Persoane juridice

Descrierea

Serviciul presupune obținerea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale.

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Direcția proceduri control din cadrul Direcției generale metodologie proceduri fiscale

Programul de prestare a serviciului:

Luni - Vineri, 8:00-17:00

Pauză: 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
La Cererea privind autorizarea (înregistrarea) în calitate de CAT MCC/IF se vor prezenta sau se vor genera de sistem următoarele documente confirmative, autentificate prin aplicarea semnăturii conducătorului:
a) copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și data-limită de valabilitate a legitimației) responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea (adresa pentru corespondență, inclusiv e-mail, telefon, fax);
b) copiile autorizațiilor de funcționare a unităților structurale unde se prestează serviciile sau copiile notificărilor și înștiințărilor de recepționare respective;
c) copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de mașini de casă și de control/imprimante fiscale în care, în mod expres, sunt elaborate modelele de mașini de casă și de control/imprimante fiscale care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanții de Certificat CAT MCC/IF);
d) preavizul furnizorului concret de mașini de casă și de control/imprimante fiscal despre acordul de a elibera sigiliile de protecție pentru mașinile de casă și de control/imprimante fiscale (sigiliile furnizorului) (anexa nr. 2); e) lista angajaților specialiști (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și data-limită de valabilitate a legitimației) care efectuează instalarea, repararea și deservirea tehnică a mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale.
Descrierea

Calculator impozit auto

Acte normative:

N/A

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

N/A

Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Direcțiile deservire fiscală  

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Conectarea la serviciile fiscale electronice”.

Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului:

Programul de lucru - Interacțiunea fizică cu beneficiarul (clientul): Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză: 12:00-13:00.

Programul de lucru – E-serviciu: Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

Pentru ridicarea formularelor solicitantul prezintă:

 • buletinul de identitate;
 • delegația semnată de persoanele autorizate ale entității;
 • recipisa privind confirmarea formularelor acceptate;
 • ordinul de plată ce confirmă transferul mijloacelor bănești (extras bancar).
Descrierea

Obținerea de serie și diapazon de numere pentru documentele primare.

Acte normative:
 • Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997;
 • Ordin SFS nr. 13 din 04.04.2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special;
 • Ordin MF nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia;
 • Ordin IFPS nr. 1018 din 29.07.2013 privind modul de depunere a comenzilor de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Conectarea la serviciile fiscale electronice”.

Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525;

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Conectarea la serviciile fiscale electronice”.

Descrierea

Completarea dărilor de seamă cu generarea barcod-urilor

Acte normative:

N/A

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525;

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului:

Programul de lucru - Interacțiunea fizică cu beneficiarul: Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00

Programul de lucru - E-serviciu: Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

Nu sunt necesare

Descrierea

Serviciul presupune neincluderea în valoarea în vamă a mărfurilor de import a serviciilor de import, aferent cărora TVA a fost achitat la buget pînă la momentul operațiunii de import.

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525;

Direcțiile deservire fiscală din raza de deservire a contribuabilului;

Direcția generală administrarea contribuabililor mari;

Programul de prestare a serviciului:

Luni-vineri 8:00-17:00

Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
 1. Cererea
 2. Documentele aferente: copia de pe contractul/invoice-lui în baza căruia se efectuează achiziția de servicii de la nerezident
Descrierea

Verificarea agentului economic dacă corespunde tuturor cerințelor de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obținute pe bază de vin prevăzute la pct.3 al Regulamentului privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) și modul de evidență a acestor distilate expediate (transportate) din antrepozitul fiscal pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri aprobat prin HG nr. 874 din 21 octombrie 2014, și eliberarea autorizației de utilizator final în termen de 7 zile lucrătoare de la data expirării termenului indicat în pct.5 al Regulamentului menționat.

