1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi alte acte normative interne şi are drept scop reglementarea modului şi condiţiilor de utilizare a site-ului www. sfs.md (în continuare – site), al cărui posesor este Serviciul Fiscal de Stat (în continuare – SFS), precum şi a serviciilor fiscale electronice (în continuare – servicii) disponibile de pe acesta. Administrarea site-ului este asigurată de către SFS, prin intermediul Instituţiei Publice “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” (în continuare - IP CTIF) – administrator tehnico-tehnologic al Sistemului Informaţional al SFS.

1.2 Termenii şi condiţiile de utilizare pot fi modificate de către SFS, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează (în continuare - utilizatori). Modificările respective vor intra în vigoare la data plasării acestora pe site.

 

 1. ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

2.1 Site-ul este portal ce are drept scop asigurarea accesului la informaţii utile din domeniul fiscal, a unei transparenţe mai mari, a unei înţelegeri mai bune a activităţilor acestuia, precum centralizarea sistemelor, opţiunilor, modulelor, funcţionalităţilor din mediul online destinate interacţiunii reciproce a contribuabililor cu SFS şi prestării serviciilor de către autoritatea publică.

2.2 Acceptarea Termenilor şi condiţiilor expuse în continuare oferă utilizatorilor dreptul de acces şi utilizare în totalitate a serviciilor plasate pe site, disponibile permanent pentru consultare.

 

III. DESCRIEREA SERVICIILOR

3.1 Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii, acte normative şi ştiri referitoare la activitatea SFS, precum şi modulele de raportare şi interacţiune cu SFS, prin intermediul serviciilor.

3.2 În procesul de accesare şi utilizare a serviciilor, precum şi de întocmire, semnare, transmitere şi recepţionare a documentelor fiscale electronice, utilizând metode automatizate de prezentare a acestora în formă electronică prin intermediul serviciilor, vor fi respectate normele regulatorii reflectate în Regulamentul privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA “Cabinetul personal al contribuabilului”, aprobată de SFS în modul stabilit.

3.3 Accesul la servicii se acordă în mod automatizat în urma autentificării pe site prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass).

2.3 Serviciile sunt disponibile 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 de zile în an, exceptând cazurile de forţă majoră, lucrările de deservire tehnică planificate, precum şi cazurile extreme şi de remediere a defecţiunilor tehnice prevăzute în Regulamentul privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA “Cabinetul personal al contribuabilului”.

3.4 Prin intermediul site-ului, utilizatorul va fi informat despre fiecare situaţie de întrerupere a posibilităţii accesării serviciilor, care survin în urma lucrărilor de deservire tehnică, precum şi despre reluarea activităţii serviciilor în cazul întreruperii funcţionalităţii acestora.

 

 1. CONTUL PERSONAL AL CONTRIBUABILULUI

4.1 Pentru a utiliza unele dintre Servicii, poate fi necesar un cont de utilizator, pentru care se necesită acceptarea şi respectarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA “Cabinetul personal al contribuabilului”.

4.2 Pentru a proteja contul de utilizator, autentificarea se va efectua cu ajutorul semnăturii electronice prin intermediul serviciului guvernamental MPass.

4.3 Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru activitatea care are loc în sau prin intermediul SIA “Cabinetul personal al contribuabilului”.

 

 1. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

5.1 SFS, prin intermediul IP CTIF, oferă utilizatorilor serviciilor atât accesul liber la informaţii de interes public, cât şi acces restricţionat pentru previzualizarea datelor cu caracter personal, precum şi depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp.

5.2 La semnalarea eventualelor erori, SFS va asigura în cel mai scurt timp remedierea acestora. Informaţia oferită:

1) este exclusiv de natură generală;

2) nu este în mod obligatoriu completă sau actualizată, ca rezultat al necesităţii îndeplinirii de către SFS a obligaţiilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

3) conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora SFS nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate. SFS îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 1. a) sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
 2. b) nu oferă o securitate adecvată, conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv.

