Alte categorii

Descrierea
Calculatorul taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
Notă
Determinarea taxei în cazul autovehiculelor mixte se realizează conform modului expus în Baza Generalizată a Practicii Fiscale la întrebarea răspuns 8.2.5.9, iar în cazul autovehiculelor mixte, reutilate - conform modului expus în întrebarea răspuns 8.2.5.10.
Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Permite contribuabilului depunerea cererii de atribuire a codului fiscal privind înregistrarea companiei/ activității desfășurate, eliberarea Certificatului de atribuire a codului fiscal, Confirmării privind luarea la evidență fiscală/Actului, prin care se confirmă faptul identificării persoanei fizice nerezidente în Registrul fiscal de stat prin numărul de identificare de stat (IDNP).

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Direcțiile deservire fiscală 

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit 

3 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele juridice constituite în baza actelor normative:
b) copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
c) copia extrasului din Registrul unităţilor de drept prin care se confirmă că persoana juridică este luată la evidenţa de stat;
d) copia documentului prin care se confirmă numirea în funcţie a persoanei care prezintă documentele. 

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaționale ratificate de Republica Moldova:
a) copia acordului sau a tratatului, publicat în ediția oficială specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova;
b) certificatul de confirmare a sediului, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene reprezentanțelor (oficiilor) sau filialelor instituțiilor internaționale care sunt acreditate de organul respectiv;
c) certificatul de confirmare a sediului eliberat de Ministerul Economiei și Infrastructurii reprezentanțelor companiilor străine implementatoare a proiectelor de asistență tehnică;
d) copia pașaportului persoanei cu statut diplomatic din țara de origine;
e) copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor şi/sau a lucrărilor;
f) copia acordului de parteneriat şi a contractului de grant (pentru proiectele/programele transfrontaliere şi transnaţionale);
g) copia documentului (procura) prin care persoana este împuternicită să prezinte actele;
h) copia actului de identitate a persoanei împuternicite.

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele juridice sau organizații cu statut de persoană fizică nerezidentă care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale:
a) extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine ce confirmă că conform legislaţiei sale naţionale nerezidentul este persoană juridică;
b) copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice nerezidente în țara de reședință;
c) copiile de pe documentele de identificare a nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanţei permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova;
g) copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova.

Documentele enumerate la lit.a), b) şi c) se prezintă autentificate notarial şi legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în ţara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale:

-copia paşaportului persoanei nerezidente;

-copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;

-copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova, după caz;

-copia actului de identitate a persoanei împuternicite.

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative  pentru birourile asociate de avocați, birourile asociate ale executorilor judecătorești, birourile asociate ale notarilor:
a) copia dispoziției Ministerului Justiției;
b) copia extrasului din:

- registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi – în cazul biroului asociat de avocaţi;

- registrul executorilor judecătoreşti – în cazul biroului asociat al executorilor judecătoreşti;

- registrul de stat al notarilor – în cazul biroului asociat al notarilor;
c) copia contractului de societate civilă.

Gospodăriile ţărăneşti (de fermier):

- prezentarea fișei de înregistrare a gospodăriei țărănești (de fermier).

 

Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative  pentru  persoanele fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei:

a) copia licenţei de desfăşurare a activităţii profesionale sau documentul ce atestă desfăşurarea activităţii profesionale; 
b) extrasul din: 

- registrul de stat al notarilor – pentru notar; 

- registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi – pentru avocaţi; 

- registrul executorilor judecătoreşti – pentru executori judecătoreşti;

- registrul privind evidenţa înregistrării birourilor mediatorilor – pentru mediatori;

- registrul administratorilor autorizaţi;

c) actul care confirmă dislocarea sediului; 
d) copia legitimaţiei de avocat stagiar;
e) copia contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură.

Cererea privind luarea la evidență fiscală cu anexarea documentelor confirmative  pentru nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi care prestează servicii prin intermediul reţelelor electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător:

- copia documentului din țara de origine care confirmă înregistrarea și statutul juridic al nerezidentului
Descrierea

Serviciul presupune obținerea accesului la serviciile fiscale electronice la distanță. Simplificarea procesului de raportare fiscală și asigurarea accesului direct la servicii de informare din domeniul fiscal. Centralizarea sistemelor, opțiunilor, modulelor, funcționalităților din mediul online destinate interacțiunii reciproce a contribuabililor cu SFS și prestării serviciilor de către autoritatea publică, în special celor de acordare/ modificare/ anulare a accesului la serviciile fiscale electronice.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” reprezintă un serviciu orientat spre îmbunătățirea actului de administrare a impozitelor și de control al restanțelor fiscale și permite accesarea on-line a informațiilor despre obligațiile fiscale ale contribuabilului, precum și verificarea statutului curent al tuturor restanțelor sau supraplăților la Bugetul Public Național. Serviciul asigură comoditatea contribuabililor și optimizează interacțiunea lor cu Serviciul Fiscal de Stat.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Oferirea accesului la serviciile fiscale electronice și interacțiunea cu contribuabilii în mediul online”

Descrierea

Serviciul „Colectarea Informațiilor din Surse Indirecte” este o componentă informațională, menită să asigure circulația rapidă și securizată a informației de la sursele indirecte de informație către Serviciul Fiscal de Stat și compararea datelor depuse de către persoanele fizice cu cele prestate de către sursele indirecte de informație.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Pentru a utiliza serviciul este necesară parcurgerea pașilor conform serviciului „Oferirea accesului la serviciile fiscale electronice și interacțiunea cu contribuabilii în mediul online”

Descrierea

Verificarea bonului de casă la ECC

Acte normative

-

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Verificarea timbrului de acciz (alcool)

Acte normative

-

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

mail@sfs.md

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

news-events