Conform pct.3 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hîrtie sau în formă electronică, care se utilizează în cazurile:
     1) Livrării mărfurilor, activelor, inclusiv în cazurile în care au fost emise avize de însoţire a mărfurilor: a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal; b) neimpozabile cu TVA.
     2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut: a) impozabile cu TVA; b) neimpozabile cu TVA.
     3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate.
    4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau uzufruct.
    5) Refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.
     Ținînd cont de faptul că rambursarea împrumutului în forma monetară nu se regăsește în pct.3 al Instrucțiunii menționate, eliberarea facturii nu se efectuează.
      În conformitate cu prevedere art.11 alin.(1) și (4) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanțelor şi alte autorități publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) şi (8) aceluiași articol.
     Așadar, entitatea poate utiliza formulare de documente primare aprobate de sine stătător care vor conține cel puțin elementele obligatorii menționate în alin.(7) din Legea menționată.

Order number 605, from 26.12.2019

   Potrivit prevederilor art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. 
    Conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligației fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8).
   Totodată potrivit prevederilor alin.(3) din articolul menționat, în cazul livrării de bunuri imobiliare, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.
   În conformitate cu prevederile art.510 alin.(2) din Codul civil, în cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobîndeşte la data înregistrării în registrul bunurilor imobile, cu excepţiile prevăzute de lege.
   Concomitent menționăm că, potrivit prevederilor art.108 alin.(5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.
   Astfel, reieșind din cele expuse, eliberarea facturii fiscale și, respectiv, obligația de calculare a TVA în baza ei, emisă anterior înregistrării la organul cadastral a drepturilor patrimoniale de către cumpărător nu este restricționată de faptul înregistrării dreptului de proprietate în registrul bunurilor imobile.

Order number 71, from 31.01.2020

    Începînd cu 1 ianuarie 2020, prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (în vigoare din 01.01.2020), a fost abrogat articolul 1181 din Codul fiscal, ce conținea prevederi referitor la înregistrarea obligatorie în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de către furnizor subiect al impunerii cu TVA. 
    De asemenea, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.16 din 15 ianuarie 2020, a fost abrogat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.446 din 21 iunie 2012 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, elaborat în scopul executării prevederilor art.1181 din Codul fiscal.
    Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2020, subiectul impunerii cu TVA, nu are obligațiunea înregistrării facturii fiscale eliberate la finele lunii decembrie 2019, în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

Order number 417, from 10.08.2020

     Potrivit art.117 alin. (1²) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.102 din 18 iunie 2020, începînd cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.
     Totodată, potrivit prevederilor Legii nr.131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice:        
   -achiziţia publică reprezintă procurarea, prin intermediul unui contract de achiziţii publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorităţi contractante de la operatorii economici selectaţi de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sînt destinate sau nu unui scop public (art. l);        
   - contract de achiziţii publice constituie contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect achiziţia de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii (art. l).     
      - contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la art.2 alin. (l) din legea nominalizată, sunt reglementate de Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern (art.2). 
      Concomitent, potrivit pct.3 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.665 din 27 mai 2016, contract de achiziţie publică de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, întocmit potrivit prevederilor prezentului Regulament, exprimat prin contul de plată, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10000 lei fără taxa pe valoarea adăugată, sau prin contractul încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10000 lei.
     Astfel, entitatea este obligată să emită factura fiscală în format electronic pentru livrările de bunuri/ servicii impozabile cu TVA efectuate în adresa instituției publice/bugetare în cadrul achizițiilor publice de mică valoare respectând prevederile articolului 117 alin. (1²) din Codul fiscal.
    (Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.09/1-13/126 din 08 mai 2019).

 În conformitate cu art.117 alin. (12) din Codul fiscal, începînd cu 1 iulie 2020, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.  Totodată, potrivit prevederilor Legii nr.131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice:  -achiziţia publică reprezintă procurarea, prin intermediul unui contract de achiziţii publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorităţi contractante de la operatorii economici selectaţi de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sînt destinate sau nu unui scop public (art. l);   - contract de achiziţii publice constituie contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect achiziţia de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii (art. l).   - contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la art.2 alin.(l) din legea nominalizată, sunt reglementate de Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern (art.2).  Concomitent, potrivit pct.3 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.665 din 27 mai 2016, contract de achiziţie publică de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, întocmit potrivit prevederilor prezentului Regulament, exprimat prin contul de plată, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10000 lei fără taxa pe valoarea adăugată, sau prin contractul încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10000 lei.    Astfel, entitatea este obligată să emită factura fiscală în format electronic pentru livrările de bunuri/ servicii impozabile cu TVA efectuate în adresa instituției publice/bugetare în cadrul achizițiilor publice de mică valoare respectând prevederile articolului 117 alin. (12) din Codul fiscal.             (Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.09/1-13/126 din 08 mai 2019).

