Reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată

Order number 511, from 28.09.2018

    În conformitate cu prevederile art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul muncii angajatorul este obligat sa compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, în toate cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci. Această obligație survine, în particular, în caz de eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă muncă.       
    Totodată, în conformitate cu prevederile art. 18 lit. c) din Codul fiscal, salariul constituie sursa de venit impozabilă, care se include în venitul brut.
   Conform prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare angajator care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.         
    Astfel, din suma salariului achitat pentru lipsa forțată de la serviciu, entitatea urmează sa rețină impozitul pe venit, potrivit cotelor stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal.         
   În partea ce ține de prime de asigurări obligatorii de asistență medicală, menționăm că acestea urmează să se calculeze în modul general stabilit, cu excepția cazului în care persoana care a fost eliberată ilegal, nefiind angajat al entității deja deține polița de asigurare medicală și prezintă documente confirmative privind achitarea acesteia pentru anul de gestiune.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Conform prevederilor alin.(1) art.88 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), fiecare patron care plăteşte lucratorului salariu (inclusiv primele şi facilitaţile acordate) este obligat sa calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat, şi sa reţina din aceste plaţi impozitul pe venit la sursa de plată.         Prevederi analogice de calculare şi reţinere, de către angajator, a contribuţiilor de asigurări sociale şi prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală stabilesc şi art. 20 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr.489-XIV din 08.07.1999, precum şi art. 25 din Legea cu privire la mărimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593 din 26.12.2002.         Prin urmare, astfel de reţineri se vor efectua şi în cazul achitarii salariului pentru lipsa forţată de la serviciu, stabilit în baza hotarârii instanţei de judecată, indiferent de faptul daca în hotarîrea menţionată a fost indicată necesitatea reţinerii impozitului pe venit şi a plaţilor menţionate.

Order number 116, from 25.03.2024

     În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:
   a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap.102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap.103;
    b) nerezident care desfăşoară activitate conform art. 5 pct.151);
   c) reprezentanţă permanentă;
   d) instituţie;
   e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.
   Potrivit alin.(2) și alin.(3) din articolul menționat, impozitul pe venit ce se reţine în prealabil, ca parte a impozitului, constituie 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.
    Conform prevederilor art. 18 lit. e) din Codul fiscal, în componența venitului impozabil se include creșterea de capital definită la art. 40 alin. (7) din Cod.
    Astfel, entitatea care procură de la persoana fizică active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit pe venit în mărime de 12% din suma creșterii de capital, dacă dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat.
    Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital este aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40 din 6 februarie 2018. În cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat sau aferent documentelor prezentate apar suspiciuni, acesta urmează să rețină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 12% din suma creșterii de capital, fără a lua în calcul baza valorică a activului procurat.
    Persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă conform art. 90 alin. (2) din Codul fiscal a impozitului pe venit, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerințelor reglementate de art. 83 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscal.
[Modificare în baza Legii cu privire la modificarea unor acte normative nr.257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

Ordin nr. 108, din 14.02.2020
     În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice: 
a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103
b) reprezentanţă conform art.5 pct.20); 
c) reprezentanţă permanentă; 
d) instituţie; 
e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.          
     Potrivit alin.(2) și alin.(3) din articolul menționat, impozitul pe venit ce se reţine în prealabil, ca parte a impozitului, constituie 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.
    Conform prevederilor art. 18 lit. e) din Codul fiscal, în componența venitului impozabil se include creșterea de capital definită la art. 40 alin. (7) din Cod.          
    Astfel, entitatea care procură de la persoana fizică active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit pe venit în mărime de 12% din suma creșterii de capital, dacă dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat.          
     Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital este aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40 din 6 februarie 2018.
    În cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat sau aferent documentelor prezentate apar suspiciuni, acesta urmează să rețină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 12% din suma creșterii de capital, fără a lua în calcul baza valorică a activului procurat.          
     Persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă conform art. 90 alin. (2) din Codul fiscal a impozitului pe venit, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art. 83 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscal.  
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Se va reţine la sursa de plata impozitul pe venit în cazul achiziţionării de la persoanele fizice a unui activ de capital?          În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101 şi 102, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. 18 din Cod.           Conform prevederilor art. 18 lit. e) din Codul fiscal, în componența venitului impozabil se include creșterea de capital definită la art. 40 alin. (7) din Cod.            Astfel, entitatea care procură de la persoane fizice active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din suma creșterii de capital, dacă dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat.          Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activelor de capital este aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40 din 6 februarie 2018.          În cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat sau aferent documentelor prezentate apar suspiciuni, acesta urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din suma creșterii de capital, fără a lua în calcul baza valorică a activului procurat.          Persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art. 83 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscal.

Order number 438, from 25.08.2020

     Conform art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizaţii filantropice – fundaţii şi asociaţii obşteşti – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizaţii şi ale legislaţiei constituie surse de venit neimpozabile.          
       Astfel, constituie surse de venit neimpozabile conform art. 20 lit. l) din Codul fiscal ajutoarele primite de asociațiile obștești în statutul cărora este prevăzută desfășurarea activității filantropice.      
     În cazul în care statutul asociației nu prevede desfășurarea activității menționate, în conformitate cu art.18 lit. o) din Codul fiscal, aceste venituri se califică drept impozabile și, potrivit prevederilor art. 90 alin.(2) din Codul fiscal, asociațiile obștești urmează să reţină în prealabil 12% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.      
    Totodată, persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit, la finele perioadei fiscale poate avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit. a) - b) din Codul fiscal. 
[Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 15/2-06/234 din 26.06.2020]

        Cum se va impozita ajutorul acordat persoanelor fizice de către asociaţiile obşteşti?         Conform art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizaţii filantropice – fundaţii şi asociaţii obşteşti – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizaţii şi ale legislaţie constituie surse de venit neimpozabile.          Astfel, în cazul în care ajutoarele sunt oferite în conformitate cu statutul asociaţiei obşteşti filantropice, pentru beneficiari ajutorul primit nu se va impozita.         În cazul în care statutul asociației nu prevede acordarea ajutoarelor bănești persoanelor fizice, aceste venituri se califică drept impozabile, în conformitate cu art.18 lit.o) din Codul fiscal.          Potrivit prevederilor art. 90 alin.(1) din Codul fiscal, asociațiile obștești vor reţine în prealabil 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.          Totodată, persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a) și b) din Codul fiscal.

