Nerezidenți

Descrierea

Calculator impozit auto

Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statut de rezident al Republicii Moldova.

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Direcțiile deservire fiscală

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit; 30 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului
La cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în RM (Forma 2-DTA17) se anexează documentele în copie (cu traducere în limba de stat, efectuată de traducători autorizați, conform modului stabilit în Legea nr.264 din 11 decembrie 2008, cu excepția documentelor întocmite în limba rusă și în limba engleză):
 • care certifică rezidența beneficiarului (în cazul în care venitul acestuia se impozitează conform prevederile convenției (acordului);
 • contractul/documentul care atestă obținerea venitului în Republica Moldova, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidență.

În caz de necesitate, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, se vor prezenta documente ce confirmă achitarea venitului obținut și a impozitului pe venit.

Descrierea

Atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Direcțiile deservire fiscală

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit, timp de 30 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului
La cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în RM (Forma 2-DTA17) se anexează documentele în copie (cu traducere în limba de stat, efectuată de traducători autorizați, conform modului stabilit în Legea nr.264 din 11 decembrie 2008, cu excepția documentelor întocmite în limba rusă și în limba engleză):
 1. care certifică rezidența beneficiarului (în cazul în care venitul acestuia se impozitează conform prevederile convenției (acordului);
 2. contractul/documentul care atestă obținerea venitului în Republica Moldova, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidență.
În caz de necesitate, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, se vor prezenta documente ce confirmă achitarea venitului obținut și a impozitului pe venit.
Descrierea

Verificarea timbrului de acciz (alcool)

Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Obținerea Certificatului de atribuire a codului fiscal/Confirmării privind luarea la evidență fiscală

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului
Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele juridice constituite în baza actelor normative:
 1. copia actului normativ care constată faptul constituirii;
 2. copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
 3. copia extrasului din Registrul unităților de drept prin care se confirmă că persoana juridică este luată în evidența de stat;
 4. copia documentului prin care se confirmă numirea în funcție a persoanei care prezintă documentele.
Pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaționale ratificate de Republica Moldova:
 1. copia acordului sau a tratatului, publicat în ediția oficială specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova;
 2. certificatul de confirmare a sediului, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene reprezentanțelor (oficiilor) sau filialelor instituțiilor internaționale care sunt acreditate de organul respectiv;
 3. certificatul de confirmare a sediului eliberat de Ministerul Economiei și Infrastructurii reprezentanțelor companiilor străine implementatoare a proiectelor de asistență tehnică;
 4. copia pașaportului persoanei cu statut diplomatic din țara de origine; e) copia actului de identitate al persoanei împuternicite să prezinte documentele.
Pentru persoanele juridice sau organizații cu statut de persoană fizică nerezidentă care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale:
 1. extrasul din registrul comerțului național din țara de origine ce confirmă că conform legislației sale naționale nerezidentul este persoană juridică;
 2. copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice nerezidente;
 3. copiile de pe documentele de identificare al nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
 4. copiile contractelor perfectate de către notar privind obținerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
 5. copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanței permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
 6. copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova.
Documentele enumerate la lit. a), b) și c) se prezintă autentificate notarial și legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în țara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.
Pentru persoanele fizice care practică activitate profesională în sectorul justiției:
 1. copia licenței de desfășurare a activității profesionale sau documentul ce atestă desfășurarea activității profesionale;
 2. extrasul din:

  - registrul de stat al notarilor – pentru notar;

  - registrul Cabinetelor avocaților și Birourilor asociate de avocați – pentru avocați;

  - registrul executorilor judecătorești – pentru executori judecătorești;

  - registrul privind evidența înregistrării birourilor mediatorilor – pentru mediatori;

  - registrul administratorilor autorizați;

 3. actul care confirmă dislocarea sediului;

 4. copia actului de identitate al persoanei care practică activitatea profesională în sectorul justiției.

Pentru birourile asociate de avocați, birourile asociate ale executorilor judecătorești, birourile asociate ale notarilor:
a) copia dispoziției Ministerului Justiției;
b) copia extrasului din:
- registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați – în cazul biroului asociat de avocați;
- registrul executorilor judecătorești – în cazul biroului asociat al executorilor judecătorești;
- registrul de stat al notarilor – în cazul biroului asociat al notarilor;
c) copia contractului de societate civilă;
d) copia actului de identitate al conducătorului.
Persoană fizică rezidentă care desfășoară activitate independentă:
 1. Copia buletinului de identitate;
 2. Copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă;
 3. Contractul privind asistența tehnică pentru MCC;
 4. Cartea tehnică;
 5. Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
 6. Registrul MCC;
 7. Instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;
 8. Copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea conturilor bancare.
Copiile documentelor nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.
news-events