Ordin SFS nr. 194 din 25.04.2019

O R D I N

privind aprobarea Regulamentului cu privire

la procedura de comunicare a actelor emise

de Serviciul Fiscal de Stat

 

nr. 194  din  25.04.2019

 (în vigoare 10.05.2019) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.162-166 art. 819 din 10.05.2019

 

* * *

În scopul implementării prevederilor art.1291 din Codul fiscal, Codului administrativ nr.116 din 19.07.2018 (în vigoare din 01.04.2019), în partea ce ţine de modalităţile de comunicare şi notificare a înscrisurilor în cadrul procedurii administrative, în temeiul art.1323 alin. (10) din Codul fiscal,

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat, conform anexei.

2. Direcţia expertiză juridică va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

DIRECTORUL SERVICIULUI
FISCAL DE STAT Serghei PUŞCUŢA
Nr.194. Chişinău, 25 aprilie 2019.

 

Anexă

la Ordinul SFS

nr.194 din 25 aprilie 2019

 

REGULAMENT

cu privire la procedura de comunicare a actelor

emise de Serviciul Fiscal de Stat

 

Secţiunea I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul stabilirii modului de aducere la cunoştinţă a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat (în continuare SFS), precum şi a citaţiilor.

2. Actele SFS se expediază destinatarului prin poştă, după caz, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea şi confirmarea primirii lui (telegramă, fax, e-mail etc.) ori se înmînează de către SFS personal destinatarului sau altor persoane prevăzute la pct.3 şi 4 din prezentul Regulament.

Contribuabililor specificaţi la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, se remit actele, citaţiile şi răspunsurile la adresări prin intermediul cutiei poştale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul Serviciului Fiscal de Stat.

3. În cazul absenţei destinatarului persoană fizică, actele SFS se înmînează unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuieşte cu destinatarul, unei persoane cu funcţie de răspundere din primărie sau preşedintelui asociaţiei locatarilor de la domiciliul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.

4. În cazul persoanei juridice, documentele se expediază pe adresa ei juridică şi se consideră recepţionate la data intrării lor în sediu sau la data înmînării lor unui angajat din administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.

5. Persoana care a primit documentele pentru a le transmite destinatarului urmează să semneze şi să restituie avizul de primire, fiind responsabilă de transmiterea sau de comunicarea lor neîntîrziată destinatarului şi răspunde pentru prejudiciile cauzate prin necomunicarea sau prin comunicarea tardivă a actelor. Documentul se consideră înmînat destinatarului la data indicată în avizul de primire.

6. În cazul în care înmînarea actului SFS către persoanele fizice sau juridice nu a fost posibilă conform pct.2-5 din prezentul Regulament, actele SFS vor fi comunicate prin publicitate.

 

Secţiunea II

COMUNICAREA CITAŢIILOR ŞI ACTELOR PERSOANELOR

MENŢIONATE LA ART.187 ALIN.(21) DIN CODUL FISCAL

7. Comunicarea SFS cu persoanele menţionate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, inclusiv aducerea la cunoştinţă a actelor administrative, citaţiilor, altor acte sau răspunsuri la adresări, se face prin intermediul cutiei poştale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul SFS, cu indicarea adresei electronice a contribuabilului la care urmează a fi remise.

8. Citaţia/actul/scrisoarea scanată vor fi remise contribuabilului la adresa electronică a acestuia de către persoanele desemnate responsabile de administrarea poştelor electronice instituţionale.

9. Actele administrative, citaţiile, alte acte sau răspunsuri la adresări emise de către SFS se consideră recepţionate prin intermediul cutiei poştale electronice din moment ce e-mailul a fost expediat cu succes.

10. În cazul în care nu a fost posibilă înmînarea actelor conform pct.7-9, actul va fi comunicat prin publicitate. În acest caz, se vor întreprinde acţiunile specificate la secţiunea a V-a din prezentul Regulament.

