Ghid privind regimul fiscal aferent veniturilor organizațiilor necomerciale

I.             DISPOZIȚII GENERALE

Organizaţia necomercială reprezintă o persoană juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizaţiei, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare[1].

Organizațiile necomerciale pot fi clasificate după următoarele criterii:

 • După formele creării,
 • După caracterul activității,
 • După nivelul extinderii activității.

Organizaţiile necomerciale se pot crea în formă de asociații, fundații sau instituții private.

În funcţie de caracterul activităţii, organizaţiile necomerciale se împart în organizaţii ce urmăresc beneficiul public şi organizaţii ce urmăresc beneficiul mutual.

Organizaţiile necomerciale ce urmăresc beneficiul public sunt organizaţiile ale căror obiect de activitate este în exclusivitate apărarea drepturilor omului, învățământul, dobândirea şi propagarea cunoştinţelor, ocrotirea sănătăţii, asistenţa socială, cultura, arta, sportul de amatori, lichidarea efectelor calamităţilor naturale, protecţia mediului înconjurător şi alte domenii cu caracter social-util.

Organizaţiile necomerciale ce urmăresc beneficiul mutual se constituie în vederea satisfacerii intereselor particulare şi corporative ale membrilor acestor asociaţii.

Particularităţile creării şi activităţii diferitor tipuri de organizaţii necomerciale se stabilesc prin legi care reglementează activitatea acestora (Tabel 1).

                                                                                                                                    Tabel 1

Legi care reglementează activitatea organizațiilor necomerciale

 

Nr. crt.

Tipul organizației

Actele legislative în temeiul cărora

se creează organizația

1.

Asociația obștească

Lege cu privire la organizațiile necomerciale nr. 86 din 11 iunie 2020

2.

Fundația

Lege cu privire la organizațiile necomerciale nr. 86 din 11 iunie 2020

3.

Organizația filantropică

Lege cu privire la filantropie şi sponsorizare nr.1420-XV din  31 octombrie 2002

4.

Organizația religioasă

Lege privind libertatea de conștiință, de gândire și de religie nr.125-XVI din 11 mai 2007

5.

Partidele politice și organizațiile social-politice

Lege privind partidele politice nr.294-XVI din 21 decembrie 2007

6.

Publicațiile periodice și agențiile de presă

Legea presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994

Lege privind deetatizarea publicațiilor periodice publice nr. 221 din 17 septembrie 2010

7.

Asociațiile de coproprietari în condominiu

Legea condominiului în fondul locativ nr. 913 din 30 martie 2000

8

Instituția privată

Lege cu privire la organizațiile necomerciale nr. 86 din 11 iunie 2020

1.1. Înregistrarea organizaţiilor necomerciale

Capacitatea juridică a organizaţiei necomerciale, în calitatea sa de persoană juridică, apare de la data înregistrării statutului său de către organul de stat autorizat. Organizaţia necomercială care nu şi-a înregistrat statutul nu are capacitatea juridică a persoanei juridice, dar este o asociaţie neformală de persoane particulare.

Statutul organizaţiilor necomerciale se înregistrează de către Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept din cadrul Agenției Servicii Publice. Datele privind organizaţiile necomerciale se conţin în Registrul de stat al persoanelor juridice, care se ţine de către Agenția Servicii Publice.

1.2. Activitatea organizaţiilor necomerciale

Organizaţia necomercială își desfăşoară activitatea în baza statutului, dacă legea nu prevede altfel.

Activitate statutară a organizaţiei necomerciale se consideră orice gen de activitate neinterzis de legislaţie, inclusiv activitatea economică ce ţine de realizarea obiectivelor statutare şi care cuprinde:

 • activităţi de prezentare şi promovare a scopurilor organizaţiei;
 • misiuni speciale;
 • acţiuni de utilitate publică şi de colectare a fondurilor;
 • activitatea economică care reiese din obiectivele statutare;
 • alte activităţi neinterzise de legislaţie.