Order number 116, from 25.03.2024

    În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin un impozit în mărime de 12% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.
    În cazul în care, în favoarea persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător sunt achitate plăți în avans pentru locațiunea bunurilor imobile, de asemenea urmează a reține impozit pe venit în mărime de 12%.
   Reținerea finală a impozitului stabilit prin articolul menționat, scutește beneficiarul venitului specificat la alin. (3) de la includerea lui în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestuia.
[Modificare în baza Legii cu privire la modificarea unor acte normative nr.257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

Ordin nr. 108, din 14.02.2020
     În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.           
     În cazul în care în favoarea persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător sunt achitate plăţi în avans pentru locațiunea bunurilor imobile, de asemenea urmează a reţine impozit pe venit în mărime de 10%.           
    Reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul menționat scuteşte beneficiarul venitului specificat la alin.(3) de la includerea lui în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestuia. 
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

        În cazul în care în favoarea persoanelor fizice sunt achitate plaţi în avans de la transmiterea în arendă a bunurilor imobiliare, urmeaza a fi reţinut impozit la sursa de plată şi care este modalitatea de completare a actului de achiziţie a serviciilor de locaţiune?         În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin. (1), reţin un impozit în marime de 10% din veniturile obţinute de catre persoanele fizice care nu desfasoară activitate de întreprinzator de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietaţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arenei terenurilor agricole. În cazul în care în favoarea persoanelor fizice care nu desfasoară activitate de întreprinzator sunt achitate si plaţi în avans, din veniturile nominalizate, de asemenea urmeaza a fi reţinut impozit pe venit în marime de 10%. În ceia ce priveste modalitatea de completare a actului de achiziţie, ţinem sa Vă informam, ca la completarea acestuia, urmeaza să vă conduceţi de instrucţiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special “Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova si Biroului Naţional de Statistică nr.88/106 din 06.10.2008.

Order number 266, from 01.06.2020

     Conform prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice ale Republicii Moldova cu titlu de donaţie sau de moştenire, cu excepţia donaţiilor efectuate conform art.901 alin.(31) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă.          
     Reținerea finală a impozitului stabilit în mărime de 6% prin art.901 alin.(31) din Codul fiscal, se efectuează din mărimea sumei mijloacelor băneşti donate persoanelor fizice, nu a bunurilor (în formă nemonetară).          
     Astfel, ținînd cont de prevederile menționate, bunurile (în formă nemonetară) primite cu titlu de donație de către persoana fizică rezidentă, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la persoana juridică, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. 
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

        Contribuabilul efectuează donaţii a bunurilor în folosul persoanelor fizice în formă monetară şi nemonetară, care nu sunt deductibile, urmează în cazul dat de a reţine impozitul la sursa de plată?          Donarea unor bunuri în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie, în conformitate cu prevederile art. 287 din Codul civil. Patrimoniul primit de către persoane fizice ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, reprezinta sursă de venit neimpozabilă. Regimul fiscal al cheltuielilor suportate de contribuabil, în cazul efectuarii unor donaţii în folosul persoanelor fizice, este stabilit de art. 902 alin. (3) din Codul fiscal.

Order number 535, from 20.10.2021

Conform prevederilor art. 18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevențe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.

În scopuri fiscale noțiunea de royalty este stabilită în art.12 pct.1) din Codul fiscal. 

Impozitarea veniturilor sub formă de royalty (redevențe) achitate persoanelor fizice se efectuează prin reținerea finală a impozitului în mărimea stabilită, conform prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.       

Potrivit prevederilor art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reținerea finală a impozitului stabilit prin articolul menționat scutește beneficiarul veniturilor specificate la art. 901 alin. (31) de la includerea lor în componența venitului brut, precum și de la declararea acestora.     

Totodată, este necesar de menționat că potrivit art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii, artei și științei sînt stabilite ca surse de venit neimpozabile. 

Luînd în considerație prevederile menționate anterior, precum și modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul dat persoanele menționate nu vor reflecta în Declarație veniturile neimpozabile (sub formă de royalty).

     Conform prevederilor art. 18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevențe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.În scopuri fiscale noțiunea de royalty este stabilită în art.12 pct.1) din Codul fiscal.          
     Impozitarea veniturilor sub formă de royalty (redevențe) achitate persoanelor fizice se efectuează prin reținerea finală a impozitului în mărimea stabilită, conform prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.         
     Potrivit prevederilor art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reținerea finală a impozitului stabilit prin articolul menționat scutește beneficiarul veniturilor specificate la art. 901 alin. (31) de la includerea lor în componența venitului brut, precum și de la declararea acestora.         
    Totodată, potrivit art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii, artei și științei sînt stabilite ca surse de venit neimpozabile.         
     Luînd în considerație prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, precum și modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, persoanele în vîrstă de 60 ani și mai mult nu vor include în declarație veniturile neimpozabile (sub formă de royalty).

         Care impozit urmează a fi reținut la sursa de plată în cazul în care entitatea achită persoanei fizice venit sub forma de royalty? Conform prevederilor art.18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub forma de royalty (redevenţe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă. Potrivit prevederilor art. 901 alin. alin. (31) liniuța a treia, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 20 lit.z11) al art.20 din Codul fiscal veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

Order number 191, from 02.04.2021

     În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 12% din veniturile obţinute de către persoanele fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.
     Astfel, în cazul locaţiunii unui mijloc de transport de la o persoana fizica care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit în mărime de 12% din venitul achitat.
   Reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul menționat scuteşte beneficiarul veniturilor specificate de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora (art.901 alin.(4) din Codul fiscal).
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 , în vigoare din 01.01.2021]

    În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.          
     Astfel, în cazul locaţiunii unui mijloc de transport de la o persoana fizica care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit în mărime de 10% din venitul achitat.      
     Reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul menționat scuteşte beneficiarul veniturilor specificate de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.  
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

        În cazul dacă întreprinderea ia în locaţiune transport de la persoana fizica, ce impozit urmează a fi reţinut la sursa de plată?         În conformitate cu prevederile alin.(3) art.901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal, reţin un impozit în marime de 10% din veniturile obţinute de catre persoanele fizice care nu desfasoară activitate de întreprinzator, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul de arendă a unui mijloc de transport de la o persoana fizica cetaţean, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit în marime de 10 % din venitul achitat.

Order number 511, from 28.09.2018

     Potrivit prevederilor  art.14 alin. (1) din Codul fiscal, obiectul impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice - angajaţi constituie venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron.
      Prin urmare, valoarea bunurilor care se vor acorda angajaţilor va fi stabilită în conformitate cu  art. 18 lit. o) din Codul fiscal, ca sursă de venit impozabilă.         
      De asemenea, menţionăm că conform art.88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.         
      Modul de reţinere a impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.         
     Totodată, potrivit pct.3 din Regulamentul menționat, obiect al impunerii pentru angajaţi este venitul sub formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare în folosul acestora sub formă de salarii (inclusiv primele şi facilităţile), exceptînd scutirile şi deducerile la care au dreptul angajaţii, precum şi venitul îndreptat spre achitare sub formă de alte surse de venit impozabile, indicate la art.18 din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.          De asemenea, potrivit prevederilor art.18 lit. o) din Codul fiscal, alte venituri care nu au fost specificate la celelalte litere al articolului menţionat, care se includ în venitul brut, constituie sursele de venit impozabile.         În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, suma totala a impozitului pe venit se determină pentru persoanele fizice, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) si întreprinzătorilor individuali, în mărime de 7% şi 18% în dependență de grila, stabilită la articolul dat.          Astfel, în cazul în care de către patron sunt acordate cadouri cu ocazia diferitor sărbători în favoarea lucrătorilor, plățile date urmează a fi impozitate în modul general stabilit, potrivit prevederilor art. 15 lit. a) din Codul fiscal.         Concomitent, în cazul în care, de către entitate conform documentelor stabilite de legislația în vigoare sunt acordate cadouri cu titlul de donație, acestea potrivit prevederilor art.20 lit. i), sunt considerate ca surse de venit neimpozabile.

