Persoane juridice

Descrierea

Obținerea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale.

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Programul de prestare a serviciului
Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.
Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului
La Cererea privind autorizarea (înregistrarea) în calitate de CAT MCC/IF se vor prezenta sau se vor genera de sistem următoarele documente confirmative, autentificate prin aplicarea semnăturii conducătorului:
a) copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și data-limită de valabilitate a legitimației) responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea (adresa pentru corespondență, inclusiv e-mail, telefon, fax);
b) copiile autorizațiilor de funcționare a unităților structurale unde se prestează serviciile sau copiile notificărilor și înștiințărilor de recepționare respective;
c) copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de mașini de casă și de control/imprimante fiscale în care, în mod expres, sunt elaborate modelele de mașini de casă și de control/imprimante fiscale care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanții de Certificat CAT MCC/IF);
d) preavizul furnizorului concret de mașini de casă și de control/imprimante fiscal despre acordul de a elibera sigiliile de protecție pentru mașinile de casă și de control/imprimante fiscale (sigiliile furnizorului) (anexa nr. 2);
e) lista angajaților specialiști (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și data-limită de valabilitate a legitimației) care efectuează instalarea, repararea și deservirea tehnică a mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale.
Descrierea
Calculatorul taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
Notă
Determinarea taxei în cazul autovehiculelor mixte se realizează conform modului expus în Baza Generalizată a Practicii Fiscale la întrebarea răspuns 8.2.5.9, iar în cazul autovehiculelor mixte, reutilate - conform modului expus în întrebarea răspuns 8.2.5.10.
Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Emiterea facturii fiscale prin circuitul electronic în vederea documentării tranzacției efectuate.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Oferirea accesului la serviciile fiscale electronice și interacțiunea cu contribuabilii în mediul online”

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Pentru ridicarea formularelor solicitantul prezintă:

 • buletinul de identitate;
 • delegația semnată de persoanele autorizate ale entității;
 • recipisa privind confirmarea formularelor acceptate;
 • ordinul de plată ce confirmă transferul mijloacelor bănești (extras bancar).
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Oferirea accesului la serviciile fiscale electronice și interacțiunea cu contribuabilii în mediul online”

Descrierea

Determinarea și onorarea obligațiilor aferente impozitelor și taxelor.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Contribuabilii beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” cu titlu gratuit, accesibil pe portalul www.sfs.md sau „Ghişeului unic de raportare”, accesibil pe portalul www.raportare.gov.md

Descrierea

Completarea dărilor de seamă cu generarea barcod-urilor.

Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00
Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Neincluderea în valoarea în vamă a mărfurilor de import a serviciilor de import, aferent cărora TVA a fost achitat la buget pînă la momentul operațiunii de import.

Acte normative
 • Codul vamal, Art. 129 alin. 8
 • Ordinul SFS nr. 218 din 04.05.2020 cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA achitate la buget aferente serviciilor de import şi a cererii de eliberare a acestuia 
Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală

Direcția deservire contribuabili mari

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

3 zile lucrătoare din ziua depunerii solicitării

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Depunerea cererii și a documentelor aferente: copia de pe contractul/invoice-lui în baza căruia se efectuează achiziția de servicii de la nerezident.

Descrierea

Verificarea agentului economic dacă corespunde tuturor cerințelor de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obținute pe bază de vin prevăzute la pct.3 al Regulamentului privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) și modul de evidență a acestor distilate expediate (transportate) din antrepozitul fiscal pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri aprobat prin HG nr. 874 din 21 octombrie 2014, și eliberarea autorizației de utilizator final în termen de 7 zile lucrătoare de la data expirării termenului indicat în pct.5 al Regulamentului menționat.

