Ordin MF nr. 149 din 05.09.2018

O R D I N

privind aprobarea formularului-tip "Nota de informare privind salariul şi

alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi

plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi

impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi" (Forma IALS18) şi a

Modului de completare a acestuia

 

nr. 149  din  05.09.2018

 (în vigoare 01.10.2018) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 336-346 art. 1324 din 07.09.2018

 

* * *

În scopul executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,conform modificărilor operate prin Legea nr.178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320),

ORDON:

1. Se aprobă:

Formularul-tip "Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi" (Forma IALS18), conform anexei nr.1 şi Modul de completare a acestuia, conform anexei nr.2;

2. Prima perioadă de prezentare a Notei de informare (Forma IALS18) este etapa II a perioadei fiscale 2018 potrivit prevederilor art.49 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164 din 24 aprilie 1997;

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2018.

MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.149. Chişinău, 5 septembrie 2018.

 

 

Anexa nr.1

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.149 din 5 septembrie 2018

 

Forma/Форма IALS18

 

NOTA DE INFORMARE

privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor,

precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi

impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

 

ИНФОРМАЦИЯ

о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников,

а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной

платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат

 

Codul fiscal ___________________________

Фискальный код  

Denumirea contribuabilului __________________

Наименование налогоплательщика  

Serviciul Fiscal de Stat _______________________

Государственная налоговая служба  

Perioada fiscală ____________________________

Налоговый период

Codul localităţii (CUATM)________________________

Код местности (КАТЕМ)  

Codul genului principal de activitate _________________

Код основного вида деятельности  

Data prezentării ____________________________

Дата представления  

 

Nr. crt.

№ п/п

Codul fiscal
al anga-
jatului sau
al altui
beneficiar-
rezident

Фискаль-
ный код
работника
либо иного
получателя-
резидента

Numele şi prenumele angajatului sau al altui beneficiar

Фамилия и имя работника либо иного получателя

Codul fiscal
al soţului
(soţiei)
angajatului*

 Фискальный
код супруга
(супруги)
работника
*

Codul
sursei
de venit

Код источника дохода

Suma totală a venitului îndreptată spre achitare în perioada fiscală (lei)

Общая сумма дохода, направленная на выплату в отчетном периоде (в леях)

Numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare**

Количество месяцев, в которых доход был направлен на выплату**

Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscală conform codului scutirii (lei)

Сумма освобождений, предоставленных за отчетный год согласно коду освобождений (в леях)

Suma totală a scutirilor acordate în perioada fiscală curentă (lei) (col.8+9+
10+11+12+
13+14)

Общая сумма освобождений, предоста-
вленных в отчетном налоговом году (в леях) (гр.8+9+10+ +11+12+13+14)

Suma deducerilor conform art.36 din Codul fiscal (lei)

Сумма вычетов согласно ст.36 Налогового кодекса

(в леях)

Suma impozitului pe venit reţinut (lei)
Сумма удержан- ного налога (в леях)

  P     M     S    Sm   N     H  

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală Взносы обяза- тельного медици-
нского страхов-
ания

Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii

Индивиду-
альный взнос обязатель-
ного государст-
венного социального страхования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL ИТОГО

X

    Suma de control
Контрольная сумма
   ______________________________________________

         (Suma totală pe Notă, col.17) / (Итого по Информации, гр.17)

 

Numărul curent se indică în mod consecutiv pe toată Nota, indiferent de numărul de pagini. / Порядковый номер указывается на растающим итогом по всей Информации, независимо от количества страниц.

* Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie). / Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, если работник пользуется освобождением супруга (супруги).

** Col. 7 se completează în cazul achitării salariului. / Гр. 7 заполняется только в случае выплаты заработной платы.

 

 

Conducător/ Руководитель ____________________________

 

Contabil şef/ Главный бухгалтер ________________________

 

[Anexa modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.97 din 30.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Nota de informare modificată prin Ordinul Min.Fin. nr.115 din 22.08.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

 

Anexă

la Forma IALS18

 

Приложение

к Форме IALS18

Informaţia privind persoanele întreţinute

Информация об иждивенцах

 

Nr. crt.

№ п/п

Codul fiscal al angajatului

Фискальный код работника

Codul fiscal al persoanei întreţinute pentru care se acordă categoria scutirii N

Фискальный код иждивенца для которого предостовляется категория освобождения N

Codul fiscal al persoanei întreţinute pentru care se acordă categoria scutirii H

Фискальный код иждивенца для которого предоставляется категория освобождения H

1 2 3 4
 
 
 
 
 
 

 

[Anexa modificată prin Ordinul Min.Fin. nr.115 din 22.08.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

 

Anexa nr.2

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.149 din 5 septembrie 2018

 

MODUL DE COMPLETARE

A NOTEI DE INFORMARE PRIVIND SALARIUL ŞI ALTE PLĂŢI EFECTUATE DE CĂTRE

ANGAJATOR ÎN FOLOSUL ANGAJAŢILOR, PRECUM ŞI PLĂŢILE ACHITATE

 REZIDENŢILOR DIN ALTE SURSE DE VENIT DECÂT SALARIUL ŞI

IMPOZITUL PE VENIT REŢINUT DIN ACESTE PLĂŢI

 