Order number 107, from 14.02.2020

     În conformitate cu prevederile art. 901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 12% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.
      Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoană fizică cetăţean unui agent economic, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 12 % din venitul achitat.
     Totodată, conform art.901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la art.901 alin.(3) din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.
     Respectiv, pentru persoana fizica cetăţean, care transmite în locațiune un bun imobil unui agent economic, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului pe venit.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 , în vigoare din 01.01.2021]

        Persoana fizică cetaţean, transmite în locaţiune agentului economic, un bun imobil, la persoana fizica apare obligaţia privind declararea venitului obţinut?         În conformitate cu prevederile alin.(3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal, reţin un impozit în marime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul transmiterii în arendă a unui imobil de către o persoană fizică cetaţean unui agent economic, entitatea urmează să reţina impozitul pe venit la sursa de plată în marime de 10 % din venitul achitat. Totodată, conform alin.(4) art.901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul cîstigurilor şi veniturilor specificate la alin.(3) art.901 din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. Respectiv, pentru persoana fizica cetăţean, care transmite în locatiune un bun imobil unui agent economic, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declarareă impozitului pe venit.

Order number 191, from 02.04.2021

     Potrivit prevederilor art.14 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit îl constituie venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilităţile acordate de angajator, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
      Potrivit prevederilor art.18 și 20 din Codul fiscal, recompensa cu titlu de „bonus” reprezintă venit impozabil.
     Astfel, în cazul în care, recompensele date nu sunt achitate în cadrul companiei promoţionale, acestea se vor impozita în baza art.90 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, cu reținerea in prealabil, ca parte a impozitului pe venit, a sumei în mărime de 12% din recompensa oferită persoanei fizice, exceptînd deţinătorii de patente de întreprinzător, întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), persoanele menţionate la cap.101 ,102 şi 103 din Codul fiscal.
    Persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art.90 din Codul fiscal, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a),a2) și b) din Codul fiscal .
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

        Potrivit prevederilor art.14 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit îl constituie venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilităţile acordate de angajator, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.         Potrivit prevederilor art.18 și 20 din Codul fiscal, recompensa cu titlu de „bonus” reprezintă venit impozabil.          Astfel, în cazul în care, recompensele date nu sunt achitate în cadrul companiei promoţionale, acestea se vor impozita în baza art.90 din Codul fiscal, cu reținerea in prealabil, ca parte a impozitului pe venit, a sumei în mărime de 7% din recompensa oferită persoanei fizice, exceptînd deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101 din Codul fiscal.          Persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art.90 din Codul fiscal, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a) și b) din Codul fiscal .          [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012) Legii nr.281 din 16.12.16 (Monitorul oficial nr472-477 din 27.12.16)]

        Care este regimul fiscal al recompenselor cu titlu de „bonus” oferite persoanelor fizice cetăţeni?         Potrivit prevederilor art.14 alin.(1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit al persoanelor fizice – cetăţeni este venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut din toate sursele aflate în Republica Moldova, şi venitul din investiţii din surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul aceste persoane. Recompensele cu titlu de „bonus” nu sunt specificate ca surse de venituri neimpozabile, reglementate de art. 20 din Codul fiscal şi, prin urmare acestea cad sub incidenţa art. 18 lit.o) din Cod, ca venituri impozabile. Astfel, în cazul în care, recompensele date nu sunt achitate în cadrul companiei promoţionale, acestea se vor impozita în baza art.90 alin.(3) din Codul fiscal. Prin urmare, persoanele indicate la alin.(1) al articolului menţionat, reţin, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţăraneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Totodată, conform art.92 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.90, vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o luna de la încheierea anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul careia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. De asemenea, ţinem să menţionăm că, din recompensele cu titlu de bonus urmeaza sa se calculeze primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, dat fiind faptul că, aceste recompense sunt stabilite ca bază de calcul a primelor date. Prin urmare, potrivit art.3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr. 1593 din 26.12.2002, recompensele sunt stabilite ca drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Order number 191, from 02.04.2021

    În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:
a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103;
b) nerezident care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151);
c) reprezentanţă permanentă;
d) instituţie;
e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.
    Potrivit alin.(4) din articolul menționat, nu se reţine impozitul din:
a) plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91;
b) înstrăinarea mijloacelor de transport rutier;
c) înstrăinarea valorilor mobiliare;
d) suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital;
e) plăţile la lichidare în formă nemonetară, în cazul lichidării agentului economic.
     Totodată, alin. (2) si (3) din articolul menționat stabilesc că, impozitul pe venit ce se reţine în prealabil, ca parte a impozitului, constituie 12%.
    Acest impozit se reţine din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.
    Astfel, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12%.
    Respectiv, suma ajutorului material (care nu este stabilit ca neimpozabil conform art.20 din Codul fiscal), obținut de către persoana terţă, care nu este angajat al întreprinderii, urmează a fi inclus, de către aceasta în Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18), la codul C4, indicînd în col.3 - suma venitului în formă de ajutor material şi în col.4 - impozitul reținut.
    Declarația menționată, potrivit art.83 alin.(4) lit.b) din Codul fiscal, urmează a fi prezentată Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, cu achitarea, după caz, a impozitului pe venit în același termen, aplicînd cota prevăzută la art.15 lit. a) din Codul fiscal și scutirile anuale stabilite conform art.33-35 din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