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Direcțiile deservire fiscală

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00

Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

5 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului
 • Cerere și documentele aferente: copia contractelor de locațiune, uzufruct, leasing, comodat pentru activele utilizate la producerea mărfurilor respective;
 • Informația privind cantitatea de distilate obținute pe bază de vin ce urmează a fi achiziționată/primită și utilizată în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, pentru un an, separat pe fiecare distilat obținut pe bază de vin.
Descrierea

Conformare la legislația Uniunii Europene

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Direcția evidență și informații fiscale

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00

Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

3 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Direcțiile deservire fiscală

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

3 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului
1) Pentru persoanele juridice și întreprinderile cu statut de persoană fizică, care desfășoară activitate de întreprinzător:
- Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
- Copia contractului/documentului care atestă obținerea venitului în/din statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepția contractelor întocmite în limba rusă și în limba engleză, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidență.
2) Pentru persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova:
- Copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea și domiciliul persoanei fizice;
- Copia contractului/documentului care atestă obținerea venitului în/din statul străin sau copia invitației la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, tradusă în limba de stat de către traducători autorizați, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepția contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidență;
- Copia extrasului din registrul acționarilor și extrasul din procesul-verbal al ședinței acționarilor, iar în cazul societăților cu răspundere limitată;
- Copia extrasului din procesul-verbal al ședinței fondatorilor, în cazul primirii dividendelor.
3) Pentru persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi care, în scopuri fiscale, au obținut statut de rezident al Republicii Moldova:
- Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
- Copia pașaportului persoanei fizice cetățean străin sau a pașaportului apatridului ori copia permisului de ședere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;
- Documentul în original, eliberat de Poliția de Frontieră, despre intrările și ieșirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv;
- Copia contractului/documentului care atestă obținerea venitului în/din statul străin sau copia invitației la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică. Tradusă în limba de stat de către traducători autorizați, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepția contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidență.
Descrierea

Confirmarea ca deținătorul certificatului nu a beneficiat de restituirea TVA aferentă exportului de mărfuri efectuat în baza declarației vamale

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcția generală control

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

5 zile  lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

•  solicitare de eliberare a Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate (anexa nr.2 la ordinul SFS nr.131 din 29.05.2017);
•  copia declarației vamale de export;
•  certificatul privind înregistrarea contribuabilului ca plătitor de TVA.

Descrierea

Eliberarea confirmării cu excluderea ulterioară a beneficiarului din lista persoanelor juridice pasive prezentat de SFS și ținut de ASP.

Acte normative
Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

1 zi lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului
 • Cerere de formă liberă;
 • Copia dărilor de seamă.
Descrierea

Includerea modelelor echipamentelor de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control

Acte normative
 • Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Decizia Comisiei interdepartamentală pentru echipamente de casă și de control nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021
 • Nomenclatorului serviciilor și tarifelor privind certificarea echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Decizia Comisiei interdepartamentală pentru echipamente de casă și de control nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021
Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Centrul de certificare ECC din cadrul I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”

e-mail: certificareecc@ctif.gov.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Conform Nomenclatorului serviciilor și tarifelor privind certificarea echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Decizia Comisiei interdepartamentală pentru echipamente de casă și de control nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021

