Ordin MF nr. 40 din 09.03.2020

O R D I N

cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind

impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului

întreprinderilor mici şi mijlocii

 

nr. 40  din  09.03.2020

 (în vigoare 20.04.2020) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 87-93 art. 300 din 20.03.2020

 

* * *

Actul urmează a fi modificat de:

În vigoare

- Ordin nr.34 din 22.02.2021
Se modifică Anexa nr.1

01.01.2022

În scopul executării prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.393-399, art.319),

ORDON:

1. Se aprobă formularul tipizat "Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii" (forma SIMM20), conform anexei nr.1, şi Modul de completare a acestuia, conform anexei nr.2.

2. Se abrogă Ordinul Ministerului Finanţelor nr.110 din 28 iulie 2015 cu privire aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 "Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională" (Monitorul Oficial, 2015, nr.211-212, art.1391).

3. Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului aprobat, este perioada fiscală de declarare a anului 2020.

4. Prevederile prezentului ordin se aduc la cunoştinţa contribuabililor prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRU AL FINANŢELOR Serghei PUŞCUŢA
Nr.40. Chişinău, 9 martie 2020.

 

Anexa nr.1

la Ordinul Ministerului Finanțelor

nr.40 din 09 martie 2020

Приложение № 1

к Приказу Министерства Финансов

№ 40 от 09 марта 2020 г.  

 

Forma SIMM20

Форма

 

DAREA DE SEAMĂ

privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

ОТЧЕТ

по налогу на доход хозяйствующих субъектов – субъектов сектора малых и средних предприятий

 

Codul fiscal ______________________________________
Фискальный код
Serviciul Fiscal de Stat
____________________________
Государственная налоговая инспекция
Codul localității (CUATM)
__________________________
Код административно-территориальной единицы
Genul principal de activitate
_______________________
Основной вид деятельности

 

Denumirea contribuabilului ________________________
Наименование налогоплательщика
Perioada fiscală
_________________________________
Налоговый период
Data prezentării
________________________________
Дата представления
Cod (
CAEM) ______________________________
Код (КЭДМ)
Indicatori
Показатели
Suma/
Сумма
1 2
1. Venituri conform contabilității financiare – total
Доходы, согласно финансовому учету - всего
2. Venituri ce nu se includ în componența obiectului impunerii, inclusiv
(rînd.2.1 + rînd.2.2 + rînd.2.3 + rînd.2.4 + rînd.2.5 + rînd.2.6 + rînd.2.7 + rînd.2.8)
Доходы,
не входящие в объект налогообложенияб
2.1 Veniturile din subvenţii
Доходы от субсидий
2.2 Veniturile din recuperarea prejudiciului material
Доходы от возмещения материального ущерба
2.3 Veniturile din plusurile de active imobilizate şi circulante, constatate la inventariere
Доходы от излишков долгосрочных и оборотных активов, установленных при инвентаризации
2.4 Veniturile din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat faţă de persoanele interdependente
Доходы от безналичных расчетов задолженностей с истекшим сроком давности в отношениях с взаимозависимыми лицами
2.5 Veniturile din dividendе
Доходы от дивидендов
2.6 Veniturile din compensarea pierderilor în urma calamităţilor şi altor evenimente excepţionale
Доходы от возмещения убытков в результате бедствий и других чрезвычайных событий
2.7 Veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere
Доходы, полученные от возмещения или списания процентов и/или пеней, представлявшие собой расходы, не подлежавшие вычету при исчислении налогооблагаемого дохода в период применения общего режима
2.8 Veniturile rezultate din diferenţa de curs valutar
Доходы, полученные от курсовой разницы
3. Valoarea returului de marfă
Стоимость возврата товара
4. Valoarea discontului (reducerii)
Стоимость дисконта (скидки)
5. Venit impozabil (rind.1 – rind.2 - rind.3 - rind.4)
Налогооблагаемый доход
6. Cota impozitului pe venit
Ставка подоходного налога
7. Impozitul pe venit conform cotei în vigoare (rind. 5 x rind. 6)
Подоходный налог согласно действующей ставке
8. Trecerea în cont a impozitului pe venit achitat în afara Republicii Moldova
Зачет суммы подоходного налога уплаченного за пределами Республики Молдова
9. Impozitul pe venit (rînd.7 – rînd.8)
Подоходный налог
 

Suma de control/ Контрольная сумма _____________________

(indicatorul rind.9 /покозатель стр.9)

 

Declarăm că informația din darea de seamă este veridică şi purtăm răspundere conform legislației în vigoare, în cazul includerii informației false sau care creează incertitudini./ Заявляем, что информация данного отчета является достоверной и несем ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в случае включения ложной или вводящей в заблуждение информации.

