Serviciul Fiscal de Stat este autoritatea publică, împuternicită să administreze impozitele, taxele şi alte plăţi în interesul statului.

Misiunea Serviciului Fiscal de Stat este de a asigura administrarea fiscală prin crearea de condiţii contribuabililor pentru conformare la respectarea legislaţiei şi monitorizarea procesului de conformare, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.

2021

A fost creată, începînd cu 1 ianuarie 2021, Direcția generală administrare fiscală antifraudă ca subdiviziune structurală a Serviciului Fiscal de Stat, fiind atribuite funcțiile de urmărire penală și activitate specială de investigație pentru infracţiunile economice prevăzute la art.241–242, 244, 2441 , 250–253 şi 3351 din Codul penal. Astfel, orice persoană fizică sau persoană juridică, prin plângere, denunț sau autodenunț, poate sesiza organul de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat despre infracțiuni.

În scopul îmbunătățirii procesului de administrare fiscală, au fost centralizate funcțiile de control fiscal post operațional și operativ, fiind constituite la 1 ianuarie 2021, Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional și Direcția generală administrare fiscală control fiscal operativ, ca subdiviziuni structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.

 În scopul modernizării proceselor de administrare fiscală, eficientizării modului de comunicare și de consolidare a procesului de deservire a contribuabililor, precum și  sporirii eficienței resurselor umane implicate în procesul de deservire, Direcțiile deservire fiscală Basarabeasca şi Dubăsari au fost reorganizate. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, contribuabilii din raza de deservire a Direcției deservire fiscală Dubăsari se vor deservi la Direcția deservire fiscală Criuleni din cadrul Direcției generale administrare fiscală Centru, iar contribuabilii din raza de deservire a Direcției deservire fiscală Basarabeasca să vor deservi la Direcția deservire fiscală Cimișlia din cadrul Direcției generale administrare fiscală Sud.

A fost creată, începând cu 1 iulie 2021, Direcția generală expertiză juridică și Direcția gestionarea bunurilor confiscate, fiind centralizate funcțiile de asistență juridică și de gestionare a bunurilor confiscate, prin lichidarea Direcțiilor asistență juridică și funcțiilor de gestionare a bunurilor confiscate din cadrul Direcțiilor generale administrare fiscală.

2020

La data de 28 februarie 2020 a fost lansat în exploatare industrială SIA ,,Stingerea obligației fiscale de către perceptorii fiscali din cadrul SCITL – versiunea 2.0”. Prin acest sistem s-a optimizat procesul privind organizarea și evidența obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor pe bunurile imobiliare, precum și plenitudinea calculării și încasării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice-cetățeni și gospodăriile țărănești (de fermier), cât și a altor impozite și taxe administrate de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale.

Prin Hotărârea Guvernului nr.120 din 26 februarie 2020, cu titlu inovativ, au fost aprobate însemnele uniformei și normele de echipare cu uniformă a funcționarului fiscal cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

Începând cu 1 iulie 2020, în scopul promovării conformării benevole a contribuabililor pentru achitarea restanțelor, aplicării uniforme a proceselor de executare silită, creșterea eficienței proceselor de gestionare a arieratelor, precum și centralizarea subdiviziunilor responsabile de exercitarea atribuției de gestionare a arieratelor, se constituie Direcția generală administrare fiscală arierate ca subdiviziune structurală a Serviciului Fiscal de Stat.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind desfășurarea concursului “Loteria fiscală” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 657 din 17 decembrie 2019, în anul 2020 Serviciul Fiscal de Stat, pentru prima dată, a organizat concursul “Loteria fiscală”, care are ca scop combaterea evaziunii fiscale prin limitarea achitărilor efectuate în numerar. Participanți ai concursului „Loteria fiscală” pot fi persoanele fizice care au atins vîrsta de 18 ani și dețin carduri bancare emise de băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova, care au efectuat achitarea cu cardul pentru anumite bunuri/servicii, conform regulilor de desfășurare a concursului.

A fost lansat subsistemul „e-Commerce-VAT” care permite nerezidenților subiecți ai impunerii să se înregistreze și să depună online declarațiile TVA, asigurîndu-se, totodată, o evidență electronică a obligațiilor și achitărilor acestora.

 

2019

Prin Hotărârea Guvernului nr.7 din 18 ianuarie 2019 a fost aprobat Regulamentul privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate. În conformitate cu art.1361 alin.(1) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat emite soluția fiscală individuală – actul administrativ în vederea soluționării cererii unei persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară activitate de întreprinzător referitoare la aplicarea legislației fiscale asupra unei (unor) situații și/sau tranzacții viitoare specifice.

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.188 din 31 decembrie 2019 a fost aprobată Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2020 – 2023. Prioritățile trasate de SFS pentru următorii patru ani prevăd: (1) Dezvoltarea instituțională; (2) Consolidarea procesului de deservire și evidență a contribuabililor; (3) Consolidarea managementului conformării voluntare și forțate; (4) Modernizarea tehnologiilor informaționale.