5.3 Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate de către organele abilitate sunt considerate autentice.

5.4 SFS nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele SFS din orice motive şi nu este responsabil pentru folosirea incorectă de către utilizatorul serviciilor.

5.5 SFS nu poartă răspundere pentru datele incluse în documentele fiscale electronice ale utilizatorului şi semnate cu semnătura electronică prevăzută de legislaţia în vigoare, pentru erorile, lacunele, ştergerea fişierelor, schimbarea funcţiilor, reţinerile şi defectele ce au loc în timpul transmiterii datelor, care au survenit din motive independente de autoritatea fiscală.

5.6 SFS nu poartă răspundere pentru întreruperea continuităţii serviciilor din vina utilizatorului şi nu va fi responsabil pentru nici o întrerupere rezultată din cauze ce excedă controlului său, cum ar fi lipsa energiei electrice, defectarea tehnicii de calcul sau infrastructurii de reţea ale utilizatorului, lipsa sau perturbări ale legăturilor Internet şi nici pentru pagubele pe care utilizatorul le-ar putea suferi din aceste cauze.

5.7 SFS nu poartă răspundere pentru nici o întrerupere a serviciilor rezultată din cauze ce derivă din setările calculatorului utilizatorului, cum ar fi lipsa programelor necesare pentru utilizarea serviciilor, restricţiile dictate de politica de securitate a calculatorului utilizatorului, defecţiunile dispozitivelor de citire a purtătorilor de informaţii pe care sunt înscrise semnăturile electronice, cât şi incompatibilitatea calculatorului cu cerinţele tehnice plasate pe site şi nici pentru consecinţele pe care utilizatorul le-ar putea suferi din aceste cauze.

5.8 SFS nu poartă răspundere pentru daunele indirecte cauzate utilizatorului, inclusiv venitul ratat, economii ratate, oportunităţi ratate, netransmiterea sau transmiterea cu întârziere a informaţiei, alterarea sau pierderea informaţiei.

5.9 SFS nu garantează disponibilitatea permanentă a site-ului sau faptul că va putea fi accesat întotdeauna cu o anumită viteză sau cu o anumită funcţionalitate, în legătură cu necesitatea efectuării operaţiunilor de întreţinere de rutină. SFS va asigura funcţionalitatea site-ului, întru disponibilitatea permanentă a acestuia.

5.10 SFS îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului site-ului. De asemenea, SFS îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut, precum şi de a oferi acces utilizatorilor la noile servicii implementate pe site în conformitate cu Regulamentul privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA “Cabinetul personal al contribuabilului”.

5.11 În scopul protejării sistemului informatic, SFS are dreptul să suspende temporar accesul contribuabilului la servicii, în cazul în care constată că este ţinta unor atacuri informatice sau suspectează probleme de securitate ale sistemului său ce poate cauza eventuale prejudicii atât contribuabilului, cât şi SFS, până la soluţionarea acestei probleme.

5.12 Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei organului fiscal de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile impuse de lege.

 

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

6.1 Utilizatorii sunt în drept:

 1. a) să utilizeze serviciile plasate pe site în scopul perfectării şi prezentării documentelor fiscale electronice;
 2. b) să obţină informaţiile disponibile în cadrul serviciilor;
 3. c) să beneficieze de actualizare automatizată a datelor de identificare din conturile de utilizator;

