Ordin SFS nr. 387 din 06.09.2019

O R D I N

cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind anularea

înregistrării statutului de antrepozitar autorizat

 

nr. 387  din  06.09.2019

 (în vigoare 13.09.2019) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 281-288 art.1533 din 13.09.2019

 

* * *

În scopul eficientizării administrării fiscale la compartimentul accize şi în temeiul art.133 alin.(1) pct.7) şi al art.1261 din Codul fiscal,

ORDON:

1. Se aprobă Instrucţiunea privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat conform anexei la prezentul ordin.

2. Se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.871 din 10 iunie 2014 privind aprobarea Instrucţiunii "Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.169-173, art.904).

3. Prezentul Ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

DIRECTORUL ADJUNCT
AL SERVICIULUI FISCAL DE STAT Iurii LICHII
Nr.387. Chişinău, 6 septembrie 2019.

 

Anexă

la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat

nr.387 din 06.09.2019

 

INSTRUCŢIUNE

privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat

 

1. Acţiunile de anulare a înregistrării statutului de antrepozitar autorizat urmează a fi întreprinse cu respectarea strictă şi la satisfacerea condiţiilor specificate la art.1261 din Codul fiscal.

2. La iniţierea procedurii de anulare a înregistrării statutului de antrepozitar autorizat, subiecţii solicitanţi şi persoanele responsabile din cadrul Direcţiei deservire fiscală (DDF) urmează să utilizeze în mod obligatoriu SIA "e-Cerere".

3. Iniţierea procedurii de anulare a înregistrării statutului de antrepozitar autorizat se efectuează:

1) la iniţiativa subiectului impunerii, în cazul existenţei situaţiei specificate la art.1261 alin.(1) din Codul fiscal, prin depunerea de către ultimul a înştiinţării respective (cerere) la DDF din cadrul DGAF (Direcţie generală administrare fiscală).

2) la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat în cazul existenţei situaţiilor specificate la art.1261 alin.(11) din Codul fiscal.

4. La anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat la iniţiativa subiectului impunerii, solicitantul urmează să respecte prevederile art.1261 alin.(1) din Codul fiscal, în partea ce ţine de lipsa mărfurilor supuse accizelor aflate în stoc, precum şi necesitatea prezentării declaraţii pentru ultima perioadă fiscală.

Anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat se va efectua prin depunerea de către subiectul impunerii a înştiinţării respective prin intermediul SIA "e-Cerere". În cazul în care solicitantul care deţine statut de antrepozitar autorizat nu este conectat la serviciul electronic "e-Cerere", funcţionarul fiscal din cadrul DDF care deţine rol atribuit pentru accesarea SIA "e-Cerere" va asigura înregistrarea cererii.

5. În cazul anulării înregistrării statutului de antrepozitar autorizat la iniţiativa subiectului impunerii, Serviciul Fiscal de Stat urmează să dispună efectuarea controlului fiscal la faţa locului prin metoda verificării faptice, după caz tematice, în vederea constatării lipsei mărfurilor supuse accizelor aflate în stoc, precum şi a constatării faptului încheierii activităţii de prelucrare şi/sau producere a mărfurilor supuse accizelor.

Ca urmare a exercitării controlului fiscal de către funcţionarul(ii) fiscal(i) din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, se întocmeşte actul de control fiscal în care se consemnează rezultatele acestuia privind lipsa sau existenţa la antrepozitarul autorizat a stocului de mărfuri supuse accizelor, cu respectarea cerinţelor prevăzute de art.1261 alin.(1) din Codul fiscal, ca rezultat fiind emisă decizia de anulare pe marginea actului de control.

Ulterior, după emiterea deciziei de anulare, funcţionarul fiscal din cadrul Serviciului Fiscal de Stat anulează statutul de antrepozitar autorizat prin intermediu SIA "e-Cerere".

6. În situaţiile în care se examinează cazul de anulare a înregistrării statutului de antrepozitar autorizat la iniţiativa subiectului impunerii şi nu se întrunesc condiţiile specificate la art.1261 alin.(1) din Codul fiscal, funcţionarul fiscal din cadrul DDF respinge cererea depusă şi, ca urmare, aceasta se va reflecta în modulul "E-cerere" în cadrul cabinetului electronic al agentului economic la compartimentul "Finisate" cu statutul "Respinse".

7. Serviciul Fiscal de Stat este în drept să iniţieze de sine stătător procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat, în termenul stabilit, Declaraţia privind accizele pentru două perioade fiscale consecutive.

8. La constatarea corespunderii criteriilor de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize, Serviciul Fiscal de Stat dispune efectuarea controlului fiscal la faţa locului în vederea stabilirii lipsei mărfurilor supuse accizelor aflate în stoc, precum şi a constatării faptului încheierii activităţii de prelucrare şi/sau producere a mărfurilor supuse accizelor.

Persoana responsabilă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat va emite decizia privind anularea statutului de antrepozitar autorizat fiind asigurată anularea înregistrării acestuia în SIA "e-Cerere".

9. În situaţia constatării stocului de mărfuri accizate, procedura de anulare a statutului de plătitor al accizelor urmează a fi stopată.

10. La data adoptării deciziei privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat, funcţionarul fiscal responsabil va retrage Certificatul de acciză de la subiecţii impunerii care deţin Certificat de acciză executat tipografic cu însemne de protecţie eliberat anterior, cu înscrierea pe diagonală a menţiunii "Anulat" şi data anulării, indicînd pe verso motivului anulării Certificatului de acciz.

Certificatul de acciz anulat se păstrează în dosarul subiectului impunerii împreună cu cererea de anulare în calitate de subiect al impunerii cu accize şi toate materialele privind controlul.

11. În situaţia în care, în urma procedurii de anulare a statutului de antrepozitar autorizat, este imposibilă retragerea Certificatului de acciză executat tipografic cu însemne de protecţie, funcţionarul fiscal responsabil din cadrul Serviciului Fiscal de Stat specifică acest fapt în Decizia privind anularea înregistrării şi declară Certificatul în cauză nevalabil, iar contribuabilul va declara în scris pe propria răspundere Serviciului Fiscal de Stat despre pierderea acestuia.

 

Ordin SFS nr.387 din 06.09.2019.pdf
news-events