Avînd în vedere rolul și importanța administrării fiscale în asigurarea durabilității economico-financiare a statului, prin  Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1386 din 17 decembrie 2019 a fost instituită sărbătoarea profesională - Ziua funcționarului fiscal, care se va consemna anual la data de 1 iulie.

2018

Prin Legea nr.49 din 23 martie 2018 au fost operate modificări la Codul de procedură penală (în vigoare de la 1 octombrie 2008) prin care Serviciul Fiscal de Stat a fost investit cu atribuții de constatare a infracțiunilor prevăzute la articolele 241 – 242, 244, 2441, 250 – 253, 3351 din Codul penal.

În acest sens, a fost creată Direcția control și constatarea infracțiunilor, care întreprinde un complex de acțiuni premergătoare urmăririi penale, precum reținerea făptuitorul, ridicarea corpurilor delicte, solicitarea informațiilor și documentelor necesare pentru constatarea infracțiunii, citarea persoanelor și altele.

În conformitate cu art.2741 din Codul fiscal, este creat Consiliul de soluționare a disputelor din cadrul SFS. Componența Consiliului a fost aprobată prin Ordinul SFS nr.449 din 4 septembrie 2018. Consiliul examinează contestațiile depuse de către persoana care contestă acte administrative prin care s-a stabilit o obligație fiscală în sumă de peste 500 mii lei – pentru persoane juridice și peste 250 mii lei – pentru persoane fizice, asigurându-se, astfel, integritatea și imparțialitatea în tratarea contribuabilului.

La data de 27 ianuarie 2018 a fost lansat Ghișeul Unic de Raportare Electronică – platformă care oferă posibilitatea de raportare centralizată către mai multe instituții publice. Ghișeul Unic include formulare de raportare electronică către Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări Medicale, Biroul Național de Statistică.

2017

Anul 2017 a fost un an crucial pentru activitatea Serviciului Fiscal de Stat, fiind marcat de o reformă complexă a autorității fiscale care a generat realizarea unui șir de acțiuni menite să perfecționeze activitatea în domeniul administrării fiscale. Serviciul Fiscal de Stat este creat prin reorganizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și absorbirea în acesta din urmă a 35 de inspectorate fiscale de stat teritoriale.

Începând cu 1 aprilie 2017, Serviciul Fiscal de Stat și-a început activitatea în calitate de entitate de administrare fiscală unitară, capabilă să realizeze cele mai ambițioase obiective determinate de evoluțiile macroeconomice și interesele naționale.

2016

A fost aprobată Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2016-2020 de către Colegiul Ministerului Finanțelor la data de 3 august 2016. Prioritățile de dezvoltare stabilite pentru anii 2016–2020 rezidă în:i) consolidarea managementului schimbării; ii) implementarea reformei instituționale; iii) implementarea reformei operaționale; iv) Contribuirea la procesul de integrare europeană; v) modernizarea tehnologiilor informaționale.

Urmare adoptării Legii nr.281 din 16.12.2016, au fost efectuate amendamente la Codul fiscal, prin stabilirea statutului Serviciului Fiscal de Stat în calitate de o singură persoană juridică, responsabilă de asigurarea procesului de administrare fiscală, care își exercită atribuțiile funcționale pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu punerea în aplicare din 1 aprilie 2017.

2014

Prin Hotărârea Guvernului nr.500 din 1 iulie 2014 cu privire la aprobarea stemei, drapelului, culorii corporative și a Regulamentului de utilizare a stemei, drapelului și culorii corporative a Serviciului Fiscal de Stat, Serviciul Fiscal de Stat s-a ales cu semne distinctive individuale și cu deviza „În serviciul contribuabilului”.

2010

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.7 din 25 ianuarie 2010 a fost aprobată noua structură organizatorică a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și, respectiv, modificată structura personalului care, în urma evaluării angajaților, a stabilit locul de muncă al fiecărui funcționar fiscal. În corespundere cu prevederile Ordinului Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr.61 din 10.02.2010, a fost modificată structura organizatorică a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, principalele schimbări fiind înregistrate în structura IFS mun. Chișinău și IFS pe UTA Găgăuzia, prin dizolvarea oficiilor fiscale, iar în locul acestora s-au creat direcțiile administrare fiscală: Botanica, Buiucani, Centru, Rîșcani și Ciocana, respectiv, direcțiile administrare fiscală: Comrat, Vulcănești și Ceadîr-Lunga.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1141 din 16 decembrie 2010 a fost aprobat Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015. Conștientizînd necesitatea schimbărilor, Serviciul Fiscal de Stat și-a propus următoarele priorități de dezvoltare în reformarea administrării fiscale: i) reformarea cadrului legislativ, organizațional şi instituțional; ii) modernizarea modalității de abordare a conformării contribuabililor; iii) eficientizarea utilizării tehnologiilor informaționale în administrarea fiscală; iv) eficientizarea managementului resurselor umane.

2008

În scopul extinderii capacităților electronice, prin Hotărârea Guvernului nr.1065 din 19 septembrie 2008 a fost fondată Î.S. „Fiscservinform” care a devenit administrator al datelor Serviciului Fiscal de Stat.

