Serviciul Fiscal de Stat este autoritatea publică, împuternicită să administreze impozitele, taxele şi alte plăţi în interesul statului.

Misiunea Serviciului Fiscal de Stat este de a asigura administrarea fiscală prin crearea de condiţii contribuabililor pentru conformare la respectarea legislaţiei şi monitorizarea procesului de conformare, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.

2021

A fost creată, începînd cu 1 ianuarie 2021, Direcția generală administrare fiscală antifraudă ca subdiviziune structurală a Serviciului Fiscal de Stat, fiind atribuite funcțiile de urmărire penală și activitate specială de investigație pentru infracţiunile economice prevăzute la art.241–242, 244, 2441 , 250–253 şi 3351 din Codul penal. Astfel, orice persoană fizică sau persoană juridică, prin plângere, denunț sau autodenunț, poate sesiza organul de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat despre infracțiuni.

În scopul îmbunătățirii procesului de administrare fiscală, au fost centralizate funcțiile de control fiscal post operațional și operativ, fiind constituite la 1 ianuarie 2021, Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional și Direcția generală administrare fiscală control fiscal operativ, ca subdiviziuni structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.

 În scopul modernizării proceselor de administrare fiscală, eficientizării modului de comunicare și de consolidare a procesului de deservire a contribuabililor, precum și  sporirii eficienței resurselor umane implicate în procesul de deservire, Direcțiile deservire fiscală Basarabeasca şi Dubăsari au fost reorganizate. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, contribuabilii din raza de deservire a Direcției deservire fiscală Dubăsari se vor deservi la Direcția deservire fiscală Criuleni din cadrul Direcției generale administrare fiscală Centru, iar contribuabilii din raza de deservire a Direcției deservire fiscală Basarabeasca să vor deservi la Direcția deservire fiscală Cimișlia din cadrul Direcției generale administrare fiscală Sud.

2020

La data de 28 februarie 2020 a fost lansat în exploatare industrială SIA ,,Stingerea obligației fiscale de către perceptorii fiscali din cadrul SCITL – versiunea 2.0”. Prin acest sistem s-a optimizat procesul privind organizarea și evidența obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor pe bunurile imobiliare, precum și plenitudinea calculării și încasării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice-cetățeni și gospodăriile țărănești (de fermier), cât și a altor impozite și taxe administrate de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale.

Prin Hotărârea Guvernului nr.120 din 26 februarie 2020, cu titlu inovativ, au fost aprobate însemnele uniformei și normele de echipare cu uniformă a funcționarului fiscal cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

Începând cu 1 iulie 2020, în scopul promovării conformării benevole a contribuabililor pentru achitarea restanțelor, aplicării uniforme a proceselor de executare silită, creșterea eficienței proceselor de gestionare a arieratelor, precum și centralizarea subdiviziunilor responsabile de exercitarea atribuției de gestionare a arieratelor, se constituie Direcția generală administrare fiscală arierate ca subdiviziune structurală a Serviciului Fiscal de Stat.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind desfășurarea concursului “Loteria fiscală” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 657 din 17 decembrie 2019, în anul 2020 Serviciul Fiscal de Stat, pentru prima dată, a organizat concursul “Loteria fiscală”, care are ca scop combaterea evaziunii fiscale prin limitarea achitărilor efectuate în numerar. Participanți ai concursului „Loteria fiscală” pot fi persoanele fizice care au atins vîrsta de 18 ani și dețin carduri bancare emise de băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova, care au efectuat achitarea cu cardul pentru anumite bunuri/servicii, conform regulilor de desfășurare a concursului.

A fost lansat subsistemul „e-Commerce-VAT” care permite nerezidenților subiecți ai impunerii să se înregistreze și să depună online declarațiile TVA, asigurîndu-se, totodată, o evidență electronică a obligațiilor și achitărilor acestora.

 

2019

Prin Hotărârea Guvernului nr.7 din 18 ianuarie 2019 a fost aprobat Regulamentul privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate. În conformitate cu art.1361 alin.(1) din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat emite soluția fiscală individuală – actul administrativ în vederea soluționării cererii unei persoane fizice și/sau persoane juridice care desfășoară activitate de întreprinzător referitoare la aplicarea legislației fiscale asupra unei (unor) situații și/sau tranzacții viitoare specifice.