    În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:
a)persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103
b) reprezentanţă conform art.5 pct.20); 
c) reprezentanţă permanentă; 
d) instituţie;  e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.
    Potrivit alin.(4) din articolul menționat, nu se reţine impozitul din:   
a) plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91; 
b) înstrăinarea mijloacelor de transport rutier; 
c) înstrăinarea valorilor mobiliare; 
d) suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital; 
e) plăţile la lichidare în formă nemonetară, în cazul lichidării agentului economic.
    Totodată, alin. (2) si (3) din articolul menționat stabilesc că, impozitul pe venit ce se reţine în prealabil, ca parte a impozitului, constituie 12%.          
      Acest impozit se reţine din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.          
     Astfel, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12%.          
    Respectiv, suma ajutorului material (care nu este stabilit ca neimpozabil conform art.20 din Codul fiscal), obținut de către persoana terţă, care nu este angajat al întreprinderii, urmează a fi inclus, de către aceasta în Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18), la codul C4, indicînd în col.3 - suma venitului în formă de ajutor material şi în col.4 - impozitul reținut.         
    Declarația menționată, potrivit art.83 alin.(4) lit.b) din Codul fiscal, urmează a fi prezentată Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, cu achitarea, după caz, a impozitului pe venit în același termen, aplicînd cota prevăzută la art.15 lit. a) din Codul fiscal și scutirile anuale stabilite conform art.33-35 din Codul fiscal. 
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 din Codul fiscal, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20) din Codul fiscal, reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101 şi 102 din Codul fiscal, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.          Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91 din Codul fiscal, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară.          Astfel, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% .          Respectiv, persoana fizica care a obţinut venitul menţionat, potrivit art.83 din Codul fiscal, nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune, va fi obligată sa completeze şi sa prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 15) cu indicarea la codul C4 în col.3 a sumei venitului în formă de ajutor material şi în col.4 a impozitului reținut, şi achitarea, după caz, a impozitului pe venit în același termen, aplicînd cotele prevăzute la art.15 lit. a) din Codul fiscal și scutirile anuale conform art.33-35 din Codul fiscal.   (Arhivă [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018 ])

     În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:
   a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103;
     b) nerezident care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151);
     c) reprezentanţă permanentă;
     d) instituţie;
     e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.
     Potrivit alin.(4) din articolul menționat, nu se reţine impozitul din:
   a) plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91;
     b) înstrăinarea mijloacelor de transport rutier;
     c) înstrăinarea valorilor mobiliare;
    d) suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital;
    e) plăţile la lichidare în formă nemonetară, în cazul lichidării agentului economic.
      Totodată, alin. (2) si (3) din articolul menționat stabilesc că, impozitul pe venit ce se reţine în prealabil, ca parte a impozitului, constituie 12%.
    Acest impozit se reţine din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.
    Astfel, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie, în conformitate cu prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursa de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12%.
     Respectiv, persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art.90 din Codul fiscal, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a), a2) și b) din Codul fiscal.

Order number 195, from 22.02.2017

        [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012)]          Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe de către organizaţiile filantropice, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?         În conformitate cu prevederile art.20 lit.l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizaţii filantropice – fundaţii şi asociaţii obşteşti – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizaţii şi ale legislaţiei reprezintă surse de venituri neimpozabile. Respectiv, în situaţia în care, acordarea ajutoarelor de către organizaţia necomercială se efectuează în conformitate cu prevederile statutului şi legislaţiei în vigoare, acestea reprezintă surse de venituri neimpozabile pentru beneficiari, iar asociaţia nu are obligaţia de prezentare a informaţiei către Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, în cazul în care, statutul organizaţiei nu reglementează acordarea de ajutoare, atunci sumele respective, în conformitate cu prevederile art. 18 lit.o) din Codul fiscal, vor fi calificate drept surse de venit impozabile pentru beneficiari. Astfel, în cazul în care plaţile menţionate se califică drept venituri impozabile, potrivit prevederilor art.90 alin.(3) din Codul fiscal, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice, iar conform art.92 din Codul fiscal se stabileşte obligaţia contribuabilului de prezentare către organele fiscale a documentelor privind plaţile şi/sau impozitele reţinute. Suma plaţii precum şi suma impozitului reţinută din aceasta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta” (forma IRV09, în rîndul (codul 32) – codul sursei de venit “SER b)”), anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plaţile.

Order number 191, from 02.04.2021

     Fiecare plătitor, menţionat la art.90 din Codul fiscal, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite din plată, ca parte a impozitului o sumă în mărimea stabilită la art.89 din Codul fiscal.
    Persoana fizică beneficiară a dobînzii va include venitul obţinut în componența venitului brut, și la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a), a2) și b) din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

        Fiecare plătitor, menţionat la art.90 din Codul fiscal, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite din plată, ca parte a impozitului o sumă în mărimea stabilită la art.89 din Codul fiscal.         Persoana fizică beneficiară a dobînzii va include venitul obţinut în componența venitului brut, și la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a) și b) din Codul fiscal.         Totodată, potrivit prevederilor art.24 alin.(7) din Legea nr.№1164 din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal, dobînzile de la depozitele bancare obţinute de către persoanele fizice rezidente, cu excepţia celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de întreprinzător, nu se impozitează, pînă la 01 ianuarie 2020.         Prin urmare, prevederile alin.7 al articolului nominalizat nu se răsfrîng asupra cazurilor de achitare, de către organizaţiile de microfinanţare, a dobînzilor în folosul persoanelor fizice pentru împrumutul acordat de către acestea. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Cum se vor impozita dobînzile achitate persoanelor fizice de catre organizaţiile de microfinanţare pentru împrumuturile acordate de către acestia?         În conformitate cu prevederile alin.(1) art.89 din Codul fiscal, fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzatorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţina din fiecare dobînda şi să achite ca parte a impozitului o suma egala cu 15% din plată. Persoana fizica beneficiara a dobînzii va include venitul obţinut în componenţa venitului brut, precum şi, în baza art.83 din Codul fiscal, va prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor ce reglementează obligativitatea prezentării acesteia. Totodată, potrivit prevederilor alin.(7) art.24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal, dobînzile de la depozitele bancare obţinute de catre persoanele fizice rezidente, cu excepţia celor înregistrate într-o forma de organizare juridică a activităţii de întreprinzător, nu se impozitează, pîna la 01 ianuarie 2015. Prin urmare, prevederile alin.7 al articolului nominalizat nu se rasfrîng asupra cazurilor de achitatre, de către organizaţiile de microfinanţare, a dobînzilor în folosul persoanelor fizice pentru împrumutul acordat de catre acestea.

Order number 107, from 14.02.2020

      Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal rețin un impozit în mărimea stabilită în alineatul menționat din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali, a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103, pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.                 
     Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, din venitul achitat se va reține un impozit final în mărimea stabilită în art. 901 alin. (35) din Codul fiscal.          
     Conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit, scuteşte beneficiarul veniturilor respective de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. 
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

        Se vor impozita veniturile achitate persoanelor fizice la achiziţionarea legumelor şi fructelor de către persoanele juridice?           Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal rețin un impozit în mărime de 3% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural.          Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, din venitul achitat se va reține un impozit final în mărime de 3% din plățile efectuate.         Totodată, conform art.901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul dat scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la art.901 alin.(35) din Codul fiscal, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. [modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale conform Legii nr.324 din 23.12.2013, (Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), Legii nr.281 din 16.12.16 (Monitorul oficial nr472-477 din 27.12.16).]