2006

A fost aprobată Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010 prin Hotărârea Guvernului nr.1208 din 10 octombrie 2006 şi a fost iniţiată reforma patentei de întreprinzător. Acestea au constituit unele din importantele realizări ale Serviciului Fiscal de Stat, în partea ce ţine de ridicarea nivelului de deservire a contribuabililor, simplificarea şi dezvoltarea continuă a procedurilor de administrare fiscală.

2003

Prin Hotărârea Guvernul nr.786 din 30 iunie 2003 a fost aprobată noua structură organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat, cu aplicare din 1 iulie 2003.

2002

Prin Hotărârea Guvernului nr.1736 din 31 decembrie 2002 cu privire la reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor Serviciului Fiscal de Stat și efectivul-limită.

1999

Prin Hotărârea Guvernului nr.612 din 30 iunie 1999 a fost aprobată structura organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat.

1997

Prin Hotărârea Parlamentului nr.1165-XIII din 24 aprilie 1997 a fost adoptată Concepția reformei fiscale.

Principalele obiective ale reformei fiscale ce s-a înfăptuit în Republica Moldova au constat în sporirea încasărilor bugetare necesare pentru finanţarea programelor de stat şi dezvoltarea sferei serviciilor, în stimularea dezvoltării economice şi redistribuirea veniturilor între diferite pături ale populaţiei.

1996

Prin Hotărârea Guvernului nr.684 din 10 decembrie 1996 a fost creat Inspectoratul Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia.

1995

Întreprinderile agricole au început să plătească un impozit funciar unic, care includea şi impozitele imobiliar şi rutier, plătite anterior separat.

1994

Au fost adoptate Legea nr.264-XIII din 8 noiembrie 1994 cu privire la taxa pe valoarea adăugată și Legea nr.nr.347-XIII din 27 decembrie 1994 cu privire la accize.

1993

Prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.30-c din 24 martie 1993, reieșind din legislația în vigoare la acel moment, a fost reorganizat Inspectoratul Fiscal de Stat pe or.Chișinău, iar subdiviziunile structurale ale acestuia, create anterior în unitățile administrativ-teritoriale ale orașului: Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana și Rîșcani, au fost legalizate și unificate într-o singură entitate juridică.

Întru executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.189 din 8 noiembrie 1993 cu privire la impozitul pe bunuri mobiliare, a fost emisă Hotărârea Guvernul Republicii Moldova nr.311 din 18.05.1994 cu privire la aprobarea modului de evaluare a bunurilor imobiliare impozabile;

A fost adoptată Legea nr.1529-XII din 22 iunie 1993 cu privire la impozitul rutier;

1992

Pentru prima dată, Serviciul, ca sistem unic de organe fiscale, a fost instituit prin Legea nr.876-XII din 22 ianuarie 1992 cu privire la Serviciul fiscal de stat. Sistemul în cauză, întrunea Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi inspectoratele fiscale de stat teritoriale subordonate Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, toate avînd statut de persoană juridică şi fiind finanţate din bugetul de stat.

Au fost adoptate Legea nr.1198-XII din 17 noiembrie 19992 privind bazele sistemului fiscal și Legea nr.1214-XII din 2 decembrie 1992 privind impozitul pe beneficiul întreprinderilor.

1991

În Republica Moldova este aplicată propria legislație fiscală, ținând cont de specificul economiei și interesele naționale bugetare.

1990

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri al RSSM nr.68 din 7 martie 1990 a fost aprobată crearea inspectoratelor fiscale de stat orășenești și raionale, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, în sistemul Ministerului Finanţelor au fost create inspectorate fiscale de stat cu următoarea structură: Inspectoratul Fiscal de Stat al Ministerului Finanţelor, ca subdiviziune interioară a Ministerului; inspectoratele fiscale de stat teritoriale care se aflau în subordonarea administrativă a Inspectoratului Fiscal de Stat al Ministerului Finanţelor.

Din 1 iulie 1990, inspectoratele fiscale și-au început activitatea.

Serviciul Fiscal de Stat este un organ unificat cu competență teritorială pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Personalul instituției este concentrat într-o structură centralizată, organizată pe principiul funcționalității, după cum urmează:
 • aparatul central, care este responsabil de aspectele metodologice, de suport, gestiune, control, arierate, investigații și urmărire penală;
 • 4 regiuni de administrare fiscală (Nord, Sud, Centru și mun. Chişinău), în cadrul cărora sunt concentrate funcțiile de asistență juridică și direcțiile de deservire și prestări servicii contribuabililor la nivel teritorial.
Prin Hotărârea Guvernului nr.395 din 5 iunie 2017 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat, care stabilește normele necesare pentru asigurarea activității Serviciului Fiscal de Stat.
Ordinul MF nr.66 din 04.05.2021 privind structura organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat
versiunea PDF
 •   Titlul I „Dispoziții generale” și Titlul II „Impozitul pe venit”, în vigoare din 01.01.1998.
 •   Titlul III „Taxa pe valoarea adăugată”, în vigoare din 01.07.1998.
 •   Titlul IV „Accizele”, în vigoare din 01.01.2001.
 •   Titlul V „Administrarea fiscală”, în vigoare din 01.07.2002.
 •   Titlul VI „Impozitul pe bunurile imobiliare”, în vigoare din 01.01.2001.
 •   Titlul VI1 „Impozitul pe avere”, în vigoare din 01.01.2016.
 •   Titlul VII „Taxele locale”, în vigoare din 01.01.2005.
 •   Titlul VIII „Taxele pentru resursele naturale”, în vigoare din 01.01.2006.
 •   Titlul IX „Taxele rutiere”, în vigoare din 01.01.2007.
 •   Titlul X „Alte regimuri fiscale”, în vigoare din 04.08.2017.