Nota de informare (Forma IALS18) se completează după cum urmează:

În preambulul Notei de informare se reflectă:

în rubrica "Codul fiscal" – codul fiscal care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

în rubrica "Denumirea contribuabilului" – denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate conform legislaţiei în vigoare;

în rubrica "Serviciul Fiscal de Stat" – denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul, la care prezintă Nota de informare;

în rubrica "Codul localităţii (CUATM)" – codul localităţii unde este înregistrat sediul central al contribuabilului – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 3 septembrie 2003 prin Hotărârea Departamentului "Moldova-Standard" nr.1398-ST din 3 septembrie 2003;

în rubrica "Codul genului principal de activitate" – codul genului principal de activitate, determinat conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, care corespunde codului din patru cifre;

în rubrica "Perioada fiscală" – perioada fiscală pentru care se prezintă nota de informare respectivă. Rubrica dată se completează sub formă de cod cu următorul format:

P/AAAA,

unde:

P – în corespundere cu categoria contribuabilului poate primi valorile:

AAAA – indică anul gestionar.

în rubrica "Data prezentării" – data efectivă a prezentării Notei de informare subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat.

Prima perioadă de prezentare a Notei de informare (Forma IALS18) a perioadei fiscale 2018 este etapa II potrivit prevederilor art.49 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164 din 24 aprilie 1997, care începe cu1 octombrie pînă la 31 decembrie 2018.

În Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS18 conform anexei nr.1 la prezentul Ordin) se indică:

în coloana 1 – numărul curent al înscrierii, cumulativ pe toată Nota, indiferent de numărul de pagini;

în coloana 2 – codul fiscal al angajatului sau al altui beneficiar;

în coloana 3 – numele şi prenumele angajatului sau al altui beneficiar;

în coloana 4 – codul fiscal al soţiei (soţului) (se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţie (şoţ));

în coloana 5 – codul sursei de venit, preluat din Darea de seamă lunară prezentată conform art.92 alin.(2) din Codul fiscal şi art.92 alin.(14) din Codul fiscal;

în coloana 6 – suma totală a venitului îndreptată spre achitare în perioada fiscală, inclusiv suma plăţilor salariale aferente perioadei precedente şi achitate în anul curent;

în coloana 7 – numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare (se completează numai în cazul achitării salariului);

în coloana 8 – (P) – suma scutirii personale, art.33 alin.(1) din Codul fiscal;

în coloana 9 – (M) – suma scutirii majore, art.33 alin.(2) din Codul fiscal;

în coloana 10 – (S) – suma scutirii utilizată pentru soţie (soţ), art.34 alin.(1) din Codul fiscal;

în coloana 11 – (Sm) – suma scutirii majore utilizată pentru soţie (soţ), art.34 alin.(2) din Codul fiscal;

în coloana 12 – (N) – suma scutirii pentru persoanele întreţinute, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate, art.35 din Codul fiscal;

în coloana 13 – (H) – suma scutirii pentru persoanele întreţinute cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate, art.35 din Codul fiscal;

în coloana 14 – suma totală a scutirilor acordate angajatului pentru perioada fiscală respectivă;

în coloana 15 – suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală permisă spre deducere, art.36 alin.(6) din Codul fiscal;

în coloana 16 – suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii permisă spre deducere, art.36 alin.(7) din Codul fiscal;

în coloana 17 – suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată.

Coloanele 8-16, în cazul angajaţilor din domeniul tehnologiilor informaţionale care se impozitează în modul stabilit prin art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nu se completează.

În anexa "Informaţia privind persoanele întreţinute" se indică:

în coloana 1 - se indică numărul curent.

în coloana 2 – codul fiscal al angajatului;

în coloana 3 – codul fiscal al persoanei întreţinute;

în coloana 4 – codul fiscal al persoanei întreţinute cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate

Corectarea erorilor comise în Nota de informare (Forma IALS18), se efectuează prin prezentarea unei dări de seamă corectate în condiţiile stabilite de art.188 din Codul fiscal.

Contribuabilii - angajatori din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, declară plăţile salariale (inclusiv primele şi facilităţile acordate) achitate în folosul angajaţilor - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, în mărime de până la 10 000 lei per lună, la codul sursei de venit "TAXI". Plăţile salariale care depăşesc suma de 10 000 lei per lună pe fiecare angajat-conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, se declară în Nota de informare (Forma IALS18) la codul sursei de plată "SAL" (pct.7 din Ordinul MF nr.154/2018).

Beneficiarii de lucrări care, potrivit Legii privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri nr.22 din 23 februarie 2018, achită remuneraţii zilierilor vor completa doar coloanele:1,2,3,5,6,7 şi 17 din Nota de informare (Forma IALS18).

 

[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.97 din 30.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Modul de completare modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.115 din 22.08.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

 

Ordin MF nr. 149 din 05.09.2018.pdf
news-events