Organizaţia necomercială este în drept să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut, inclusiv activitate de producţie, de prestare a serviciilor, de investiţii şi de alt gen, care reiese nemijlocit din scopurile statutare. Activitatea economică, care reiese din obiectivele statutare şi conform legislaţiei urmează a fi licenţiată, poate să fie desfăşurată de către organizaţia necomercială numai după obţinerea licenţei respective.

Pentru a practica o activitate economică ce nu rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut, organizaţia necomercială poate fonda societăţi comerciale şi cooperative. Dreptul unor tipuri de organizaţii necomerciale de a crea societăţi comerciale şi cooperative poate fi limitat de lege.

II.           ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII

Organizaţia necomercială ţine contabilitatea şi întocmeşte situaţii financiare în conformitate cu principiile de bază şi regulile stabilite prin următoarele acte legislative şi normative:

Organizaţia necomercială aplică sistemul contabil în partidă dublă cu prezentarea situaţiilor financiare, conform formularelor din anexele la Indicaţiile metodice.

2.1. Veniturile şi cheltuielile organizaţiilor necomerciale

Conform Indicaţiilor metodice, veniturile organizaţiei necomerciale includ venituri obţinute din utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială, a mijloacelor nepredestinate şi contribuţiilor fondatorilor şi membrilor organizaţiilor necomerciale, precum şi venituri din activitatea economică.

Mijloace cu destinaţie specială sunt active şi servicii primite sau care urmează să fie primite sub formă de granturi, donaţii, alocaţii, asistență financiară sau tehnică, contribuţii ale fondatorilor şi membrilor, alte finanţări şi încasări, mijloace şi fonduri proprii a căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (procurarea/crearea anumitor active, finanţarea unor programe/proiecte etc.).

Mijloace nepredestinate sunt active şi servicii primite sau care urmează să fie primite, a căror utilizare nu este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale.

Conform Indicațiilor metodice, mijloacele nepredestinate primite sub formă de active se contabilizează inițial ca majorare concomitentă a activelor imobilizate și/ sau circulante și a datoriilor curente.

Mijloacele nepredestinate primite sub formă de active circulante se contabilizează pe măsura utilizării acestora ca:

 • majorare a costurilor/cheltuielilor curente și diminuare a activelor circulante etc.;
 • diminuare a datoriilor curente și majorare a veniturilor curente.

Veniturile din activitatea economică cuprind:

 • venituri din activitatea de producţie, vânzare de bunuri, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor;
 • venituri financiare (venituri din diferenţe de curs valutar şi de sumă, dobânzi, cu excepţia celor aferente mijloacelor cu destinaţie specială, investiţii, alte venituri financiare);
 • venituri rezultate din recompensele primite pentru compensarea cheltuielilor sau pierderilor din calamităţi naturale sau alte evenimente excepţionale;
 • alte venituri aferente activităţii economice.

Evidenţa contabilă trebuie să asigure delimitarea şi înregistrarea separată a mijloacelor cu destinaţie specială a căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (procurarea/crearea anumitor active, finanţarea unor programe/proiecte concrete etc.).

Veniturile organizaţiilor necomerciale se contabilizează la următoarele conturi:

 • contul 616 „Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile organizaţiilor necomerciale sub formă de granturi, donaţii, alocaţii, asistenţă financiară sau tehnică, alte finanţări şi încasări a căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale aferente activităţii statutare;
 • contul 617 „Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile aferente mijloacelor nepredestinate ale organizaţiilor necomerciale, a căror utilizare nu este condiţionată iniţial de realizarea unor misiuni speciale şi care nu pot fi atribuite la venituri aferente mijloacelor speciale.