În acest sens, un rol semnificativ în modernizarea Serviciului Fiscal de Stat îl constituie colaborarea cu alte instituții și organisme internaționale privind preluarea celor mai bune practici ale administrațiilor fiscale străine:

 • Fondul Monetar Internațional;
 • Banca Mondială;
 • Departamentul Trezoreriei SUA;
 • Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice de nivel Înalt pentru Moldova (EUHLPAM) de comun cu PNUD;
 • USAID în cadrul programului BRITE (Programul Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător);
 • Agenția Fiscală Suedeză, cu finanțare de către SIDA;
 • Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA);
 • Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din statele membre ai Comunității Statelor Independente (CCCSF) și cu administrațiile fiscale din alte state.
Numele, prenumele
Perioada
Rozalina ALBU
2021 - prezent
Serghei PUȘCUȚA
2021 - 2021
Ludmila BOTNARI
2019 - 2020
Serghei PUȘCUȚA
2016 - 2019
Ion PRISĂCARU
2013 – 2016
Nicolae VICOL
2012 – 2013
Nicolae PLATON
2009 – 2012
Victor COADĂ
2008 – 2009
Tatiana LOGHIN
2008 – 2008
Numele, prenumele
Perioada
Serghei PUȘCUȚA
2005 – 2008
Mihail POP
1999 – 2005
Nicolae BIVOL
1998 – 1999
Ion PRISĂCARU
1995 – 1998
Gheorghe ISOPESCU
1992 – 1995
Nicolae LUCHIAN
1990 – 1992
Boris BABOV
1990 – 1990

Secția audit intern

Misiunea secției constă în acordarea consultanței și furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia, contribuind astfel la îmbunătățirea activității Serviciul Fiscal de Stat.

În scopul realizării misiunii secția desfășoară următoarele tipuri de audit: audit de sistem (examinează sistemul de control intern managerial); audit de conformitate (verifică respectarea cadrului normativ și a procedurilor interne aplicate); audit financiar (evaluează funcționarea adecvată și eficientă a activităților de control aferente sistemelor financiare); audit performanță (evaluează utilizarea resurselor în cadrul programelor, activităților, sistemelor de management); audit al tehnologiilor informaționale (examinează eficacitatea activităților de control aferente sistemelor informaționale).

Direcția securitate internă și anticorupție

Misiunea direcției constă în combaterea actelor de corupție, conexe corupției și protecționism în cadrul Serviciului Fiscal de Stat și asigurarea integrității instituționale și profesionale a angajaților Serviciului Fiscal de Stat în exercitarea funcțiilor publice.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: efectuarea activităților necesare prevenirii, depistării și combaterii actelor de corupție, conexe corupției și protecționismului în cadrul Serviciului Fiscal de Stat; asigurarea securității, drepturilor, intereselor legitime, cinstei și demnității angajaților Serviciului Fiscal de Stat și întreprinderea măsurilor urgente în caz de amenințări directe sau tentative la viața angajaților Serviciului Fiscal de Stat, în legătură cu exercitarea funcțiilor de serviciu; examinarea petițiilor, adresărilor, sesizărilor și reclamațiilor asupra acțiunilor sau inacțiunilor angajaților Serviciului Fiscal de Stat.

Direcția management resurse umane

Misiunea direcției constă în promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane, prin formarea, dezvoltarea și menținerea unui corp de funcționari publici profesioniști, eficient pentru crearea unei organizații moderne și eficiente.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea, promovarea și evaluarea implementării în cadrul Serviciului Fiscal de Stat a politicilor și procedurilor de personal; evidența datelor, documentelor cu privire la personalul Serviciului Fiscal de Stat și cu privire la instruirea personalului.

Direcția generală economie și finanțe

Misiunea direcției constă în menținerea și în consolidarea managementului financiar și bugetar al Serviciului Fiscal de Stat, prin: conformitatea cu cadrul normativ și reglementările interne; eficacitatea şi eficiența operațiunilor; siguranța și optimizarea activelor şi pasivelor; siguranța și integritatea informațiilor.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: elaborarea bugetului; executarea bugetului; contabilitate; consiliere economico-financiară; raportare.