Order number 336, from 02.03.2017

        Cum se vor impozita sumele achitate de către persoana juridica persoanelor fizice, în cazul procurării hîrtiilor de valoare corporative?           În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20) din Codul fiscal, reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal.         Conform prevederilor art. 18 lit. e) din Codul fiscal, în componența venitului impozabil se include creșterea de capital definită la art. 37 alin. (7).         Astfel, entitatea care procură de la persoane fizice active de capital urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din suma creșterii de capital, dacă dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat.         Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice ajustate a activelor de capital (anexa nr. 3) este aprobată prin Ordinului IFPS nr. 402 din 13.05.2015.         În cazul în care entitatea nu dispune de documente confirmative privind baza valorică a activului procurat sau aferent documentelor prezentate apar suspiciuni, aceasta urmează să retină la sursa de plată, în prealabil, un impozit în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, fără a determina suma creșterii de capital.         Persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art.90 din Codul fiscal, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a) și b) din Codul fiscal.  [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), Legii nr.281 din 16.12.16 (Monitorul oficial nr472-477 din 27.12.16)]

Order number 511, from 28.09.2018

        În legatura cu necesitatea lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la acordarea facilitaţilor pentru lichidarea consecintelor din vara anului 2010 (nr. 191din 15.07.2010) prin care au fost stabilite facilitati la pata TVA, taxelor vamale şi taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale, precum şi la accize pentru contribuabilii care au realizat marfuri, au prestat servicii destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor menţionate.         Astfel, ţinînd cont de cele relatate, precum şi de faptul că Codul fiscal nu prevede scutirea de plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice care au obţinut venit ca urmare a realizarii unui imobil, persoana fizica nu beneficiază de scutirea impozitului pe venit din venitul obţinut de la înstrainarea imobilului. Prin urmare, în legatură cu realizarea imobilului menţionat în adresare, persoana fizica este obligata potrivit prevederilor art. 37 din Codul fiscal să determine cresterea sau pierderea de capital.         Conform prevederilor art. 37 alin. (5) din Codul fiscal, mărimea cresterii de capital provenita din vînzare, schimb sau din alta formă de înstrainare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.         De asemenea, potrivit alin. (7) al aceluiaşi articol, suma cresterii de capital în anul fiscal este egala cu 50% din suma excedentara a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal.         Totodata, în cazul determinarii creşterii de capital, potrivit art. 83 din Codul fiscal, urma de a prezenta inspectoratului fiscal teritorial Declaraţia persoanei fizice cu privire la la impozitul pe venit (forma CET 08) în termen de pîna la 31 martie 2011, în care se va tine cont şi de suma impozitului pe venit reţinut în prealabil, conform prevederilor art. 90 alin. (3) din Codul fiscal.

Order number 0, from 01.01.2011

        [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012)]                   Urmeaza de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul arendarii de la persoana juridică a unui mijloc de transport?         Potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoara activitate de întreprinzător, orice reprezentanţă, conform art.5 pct.20), instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, ce achită serviciile de locaţiune, dare în arendă (cu excepţia arendei terenurilor agricole) reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în marime de 5% din plata respectivă. Totodată, conform prevederilor art. 901 alin. (32) din Codul fiscal, pe perioada actiunii prevederilor alin.(31) nu se efectuează reţinerea impozitului pe venit în marime de 5% prevăzută la art. 90 alin. (2) din Codul fiscal.

Order number 132, from 15.03.2018

        Urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziţionează de la persoanele fizice producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală?         Conform prevederilor alin.(3) art.90 din Codul fiscal, persoanele indicate la alin.(1) reţin în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţăraneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Nu se reţine în prealabil suma în marime de 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către acesta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) şi 91 din Codul fiscal. Totodată, potrivit prevederilor lit.у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în forma naturala, în masa vie şi sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile. De asemenea, menţionam că, potrivit explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (nr.08/1-3-213 din 12.05.03 şi nr.12-104/1294/885 din 17.03.04), la producţia din horticultură în formă naturală se atribuie şi legumele în stare proaspată folosite pentru consum curent, export şi ca materie primă în industria alimentară. Prin urmare, în cazul în care, entitatea achiziţioneaza de la persoanele fizice, cu excepţia întreprinzatorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), producţiei din fitotehnie şi horticultură în forma naturală, din venitul achitat în folosul persoanelor date nu se va reţine în prealabil impozitul pe venit în marime de 5 %, stabilit prin alin.(3) art.90 din Codul fiscal.

Order number 195, from 22.02.2017

        Urmeaza de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată din sumele achitate salariatului pentru lipsa forţată de la serviciu, în legatură cu restabilirea acestuia la serviciu, conform hotarîrii instanţei de judecată?         În conformitate cu prevederile art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003 angajatorul este obligat să compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, în toate cazurile privarii ilegale de posibilitatea de a munci. Această obligaţie survine, în particular, în caz de eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă munca. Totodată, comunicam că în conformitate cu prevederile art. 18 lit. c) din Codul fiscal, salariul constituie sursă de venit impozabilă, care se include în venitul brut. Conform prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucratorului salariu este obligat să calculeze, tinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi să reţină din aceste plaţi un impozit determinat conform modului stabilit prin Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010. Astfel, din suma salariului plătit pentru lipsa forţata de la serviciu entitatea urmeaza să efectueze reţinerea impozitului pe venit, potrivit cotelor stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal.

Order number 117, from 13.02.2015

        Ce obligaţii fiscale revin fondatorilor, în cazul în care unul din fondatori a efectuat donaţia unei părţi din cota sa de participare în capitalul social altui fondator al entităţii date. Se aplică în cazul dat prevederile art. 901 alin. (31) lit. b) din Codul fiscal?          În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) lit. b) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 alin. (1) reţin şi achită la buget un impozit în marime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusa în capitalul social începînd cu perioada fiscala 2010.          Astfel, ţinînd cont de prevederile menţionate, faţă de entitate nu pot fi aplicate prevederile articolului nominalizat, dat fiind faptul că entitatea nu a efectuat reducerea capitalului social, cu înregistrarea de stat a modificarilor respective în actele de constituire.          Cu referintă la întrebarea ce ţine de obligaţiile fiscale la impozitul pe venit care apar în cazul efectuarii donaţiilor a cotei parţi între fondatori, relatăm urmatoarele. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră ca a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă marimea maxima din baza lui valorica ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donarii. Prin urmare, obligaţia fiscală la impozitul pe venit apare la fondatorul care a efectuat donaţia unei părţi din cota sa de participare în capitalul social.          Venitul în scopuri fiscale urmeaza a fi evaluat conform prevederilor articolului nominalizat.          De asemenea, luînd în consideraţie că cota parte donată reprezintă activ de capital urmeaza de a determina creşterea de capital, care se va supune impozitării în marime de 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricaror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal (art.37 alin. (7) din Codul fiscal).          Astfel, fondatorul este obligat să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului urmator anului fiscal de gestiune. În ceia ce priveste, impozitarea venitului obtinuţ ca donaţie, menţionam că, potrivit prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetaţeni ai Republicii Moldova cu titlul de donaţie sau de moştenire, se califică drept sursă de venit neimpozabilă, care nu se include în venitul brut. Prin urmare, ţinînd cont de prevederile articolului dat, la fondatorul care a primit cota parte menţionata cu titlul de donaţie, obligaţii fiscale aferente venitului respectiv nu apar.