Veniturile aferent mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale se vor înregistra la contul 617 „Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)”;

 • contul 618 „Venituri din activitatea economică” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile din activitatea economică a organizaţiilor

Cheltuielile organizaţiilor necomerciale, corespunzător, se contabilizează la următoarele conturi:

 • contul 716 „Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile organizaţiilor necomerciale suportate din contul mijloacelor cu destinaţie specială;
 • contul 717 „Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)” este destinat generalizării informaţiei privind alte cheltuieli suportate, cu excepţia celor din activitatea economică a organizaţiei necomerciale şi care nu pot fi atribuite la cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie.

Cheltuielile suportate pe seama mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale se vor înregistra la contul 717 „Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)”;

 • contul 718 „Cheltuieli din activitatea economică” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile din activitatea economică a organizaţiilor necomerciale, inclusiv costul vânzărilor şi alte cheltuieli ale activităţii economice.

Decontarea mijloacelor neutilizate şi rămase la dispoziţia organizaţiei necomerciale se înregistrează ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung sau curente şi majorare a fondului de autofinanţare.

Rezultatul din activitatea economică (profit/pierdere) se determină la finele perioadei de gestiune şi se decontează la majorarea sau diminuarea fondului de autofinanţare al organizaţiei necomerciale.

Beneficiarii mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale vor înregistra mijloacele respective în componența mijloacelor nepredestinate și le vor utiliza într-un termen de două perioade fiscale fără a le îndrepta la fondul de autofinanțare la data raportării. Sumele neutilizate pe parcursul a două perioade fiscale se vor restitui la buget.

III.         MODUL IMPOZITĂRII VENITURILOR ȘI SCUTIREA DE PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

Organizaţiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund cerinţelor[5]:

 1. sunt înregistrate sau create în conformitate cu legislaţia şi desfăşoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;

a1) activitatea economică prevăzută în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire corespunde obiectivelor şi scopurilor prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire şi rezultă nemijlocit din acestea;

 1. în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;
 2. mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sunt utilizate în scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire;
 3. nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat, cu excepţia plăţilor salariale sau a altor plăţi reglementate de legislaţia muncii, îndreptate în favoarea acestuia acestuia;
 4. nu susţin partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.

NOTĂ: Restricţiile prevăzute la lit.e) nu se extind asupra partidelor şi altor organizaţii social-politice.

Dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit la organizațiile comerciale se realizează din data înregistrării organizaţiei[6].

Organizaţia necomercială urmează a fi supusă impozitării în modul general stabilit în cazul în care:

 • nu este înregistrată sau nu este creată în conformitate cu legislaţia şi desfăşoară activitate care nu corespunde obiectivelor prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;
 • desfășoară activitate economică neprevăzută în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;
 • foloseşte mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat, cu excepţia plăţilor salariale îndreptate în favoarea acestuia;
 • mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sunt utilizate în scopurile neprevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire;
 • susţine sau finanţează partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor publice (nu se extinde asupra partidelor şi altor organizații social-politice).

Organizaţiile necomerciale care utilizează contrar destinaţiei mijloacele cu destinaţie specială sau folosesc proprietatea, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară în scopuri neprevăzute în statut, în regulament sau în alt document de constituire calculează şi achită impozitul pe venit la cota prevăzută la art.15 lit.b) din Codul fiscal din suma utilizată contrar destinaţiei.

Veniturile obţinute de către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora conform legii ca urmare a desemnării procentuale nu se supun impozitării.

Organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora pot utiliza mijloacele financiare obținute în urma desemnării procentuale, într-un termen ce nu depășește două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală.

Sumele neutilizate în această perioadă urmează a fi restituite la buget până la data-limită de depunere a raportului cu privire la modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală.

Exemplul 1

Organizaţia necomercială utilizează o parte din mijloacele cu destinaţie specială pentru procurarea unui bilet de tratament balneosanatorial pentru a-l oferi angajatului său, ceea ce nu este prevăzut de statut. Suma mijloacelor cu destinație specială utilizată contrar scopurilor statutare, în mărimea împrumutului acordat angajatului, va constitui sursă de venit impozabil asupra căruia va fi aplicată cota impozitului pe venit în mărime de 12%.