Direcția generală expertiză juridică

Misiunea direcției constă în asigurarea conformității actelor normative emise de Serviciul Fiscal de Stat cu prevederile cadrului legislativ în vigoare, reprezentării intereselor Serviciului Fiscal de Stat în instanțele judecătorești şi alte organe, acordarea asistenței juridice în activitatea Serviciului Fiscal de Stat și aplicării uniforme a legislației.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul administrării fiscale; efectuarea expertizei juridice a proiectelor ordinelor, instrucțiunilor, hotărârilor, indicațiilor şi altor acte normative elaborate de Serviciul Fiscal de Stat; generalizarea practicii aplicării legislației Republicii Moldova, elaborarea propunerilor privind perfecționarea ei; reprezentarea intereselor Serviciului Fiscal de Stat în instanțele judecătorești și alte organe; examinarea demersurilor/adresărilor autorităților publice, persoanelor juridice, a petițiilor persoanelor fizice.

Direcția dezvoltare informațională

Misiunea direcției constă în asigurarea dezvoltării sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat care să susțină desfășurarea tuturor proceselor de administrare fiscală și prestarea, în adresa contribuabililor, a serviciilor fiscale electronice în condiții optime și de maximă siguranță.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: elaborarea unui mecanism capabil să ofere servicii automatizate de o înaltă calitate, prestate în conformitate cu realizările de ultimă oră în domeniul tehnologiilor informaționale; asigurarea funcționării continue a infrastructurii tehnice și infocomunicaționale a Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat; asigurarea elaborării și implementării politicii de securitate cibernetică în conformitate cu prevederile legale în vigoare; asigurarea și monitorizarea conformității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul sistemelor de evidență gestionare de Serviciul Fiscal de Stat în corespundere cu legislația în vigoare.

Direcția achiziții publice și gestionare patrimoniu

Misiunea direcției constă în asigurarea cu resurse materiale, bunuri, servicii și infrastructură fizică pentru desfășurarea în condiții optime și de maximă siguranță a activității, precum și în asigurarea gestionării eficiente a patrimoniului Serviciului Fiscal de Stat prin executarea conformă și oportună a procedurilor de achiziții publice și logistică.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: asigurarea desfășurării procedurilor de achiziții publice; asigurarea gestionării eficiente și raționale a patrimoniului Serviciului Fiscal de Stat; asigurarea aplicării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă a personalului din cadrul Serviciului Fiscal de Stat; asigurarea procesului de exploatare corectă a mijloacelor de transport, realizarea măsurilor necesare de utilizare optimă a consumurilor de lubrifianți, carburanți, piese de schimb și material.

Direcția gestionare documente

Misiunea direcției constă în exercitarea controlului asupra respectării sistemului unic al lucrărilor de secretariat în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, precum și asigurarea unei asistențe în vederea desfășurării activității conducerii Serviciului Fiscal de Stat.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: gestionarea documentelor (efectuarea primirii, înregistrării și evidenței corespondenței de intrare și de ieșire, efectuarea controlului asupra corectitudinii întocmirii documentelor de ieșire din cadrul Serviciului Fiscal de Stat și expedierea corespondenței de ieșire) și asistența managerială (asigurarea asistenței în vederea desfășurării activității conducerii Serviciului Fiscal de Stat).

Direcția evidență și informații fiscale

Misiunea direcției constă în asigurarea și monitorizarea proceselor de evidență a contribuabililor, a obligațiilor fiscale și a veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat, gestionarea și valorificarea informațiilor deținute de Serviciul Fiscal de Stat.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: asigurarea și monitorizarea proceselor de evidență a contribuabililor, conturilor bancare, obligațiilor fiscale și veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat; gestionarea conturilor curente ale contribuabililor; asigurarea schimbului de informații necesare pentru activitatea Serviciului Fiscal de Stat cu organele abilitate; întocmirea și furnizarea informațiilor analitice și sintetice.

Direcția cooperare și schimb de informații

Misiunea direcției constă în cooperarea interinstituțională cu autoritățile fiscale străine în baza instrumentelor legale ale organizațiilor internaționale și regionale de profil prin organizarea unei comunicări eficiente a autorității, prin efectuarea schimbului eficient de informații, prin crearea unei imagini pozitive care va fortifica încrederea contribuabililor și va spori gradul de transparență în activitatea Serviciului Fiscal de Stat.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: coordonarea îndeplinirii obligațiilor ce derivă din prevederile acordurilor, la care Republica Moldova este parte; asigurarea schimbului de informații fiscale cu administrațiile fiscale străine în baza tratatelor bilaterale de evitare a dublei impuneri și a Convenției multilaterale OCDE privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscală; coordonarea activităților de cooperare internațională și schimb de experiență cu organizațiile internaționale și regionale de profil (IOTA, OCDE, CCCSF, CEF etc.) pe aspecte de administrare fiscală, inclusiv în ceea ce privește organizarea sau participarea la acestea; elaborarea și implementarea programelor de promovare a instituției și dezvoltarea parteneriatului cu societatea civilă prin promovarea unei activități transparente deschise; facilitarea accesului publicului larg la informația oficială din cadrul autorității.

Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor

Misiunea direcției constă în elaborarea, implementarea și monitorizarea aplicării în practică a metodologiilor de administrare fiscală a impozitelor, taxelor și altor plăți, ale căror administrare, în corespundere cu legislația în vigoare, este pusă pe seama Serviciului Fiscal de Stat, și în popularizarea legislației fiscale.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: elaborarea actelor legislative și normative, a normelor metodologice și procedurilor privind administrarea impozitelor, taxelor și altor plăți; menținerea, actualizarea și dezvoltarea Bazei generalizate a practicii fiscale; popularizarea legislației fiscale.

Direcția generală metodologia proceduri fiscale

Misiunea direcției constă în elaborarea normelor și procedurilor metodologice de administrare fiscală în domeniul efectuării controalelor fiscale, aplicării sancțiunilor pentru încălcarea legislației fiscale, aplicării echipamentelor de casă și control, evidenței contribuabililor, veniturilor și obligațiilor fiscale, aplicării măsurilor de asigurare și executare silită.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: elaborarea proiectelor actelor legislative și actelor normative, a normelor metodologice și procedurilor privind efectuarea controalelor fiscale, aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea legislației fiscale, aplicarea  echipamentelor de casă și control, evidența contribuabililor, obligațiilor fiscale, veniturilor administrate de SFS, aplicarea măsurilor de asigurare și executare silită; elaborarea procedurilor/normelor metodologice privind: estimarea obligațiilor fiscale prin metode și surse indirecte; elaborarea actelor normative privind regimul de depunere și recepționare a dărilor de seamă fiscale, inclusiv a celor corectate; elaborarea procedurilor privind efectuarea înscrierilor în conturile curente ale contribuabililor referitor la calcularea, modificarea şi stingerea obligațiilor fiscale.

Direcția generală conformare

Misiunea direcției constă în identificarea instrumentelor de tratament al contribuabililor în vederea conformării voluntare/forțate și stimularea la respectarea legislației fiscale, precum și planificarea și organizarea măsurilor eficiente de contracarare a evaziunii fiscale, pseudoactivităţii de întreprinzător, prin planificarea controalelor, altor procedee de administrare fiscală utilizând analiza riscurilor.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: elaborarea și asigurarea funcționalității pentru fiecare din procesele de administrare fiscală pasibile aplicării (control fiscal, vizită fiscală, post fiscal, conformare fiscală, etc.); planificarea și organizarea activităților de control; analiza rezultatelor măsurilor de administrare fiscală și prezentarea propunerilor de îmbunătățire a lacunelor depistate.

Direcția management organizațional

Misiunea direcției constă în promovarea, coordonarea, implementarea activităților de importanță strategică pentru instituție; dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu administrațiile fiscale externe și organismele internaționale în cadrul proiectelor de reformă fiscală; precum în asigurarea creșterii eficienței, eficacității și durabilității asistenței prin organizarea și coordonarea activității subdiviziunilor structurale.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: asigurarea coordonării activităților de dezvoltare strategică și a domeniilor de asistență acoperite de donatori/parteneri de dezvoltare; asigurarea organizațională a misiunilor de asistență și prezentarea intereselor instituției în cadrul dialogurilor la nivel înalt cu instituțiile finanțatoare/partenerii de dezvoltare; asigurarea coordonării, desfășurării și monitorizării proiectelor de dezvoltare/asistență externă; elaborarea propunerilor de îmbunătățire a administrării fiscale; coordonarea și monitorizarea implementării strategiilor și planurilor de activitate la nivel instituțional/ramural/național; întocmirea Rapoartelor anuale de performanță; monitorizarea îndeplinirii recomandărilor dispuse de Curtea de Conturi prin hotărârile emise de aceasta și prezentarea informațiilor relevante Curții de Conturi și/sau Ministerului Finanțelor; elaborarea și monitorizarea registrului riscurilor instituționale ale Serviciului Fiscal de Stat.

Direcția generală organizare deservire și recuperare creanțe

Misiunea direcției constă în asigurarea funcționalității creșterii eficienței procedurilor de administrare fiscală în domeniul deservirii contribuabililor, recuperare creanțe și a procedurilor de executare.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: promovarea, implementarea bunelor practici în materia deservirii contribuabililor, măsurilor de asigurare și executarea silită a obligației fiscale, procedurilor de executare și analiza rezultatelor implementării bunelor practici prin prisma racordării cadrului normativ în vigoare la prevederile acquis-ului comunitar cu identificarea concomitentă a soluțiilor IT viabile în acest sens; creșterea gradului de satisfacție a contribuabililor prin asigurarea utilizării eficiente a resurselor alocate în scopul deservirii contribuabililor coroborate cu proceduri de deservire a contribuabililor bazată pe operativitate, respect, transparență, acuratețea consultațiilor și accesul facil la informație; asigurarea aplicării uniforme pe teritoriul Republicii Moldova a mecanismelor de conformarea benevolă aferente declarării, calculării și achitării în termen a obligațiilor fiscale de către contribuabili; monitoringul asupra recuperării pe deplin și în termen optim a sumelor creanțelor fiscale, urmare a întreprinderii consecutive a măsurilor de asigurare și executare silită, cu suportarea cheltuielilor minime; asigurarea verificării procedurilor de executare, în care statul este creditor, intentate de către executorii judecătorești și procesului de restituire a sumelor avansate.