Order number 107, from 14.02.2020

     În prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, sînt stabilite persoanele care, în mod obligatoriu, urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată.          
     Totodată, potrivit pct. 3 din Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcționare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995, lombardurile sînt instituţii creditare, care oferă populaţiei posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte.          
      Respectiv, lombardurile, la momentul acordării persoanelor fizice a împrumuturilor cu amanetarea obiectelor de uz personal, nu cad sub incidența art. 90 alin.(1) din Codul fiscal şi nu au obligaţia de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată. 
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul în care persoana fizică nu-şi onorează obligațiunile faţă de persoana juridică privind restituirea împrumutului potrivit contractului de amanet?         Conform prevederilor art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101 şi 102, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.          Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară.          Totodată, potrivit pct. 3 din Regulamentul cu privire la modul de organizare şi functionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995, lombardurile sînt instituţii creditare, care ofera populaţiei posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte.           Respectiv, lombardurile, la momentul acordării persoanelor fizice a împrumuturilor cu amanetarea obiectelor de uz personal, nu cad sub incidenta art. 90 din Codul fiscal şi nu au obligaţia de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată.

Order number 219, from 28.02.2017

        Va fi obligat executorul judecatoresc să reţina impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care acesta ia în locaţiune un bun imobil de la o persoana fizica (cetatean)?          Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal reţin un impozit în marime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietaţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.          În art. 90 alin. (1) din Codul fiscal sunt prevăzute orice persoane care desfăşoară activitate de întreprinzator, orice reprezentanţe, conform art.5 pct.20) din Codul fiscal, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică. Conform art. 2 alin. (1) – (2) din Legea privind executorii judecătoreşti nr. 113 din 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010) executorul judecătoresc este persoana fizică învestită de stat cu competenţa de a îndeplini activităţi de interes public prevăzute de prezenta lege şi de alte legi. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat. Doar executorul judecatoresc licenţiat şi învestit în condiţiile prezentei legi poate efectua executarea silită. Activitatea executorului judecătoresc nu este activitate de întreprinzător.          Astfel, executorul judecătoresc nu se atribuie la persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal şi respectiv, asupra acestuia nu se rasfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, nefiind obligat să reţina la sursa de plată impozitul pe venit în marime de 10% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locaţiune.          Totodată, veniturile obţinute de către persoana fizică de la transmiterea în locaţiune executorului judecătoresc a unui bun imobil vor fi impozitate potrivit alin. (34) art. 901 din Codul fiscal.          Conform alin. (34) art. 901 din Codul fiscal subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decît cele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în marime de 5% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza caruia sînt deservite. Acest impozit se achita lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Daca proprietatea imobiliara a fost transmisa în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această luna va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. Persoana fizică care achita impozitul pe venit conform alin. (34) art. 901 din Codul fiscal la sfîrşitul perioadei fiscale nu mai are obligatia de a mai declară venitul dat prin Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) şi de a mai achita suplimentar impozitul pe venit.

Order number 626, from 15.11.2018

        În conformitate cu prevederile art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.         Respectiv, dacă această livrare a avut loc pînă la 01.01.2014, atunci din plăţile îndreptate în favoarea persoanei fizice urma să se reţină în prealabil ca parte a impozitului pe venit în baza art.90 din Codul fiscal, o cotă în mărime de 7%. Veniturile date sunt pasibile declarării de către persoana fizică ce le-a primit, în baza art. 83 din Codul fiscal şi de către plătitorul de venit, în baza art.92 din Codul fiscal.

        Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește că, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:  a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103;  b) reprezentanţă conform art.5 pct.20);  c) reprezentanţă permanentă;  d) instituţie;  e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.          Dat fiind faptul că persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției se prezintă ca persoane fizice, prevederile art. 90 și 901 alin. (3) din Codul fiscal, nu se răsfrâng asupra acestora, astfel, nefiind obligați să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.          Totodată, conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs sau în avans, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.          Concomitent, conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, beneficiarul veniturilor respective nu va include în componența venitului brut, precum şi în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile menționate.          Cît privește, Biroul asociat de avocați (fondat de doi şi mai mulți avocați (fondatori ai biroului)), care se prezintă în raporturile juridice ca persoană juridică, acesta potrivit art.901 alin. (3) din Codul fiscal, este obligat să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.  [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

         Potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) al Legii nr. 1260-XVdin 19.07. 2002 cu privire la avocatură, cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. Respectiv, se constată că are loc o tranzacţie între două persoane fizice.          Totodată, conform prevederilor art.901 alin.(34) al Codului fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 5% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.          Concomitent, potrivit prevederilor art.901 alin.(4) al Codului fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul (persoana fizică) de la includerea venitului menționat în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestuia.

   Apare obligația la persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în cazul, în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică? 
Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește că, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:
a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103;
b) nerezident care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151);
c) reprezentanţă permanentă;
d) instituţie;
e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.
     Dat fiind faptul că persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției se prezintă ca persoane fizice, prevederile art. 90 și 901 alin. (3) din Codul fiscal, nu se răsfrâng asupra acestora, astfel, nefiind obligați să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 12% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.
   Totodată, conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
    Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.
   În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.
    Concomitent, conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, beneficiarul veniturilor respective nu va include în componența venitului brut, precum şi în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile menționate.
   Cît privește, Biroul asociat de avocați (fondat de doi şi mai mulți avocați (fondatori ai biroului)), care se prezintă în raporturile juridice ca persoană juridică, acesta potrivit art.901 alin. (3) din Codul fiscal, este obligat să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 12% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

   Apare obligația la persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în cazul, în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică?
Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește că, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:
a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103;
b) nerezident care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151);
c) reprezentanţă permanentă;
d) instituţie;
e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.
    Dat fiind faptul că persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției se prezintă ca persoane fizice, prevederile art. 90 și 901 alin. (3) din Codul fiscal, nu se răsfrâng asupra acestora, astfel, nefiind obligați să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 12% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.
    Totodată, conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
     Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.
    În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.
    Concomitent, conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, beneficiarul veniturilor respective nu va include în componența venitului brut, precum şi în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit veniturile menționate.
    Cît privește, Biroul asociat de avocați (fondat de doi şi mai mulți avocați (fondatori ai biroului)), care se prezintă în raporturile juridice ca persoană juridică, acesta potrivit art.901 alin. (3) din Codul fiscal, este obligat să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 12% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.