Documente necesare pentru prestarea serviciului
La cerere privind includerea modelului mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale în Registrul unic, se anexează:
 • copia de pe documentul (contract sau scrisoare de garanție) ce confirmă dreptul solicitantului de a comercializa în Republica Moldova producția cu marca de comerț a producătorului străin (pentru solicitanții modelelor de import);
 • copia de pe documentul (act permisiv sau contract) ce confirmă dreptul de a produce în Republica Moldova mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale, conform documentației tehnice a producătorului străin (pentru solicitanții modelelor asamblate din subansambluri de import);
 • documentul ce confirmă garanția solicitantului privind asigurarea deservirii tehnice a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale în perioada de garanție și postgaranție, asigurarea cu piese de schimb și materiale consumabile pe perioada normală de funcționare, care nu poate fi mai mică de 5 ani, instruirea utilizatorilor și funcționarilor fiscali, furnizarea mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale cu documentația tehnică de însoțire respectivă;
 • fotografiile modelului mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, inclusiv cu imaginea plăcii de marcaj;
 • cartea tehnică (pașaportul) a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale sau alt document cu descrierea soluțiilor aparataj-programe, a caracteristicilor tehnice și funcționale ale modelului mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale, cu descrierea mijloacelor de organizare a protejării informației fiscale și prevenirii fraudelor la etapele elaborării, implementării și exploatării mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, inclusiv prin aplicarea sigiliilor de protecție pe carcasă și anumite elemente ale mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale (care, prin modificare și/sau înlocuire neautorizată, pot cauza schimbarea algoritmului de lucru și/sau denaturarea datelor din memoria mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale);
 • instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare și întreținere;
 • instrucțiunea funcționarului fiscal (inclusiv pe suport electronic), care include schema de aplicare a sigiliilor de protecție, modalitatea controlului prezenței memoriei fiscale, descrierea regimului de lucru al funcționarului fiscal la mașina de casă și de control/imprimanta fiscală, descrierea fiecărui element imprimat pe bonul de casă, banda de control, în dările de seamă (documente de ieșire), precum și procedura obținerii dărilor de seamă din memoria fiscală și SD card și a verificării programelor de lucru ale mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale;
 • raportul de încercări/conformitate privind rezistența la condiţiile de mediu și compatibilitatea electromagnetică eliberat de entitatea acreditată și specializată din domeniu;
 • schema de aplicare a sigiliilor de protecție, care include obligatoriu informația privind locurile (denumirea elementelor mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale, modul de aplicare etc.) de aplicare a sigiliului furnizorului și locurile (denumirea elementelor mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale, modul de aplicare etc.) de aplicare a sigiliului fiscal, precum și garanția solicitantului că mașina de casă și de control/imprimanta fiscală astfel sigilată este protejată contra acțiunilor exterioare neautorizate, semnată de conducător;
 • modelele originale ale tuturor documentelor emise de mașina de casă și de control/imprimanta fiscală (bonuri de casă, benzi de control, dări de seamă, rapoarte etc.);
 • mostra de control a modelului mașinii de casă și de control/ imprimantei fiscale, memoria fixă (parte componentă a mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale) cu programul de aplicație al mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale;
 • softul-etalon – versiunea de program a softului, în scopul includerii acestuia în baza softurilor etaloanelor;
 • programa de sustragere (copiere) a informației din memoria fiscală și SD card, de verificare a SD cardului dacă nu au avut loc intervenții sau modificarea datelor din SD card, cu instrucțiunea privind instalarea și utilizarea acesteia;
 • alte documente la necesitate.
La cererea pentru includerea în Registrul unic a modelului sistemului informatic cu dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale, se anexează:
 • documentația tehnică a sistemului informațional, care confirmă îndeplinirea funcțiilor echipamentelor de casă și de control indicate în pct. 18 din Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019;
 • ghidul de utilizare;
 • softul-etalon – versiunea de program a softului, în scopul includerii acestuia în baza softurilor etaloanelor;
 • copia contractului prevăzut în pct. 35 din Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019, după caz;
 • raportul de încercări/conformitate privind rezistența la condiţiile de mediu și compatibilitatea electromagnetică eliberat de entitatea acreditată și specializată din domeniu;
 • instrucțiunile de acces la serverul aplicației cu rol de vizualizare;
 • codul sursă al programului software;
 • alte documente la necesitate.
La cererea pentru includerea în Registrul unic a modelului sistemului informatic fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale, se anexează:
 • accesul la interfața web a versiunii de test a programului software;
 • accesul la codul-sursă al programului software;
 • ghidul de utilizare;
 • copia contractului prevăzut în pct.35 din Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019, după caz;
 • raportul de încercări/conformitate privind rezistența la condițiile de mediu și compatibilitatea electromagnetică eliberat de entitatea acreditată și specializată din domeniu;
 • alte documente la necesitate.
Descrierea