 

Secţiunea III

 CITAREA ŞI COMUNICAREA ACTELOR CONTRIBUABILILOR NESPECIFICAŢI

LA ART.187 ALIN.(21) DIN CODUL FISCAL – PERSOANE FIZICE

11. Pentru citarea/aducerea la cunoştinţă a actelor SFS contribuabililor persoane fizice, nespecificaţi la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, persoana responsabilă de întocmirea citaţiei/aducerea la cunoştinţă a actului emis de SFS va asigura transmiterea documentelor respective prin poştă, după caz, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau le va înmîna personal contra semnătură.

12. În cazul absenţei destinatarului persoană fizică, persoana responsabilă va înmîna actele unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuieşte cu destinatarul. Pentru identificarea rudelor se va accesa Registrul populaţiei din SIA Dosarul electronic al contribuabilului.

13. În cazul în care nu a fost posibilă transmiterea actului persoanelor menţionate la pct.12, funcţionarul fiscal va înmîna actele preşedintelui asociaţiei locatarilor de la domiciliul destinatarului sau se va deplasa la primăria din localitatea unde îşi are domiciliul persoana fizică şi va înmîna actele unei persoane cu funcţie de răspundere din primărie (pentru persoanele care nu sunt domiciliate în oraşe, ci doar în sate/comune).

14. Persoana care a primit documentele conform pct.12-13 pentru a le transmite, urmează să semneze şi să restituie avizul de primire.

15. Documentul se consideră înmînat destinatarului la data indicată în avizul de primire.

16. În cazul în care nu a fost posibilă înmînarea actelor conform pct.12-13, actul va fi comunicat prin publicitate. În acest caz, se vor întreprinde acţiunile specificate la secţiunea a V-a din prezentul Regulament.

 

Secţiunea IV

 CITAREA ŞI COMUNICAREA CU PERSOANELE JURIDICE NESPECIFICATE

LA ART.187 ALIN.(21) DIN CODUL FISCAL

17. Pentru citarea/aducerea la cunoştinţă a actelor SFS contribuabililor persoane juridice, nespecificate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, persoana responsabilă de întocmirea citaţiei/aducerea la cunoştinţă a actului emis de SFS va asigura transmiterea documentelor respective prin poştă, după caz, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau va înmîna actul unui angajat din administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.

18. Actul va fi expediat la adresa juridică a persoanei juridice.

19. În cazul în care actul este înmînat unui angajat din administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, persoana care a primit documentele pentru a le transmite urmează să semneze şi să restituie avizul de primire.

20. Actul se consideră recepţionat la data intrării acestuia în sediul persoanei juridice sau la data înmînării unui angajat din administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.

21. În cazul în care nu a fost posibilă înmînarea actelor conform pct.17, actul va fi comunicat prin publicitate. În acest caz, se vor întreprinde acţiunile specificate la secţiunea a V-a din prezentul Regulament.

 

Secţiunea V

 COMUNICAREA ACTELOR PRIN PUBLICITATE

22. Prezenta secţiune reglementează procedura de comunicare a actelor SFS prin publicitate, care se efectuează după întreprinderea acţiunilor prevăzute la pct.7-9, 11-13 şi 17 din prezentul Regulament.

23. Comunicarea prin publicitate se efectuează în cazul în care aducerea la cunoştinţă a actelor SFS/citaţiei nu a fost posibilă conform pct.7-9, 11-13 şi 17 din prezentul Regulament.

24. Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea anunţului, concomitent, pe panoul informativ de la sediul subdiviziunii SFS la care se deserveşte contribuabilul (DDF), precum şi la sediul SFS din mun.Chişinău (str.Constantin Tănase nr.9, et 2) şi pe pagina web a SFS (http://www.sfs.md/Anunturi.aspx).

25. Actul SFS, comunicat prin publicitate, se consideră adus la cunoştinţă după expirarea a 15 zile de la data afişării anunţului.