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.188 din 31 decembrie 2019 a fost aprobată Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2020 – 2023. Prioritățile trasate de SFS pentru următorii patru ani prevăd: (1) Dezvoltarea instituțională; (2) Consolidarea procesului de deservire și evidență a contribuabililor; (3) Consolidarea managementului conformării voluntare și forțate; (4) Modernizarea tehnologiilor informaționale.

Avînd în vedere rolul și importanța administrării fiscale în asigurarea durabilității economico-financiare a statului, prin  Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1386 din 17 decembrie 2019 a fost instituită sărbătoarea profesională - Ziua funcționarului fiscal, care se va consemna anual la data de 1 iulie.

2018

Prin Legea nr.49 din 23 martie 2018 au fost operate modificări la Codul de procedură penală (în vigoare de la 1 octombrie 2008) prin care Serviciul Fiscal de Stat a fost investit cu atribuții de constatare a infracțiunilor prevăzute la articolele 241 – 242, 244, 2441, 250 – 253, 3351 din Codul penal.

În acest sens, a fost creată Direcția control și constatarea infracțiunilor, care întreprinde un complex de acțiuni premergătoare urmăririi penale, precum reținerea făptuitorul, ridicarea corpurilor delicte, solicitarea informațiilor și documentelor necesare pentru constatarea infracțiunii, citarea persoanelor și altele.

În conformitate cu art.2741 din Codul fiscal, este creat Consiliul de soluționare a disputelor din cadrul SFS. Componența Consiliului a fost aprobată prin Ordinul SFS nr.449 din 4 septembrie 2018. Consiliul examinează contestațiile depuse de către persoana care contestă acte administrative prin care s-a stabilit o obligație fiscală în sumă de peste 500 mii lei – pentru persoane juridice și peste 250 mii lei – pentru persoane fizice, asigurându-se, astfel, integritatea și imparțialitatea în tratarea contribuabilului.

La data de 27 ianuarie 2018 a fost lansat Ghișeul Unic de Raportare Electronică – platformă care oferă posibilitatea de raportare centralizată către mai multe instituții publice. Ghișeul Unic include formulare de raportare electronică către Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări Medicale, Biroul Național de Statistică.

2017

Anul 2017 a fost un an crucial pentru activitatea Serviciului Fiscal de Stat, fiind marcat de o reformă complexă a autorității fiscale care a generat realizarea unui șir de acțiuni menite să perfecționeze activitatea în domeniul administrării fiscale. Serviciul Fiscal de Stat este creat prin reorganizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și absorbirea în acesta din urmă a 35 de inspectorate fiscale de stat teritoriale.

Începând cu 1 aprilie 2017, Serviciul Fiscal de Stat și-a început activitatea în calitate de entitate de administrare fiscală unitară, capabilă să realizeze cele mai ambițioase obiective determinate de evoluțiile macroeconomice și interesele naționale.

2016

A fost aprobată Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2016-2020 de către Colegiul Ministerului Finanțelor la data de 3 august 2016. Prioritățile de dezvoltare stabilite pentru anii 2016–2020 rezidă în:i) consolidarea managementului schimbării; ii) implementarea reformei instituționale; iii) implementarea reformei operaționale; iv) Contribuirea la procesul de integrare europeană; v) modernizarea tehnologiilor informaționale.

Urmare adoptării Legii nr.281 din 16.12.2016, au fost efectuate amendamente la Codul fiscal, prin stabilirea statutului Serviciului Fiscal de Stat în calitate de o singură persoană juridică, responsabilă de asigurarea procesului de administrare fiscală, care își exercită atribuțiile funcționale pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu punerea în aplicare din 1 aprilie 2017.

2014

Prin Hotărârea Guvernului nr.500 din 1 iulie 2014 cu privire la aprobarea stemei, drapelului, culorii corporative și a Regulamentului de utilizare a stemei, drapelului și culorii corporative a Serviciului Fiscal de Stat, Serviciul Fiscal de Stat s-a ales cu semne distinctive individuale și cu deviza „În serviciul contribuabilului”.

