Persoane fizice

Descrierea

Serviciul presupune simplificarea și automatizarea proceselor de calculare și achitare a impozitelor și taxelor administrate de SFS prin intermediul Serviciului Guvernamental electronic „MPay”. Grație acestui serviciu, contribuabilii dispun de o modalitate comodă de generare/creare a notelor de plată și achitarea impozitelor și taxelor on line prin intermediul platformei guvernamentale MPay.

Acte normative

• Codul fiscal al Republicii Moldova

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Direcțiile deservire fiscală

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Calculator impozit auto

Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Este necesară semnătură electronică sau mobilă.

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Direcțiile deservire fiscală

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00

Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Buletinul de identitate pentru depunerea fizică a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoane fizice 

Descrierea

Completarea dărilor de seamă cu generarea barcod-urilor

Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului

Interacțiunea fizică cu beneficiarul: Luni - Vineri, 8:00-17:00

Pauză 12:00-13:00

E-serviciu: Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Documente necesare pentru prestarea serviciului
1) Pentru persoanele juridice și întreprinderile cu statut de persoană fizică, care desfășoară activitate de întreprinzător:
- Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
- Copia contractului/documentului care atestă obținerea venitului în/din statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepția contractelor întocmite în limba rusă și în limba engleză, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidență.
2) Pentru persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova:
- Copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea și domiciliul persoanei fizice;
- Copia contractului/documentului care atestă obținerea venitului în/din statul străin sau copia invitației la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, tradusă în limba de stat de către traducători autorizați, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepția contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidență;
- Copia extrasului din registrul acționarilor și extrasul din procesul-verbal al ședinței acționarilor, iar în cazul societăților cu răspundere limitată;
- Copia extrasului din procesul-verbal al ședinței fondatorilor, în cazul primirii dividendelor.
3) Pentru persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi care, în scopuri fiscale, au obținut statut de rezident al Republicii Moldova:
- Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
- Copia pașaportului persoanei fizice cetățean străin sau a pașaportului apatridului ori copia permisului de ședere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;
- Documentul în original, eliberat de Poliția de Frontieră, despre intrările și ieșirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv;
- Copia contractului/documentului care atestă obținerea venitului în/din statul străin sau copia invitației la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică. Tradusă în limba de stat de către traducători autorizați, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepția contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidență.
Descrierea
 • Constatarea situației relațiilor contribuabilului cu bugetul public național privind lipsa sau existența restanțelor;
 • Participarea contribuabilului la licitații.
Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00

Pauză 12:00-13:00

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

2 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului

a) Pașaportul/buletinul de identitate;
b) Solicitarea, după caz, a procurii;
c) Cerere în formă liberă.

Descrierea

Dispunerea de informație privind veniturile obținute de cetățenii RM

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Direcțiile deservire fiscală 

Programul de prestare a serviciului

Luni - Vineri, 8:00-17:00.

Pauză 12:00-13:00.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

3 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului
 • Cererea
 • Copia buletinului
 • Procura (după caz)
 • Declarația cu privire la venit (după caz)
Descrierea

Eliberarea/prelungirea patentelor pentru desfășurarea în cadrul legii a activității de întreprinzător, asigurarea achitării taxei pentru patenta de întreprinzător.

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525;

Direcțiile deservire fiscală.  

Programul de prestare a serviciului

Programul de lucru - Interacțiunea fizică cu beneficiarul (clientul): Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00.

Programul de lucru - E-serviciu: Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

3 zile lucrătoare

Documente necesare pentru prestarea serviciului
 1. actul care confirmă împuternicirile reprezentantului solicitantului/titularului patentei de întreprinzător – în cazul în care cererea este depusă prin intermediul unui reprezentant împuternicit prin lege;
 2. documentul ce confirmă achitarea taxei pentru patentă, în cuantum corespunzător termenului de valabilitate a patentei (pe o durată nu mai mică de o lună și nu mai mare de 12 luni);
 3. documentele confirmative de achitare a contribuției de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuției (Fișa de evidență a contribuției transferate la bugetul asigurărilor sociale de stat de către titularii patentei de întreprinzător, aprobată prin Ordinul Președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale nr.461A din 13.10.2008). Documentele care confirmă scutirea de plata contribuției, în cazul pensionarilor și invalizilor, constituie copia legitimației de pensionar sau de invaliditate, iar în cazul persoanelor angajate - certificatul ce confirmă faptul asigurării acestora la sistemul public de asigurări sociale, eliberat de angajator;
 4. documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenta medicală sau actele care confirmă scutirea de plata contribuției (Adeverințele – model aprobat și eliberat de către Agențiile teritoriale ale CNAM);
 5. în cazul genurilor de activitate menționate la pozițiile: 1.1, 1.2, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.30, 2.40, 2.41, 2.43, 2.46 din anexa la Legea nr. 93 - copia Notificării privind inițierea activității de comerț și copia Înștiințării de recepționare a notificării;
 6. copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile și/sau activitatea de muncă anterioară, ce confirmă nivelul de calificare necesar desfășurării genurilor de activitate menționate la pozițiile: 2.1, 2.5, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 din anexa la Legea nr. 93;
 7. două fotografii de mărimea 3x4 ale solicitantului patentei.
Descrierea

La accesarea acestui serviciu și după introducerea codului fiscal al întreprinderii în spațiul liber, este posibilă verificarea informațiilor despre contribuabil. În rezultat, solicitantul obține: denumirea întreprinderii, abrevierea, forma organizatorico – juridică, statutul întreprinderii (activ sau inactiv), date cu privire la T.V.A., date cu privire la accize.

Acte normative
Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului
Descrierea

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” reprezintă un serviciu orientat spre îmbunătățirea actului de administrare a impozitelor și de control al restanțelor fiscale și permite accesarea on-line a informațiilor despre obligațiile fiscale ale contribuabilului, precum și verificarea statutului curent al tuturor restanțelor sau supraplăților la Bugetul Public Național. Serviciul asigură comoditatea contribuabililor și optimizează interacțiunea lor cu Serviciul Fiscal de Stat.

Informație despre serviciu

Este necesară autentificarea

Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Conectarea la serviciile fiscale electronice”

Documente necesare pentru prestarea serviciului
Atașarea documentelor corespunzătoare în conformitate cu Ordinul SFS nr. 134 din 30.05.2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și conform Ordinului MF nr.40 din 06.02.2018 lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice, după caz.
Să dispună de semnătură electronică sau mobilă și să parcurgă procesul de autentificare pe portalul www.sfs.md prin intermediul serviciului Mpass.
Descrierea

Verificarea bonului de casă la ECC

Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Verificarea timbrului de acciz (alcool)

Acte normative

N/A

Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

Descrierea

Generarea avizului de plată la impozitul pe bunurile imobiliare. Vizualizarea sumei impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitat. Imprimarea avizului de plată la impozitul pe bunurile imobiliare. Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare.

Acte normative
Informație despre serviciu
Adresa și datele de contact ale prestatorului

Centrul unic de apel al SFS 080001525

Programul de prestare a serviciului

Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

Costul și durata prestării serviciului

Gratuit

Documente necesare pentru prestarea serviciului

Nu sunt necesare documente pe care beneficiarul să le furnizeze la solicitarea serviciului

news-events