Nerezidenți

Descrierea
Calculatorul taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
Notă
Determinarea taxei în cazul autovehiculelor mixte se realizează conform modului expus în Baza Generalizată a Practicii Fiscale la întrebarea răspuns 8.2.5.9, iar în cazul autovehiculelor mixte, reutilate - conform modului expus în întrebarea răspuns 8.2.5.10.
Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statut de rezident al Republicii Moldova.

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Direcțiile deservire fiscală

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit; 30 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului
La cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în RM (Forma 2-DTA17) se anexează documentele în copie (cu traducere în limba de stat, efectuată de traducători autorizați, conform modului stabilit în Legea nr.264 din 11 decembrie 2008, cu excepția documentelor întocmite în limba rusă și în limba engleză):
  • care certifică rezidența beneficiarului (în cazul în care venitul acestuia se impozitează conform prevederile convenției (acordului);
  • contractul/documentul care atestă obținerea venitului în Republica Moldova, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidență.

În caz de necesitate, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, se vor prezenta documente ce confirmă achitarea venitului obținut și a impozitului pe venit.

Descrierea

Atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Direcțiile deservire fiscală

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit, timp de 30 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului
La cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în RM (Forma 2-DTA17) se anexează documentele în copie (cu traducere în limba de stat, efectuată de traducători autorizați, conform modului stabilit în Legea nr.264 din 11 decembrie 2008, cu excepția documentelor întocmite în limba rusă și în limba engleză):
  1. care certifică rezidența beneficiarului (în cazul în care venitul acestuia se impozitează conform prevederile convenției (acordului);
  2. contractul/documentul care atestă obținerea venitului în Republica Moldova, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidență.
În caz de necesitate, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, se vor prezenta documente ce confirmă achitarea venitului obținut și a impozitului pe venit.
Descrierea

Serviciul presupune obținerea accesului la serviciile fiscale electronice la distanță. Simplificarea procesului de raportare fiscală și asigurarea accesului direct la servicii de informare din domeniul fiscal. Centralizarea sistemelor, opțiunilor, modulelor, funcționalităților din mediul online destinate interacțiunii reciproce a contribuabililor cu SFS și prestării serviciilor de către autoritatea publică, în special celor de acordare/ modificare/ anulare a accesului la serviciile fiscale electronice.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Verificarea timbrului de acciz (alcool)

Acte normative

-

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Obținerea Certificatului de atribuire a codului fiscal/Confirmării privind luarea la evidență fiscală

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele juridice constituite în baza actelor normative:
b) copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
c) copia extrasului din Registrul unităţilor de drept prin care se confirmă că persoana juridică este luată la evidenţa de stat;
d) copia documentului prin care se confirmă numirea în funcţie a persoanei care prezintă documentele. 

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaționale ratificate de Republica Moldova:
a) copia acordului sau a tratatului, publicat în ediția oficială specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova;
b) certificatul de confirmare a sediului, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene reprezentanțelor (oficiilor) sau filialelor instituțiilor internaționale care sunt acreditate de organul respectiv;
c) certificatul de confirmare a sediului eliberat de Ministerul Economiei și Infrastructurii reprezentanțelor companiilor străine implementatoare a proiectelor de asistență tehnică;
d) copia pașaportului persoanei cu statut diplomatic din țara de origine;
e) copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor şi/sau a lucrărilor;
f) copia acordului de parteneriat şi a contractului de grant (pentru proiectele/programele transfrontaliere şi transnaţionale);
g) copia documentului (procura) prin care persoana este împuternicită să prezinte actele;
h) copia actului de identitate a persoanei împuternicite.

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele juridice sau organizații cu statut de persoană fizică nerezidentă care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale:
a) extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine ce confirmă că conform legislaţiei sale naţionale nerezidentul este persoană juridică;
b) copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice nerezidente în țara de reședință;
c) copiile de pe documentele de identificare a nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanţei permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova;
g) copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova.

Documentele enumerate la lit.a), b) şi c) se prezintă autentificate notarial şi legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în ţara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale:

-copia paşaportului persoanei nerezidente;

-copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
-copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova, după caz;
-copia actului de identitate a persoanei împuternicite.

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru birourile asociate de avocați, birourile asociate ale executorilor judecătorești, birourile asociate ale notarilor:
a) copia dispoziției Ministerului Justiției;
b) copia extrasului din:
- registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi – în cazul biroului asociat de avocaţi;
- registrul executorilor judecătoreşti – în cazul biroului asociat al executorilor judecătoreşti;
- registrul de stat al notarilor – în cazul biroului asociat al notarilor;
c) copia contractului de societate civilă.

Gospodăriile ţărăneşti (de fermier):
- prezentarea fișei de înregistrare a gospodăriei țărănești (de fermier).

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative  pentru  persoanele fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei:
a) copia licenţei de desfăşurare a activităţii profesionale sau documentul ce atestă desfăşurarea activităţii profesionale;
b) extrasul din: 
- registrul de stat al notarilor – pentru notar;
- registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi – pentru avocaţi; 
- registrul executorilor judecătoreşti – pentru executori judecătoreşti;
- registrul privind evidenţa înregistrării birourilor mediatorilor – pentru mediatori;
- registrul administratorilor autorizaţi;

c) actul care confirmă dislocarea sediului;
d) copia legitimaţiei de avocat stagiar;
e) copia contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură.

Cererea privind luarea la evidență fiscală cu anexarea documentelor confirmative  pentru nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi care prestează servicii prin intermediul reţelelor electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător:

- copia documentului din țara de origine care confirmă înregistrarea și statutul juridic al nerezidentului

news-events