2010

În baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.7 din 25 ianuarie 2010 a fost aprobată noua structură organizatorică a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și, respectiv, modificată structura personalului care, în urma evaluării angajaților, a stabilit locul de muncă al fiecărui funcționar fiscal. În corespundere cu prevederile Ordinului Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nr.61 din 10.02.2010, a fost modificată structura organizatorică a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, principalele schimbări fiind înregistrate în structura IFS mun. Chișinău și IFS pe UTA Găgăuzia, prin dizolvarea oficiilor fiscale, iar în locul acestora s-au creat direcțiile administrare fiscală: Botanica, Buiucani, Centru, Rîșcani și Ciocana, respectiv, direcțiile administrare fiscală: Comrat, Vulcănești și Ceadîr-Lunga.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1141 din 16 decembrie 2010 a fost aprobat Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015. Conștientizînd necesitatea schimbărilor, Serviciul Fiscal de Stat și-a propus următoarele priorități de dezvoltare în reformarea administrării fiscale: i) reformarea cadrului legislativ, organizațional şi instituțional; ii) modernizarea modalității de abordare a conformării contribuabililor; iii) eficientizarea utilizării tehnologiilor informaționale în administrarea fiscală; iv) eficientizarea managementului resurselor umane.

2008

În scopul extinderii capacităților electronice, prin Hotărârea Guvernului nr.1065 din 19 septembrie 2008 a fost fondată Î.S. „Fiscservinform” care a devenit administrator al datelor Serviciului Fiscal de Stat.

2006

A fost aprobată Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010 prin Hotărârea Guvernului nr.1208 din 10 octombrie 2006 şi a fost iniţiată reforma patentei de întreprinzător. Acestea au constituit unele din importantele realizări ale Serviciului Fiscal de Stat, în partea ce ţine de ridicarea nivelului de deservire a contribuabililor, simplificarea şi dezvoltarea continuă a procedurilor de administrare fiscală.

2003

Prin Hotărârea Guvernul nr.786 din 30 iunie 2003 a fost aprobată noua structură organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat, cu aplicare din 1 iulie 2003.

2002

Prin Hotărârea Guvernului nr.1736 din 31 decembrie 2002 cu privire la reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor Serviciului Fiscal de Stat și efectivul-limită.

1999

Prin Hotărârea Guvernului nr.612 din 30 iunie 1999 a fost aprobată structura organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat.

1997

Prin Hotărârea Parlamentului nr.1165-XIII din 24 aprilie 1997 a fost adoptată Concepția reformei fiscale.

Principalele obiective ale reformei fiscale ce s-a înfăptuit în Republica Moldova au constat în sporirea încasărilor bugetare necesare pentru finanţarea programelor de stat şi dezvoltarea sferei serviciilor, în stimularea dezvoltării economice şi redistribuirea veniturilor între diferite pături ale populaţiei.

1996

Prin Hotărârea Guvernului nr.684 din 10 decembrie 1996 a fost creat Inspectoratul Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia.

1995

Întreprinderile agricole au început să plătească un impozit funciar unic, care includea şi impozitele imobiliar şi rutier, plătite anterior separat.

1994

Au fost adoptate Legea nr.264-XIII din 8 noiembrie 1994 cu privire la taxa pe valoarea adăugată și Legea nr.nr.347-XIII din 27 decembrie 1994 cu privire la accize.

1993

Prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.30-c din 24 martie 1993, reieșind din legislația în vigoare la acel moment, a fost reorganizat Inspectoratul Fiscal de Stat pe or.Chișinău, iar subdiviziunile structurale ale acestuia, create anterior în unitățile administrativ-teritoriale ale orașului: Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana și Rîșcani, au fost legalizate și unificate într-o singură entitate juridică.

Întru executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.189 din 8 noiembrie 1993 cu privire la impozitul pe bunuri mobiliare, a fost emisă Hotărârea Guvernul Republicii Moldova nr.311 din 18.05.1994 cu privire la aprobarea modului de evaluare a bunurilor imobiliare impozabile;

A fost adoptată Legea nr.1529-XII din 22 iunie 1993 cu privire la impozitul rutier;

1992

Pentru prima dată, Serviciul, ca sistem unic de organe fiscale, a fost instituit prin Legea nr.876-XII din 22 ianuarie 1992 cu privire la Serviciul fiscal de stat. Sistemul în cauză, întrunea Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi inspectoratele fiscale de stat teritoriale subordonate Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, toate avînd statut de persoană juridică şi fiind finanţate din bugetul de stat.