Pentru angajatul organizaţiei necomerciale, valoarea biletului de tratament balneosanatorial acordate de angajator, se consideră ca facilitate acordată de angajator în conformitate cu prevederile lit. a) art. 19 din Codul fiscal, care se impozitează în modul stabilit la art. 88 din Codul fiscal.

Exemplul 2

Organizaţia necomercială prestează servicii contra plată. Activitatea menţionată este prevăzută în statutul organizaţiei necomerciale, dar venitul din această activitate se utilizează nu la realizarea scopurilor statutare ale organizaţiei, dar se repartizează între fondatori.

Din suma veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor contra plată, ulterior repartizate între fondatori, organizaţia necomercială urmează să calculeze și să achite impozitul pe venit.

Fondatorii organizaţiei necomerciale, la rândul lor, sunt obligaţi să declare venitul obţinut și să-l includă în venitul brut pentru impozitare.

NOTĂ: Prevederile Capitolului 71 „Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii” din Codul fiscal nu pot fi aplicate faţă de organizaţiile necomerciale, dat fiind faptul că acestea nu pot fi calificate ca agenţi economici specificaţi la capitolul menţionat.

IV.         DECLARAREA VENITURILOR DE CĂTRE ORGANIZAŢIA NECOMERCIALĂ

Organizaţia necomercială, fiind stabilită ca persoană juridică, în baza prevederilor art. 83 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului, este obligată în termen nu mai târziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale (forma ONG17).

Declaraţia se completează în modul aprobat prin Ordinul MF nr. 08 din 15.01.2018.

În Declaraţia menţionată, indiferent de faptul dacă organizaţia necomercială se scuteşte de plata impozitului pe venit, este necesar a determina venitul impozabil.

Ca bază pentru completarea Declaraţiei servesc datele evidenţei contabile.

Organizaţia necomercială nu urmează să calculeze amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale, în cazul în care mijloacele fixe nu sunt utilizate în activitatea economică de întreprinzător.

Exemplul 3

În anul 20XX veniturile organizaţiei necomerciale sub formă de mijloace cu destinaţie specială au constituit 100 000 lei, iar veniturile sub formă de cotizaţii ale membrilor organizaţiei 15000 lei.

Cheltuielile, conform evidenţei financiare, constituie 60 000 lei.

Din suma totală a veniturilor (115 000 lei), 10 000 lei au fost utilizaţi în scopuri neprevăzute în statut, și anume - pentru învățământul unei persoane fizice rudă a fondatorului organizaţiei necomerciale.

Profitul (rând. 010 al Declaraţiei) a constituit 55 000 lei (115000 - 60 000). Obligaţia fiscală aferentă impozitului pe venit constituie 1 200 lei (10 000 x 12%). Impozitul pe venit din suma venitului, utilizat în scopuri neprevăzute în statut, a constituit 1 200 lei (10 000 x 12%).

În Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale, datele din Exemplul 3 se reflectă după cum urmează:

Indicatori

Cod

Suma

Excedent (deficit) perioadei de gestiune curente până la impozitare (rând.0101 – rând. 0102)

010

 55 000

Suma totală a veniturilorconstatate conform datelor contabilităţii financiare (suma clasei „Venituri”) (rând. 01011 + rând. 01012 + rând. 01013)

0101

115 000

Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială

01011

100 000

Venituri din activitatea economică prevăzută în statut

01012

-

Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)

01013

15 000

Venituri provenite din desemnarea procentuală (informativ)

01014

-

Suma totală a cheltuielilor constatate conform datelor contabilităţii financiare (suma clasei „Cheltuieli”) (01021 + rând. 01022 + rând. 01023)

0102

60 000

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială

01021

10 000

-       Dintre care contrar destinaţiei

010211

10 000

Cheltuieli pentru activitatea economică prevăzută în statut

01022

Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)