Order number 191, from 02.04.2021

       În conformitate cu prevederile art.89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menţionat la art.90 din Codul fiscal, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din plată.

Order number 24, from 17.01.2022

      În conformitate cu prevederile art.14 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii se consideră venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente - cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care acestea au dreptul.
     Conform art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 25 a lunii în curs în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
     Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie și/sau în folosință a bunului imobil. 
    Totodată, conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul veniturilor specificate de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.
     Astfel, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și transmit misiunilor diplomatice în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară, au obligația de a înregistra contractul încheiat și de achita impozitul pe venit în modul și termenii stipulați de prevederile legislației menționate.
       Prin urmare, misiunile diplomatice nu au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară.

        În conformitate cu prevederile art.14 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii se consideră venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente - cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care acestea au dreptul.          Conform art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs sau în avans, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.          Totodată, conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul veniturilor specificate de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.          Astfel, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și transmit misiunilor diplomatice în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară, au obligația de a înregistra contractul încheiat și de achita impozitul pe venit în modul și termenii stipulați de prevederile legislației menționate.           Prin urmare, misiunile diplomatice nu au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară.  [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

   Misiunile diplomatice au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietatea imobiliară?       În conformitate cu prevederile art.14 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii se consideră venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente - cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care acestea au dreptul.          Conform art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.         Totodată, conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin.(34) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.          Astfel, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și transmit misiunilor diplomatice în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietatea imobiliară, au obligația de a înregistra contractul încheiat și de achita impozitul pe venit în modul și termenii stipulați de prevederile legislației menționate.          Prin urmare, misiunile diplomatice nu au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietatea imobiliară.

    În conformitate cu prevederile art.14 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii se consideră venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente - cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care acestea au dreptul.
    Conform art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
      Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.
       În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din Codul fiscal.
    Totodată, conform art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul veniturilor specificate de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.
    Astfel, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și transmit misiunilor diplomatice în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară, au obligația de a înregistra contractul încheiat și de achita impozitul pe venit în modul și termenii stipulați de prevederile legislației menționate.
    Prin urmare, misiunile diplomatice nu au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietatea imobiliară.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 , în vigoare din 01.01.2021]

Order number 511, from 28.09.2018

        În conformitate cu art. 88 alin. (5) și (6) din Codul fiscal, lucrătorul și persoana fizică care prestează servicii și/sau lucrări, au dreptul să ceară ca patronul să rețină din plăți impozitul la cota maximă, stabilită în art.15 lit. a) din Codul Fiscal.          Conform pct. 37 din Hotărîrea de Guvern nr. 697 din 22.08.2014, solicitarea de reținere a cotei maxime de impozitare trebuie să fie confirmată prin cererea angajatului, perfectată pe numele patronului în formă arbitrară, în care se indică perioada pe parcursul căreia se solicită reţinerea impozitului pe venit la cota maximă (de la data angajării la serviciu, în cazul în care angajatul este angajat pe parcursul anului în care se efectuează reţinerea corespunzătoare, de la începutul anului fiscal, de la data prezentării cererii sau de la altă dată indicată în cerere).         În cazul în care cererea prin care se solicită reţinerea impozitului pe venit la cota maximă şi de la începutul perioadei fiscale se depune de către angajat pe parcursul anului fiscal, patronul efectuează un recalcul corespunzător al impozitului pe venit pentru toată perioada indicată.

Order number 116, from 25.03.2024

    Potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, pentru activitatea exercitată, zilierul primeşte o remuneraţie care nu poate fi mai mică decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real calculat pentru o zi de muncă cu durata de 8 ore. Din remuneraţia achitată zilierului se vor reţine impozitul pe venit, conform cotei de impozit stabilite în Codul fiscal pentru persoanele fizice.
   Totodată, la remunerația achitată zilierilor, entitatea va calcula și achita contribuţii de asigurări sociale obligatorii, potrivit tarifului stabilit în Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
    În conformitate cu art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obținute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, sînt considerate drept salariu din care se reține impozitul conform cotei prevăzute la art. 15 din Codul fiscal. În acest sens, conform art. 15 lit. a1) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit pentru persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri) se determină în mărime de 12% din venitul impozabil, fără aplicarea scutirilor prevăzute la capitolul 4 din titlul II al codului.
    Astfel, beneficiarii urmează să reţină la sursa de plată impozitul pe venit din plăţile achitate zilierului pentru serviciile şi lucrările ocazionale efectuate, conform art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, aplicînd cota prevăzută la art.15 lit. a1) din Codul fiscal, fără acordarea scutirilor.
[Modificare în Baza Generalizată a Practicii Fiscale în legătură cu abrogarea art.6 din Legea nr.22 din 23.02.2018 prin Legea nr.160 din 07.07.2022, în vigoare 15.07.2022]

Ordin nr. 629, din 16.11.2018
        Potrivit art. 6 din Legea nr.22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier se efectuează de către beneficiar în conformitate cu prevederile Codului fiscal.         
     În conformitate cu art.88 alin.(5) din Codul fiscal, veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit.a) din Codul fiscal.         
     Astfel, beneficiarii urmează să reţină la sursa de plată impozitul pe venit din plăţile achitate zilierului pentru serviciile şi lucrările ocazionale efectuate, conform art.88 alin.(5) din Codul fiscal, aplicînd cota prevăzută la art.15 lit.a) din Codul fiscal, fără acordarea scutirilor.

Order number 92, from 11.02.2020

     Conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut, care urmează a fi impozitat conform cotelor stabilite la art. 15 din Codul fiscal.          
     Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului.          
    De asemenea, suma venitului impozabil urmează a fi declarat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune și respectivul impozit calculat din acest venit se va achita la buget, în același termen.          
    Respectiv, pentru persoana fizică - cetăţean, care transmite în locațiune un teren agricol unui agent economic, apare obligaţia privind declararea venitului și achitarea impozitului pe venit, ținînd cont de decucerile și scutirile stabilite de legislație.          
     Totodată, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, din suma arendei terenurilor agricole nu se reţine impozitul pe venit la sursa de plată.

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară.         Astfel, din venitul obținut în urma dării în folosință (arendă) a terenurilor agricole nu se reține impozitul pe venit.         Totodată, conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut, care ulterior urmează a fi impozitat conform cotelor stabilite la art. 15 din Codul fiscal.         Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului.         De asemenea, suma venitului impozabil urmează a fi declarat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune și respectivul impozit calculat din acest venit se va achita la buget, în același termen.         Respectiv, pentru persoana fizică - cetăţean, care transmite în locațiune un teren agricol unui agent economic, apare obligaţia privind declararea venitului și achitarea impozitului pe venit.