Direcția proceduri de insolvabilitate

Misiunea direcția constă în apărarea intereselor patrimoniale ale statului legate de încasarea plăților aferente Bugetului Public Național în procedurile de insolvabilitate în care Serviciul Fiscal de Stat este parte.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: promovarea, implementarea bunelor practici în materia insolvabilității și analiza rezultatelor implementării prin prisma racordării cadrului normativ în vigoare la prevederile acquis-ului comunitar cu identificarea concomitentă a soluțiilor IT viabile în acest; asigurarea managementului eficient și rezultativ din punct de vedere al recuperării valorii creanțelor bugetare maxim posibile în cadrul proceselor de insolvabilitate la care Serviciul Fiscal de Stat este parte; identificarea riscurilor în domeniul administrării fiscale în procesul participării Serviciului Fiscal de Stat la procesele de insolvabilitate.

Direcția generală administrare contribuabili mari

Misiunea direcției constă în exercitarea sarcinilor și atribuțiilor funcționale, orientate spre asigurarea respectării de către contribuabilii mari a obligațiilor lor prevăzute de legislație, rezultatul scontat fiind calcularea corectă, vărsarea deplină și la timp la buget a obligațiilor fiscale ale acestora.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: promovarea și implementarea bunelor practici în materia deservirii/administrării fiscale a contribuabililor mari și analiza rezultatelor implementării, cu identificarea concomitentă a soluțiilor IT viabile în acest sens; exercitarea controlului fiscal asupra corectitudinii, plenitudinii calculării și vărsării depline și la timp la buget a obligațiilor fiscale; exercitarea eficientă a tuturor măsurilor de conformare benevolă aferente plenitudinii declarării și achitării în termen a obligațiilor fiscale de către contribuabilii mari; monitorizarea și controlul asupra achitării integrale și în termen a obligațiilor fiscale și a altor plăți obligatorii declarate de către contribuabilii mari și/sau calculate în rezultatul controalelor fiscale.

Direcția contestații

Misiunea direcției constă în examinarea contestațiilor împotriva deciziilor Serviciului Fiscal de Stat, acțiunilor (inacțiunilor) colaboratorilor Serviciului Fiscal de Stat, examinarea cererile prealabile împotriva altor acte administrative emise de Serviciul Fiscal de Stat, analiza cauzelor care au determinat formularea contestațiilor în ordinea contenciosului administrativ, precum și prezentarea propunerilor pentru înlăturarea lacunelor constatate în procesul de examinare a contestațiilor/cererilor prealabile.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: verificarea la fața locului, cu participarea contribuabililor și a persoanelor cu funcții de răspundere care au efectuat controlul, a faptelor expuse în materialele controlului care necesită precizări și clarități, pentru a putea fi întocmită o decizie corectă și imparțială; participă la examinarea contestațiilor și litigiilor între contribuabili și Serviciul Fiscal de Stat, care rezultă din controalele efectuate și/sau acțiunile (inacțiunile) colaboratorilor fiscali; examinarea contestațiilor împotriva deciziilor Serviciului Fiscal de Stat, împotriva acțiunilor (inacțiunilor) colaboratorilor Serviciului Fiscal de Stat; analizarea cauzelor care au determinat formularea contestațiilor în ordinea contenciosului administrativ, propunerea măsurilor pentru perfecționarea legislației sau recomandărilor pentru înlăturarea deficiențelor/lacunelor constatate; efectuarea controalelor fiscale repetate, dispuse ca urmare a examinării contestațiilor.

Direcția gestionare bunuri confiscate

Misiunea direcției constă în asigurarea administrării bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, precum și în asigurarea păstrării temporare a categoriilor de bunuri recunoscute corpuri delicte și/sau de bunuri sechestrate.

Funcțiile de bază a direcției sunt: elaborarea proiectelor de acte normative și a procedurilor privind administrarea bunurilor confiscate, precum și a bunurilor preluate spre păstrare; asigurarea evidenței și gestionării eficiente a bunurilor confiscate; asigurarea evidenței și păstrării temporare a bunurilor preluate spre păstrare; participarea activă la realizarea planului de venituri aferent BPN în contextul gestionării bunurilor confiscate.

Direcția control și constatare infracțiuni

Misiunea direcției constă în exercitarea controlului privind respectarea legislației asupra calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale și altor plăți de către contribuabili, precum și în asigurarea întreprinderii tuturor acțiunilor pentru constatarea infracțiunilor prevăzute la art.241-242, 244, 2441, 250-253 și 3351 din Codul penal și sesizarea organelor de ocrotire a normelor de drept despre elementele constitutive ale infracțiunilor constatate, precum și colectarea și analiza informațiilor de interes în timp util cu scopul stabilirii posibilelor infracțiuni.