Order number 521, from 08.10.2021

        În conformitate cu art.3 alin. (1) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (în continuare – Legea nr.287/2017), documentul primar reprezintă confirmare documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce); certifică producerea unui eveniment.
       Potrivit prevederilor art.11 alin. (1), (3) și (4) din Legea prenotată, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.
        Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective, cu utilizarea formularelor tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, ținând cont de prevederile alin. (7) şi (8) al art.11.
      Cazurile de utilizare a documentelor primare cu regim special sunt stabilite la art.12 din Legea nr.287/2017.
      Prin urmare, entitatea, ținând cont de specificul activității desfășurate, poate elabora și utiliza un formular de document primar pentru justificarea și contabilizarea operațiunilor economice, aprobat de conducerea acesteia, cu indicare elementelor obligatorii prevăzute la art.11 alin. (7) și (8) din Legea nr.287/2017.
       Totodată, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Codul fiscal, pentru vânzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor când este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile alineatului respectiv.
       Astfel, reieșind din cele expuse, la transportarea mărfurilor, livrate în cadrul comerțului electronic, furnizorul poate să nu elibereze factura fiscală, însă să utilizeze formularul de document primar elaborat și aprobat de către acesta, cu indicarea elementelor obligatorii prevăzute la art.11 alin. (7) și (8) din Legea nr.287/2017.
      (Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor din 01.09.2021).

Order number 140, from 01.04.2022

   Potrivit art.117 alin. (13) din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 40 din 17 februarie 2022 pentru modificarea unor acte normative, începînd cu 1 mai 2022, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA de produse petroliere principale (benzină, motorină) pe teritoriul țării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
   Astfel, începînd  1 mai 2022, pentru produsele petroliere principale livrate cumpărătorului, subiectul impozabil este obligat  să emită factura fiscală în format electronic (prin intermediul SIA „e-Factura”).

Order number 221, from 28.06.2023

    Conform lit. a) alin. (9) art.1171 din Codul fiscal, factura fiscală se eliberează în momentul efectuării prealabile a plăţii, către întreprinderile de alimentaţie publică pentru comercializarea produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă.

Order number 431, from 21.11.2023

În conformitate cu pct. 9 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, factura fiscală se perfectează de către furnizor pentru fiecare cumpărător/beneficiar în parte, cu completarea obligatorie a tuturor rechizitelor necesare pentru achitarea completă şi corectă pe operaţiunile efectuate şi, de asemenea, pentru scoaterea din gestiune şi intrarea în gestiune a mărfurilor livrate, activelor transmise.
Astfel, la completarea facturii fiscale urmează a fi indicate expres bunurile – obiect al tranzacției, cu prezentarea după caz a documentelor anexate la factura fiscală.
Totodată, la eliberarea facturii, furnizorul de bunuri va respecta prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118/2017, asigurînd completarea acesteia conform regulilor prevăzute.
 
Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.26-08/4-01/152329 din 19.10.2023
 

Order number 182, from 19.04.2024

Conform prevederilor pct. 11 subpunct. 19) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2017, în coloana 10.9 "Altă informaţie", pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016 cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante, este reglementat adaosul comercial, la fiecare etapă de comercializare se va indica preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ. Informaţia referitor la preţuri se înscrie iniţial de către producător sau importator, fiind transcrisă ulterior de fiecare furnizor.
Totodată, potrivit Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante nr.774/2016, preţ de achiziţie reprezintă preţul producătorului/distribuitorului de peste hotare, diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, care se va trece în cont), a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare), recalculat în monedă naţională (lei), conform cursului oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării operaţiunii de vămuire.
Preţ de livrare este definit ca preţul producătorului autohton diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, care se va trece în cont).
Astfel, în coloana 10.9 din factura fiscală, pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.774/2016 este reglementat adaosul comercial, se indică preţul de achiziţie/livrare fără TVA.
 
 

news-events