Au fost adoptate Legea nr.1198-XII din 17 noiembrie 19992 privind bazele sistemului fiscal și Legea nr.1214-XII din 2 decembrie 1992 privind impozitul pe beneficiul întreprinderilor.

1991

În Republica Moldova este aplicată propria legislație fiscală, ținând cont de specificul economiei și interesele naționale bugetare.

1990

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri al RSSM nr.68 din 7 martie 1990 a fost aprobată crearea inspectoratelor fiscale de stat orășenești și raionale, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, în sistemul Ministerului Finanţelor au fost create inspectorate fiscale de stat cu următoarea structură: Inspectoratul Fiscal de Stat al Ministerului Finanţelor, ca subdiviziune interioară a Ministerului; inspectoratele fiscale de stat teritoriale care se aflau în subordonarea administrativă a Inspectoratului Fiscal de Stat al Ministerului Finanţelor.

Din 1 iulie 1990, inspectoratele fiscale și-au început activitatea.

Serviciul Fiscal de Stat este un organ unificat cu competență teritorială pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Personalul instituției este concentrat într-o structură centralizată, organizată pe principiul funcționalității, după cum urmează:
 • aparatul central, care este responsabil de aspectele metodologice, de suport, gestiune, control, arierate, investigații și urmărire penală;
 • 4 regiuni de administrare fiscală (Nord, Sud, Centru și mun. Chişinău), în cadrul cărora sunt concentrate funcțiile de asistență juridică și direcțiile de deservire și prestări servicii contribuabililor la nivel teritorial.
Prin Hotărârea Guvernului nr.395 din 5 iunie 2017 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat, care stabilește normele necesare pentru asigurarea activității Serviciului Fiscal de Stat.
Ordinul MF nr.150 din 26.11.2020 privind structura organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat
versiunea PDF
 •   Titlul I „Dispoziții generale” și Titlul II „Impozitul pe venit”, în vigoare din 01.01.1998.
 •   Titlul III „Taxa pe valoarea adăugată”, în vigoare din 01.07.1998.
 •   Titlul IV „Accizele”, în vigoare din 01.01.2001.
 •   Titlul V „Administrarea fiscală”, în vigoare din 01.07.2002.
 •   Titlul VI „Impozitul pe bunurile imobiliare”, în vigoare din 01.01.2001.
 •   Titlul VI1 „Impozitul pe avere”, în vigoare din 01.01.2016.
 •   Titlul VII „Taxele locale”, în vigoare din 01.01.2005.
 •   Titlul VIII „Taxele pentru resursele naturale”, în vigoare din 01.01.2006.
 •   Titlul IX „Taxele rutiere”, în vigoare din 01.01.2007.
 •   Titlul X „Alte regimuri fiscale”, în vigoare din 04.08.2017.

În acest sens, un rol semnificativ în modernizarea Serviciului Fiscal de Stat îl constituie colaborarea cu alte instituții și organisme internaționale privind preluarea celor mai bune practici ale administrațiilor fiscale străine:

 • Fondul Monetar Internațional;
 • Banca Mondială;
 • Departamentul Trezoreriei SUA;
 • Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice de nivel Înalt pentru Moldova (EUHLPAM) de comun cu PNUD;
 • USAID în cadrul programului BRITE (Programul Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător);
 • Agenția Fiscală Suedeză, cu finanțare de către SIDA;
 • Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA);
 • Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din statele membre ai Comunității Statelor Independente (CCCSF) și cu administrațiile fiscale din alte state.
Numele, prenumele
Perioada
Serghei PUȘCUȚA
2021 - prezent
Ludmila BOTNARI
2019 - 2020
Serghei PUȘCUȚA
2016 - 2019
Ion PRISĂCARU
2013 – 2016
Nicolae VICOL
2012 – 2013
Nicolae PLATON
2009 – 2012
Victor COADĂ
2008 – 2009
Tatiana LOGHIN
2008 – 2008
Numele, prenumele
Perioada
Serghei PUȘCUȚA
2005 – 2008
Mihail POP
1999 – 2005
Nicolae BIVOL
1998 – 1999
Ion PRISĂCARU
1995 – 1998
Gheorghe ISOPESCU
1992 – 1995
Nicolae LUCHIAN
1990 – 1992
Boris BABOV
1990 – 1990
news-events