Serviciul presupune obținerea accesului la serviciile fiscale electronice la distanță. Simplificarea procesului de raportare fiscală și asigurarea accesului direct la servicii de informare din domeniul fiscal. Centralizarea sistemelor, opțiunilor, modulelor, funcționalităților din mediul online destinate interacțiunii reciproce a contribuabililor cu SFS și prestării serviciilor de către autoritatea publică, în special celor de acordare/ modificare/ anulare a accesului la serviciile fiscale electronice.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Oferirea informațiilor despre contribuabili

Acte normative

-

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” reprezintă un serviciu orientat spre îmbunătățirea actului de administrare a impozitelor și de control al restanțelor fiscale și permite accesarea on-line a informațiilor despre obligațiile fiscale ale contribuabilului, precum și verificarea statutului curent al tuturor restanțelor sau supraplăților la Bugetul Public Național. Serviciul asigură comoditatea contribuabililor și optimizează interacțiunea lor cu Serviciul Fiscal de Stat.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Oferirea accesului la serviciile fiscale electronice și interacțiunea cu contribuabilii în mediul online”

Descrierea

Serviciul „Colectarea Informațiilor din Surse Indirecte” este o componentă informațională, menită să asigure circulația rapidă și securizată a informației de la sursele indirecte de informație către Serviciul Fiscal de Stat și compararea datelor depuse de către persoanele fizice cu cele prestate de către sursele indirecte de informație.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Pentru a utiliza serviciul este necesară parcurgerea pașilor conform serviciului „Oferirea accesului la serviciile fiscale electronice și interacțiunea cu contribuabilii în mediul online”

Descrierea

Verificarea bonului de casă la ECC

Acte normative

-

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Verificarea facturii fiscale 

Acte normative

-

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Verificarea timbrului de acciz (alcool)

Acte normative

-

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Serviciul presupune înregistrarea mașinilor de casă și de control (MCC)/imprimantelor fiscale (IF)/dispozitivelor electronice (DE) (terminal de plată în numerar/aparat de schimb valutar) la subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului
Înregistrarea MCC/IF:
 1. copia de pe actul permisiv (pentru desfășurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin autorizare). Copia extrasului din Registrul operatorilor de transport rutier se prezintă în termen nu mai tîrziu de 5 zile de la data eliberării acestuia;
 2. copia de pe autorizaţia de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor sociale sau de pe alt document ce atestă legalitatea activităţii, eliberat de autoritatea publică locală, după caz;
 3. copiile de pe notificarea privind inițierea activității de comet și înștiințarea de recepționare a notificării sau de pe alt document ce atestă legalitatea activității, eliberate de autoritatea administrației publice locale după caz (cu excepția notificărilor depuse/înștiințărilor eliberate la/de Primăria municipiului Chișinău);
 4. copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC/IF de pe piața internă;
 5. contractul privind asistența tehnică pentru MCC/IF;
 6. Cartea tehnică (pașaportul) MCC/IF;
 7. registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
 8. Registrul MCC/IF;
 9. Instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC/IF;
Înregistrarea dispozitivelor electronice:
 1. copia de pe documentul ce atestă procurarea dispozitivului electronic (declarația vamală și/sau factură fiscală);
 2. copia de pe contractual cu sistemul de plăți;
 3. document de confirmare al numărului unic de identificare al dispozitivului electronic în sistemul de plăți eliberat de prestatorul serviciilor de plată;
 4. copia documentului fiscal eliberat de dispozitivul electronic (se prezintă după programarea în dispozitivul electronic a numărului de înregistrare atribuit de subdiviziunea SFS, nu mai târziu de 7 zile de la data înregistrării).
Descrierea
• Eliberarea certificatului de acciză al antrepozitarului autorizat, care atestă înregistrarea acestuia și îi atribuie dreptul de a efectua tranzacții cu mărfurile supuse accizelor;
• Modificarea datelor din certificatul deja existent;
• Anularea certificatului de acciză al antrepozitarului autorizat.
Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00