 

Secţiunea VI

ALTE MODALITĂŢI DE COMUNICARE

26. Prezenta secţiune reglementează alte modalităţi de comunicare şi notificare a înscrisurilor de către SFS, care vor fi utilizate în cazul în care metoda respectivă va fi cea mai adecvată şi eficientă şi constituie:

a) comunicarea prin poştă cu scrisoare recomandată;

b) înmînarea de către SFS a înscrisului;

c) notificarea înscrisului de către SFS prin act de recunoaştere a notificării.

27. În cazul în care este necesară confirmarea recepţionării, iniţial, înscrisul se va notifica prin poştă cu scrisoare recomandată.

28. Înscrisul emis de SFS, cu titlu de excepţie, se va comunica prin act de recunoaştere a recepţionării. Metoda respectivă se va utiliza în cazul în care ţinînd cont de circumstanţele speţei, aceasta este cea mai eficientă, rapidă şi optimă.

29. În cazul notificării înscrisului de către SFS, prin act de recunoaştere a notificării, persoana care efectuează notificarea îi înmînează înscrisul, într-un plic închis, persoanei care urmează să fie notificată. Aceasta din urmă semnează un act de recunoaştere a recepţionării vizat cu data înmînării înscrisului. Persoana care efectuează notificarea menţionează data notificării pe plicul de înmînat.

30. Înscrisul poate fi transmis persoanei care urmează să fie notificată în orice loc unde este întîlnită.

31. Dacă persoana care urmează a fi notificată refuză primirea înscrisului de notificat fără să aibă acest drept, atunci, în condiţiile în care încercarea de notificare are loc în locuinţa acesteia, în spaţiile ei de activitate sau într-o instituţie comunitară în care locuieşte, înscrisul se lasă la locul încercării de notificare. Persoana care efectuează notificarea menţionează data notificării pe plicul înscrisului de notificat. Înscrisul se consideră notificat odată cu refuzarea primirii.

32. Dacă persoana care urmează a fi notificată nu este găsită în locuinţa sa, în spaţiile sale de activitate sau într-o instituţie comunitară în care locuieşte, înscrisul poate fi notificat:

a) în locuinţa acesteia – unui membru matur de familie, unei persoane care lucrează pentru familie sau unei persoane mature care locuieşte permanent acolo;

b) în spaţiile de activitate ale acesteia – unei persoane angajate acolo;

c) în instituţia comunitară în care locuieşte – conducătorului instituţiei sau unui reprezentant împuternicit în acest sens.

33. Dacă persoana care urmează a fi notificată nu este găsită în locuinţa sa sau notificarea nu poate fi efectuată unui membru matur de familie, unei persoane care lucrează pentru familie sau unei persoane mature care locuieşte permanent acolo, în spaţiile de activitate ale acesteia – unei persoane angajate, înscrisul de notificat se introduce într-o cutie poştală ce aparţine locuinţei sau spaţiilor de activitate ale persoanei care urmează a fi notificată sau într-un dispozitiv asemănător pe care aceasta l-a instalat pentru recepţionarea poştei şi care în mod obişnuit este potrivit pentru o păstrare sigură. Persoana care efectuează notificarea menţionează data notificării pe plicul înscrisului de notificat. Odată cu depunerea înscrisului în cutia poştală, înscrisul se consideră notificat.

34. Înscrisurile întocmite şi emise notificate participanţilor la procedura administrativă se păstrează în dosarul administrativ.

35. Funcţionarul fiscal care a efectuat notificarea, pentru probarea notificării, în dosarul administrativ menţionează:

a) în cazul refuzului de primire conform pct.31. – numele persoanei care a refuzat primirea, ora şi locul refuzului, precum şi faptul dacă înscrisul de notificat a fost lăsat la locul notificării sau a fost trimis expeditorului;

b) în cazul notificării de substituire conform pct.32. – motivul care justifică această formă de notificare;

c) în cazul notificărilor de substituire conform pct.33. – motivul notificării de substituire, precum şi ora şi locul introducerii documentului în cutia poştală, respectiv în ce mod a avut loc ataşarea.

 

Ordin SFS nr.194 din 25.04.2019.pdf
news-events