6.2 Utilizatorii vor accepta următoarele condiţii:

 1. a) să perfecteze documentele fiscale electronice, utilizând formularele puse la dispoziţie automat în cadrul serviciilor;
 2. b) să semneze documentele fiscale electronice cu semnătura electronică prevăzută de legislaţia în vigoare, valabilă la momentul semnării acestora, în scopul confirmării veridicităţii datelor conţinute în documentele fiscale electronice;
 3. c) să pună la dispoziţie adresa electronică prin care se va efectua comunicarea reciprocă, iar în caz de modificare a adresei electronice, să asigure ajustarea acesteia în contul său de utilizator;
 4. d) să pună la dispoziţie date de identificare veridice, iar în caz de modificare a oricăror date de identificare, în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului, să informeze despre acest fapt;
 5. e) să colaboreze cu SFS pentru asigurarea securităţii accesului la servicii şi să informeze despre orice acţiune suspicioasă de care are cunoştinţă şi care ar putea să reprezinte un atentat la serviciile respective;
 6. f) să nu publice, transmită sau distribuie informaţii care pot fi obscene, defăimătoare sau ilegale;
 7. g) să nu utilizeze acest site într-un mod care poate duce la încălcarea regulilor altor site-uri;
 8. h) să nu folosească, prin nici un fel de metodă, nici o aplicaţie software şi nici un dispozitiv care să bruieze site-ul, să încarce sau să pună la dispoziţie fişiere conţinând date eronate sau viruşi;
 9. i) să nu obţină sau să nu încerce să obţină acces neautorizat, indiferent de metodă.

6.3 Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul site-ului.

6.4 Utilizatorul poartă răspundere pentru datele incluse în documentele fiscale electronice şi semnate cu semnătura electronică prevăzută de legislaţia în vigoare, pentru erorile, lacunele, ştergerea fişierelor, schimbarea funcţiilor, reţinerile şi defectele ce au loc în timpul transmiterii datelor, care au survenit din vina sa.

6.5 În cazul în care se constată că utilizatorul încalcă sau are motive să suspecteze că încalcă oricare dintre obligaţiile sale, SFS are dreptul să suspende/blocheze accesul utilizatorului la contul personal al acestuia.

 

VII. PRELUCRAREA DATELOR

7.1 Prin acceptarea Termenilor şi condiţiilor utilizatorul şi-a exprimat consimţământul pentru colectarea, administrarea datelor cu caracter personal ale acestuia şi includerea datelor cu caracter personal în baze de date, precum şi prelucrarea lor, în condiţiile şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

7.2 Prin prelucrarea de date/informaţii furnizate de utilizator se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor/informaţiilor prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea şi/sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

7.3 Serviciile includ acţiuni organizatorice speciale, precum şi mijloace tehnice, de program şi criptografice pentru protecţia informaţiei în timpul procesării documentelor fiscale electronice. Modul de acumulare, procesare, utilizare a informaţiei încadrate în categoria confidenţială (date cu caracter personal, secret comercial etc.), regulile de protecţie a acesteia şi modul de acces la aceasta sunt reglementate legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi alte acte legislative în vigoare.

 

VIII. CONDIŢII DE FOLOSIRE A INFORMAŢIILOR DE PE SITE

8.1 Utilizatorii pot prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest site, cu condiţia să reproducă fiecare dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conţinute în orice informaţie pe care o preiau de pe site. Totuşi, utilizatorul nu au dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile grafice/video, sunetul fără permisiunea scrisă a SFS.

8.2 Utilizatorul trebuie să ia cunoştinţă de faptul că orice informaţie vizualizată sau citită pe acest site are drepturi rezervate de “copyright” fără o altă notificare specială.

8.3 Utilizarea site-ului şi a serviciilor nu vă oferă nici un drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului accesat.

 

 1. REGULI GENERALE

9.1 Drepturile şi obligaţiile părţilor (utilizatorul, SFS şi IP CTIF), impuse de termenii şi condiţiile prezente, precum şi toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate şi guvernate de Codul civil, actele normative ale SFS şi alte acte legislative şi normative în vigoare ce reglementează domeniul vizat în prezentul document.

9.2 SFS declară că:

 1. a) va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 2. b) va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului;
 3. c) pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, SFS poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare, care vor intra în vigoare la data plasării acestora pe site.

 

 1. DISPOZIŢII FINALE

10.1 Prin accesarea serviciilor, utilizatorul acceptă faptul că orice dispută este interpretată în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

10.2 Pentru informaţii suplimentare, utilizatorul poate contacta Centrul Unic de Apel al SFS la numărul de telefon – 0 8000 1525.news-events