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Direcțiile deservire fiscală

Programul de prestare a serviciului:

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit; timp de 5 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
 • Depunerea cererii și a documentelor aferente: copia contractelor de locațiune, uzufruct, leasing, comodat pentru activele utilizate la producerea mărfurilor respective;
 • informația privind cantitatea de distilate obținute pe bază de vin ce urmează a fi achiziționată/primită și utilizată în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, pentru un an, separat pe fiecare distilat obținut pe bază de vin.
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Direcția evidență și informații fiscale

Programul de prestare a serviciului:

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit; timp de 3 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

N/A

Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Direcțiile deservire fiscală

Programul de prestare a serviciului:

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit, timp de 3 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
1) Pentru persoanele juridice și întreprinderile cu statut de persoană fizică, care desfășoară activitate de întreprinzător:
- Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
- Copia contractului/documentului care atestă obținerea venitului în/din statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepția contractelor întocmite în limba rusă și în limba engleză, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidență.
2) Pentru persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova:
- Copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea și domiciliul persoanei fizice;
- Copia contractului/documentului care atestă obținerea venitului în/din statul străin sau copia invitației la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, tradusă în limba de stat de către traducători autorizați, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepția contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidență; - Copia extrasului din registrul acționarilor și extrasul din procesul-verbal al ședinței acționarilor, iar în cazul societăților cu răspundere limitată
– copia extrasului din procesul-verbal al ședinței fondatorilor, în cazul primirii dividendelor.
3) Pentru persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi care, în scopuri fiscale, au obținut statut de rezident al Republicii Moldova:
- Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
- Copia pașaportului persoanei fizice cetățean străin sau a pașaportului apatridului ori copia permisului de ședere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;
- Documentul în original, eliberat de Poliția de Frontieră, despre intrările și ieșirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv;
- Copia contractului/documentului care atestă obținerea venitului în/din statul străin sau copia invitației la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică. Tradusă în limba de stat de către traducători autorizați, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepția contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidență.
Descrierea

Confirmarea ca deținătorul certificatului nu a beneficiat de restituirea TVA aferentă exportului de mărfuri efectuat în baza declarației vamale

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului:

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

5 zile  lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
 • autorizația la regimul vamal „perfecționare active”;
 • formularul de evidență și control prezentat de către solicitant (anexa nr. 1);
 • raportul de expertiză la produsele rezultate din prelucrare;
 • copia declarației de export;
 • extrasul din contul de evidență personală a operațiunilor agentului economic înregistrat în organele fiscale, autentificat prin ștampilă în original;
 • certificatul privind înregistrarea contribuabilului ca plătitor de TVA;
 • copia dispoziției de plată referitor la achitarea TVA la import;
 • certificatul de la organul fiscal la care se deservește, ce confirmă că suma TVA solicitată spre restituire nu a fost trecută în cont în perioadele fiscale în care a avut loc introducerea pe teritoriul vamal a mărfurilor străine destinate prelucrării.
Descrierea

Eliberarea confirmării cu excluderea ulterioară a beneficiarului din lista persoanelor juridice pasive prezentat de SFS și ținut de ASP.

Acte normative:
Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Direcțiile deservire fiscală

Programul de prestare a serviciului:

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

1 zi lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
 • Cerere de formă liberă;
 • Copia dărilor de seamă.
Descrierea

Identificarea de către autoritățile publice autorizate de sine stătător a situației relațiilor contribuabilului cu bugetul public national.

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul Unic de Apel 080001525

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului:

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Conectarea la serviciile fiscale electronice”

Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului:

 Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

Nu sunt necesare

Descrierea

Vizualizarea de către utilizatorii serviciilor fiscale electronice a informației desfășurate aferent persoanelor juridice din republica Moldova după filtre avansate de căutare.

Acte normative:
Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Conectarea la serviciile fiscale electronice”

Descrierea

La accesarea acestui serviciu și după introducerea codului fiscal al întreprinderii în spațiul liber, este posibilă verificarea informațiilor despre contribuabil. În rezultat, solicitantul obține: denumirea întreprinderii, abrevierea, forma organizatorico – juridică, statutul întreprinderii (activ sau inactiv), date cu privire la T.V.A., date cu privire la accize.

Acte normative:
Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
Descrierea

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” reprezintă un serviciu orientat spre îmbunătățirea actului de administrare a impozitelor și de control al restanțelor fiscale și permite accesarea on-line a informațiilor despre obligațiile fiscale ale contribuabilului, precum și verificarea statutului curent al tuturor restanțelor sau supraplăților la Bugetul Public Național. Serviciul asigură comoditatea contribuabililor și optimizează interacțiunea lor cu Serviciul Fiscal de Stat.