01023

 50 000

-       Dintre care alte cheltuieli utilizate în scopuri neprevăzute în statut

010231

-

Cheltuieli din mijloacele obţinute din desemnarea procentuală

01024

-

-       Dintre care neutilizate în scopul menţionat în pct. 27 HG nr.1286 din 30.11.2016

010241

-

Suma spre impozitare (rând. 010211 + rând. 010231 + rând. 010241)

020

10 000

Venitul scutit de impozitare (rând. 0101 - rând. 0102 - rând. 020)

030

45 000

Impozitul pe venit nesupus achitării (rând. 030 x rând.050)

040

      5 400

Cotaimpozituluipevenit, %

050

12 

Total impozitul pe venit spre plată (rând. 020 x rând.050)

060

1 200

Totodată, prin completarea anexei 1D la Darea de seamă privind impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17), organizațiile necomerciale beneficiare ale desemnării procentuale vor completa Raportul financiar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală.

Exemplul 4

În anul 2017 organizaţia necomercială a obținut venituri din desemnarea procentuală în sumă de     3 000 lei. Care au fost utilizați pe parcursul a două perioade fiscale după cum urmează:

 • În anul 2017 au fost utilizate 1 000 lei pentru activităţi de utilitate publică;
 • Pe parcursul anului 2018 au fost utilizați 500 lei pentru activităţi sociale, morale, cultural sau de caritate, și 300 lei pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale organizației;
 • Pe parcursul anului 2019 au fost utilizați 500 lei pentru activităţi de utilitate publică și 500 lei pentru activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate.

După expirarea perioadei de utilizare a sumelor desemnate procentual, organizația necomercială are obligația de a raporta utilizarea mijloacelor respective odată cu prezentarea Declarației (forma ONG17).

Pentru anul 2019 organizația va completa anexa 1D la Declarație în modul următor:

Indicator

Perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală

2017

Prima perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală

2018

A doua perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală

2019

Sume rămase din desemnarea procentuală la sfârşitul perioadei fiscale

2020

1

2

3

4

5

Sumele desemnate procentual

3 000

X

X

X

Suma cheltuielilor TOTAL

1 000

800

1 000

X

Cheltuieli suportate pentru activităţi de utilitate publică

1 000

0

500

X

Cheltuieli suportate pentru activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate

0

500

500

X

Acoperirea cheltuielilor administrative

0

300

0

X

Sume ale desemnării procentuale rămase la sfârşitul perioadei fiscale

X

X

X

200

Astfel, ținînd cont de datele din exemplu constatăm că pe parcursul a două perioade au fost utilizate 2 800 lei, iar suma de 200 lei au rămas neutilizată, respectiv această sumă urmează a fi restituită la buget în termen de până la data-limită de depunere a raportului privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală (data limită a prezentării declarației – 25 martie).

V.           PREZENTAREA ALTOR DĂRI DE SEAMĂ FISCALE

Organizația necomercială care efectuează pe parcursul anului fiscal plăți în folosul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și plăți în folosul angajaților săi prezintă în termenele stabilite, organului fiscal teritorial dări de seamă fiscale prevăzute în art.92 din Codul fiscal:

 • Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC);
 • Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din acesteplăți (forma IALS);
 • Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR).

Informația ce vizează aplicarea cotei impozitului pe venit de către organizația necomercială de către organizația necomercială la achitarea în folosul persoanelor fizice a diferitor tipuri de venit, se prezintă în tabelul 2.                                                                                                            

Tabelul 2

Nr. crt.

Tipul achitării

Cota reținerii impozitului

Codul sursei de venit în darea de seamă IRV14

Nota la articol din Codul fiscal

1.

Achitarea venitului persoanei fizice în baza contractului individual de muncă și contractului civil, inclusiv și veniturile specificate la art.71 lit. n) și o) din Codul fiscal achitate în folosul nerezidenților

Reținerea prealabilă cu cotele prevăzute prin art. 15 lit.a) din Codul fiscal

 

SAL

 

art. 88 (1), art. 88(5)și art. 71 (n,o), art. 74 (1)

2.