Funcțiile de bază a direcției sunt: efectuarea controalelor fiscale; constatarea infracțiunilor prevăzute la art.241-242, 244, 2441, 250-253 și 3351 din Codul penal; perfectarea și remiterea materialelor în care au fost consemnate elementele constitutive ale infracțiunii, organelor de ocrotire a normelor de drept conform legislației; primirea și înregistrarea declarațiilor, comunicărilor și a altor informații privind infracțiunile economico-financiare și întreprinderea acțiunilor în vederea examinării acestora, în limitele cadrului legal în vigoare; constatarea încălcărilor legislației fiscale în cazul în care acestea au fost depistate în procesul exercitării atribuției de constatare a infracțiunilor prevăzute la art.241-242, 244, 2441, 250-253 și 3351 din Codul penal; colectarea și analiza informațiilor în scopul stabilirii posibilelor infracțiuni.

Direcția generală control post operațional

Misiunea direcției constă în exercitarea controlului privind respectarea legislației asupra calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale, altor plăți, precum și onorarea altor obligații de către contribuabili.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: efectuarea controalelor fiscale prin toate metodele de verificare prevăzute de Codul fiscal; examinarea și analiza procesului de control în scopul identificării și promovării unor tehnici și metode moderne și eficiente de efectuare a controalelor fiscale; examinarea petițiilor primite; constatarea contravențiilor și adoptarea deciziilor asupra cauzei contravenționale.

Direcția generală control operativ

Misiunea direcției constă în exercitarea controlului privind respectarea legislației asupra calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale și altor plăți precum și onorarea altor obligații de către contribuabili.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare prevăzute de Codul fiscal, cu excepția controalelor fiscale prin metoda de verificare totală; examinarea și analiza procesului de control în scopul identificării și promovării unor tehnici și metode moderne și eficiente de efectuare a controalelor fiscale; monitorizarea activității agenților economici în cadrul posturilor fiscale staționare, mobile, electronice, ş.a; examinarea petițiilor primite; constatarea contravențiilor și adoptarea deciziilor asupra cauzei contravenționale.

Direcția generală antifraudă

Misiunea direcției constă în exercitarea activității speciale de investigații, constatării și a urmăririi penale în privința infracțiunilor prevăzute la art. 241-242, 244, 2441, 250-253 și 3351 din Codul penal.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: primirea, înregistrarea și evidența sesizărilor și altor informații despre infracțiuni; evidența  infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni; efectuarea acțiunilor de urmărire penale conform competenței stabilite de Codul de procedură penală  pentru  cercetarea sub toate aspectele,  complet, obiectiv și în termen rezonabil al cauzelor penale; efectuarea activității speciale de investigații aferent infracțiunilor prevăzute la art. 241-242, 244, 2441, 250-253 şi 3351 din Codul penal; crearea și deținerea sistemelor informaționale pentru a asigura realizarea sarcinilor activității speciale de investigații; constatarea infracțiunilor prevăzute la art.241-242, 244, 2441, 250-253 și 3351 din Codul penal.

Direcția generală recuperare creanțe

Misiunea direcției constă în exercitarea eficientă a acțiunilor de administrare fiscală, care au scop aplicarea măsurilor de asigurare și de executare silită a restanțelor, promovarea conformării contribuabililor aferent achitării restanțelor, creșterea eficienței procesului de gestionare a arieratelor, precum și reprezentarea intereselor Serviciului Fiscal de Stat în cadrul executării silite efectuate de executorii judecătorești.

Funcțiile de bază ale direcției sunt: participarea activă la realizarea planului de venituri aferent Bugetului Public Național, prin utilizarea standardizată, diversificată, promptă și rezonabilă a acțiunilor de administrare fiscală aferente aplicării măsurilor de asigurare și de executare silită a obligațiilor fiscale și altor restanțe; exercitarea mecanismelor de conformare aferent achitării obligațiilor fiscale restante de către contribuabili; întreprinderea acțiunilor în scopul recuperării pe deplin și în termen restrâns a restanțelor și a altor plăți neachitate în termen la Bugetul Public Național; deservirea contribuabililor bazată pe operativitate, respect, transparență, acuratețea consultațiilor și accesul facil la informație; reprezentarea intereselor Serviciului Fiscal de Stat în cadrul acțiunilor sau procedurilor de executare silită efectuate de executorii judecătorești.

Direcțiile generale administrare fiscală mun. Chișinău, Nord, Centru și Sud

Misiunea direcțiilor mun. Chișinău, Nord, Centru și Sud constă în asigurarea exercitării eficiente a procedurilor de administrare fiscală.

Funcțiile de bază ale direcțiilor sunt: deservirea contribuabililor bazată pe operativitate, respect, transparență, acuratețea consultațiilor și accesul facil la informație; creșterea gradului de satisfacție a contribuabililor; participarea activă la realizarea planului de venituri aferent Bugetului Public Național prin utilizarea standardizată, diversificată și rezonabilă a procedurilor de administrare fiscală, inclusiv prin efectuarea controlului fiscal; exercitarea eficientă a mecanismelor de conformarea benevolă aferente declarării, calculării și achitării în termen a obligațiilor fiscale de către contribuabili; promovarea, implementarea bunelor practici în materia deservirii/administrării fiscale a contribuabililor și analiza rezultatelor implementării.

 

news-events