Informație despre serviciu:

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Conectarea la serviciile fiscale electronice”

Programul de prestare a serviciului:

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
Cererea de emitere a soluției fiscale individuale anticipate, care trebuie să conțină:
1) datele de identificare ale contribuabilului solicitant – denumirea completă, codul fiscal, adresa juridică, datele de contact (telefon, e-mail);
2) informații despre activitatea contribuabilului, așa cum se desfășoară la momentul depunerii cererii, respectiv descrierea modalității de derulare a acesteia în viitor;
3) prezentarea detaliată a situației/tranzacției viitoare specifice pentru care se solicită emiterea soluției fiscale individuale anticipate și a documentelor deținute de solicitant referitoare la situația/tranzacția viitoare;
4) specificarea tipului impozitului/taxei pentru care se solicită emiterea soluției fiscale individuale anticipate;
5) dovada achitării taxei de emitere a soluției fiscale individuale anticipate; 6) informații și date conținute în cererea de emitere a soluției fiscale individuale anticipate care fac obiectul secretului comercial, industrial și/sau profesional sau ar putea conduce la divulgarea acestuia;
7) declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind faptul că nu există nicio procedură fiscală, administrativă în curs sau o hotărîre judecătorească de condamnare definitivă pentru situația și/sau tranzacția viitoare pentru care este solicitată emiterea soluției fiscale individuale anticipate;
8) declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind veridicitatea informațiilor furnizate prin cererea și actele prezentate;
9) declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind faptul că nu există alte acte administrative care au legătură cu situația/tranzacția viitoare specifică ce face obiectul soluției fiscale individuale anticipate solicitate, respectiv că tratamentul fiscal ce face obiectul cererii nu a fost anterior clarificat prin intermediul acestora;
10) alte date/informații sau documente considerate ca fiind relevante de către solicitant pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate. Actele prezentate în copii trebuie autentificate prin semnătura solicitantului. Actele prezentate într-o limbă străină trebuie însoțite de traduceri în limba de stat autentificate notarial.
Descrierea

Verificarea bonului de casă la ECC

Acte normative:

N/A

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

N/A

Descrierea

Verificarea timbrului de acciz (alcool)

Acte normative:

N/A

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Moldova Vin

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

N/A

Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525;

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului:

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

Înregistrarea MCC/IF:

 1. copia de pe actul permisiv (pentru desfășurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin autorizare). Copia extrasului din Registrul operatorilor de transport rutier se prezintă în termen nu mai tîrziu de 5 zile de la data eliberării acestuia;
 2. copia de pe autorizaţia de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor sociale sau de pe alt document ce atestă legalitatea activităţii, eliberat de autoritatea publică locală, după caz;
 3. copiile de pe notificarea privind inițierea activității de comet și înștiințarea de recepționare a notificării sau de pe alt document ce atestă legalitatea activității, eliberate de autoritatea administrației publice locale după caz (cu excepția notificărilor depuse/înștiințărilor eliberate la/de Primăria municipiului Chișinău);
 4. copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC/IF de pe piața internă;
 5. contractul privind asistența tehnică pentru MCC/IF;
 6. Cartea tehnică (pașaportul) MCC/IF;
 7. registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
 8. Registrul MCC/IF;
 9. Instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC/IF;

Înregistrarea dispozitivelor electronice:

 1. copia de pe documentul ce atestă procurarea dispozitivului electronic (declarația vamală și/sau factură fiscală);
 2. copia de pe contractual cu sistemul de plăți;
 3. document de confirmare al numărului unic de identificare al dispozitivului electronic în sistemul de plăți eliberat de prestatorul serviciilor de plată;
 4. copia documentului fiscal eliberat de dispozitivul electronic (se prezintă după programarea în dispozitivul electronic a numărului de înregistrare atribuit de subdiviziunea SFS, nu mai târziu de 7 zile de la data înregistrării).
Descrierea

• Eliberarea certificatului de acciză al antrepozitarului autorizat, care atestă înregistrarea acestuia și îi atribuie dreptul de a efectua tranzacții cu mărfurile supuse accizelor;

• Modificarea datelor din certificatul deja existent;

• Anularea certificatului de acciză al antrepozitarului autorizat.