Achitarea veniturilor sub formă de dobânzi în folosul persoanelor fizice

Reținerea prealabilă cu cota de 12%

DOB

art. 89

3.

Achitarea veniturilor în folosul persoanelor fizice pentru procurarea bunurilor și altor venituri obținute de către acestea conform art. 18 din Codul fiscal

Reținerea prealabilă cu cota de 12%

 

PL

 

art. 90

4.

Achitarea veniturilor scutite de reținerea prealabilă a impozitului pe venit la sursa de plată

Scutite de impozit

PLs)

art. 90

5.

Achitarea venitului persoanei fizice pentru locațiunea proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția arendei terenurilor agricole

Reținerea finală cu cota de 12%

 

FOL

 

art. 901 (3)

6.

Royalty achitate în folosul persoanelor fizice

Reținerea finală cu cota de 12%

ROY

art. 901 (31)

7.

Câștiguri de la companii promoționale, jocuri de noroc, cu excepția loterii/pariuri sportive

Reținerea finală cu cota de 12%

PUB

art. 901 (33)

8.

Achitarea venitului persoanei fizice pentru procurarea producției din fitotehnie,  horticultură și zootehnie

Reținerea finală cu cota de 6%

 

LIV

 

art. 901 (35)

9.

Achitarea venitului persoanei fizice pe veniturile obţinute de către comisionari aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor

Reținerea finală cu cota de 12%

CSM

art. 901 (36)

91.

Donații de mijloace bănești efectuate de către agenții economici în folosul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător

Reținerea finală cu cota de 6%

DONpf)

art. 901 alin.( 31)

10.

Royalty pentru nerezidenți

Reținerea din veniturile nerezidentului cu cota de 12%

ROYb)

art.91

11.

Dobânzi pentru nerezidenţi

Reținerea din veniturile nerezidentului cu cota de 12%

DOBb)

art.91

12.

Creșterea de capital pentru nerezidenți

Reținerea din veniturile nerezidentului cu cota de 12%

CC

art.91

13.

Dividendele achitate în folosul nerezidentului

Reținerea din veniturile nerezidentului cu cota de 6%

DIVb)

art.91

14.

Suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social

Reținerea din veniturile nerezidentului cu cota de 15%

RCSb)

art.91

15.

Plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia dividendelor şi a sumelor specificate la art.901alin.(31) liniuţa a treia din Codul fiscal

Reținerea din veniturilenerezidentului cu cota de 12%

PLT

 

art. 71

 

 

De asemenea, organizația necomercială care pe parcursul anului fiscal efectuează plăți în folosul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și plăți în folosul angajaților săi, în baza prevederilor art. 92 din Codul fiscal până la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile, prezintă beneficiarului acestor plăţi[7]:

 • Informații privind tipul venitului achitat;
 • Suma acestuia;
 • Suma scutirilor acordate[8];
 • Suma deducerilor prevăzute la art.36 alin.(6) şi (7)din Codul fiscal;
 • Suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii.

În cazul efectuării corectărilor în informația prezentată[9], organizația necomercială este obligată să informeze beneficiarul plăților în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală.

[1]art.5 pct.14) din Codul fiscal

[2]Aprobat prin Ordinul MF nr.118 din 06.08.2013

[3] Aprobat prin Ordinul MF nr.119 din 06.08.2013

[4] Aprobat prin Ordinul MF nr.188 din 30.12.2014

[5]Stabilite prin art. 52 alin.(2) din Codul fiscal

[6]art.52 alin.(4) din Codul fiscal

[7]cu excepția celor care au obținut venituri conform art.901

[8]conform art.33-35 din Codul fiscal

[9]conform art. 92 alin.(3)

GHID ONG actual (04.10.2021).pdf
news-events