 

Conducător/ Руководитель

 

L. Ş.

 

________________

(semnătura/подпись)

 

Contabil-şef/ Главный бухгалтер

 

________________

(semnătura/подпись)

 

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.97 din 30.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

Anexa nr.2

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.40 din 9 martie 2020

 

MODUL DE COMPLETARE

a Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici

 subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

 

1. La poziţia "Codul fiscal" se indică Codul fiscal ce reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

2. În poziţia "Denumirea contribuabilului" se indică denumirea unităţii respective care completează Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare – Darea de seamă), care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de constituire, eliberate de către organele abilitate, conform legislaţiei în vigoare.

3. În poziţia "Serviciul Fiscal de Stat" se indică denumirea subdiviziunii teritoriale a SFS unde se depune darea de seamă.

4. În poziţia "Perioada fiscală" se indică perioada fiscală pentru care se depune darea de seamă. Perioada fiscală se completează cu un cod, care are următoarea structură: P/AAAA, unde P – codul perioadei fiscale, care obţine valoarea A, iar AAAA – anul. De exemplu, pentru anul 2019, perioada fiscală se va indica A/2019.

5. În poziţia "Codul localităţii (CUATM)" se indică codul conform Clasificatorului Unităţilor Administrativ-Teritoriale al Republicii Moldova (în continuare CUATM) şi care corespunde codului din patru cifre.

6. În poziţia "Data prezentării" se indică data prezentării Dării de seamă.

7. În poziţia "Genul principal de activitate" se indică denumirea genului principal de activitate determinat conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM) rev. 2 (în continuare CAEM) şi care corespunde codului din patru cifre.

8. În poziţia "Cod" se indică codul din patru cifre determinat conform CAEM şi care corespunde col.5 a acestuia.

9. În rîndul 1 se reflectă suma totală a veniturilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, care se determină ca suma conturilor din clasa "Venituri".

10. În rîndul 2 se indică suma veniturilor care nu se includ în componenţa obiectului impunerii potrivit prevederilor art.542 alin.(3) din Codul fiscal, care se determină prin calculul: rînd.2.1 + rînd.2.2 + rînd.2.3 + rînd.2.4 + rînd.2.5 + rînd.2.6 + rînd.2.7 + rînd.2.8.

11. În rîndul 3 se indică valoarea returului de marfă care urmează să micşoreze mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă. Se indică valoarea returului în cazul în care vînzarea şi returnarea au avut loc în perioade de gestiune diferite. În cazul în care livrarea şi returnarea au avut loc în aceeaşi perioadă de gestiune, valoarea returului de marfă nu se reflectă (în temeiul pct.17 din SNC "Venituri" aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118/2013).

12. În rîndul 4 se indică valoarea discontului (reducerii) acordat de către entitatea raportoare, care urmează să micşoreze mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care s-a acordat discontul (reducerea). Se indică valoarea discountului (reducerii) în cazul în care vînzarea şi acordarea discountului (reducerii) au avut loc în perioade de gestiune diferite. În cazul în care livrarea şi acordarea discountului (reducerii) au avut loc în aceeaşi perioadă de gestiune, valoarea discontului (reducerii) nu se reflectă (în temeiul pct.17 din SNC "Venituri" aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118/2013).

13. În rîndul 5 se indică suma venitului impozabil care reprezintă venitul total obţinut pe parcursul perioadei fiscale din care se exclud veniturile care nu se includ în componenţa obiectului impunerii potrivit prevederilor art.542 alin.(3) din Codul fiscal şi micşorat cu valoarea returului de marfă sau a discontului (reducerii) în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă (s-a acordat discontul), inclusiv în cazul în care vînzarea mărfurilor respective a avut loc în perioadele fiscale precedente. Se determină prin calculul: rînd.1 - rînd.2 - rînd.3 - rînd.4. Se indică doar rezultatul cu indici pozitivi; în situaţia în care rezultatul calculului reflectă indicator negativ, se va indica cifra "0".

14. În rîndul 6 se indică mărimea cotei impozitului pe venit în vigoare în perioada de raportare, stabilită la art.543 din Codul fiscal.

15. În rîndul 7 se indică suma impozitului pe venit care se determină prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului impozabil (rînd. 5 x rînd. 6).

16. În rîndul 8 se indică suma impozitului pe veniturile achitate în afara Republicii Moldova, în condiţiile stipulate la art.82 din Codul fiscal.

17. În rîndul 9 se indică suma impozitului pe venit care se determină prin calculul: rînd.7 – rînd.8.

18. În rubrica "Suma de control" se indică suma din rînd. 9.

19. Contribuabilii care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central transferă impozitul pe venit calculat, la buget, după sediul de bază al contribuabilului (adresa juridică).

20. Darea de seamă poate fi semnată de conducătorul contribuabilului ori de două persoane cu drept de semnătură: prima semnătură aparţine conducătorului sau altei persoane împuternicite, a doua – contabilului-şef sau altei persoane împuternicite. Autentificarea dării de seamă prin aplicarea ştampilei nu este obligatorie.

 

[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.97 din 30.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

 

Ordinul MF nr. 40 din 09.03.2020.pdf
news-events