Order number 116, from 25.03.2024

Ordin nr. 8, din 11.01.2019
Cum urmează a se aplica prevederile art. 901 alin.(33) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care au obținut cîștiguri de la campaniile promoţionale pe parcursul etapei II a perioadei fiscale 2018?
     Conform art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1).
     Totodată, potrivit art.20 lit. p1) din Codul fiscal, în sursele de venit neimpozabile sunt incluse cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive.  
     Potrivit art. 33 alin. (1) din Cod stabilește că, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 24 000 lei pe an, începînd cu data de 01.10.2018.      Prin urmare, plătitorii de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget impozit din cîștigurile în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale, în sumă de 24 000 lei pe an, începînd cu data de 01.10.2018.

Order number 465, from 08.12.2023

    Potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier), relațiile de muncă din cadrul gospodăriei țărănești (de fermier) sunt reglementate de Codul muncii şi de contractele individuale de muncă.
     În cazul în care membrii familiei nu sunt înregistrați ca fiind membri ai gospodăriei țărănești (de fermier), dar participă la lucrările de câmp, fondatorul/conducătorul gospodăriei țărănești (de fermier) are dreptul de a îi angaja în câmpul muncii prin contract individual de muncă, sau în calitate de zilieri.
    În conformitate cu art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, veniturile persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, obținute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, sunt considerate drept salariu din care se reține impozitul conform cotei prevăzute la art. 15 lit. a) din Codul fiscal.
     Prin urmare, pentru membrii familiei fondatorului/ conducătorului gospodăriei țărănești (de fermier) care nu sunt înregistrați în calitate de membrii ai acesteia și care urmează a fi angajați în câmpul muncii prin contractul individual de muncă, se va determină suma totală a impozitului pe venit în modul general stabilit de Codul fiscal.
    Totodată, în cazul în care membrii familiei fondatorului/ conducătorului gospodăriei țărănești (de fermier) vor fi angajați în câmpul muncii în calitate de zilieri, potrivit art. 6 din Legea nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, venitul acestora se va impozita, conform art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, aplicând cota prevăzută la art. 15 lit. a1) din Codul fiscal, fără aplicarea scutirilor prevăzute la capitolul 4 titlul II din Codul fiscal.

Ordin nr. 540, din 26.11.2019

     Potrivit art.22, alin.(1) din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier), relaţiile de muncă din cadrul gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sînt reglementate de Codul muncii şi de contractele individuale de muncă.
      În cazul în care membrii familiei nu sunt înregistrați ca fiind membri ai gospodăriei țărănești (de fermier), dar participă la lucrările de câmp, fondatorul/conducătorul gospodăriei țărănești (de fermier) are dreptul de a îi angaja în câmpul muncii prin contract individual de muncă, sau în calitate de zilieri. 
      În conformitate cu art.88 alin.(5) din Codul fiscal, veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit.a) din Codul fiscal.
     Prin urmare, membrii familiei fondatorului/ conducătorului gospodăriei țărănești (de fermier) care nu sunt înregistrați în calitate de membru al acesteia și care urmează a fi angajați în câmpul muncii prin contractul individual de muncă, suma totală a impozitului pe venit se determină în modul general stabilit de Codul fiscal. 
     Totodată, în cazul în care membrii familiei fondatorului/ conducătorului gospodăriei țărănești (de fermier) vor fi angajați în câmpul muncii în calitate de zilieri, potrivit art. 6 din Legea nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, venitul acestora se va impozita, conform art.88 alin.(5) din Codul fiscal, aplicînd cota prevăzută la art.15 lit.a) din Codul fiscal, fără calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Order number 116, from 25.03.2024

    Potrivit prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 768 din 02 februarie 2000 cu privire la statutul alesului local, la expirarea mandatului, alesului local care a activat cel puţin doi ani în această calitate i se acordă o indemnizație unică, egală cu salariul mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent, cu excepția primarului, care beneficiază de o indemnizație unică egală cu 2 salarii de bază, în condițiile Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.
    Prin urmare, în temeiul prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal, indemnizațiile unice acordate aleșilor locali la expirarea mandatului constituie venit impozabil, care se impozitează în modul general stabilit de Codul fiscal, în mărime de 12%.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în legătură cu modificările operate la art.25 alin.(1) din Legea nr. 768 din 02.02.2000 prin Legea nr.335 din 09.11.23, în vigoare 30.11.23]

Ordin nr. 586, din 18.12.2019
      Potrivit prevederilor art.25 alin.(1) din Legea nr.768 din 02 februarie 2000 cu privire la statutul alesului local, la expirarea mandatului, alesului local care a activat cel puţin doi ani în această calitate i se acordă o indemnizaţie unică, egală cu salariul mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent.
      Prin urmare, în temeiul prevederilor art.18 lit. o) din Codul fiscal, suma indemnizațiilor menționate constituie venit impozabil, care se impozitează în modul general stabilit de Codul fiscal, în mărime de 12%.

Order number 586, from 18.12.2019

     Potrivit prevederilor art.24 alin.(3) din Legea nr.768 din 02 februarie 2000 cu privire la statutul alesului local, alesul local care a fost invitat la şedinţa consiliului şi a participat la ea i se restituie cheltuielile aferente şi i se acordă o indemnizaţie pentru fiecare zi de participare la şedinţa consiliului în mărimea stabilită de către consiliul respectiv.
      Prin urmare, în temeiul prevederilor art.18 lit. o) din Codul fiscal, suma indemnizațiilor menționate constituie venit impozabil, care se impozitează în modul general stabilit de Codul fiscal, în mărime de 12%.

Order number 52, from 28.01.2020

    În conformitate cu prevederile art.6917 din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul din vânzarea produselor din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal către agentul economic.

Order number 264, from 18.05.2021

    Articolul 6918 alin.(1) din Codul fiscal, stabilește cota impozitului pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie, şi/sau horticultură, şi/sau a obiectelor regnului vegetal în mărime de 6% din obiectul impunerii.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

Order number 340, from 12.09.2023

    Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 6% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali, a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103, pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.
      Conform explicațiilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, la producția din zootehnie în formă naturală se referă: laptele (neprelucrat), ouăle, lîna, pieii, puful, blănuri.
      Astfel, dat fiind faptul, că brânza de oi nu poate fi calificată ca producție din zootehnie în formă naturală, prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, nu sunt aplicabile.
     Prin urmare, în conformitate cu art. 90 alin. (2) din Codul fiscal, la procurarea brânzei de oi, entitatea urmează să rețină în prealabil, ca parte a impozitului pe venit, o sumă în mărime de 12% din plățile îndreptate spre achitare în folosul persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

news-events