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525;

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului:

Programul de lucru - Interacțiunea fizică cu beneficiarul (clientul): Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00

Programul de lucru - E-serviciu: Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
 • Cererea;
 • La cerere se anexează schema (planul) amplasării blocului administrativ, a secției de producție, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului economic, în limitele stabilite pentru realizarea activității de întreprinzător.
Descrierea

Obținerea Certificatului de atribuire a codului fiscal/Confirmării privind luarea la evidență fiscală

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului:

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele juridice constituite în baza actelor normative:

 1. copia actului normativ care constată faptul constituirii;
 2. copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
 3. copia extrasului din Registrul unităților de drept prin care se confirmă că persoana juridică este luată în evidența de stat;
 4. copia documentului prin care se confirmă numirea în funcție a persoanei care prezintă documentele.

 

Pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaționale ratificate de Republica Moldova:

 1. a) copia acordului sau a tratatului, publicat în ediția oficială specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova;
 2. b) certificatul de confirmare a sediului, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene reprezentanțelor (oficiilor) sau filialelor instituțiilor internaționale care sunt acreditate de organul respectiv;
 3. c) certificatul de confirmare a sediului eliberat de Ministerul Economiei și Infrastructurii reprezentanțelor companiilor străine implementatoare a proiectelor de asistență tehnică;
 4. d) copia pașaportului persoanei cu statut diplomatic din țara de origine; e) copia actului de identitate al persoanei împuternicite să prezinte documentele.

 

Pentru persoanele juridice sau organizații cu statut de persoană fizică nerezidentă care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale: a) extrasul din registrul comerțului național din țara de origine ce confirmă că conform legislației sale naționale nerezidentul este persoană juridică;

 1. b) copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice nerezidente;
 2. c) copiile de pe documentele de identificare al nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
 3. d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obținerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil; e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanței permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
 4. f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova.

Documentele enumerate la lit. a), b) și c) se prezintă autentificate notarial și legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în țara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.

 

Pentru persoanele fizice care practică activitate profesională în sectorul justiției:

 1. a) copia licenței de desfășurare a activității profesionale sau documentul ce atestă desfășurarea activității profesionale;
 2. b) extrasul din:

- registrul de stat al notarilor – pentru notar;

- registrul Cabinetelor avocaților și Birourilor asociate de avocați – pentru avocați;

- registrul executorilor judecătorești – pentru executori judecătorești; - registrul privind evidența înregistrării birourilor mediatorilor – pentru mediatori;

- registrul administratorilor autorizați;

 1. c) actul care confirmă dislocarea sediului;
 2. d) copia actului de identitate al persoanei care practică activitatea profesională în sectorul justiției.

 

Pentru birourile asociate de avocați, birourile asociate ale executorilor judecătorești, birourile asociate ale notarilor:

 1. a) copia dispoziției Ministerului Justiției;
 2. b) copia extrasului din:

- registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați – în cazul biroului asociat de avocați;

- registrul executorilor judecătorești – în cazul biroului asociat al executorilor judecătorești;

- registrul de stat al notarilor – în cazul biroului asociat al notarilor;

 1. c) copia contractului de societate civilă;
 2. d) copia actului de identitate al conducătorului.

 

Persoană fizică rezidentă care desfășoară activitate independentă:

 1. a) copia buletinului de identitate;
 2. b) copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă;
 3. c) contractul privind asistența tehnică pentru MCC;
 4. d) Cartea tehnică;
 5. e) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
 6. f) Registrul MCC;
 7. g) instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;

h) copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea conturilor bancare. Copiile documentelor nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.

Descrierea

Optimizarea procedurii de înregistrarea/anulare a statutului de plătitor de TVA. Prelucrarea electronică a cererilor depuse de contribuabili și eliberarea/anularea certificatelor de către Serviciul Fiscal de Stat cu utilizarea semnăturii electronice. Comunicare oficială a contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat care are drept scop automatizarea procesului de eliberare/anulare a certificatelor fiscale.

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525;

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului:

Programul de lucru - Interacțiunea fizică cu beneficiarul (clientul): Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00.

Programul de lucru - E-serviciu: Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)
 • Cererea;
 • Documente contabile în funcție de caz.
Descrierea

Înregistrarea subdiviziunii și/sau a obiectului impozabil

Informație despre serviciu:
Adresa și datele de contact ale prestatorului:

Centrul unic de apel al SFS 080001525;

Direcțiile deservire fiscală

Programul de prestare a serviciului:

Programul de lucru - Interacțiunea fizică cu beneficiarul (clientul): Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00

Programul de lucru - E-serviciu: Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

2 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS)

Cererea cu anexarea documentelor confirmative

news-events