E-serviciu: Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului
 • Cererea;
 • La cerere se anexează schema(planul) amplasării blocului administrativ, a secției de producție, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului economic, în limitele stabilite pentru realizarea activității de întreprinzător.
Descrierea

Obținerea Certificatului de atribuire a codului fiscal/Confirmării privind luarea la evidență fiscală

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele juridice constituite în baza actelor normative:
b) copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
c) copia extrasului din Registrul unităţilor de drept prin care se confirmă că persoana juridică este luată la evidenţa de stat;
d) copia documentului prin care se confirmă numirea în funcţie a persoanei care prezintă documentele. 

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaționale ratificate de Republica Moldova:
a) copia acordului sau a tratatului, publicat în ediția oficială specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova;
b) certificatul de confirmare a sediului, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene reprezentanțelor (oficiilor) sau filialelor instituțiilor internaționale care sunt acreditate de organul respectiv;
c) certificatul de confirmare a sediului eliberat de Ministerul Economiei și Infrastructurii reprezentanțelor companiilor străine implementatoare a proiectelor de asistență tehnică;
d) copia pașaportului persoanei cu statut diplomatic din țara de origine;
e) copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor şi/sau a lucrărilor;
f) copia acordului de parteneriat şi a contractului de grant (pentru proiectele/programele transfrontaliere şi transnaţionale);
g) copia documentului (procura) prin care persoana este împuternicită să prezinte actele;
h) copia actului de identitate a persoanei împuternicite.

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele juridice sau organizații cu statut de persoană fizică nerezidentă care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale:
a) extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine ce confirmă că conform legislaţiei sale naţionale nerezidentul este persoană juridică;
b) copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice nerezidente în țara de reședință;
c) copiile de pe documentele de identificare a nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanţei permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova;
g) copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova.

Documentele enumerate la lit.a), b) şi c) se prezintă autentificate notarial şi legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în ţara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale:

-copia paşaportului persoanei nerezidente;

-copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
-copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova, după caz;
-copia actului de identitate a persoanei împuternicite.

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru birourile asociate de avocați, birourile asociate ale executorilor judecătorești, birourile asociate ale notarilor:
a) copia dispoziției Ministerului Justiției;
b) copia extrasului din:
- registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi – în cazul biroului asociat de avocaţi;
- registrul executorilor judecătoreşti – în cazul biroului asociat al executorilor judecătoreşti;
- registrul de stat al notarilor – în cazul biroului asociat al notarilor;
c) copia contractului de societate civilă.

Gospodăriile ţărăneşti (de fermier):
- prezentarea fișei de înregistrare a gospodăriei țărănești (de fermier).

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative  pentru  persoanele fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei:
a) copia licenţei de desfăşurare a activităţii profesionale sau documentul ce atestă desfăşurarea activităţii profesionale;
b) extrasul din: 
- registrul de stat al notarilor – pentru notar;
- registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi – pentru avocaţi; 
- registrul executorilor judecătoreşti – pentru executori judecătoreşti;
- registrul privind evidenţa înregistrării birourilor mediatorilor – pentru mediatori;
- registrul administratorilor autorizaţi;

c) actul care confirmă dislocarea sediului;
d) copia legitimaţiei de avocat stagiar;
e) copia contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură.

Cererea privind luarea la evidență fiscală cu anexarea documentelor confirmative  pentru nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi care prestează servicii prin intermediul reţelelor electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător:

- copia documentului din țara de origine care confirmă înregistrarea și statutul juridic al nerezidentului

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

15 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului
 • Cererea;
 • Documente contabile în funcție de caz.
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Direcțiile deservire fiscală

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

3 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Cererea tipizată a contribuabilului

news-events