Ordin MF nr. 08 din 15.01.2018

O R D I N

privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire

la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale

 

nr. 08  din  15.01.2018

 (în vigoare 26.01.2018) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 27-32 art. 94 din 26.01.2018

 

* * *

În vederea executării prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal, precum şi a modificărilor operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947),

ORDON:

1. Se aprobă:

- formularul tipizat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale (forma ONG17), conform anexei nr.1;

- Modul de completare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale, conform anexei nr.2.

2. Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului aprobat, este perioada fiscală a anului 2017.

MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.08. Chişinău, 15 ianuarie 2018.

 

Anexa nr.1

la Ordinul Ministrului Finanţelor

nr.08 din 15 ianuarie 2017

 

Formularul-tip

 

Forma ONG17

Форма

 

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale

pe perioada fiscală _______

Декларация о подоходном налоге для некоммерческиx организаций

за налоговый период _______

 

Categoria contribuabilului

Категория налогоплательщика

A Asociaţia obştească
Общественное объединение
B Fundaţia
Фонд
C Organizaţia filantropică
Благотворительная организация
D Cultele religioase şi părţile componente ale lor
Религиозные культы и их составные части
E Partidele politice şi organizaţiile social-politice
Политические партии и общественно-политические организации
F Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă
Периодические издания и агентства печати
G Alte tipuri de organizaţii necomerciale
Другие виды некоммерческих организаций
 

În pătrăţelul literei selectate se pune semnul "√"/

В клетке выбранной буквы проставляется знак "√"

 

Denumirea contribuabilului ___________________________________________________________

Наименование налогоплательщика

 

Codul fiscal ___________________________
Фискальный код
Cod CAEM __________________________

Код КЭДМ

 

Denumirea subdiviziunii SFS ____________

Наименование подразделения ГНС

Data prezentării_____________________
Дата представления

 

Indicatori/

Показатели

Cod
Код
Suma
Сумма
Excedent (deficit) al perioadei de gestiune curente până la impozitare (rând.0101 – rând.0102)
Оcтаток (дефицит) текущего отчетного периода до налогообложения (стр.0101 – стр.0102)
010
Suma totală a veniturilor constatate conform datelor contabilităţii financiare (suma clasei "Venituri") (rând.01011 + rând.01012 + rând.01013)
Общая сумма доходов, признанных в финансовом учете (сумма класса "Доходы") (стр.01011 + стр.01012 + стр.01013 )
0101
Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială
Доходы, относящиеся к целевым средствам
01011
Venituri din activitatea economică prevăzută în statut
Доходы от экономической деятельности, предусмотренной уставом
01012
Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică)
Другие доходы (за исключением доходов от экономической деятельности)
01013
Venituri provenite din desemnarea procentuală (informativ)
Доходы от процентных отчислений (для информации)
01014
Suma totală a cheltuielilor constatate conform datelor contabilităţii financiare (suma clasei "Cheltuieli") (rând. 01021 + rând. 01022 + rând. 01023)
Общая сумма расходов, признанных в финансовом учете (сумма класса "Расходы") (cтр.01021 + cтр.01022 + cтр.01023)
0102
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială
Расходы, относящиеся к целевым средствам
01021
- Dintre care contrar destinaţiei
- Из которых не по назначению
010211
Cheltuieli pentru activitatea economică prevăzută în statut
Расходы от экономической деятельности, предусмотренной уставом
01022
Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)
Другие расходы (за исключением расходов от экономической деятельности)
01023
- Dintre care alte cheltuieli utilizate în scopuri neprevăzute în statut
- Из которых другие расходы, используемые в целях, непредусмотренных уставом организаций
010231
Cheltuieli din mijloacele obţinute din desemnarea procentuală (informativ)
Расходы от процентных отчислений (для информации)
01024
- Dintre care neutilizate în scopul menţionat în pct.27 HG nr.1286 din 30.11.2016
- Из которых неиспользованные в целях, указанных в п.27 ПП № 1286 от 30.11.2016
010241
Suma spre impozitare (rând.010211 + rând.010231 + rând.010241)
Сумма к налогообложению (стр.010211 + стр.010231 + стр.010241)
020
Excedentul scutit de impozitare (rând. 0101 - rând. 0102 - rând. 020)/
Оcтаток, оcвобожденный от налогообложения (cтр. 0101 - cтр. 0102- cтр. 020)
030
Impozitul pe venit nesupus achitării (rând.030 × rând.050)
Подоходный налог, неподлежащий оплате (стр.030 × стр.050)
040
Cota impozitului pe venit, %
Ставка подоходного налога, %
050  
Total impozitul pe venit spre plată (rând.020 × rând.050)
Всего подоходный налог к уплате (стр.020 × стр.050)
060
 

Suma de control/ Контрольная сумма _________________________________

(se reflectă suma din rând.060/ указывается сумма из стр.060)

 

[Formularul modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.39 din 27.02.2019, în vigoare 01.03.2019]

Rectificare: La anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.08 din 15 ianuarie 2018 "Privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale" în tabel la codul 050 cifra "12" nu se citeşte.
(Monitorul Oficial nr.33-39 din 02.02.2018, pag.208)

 

 

Anexa 1D/

Приложение 1D

 

Raport financiar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală/

Отчет о порядке использования сумм процентного отчисления

 

Indicatori

Показатели

Perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală
Налоговый период, в котором произведено процентное отчисление
Prima perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală
Первый налоговый период, следующий за налоговым периодом, в котором произведено процентное отчисление
A doua perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală
Второй налоговый период, следующий за налоговым периодом, в котором произведено процентное отчисление
Sume rămase din desemnarea procentuală la sfârşitul perioadei fiscale (lei)
Оставшиеся суммы от процентных отчислений по окончании налогового периода (леев)
1 2 3 4 5
Sumele desemnate procentual (lei)
Суммы процентного отчисления (леев)
X X X
Suma cheltuielilor TOTAL (lei)
Общая сумма расходов (леев)
X
Cheltuieli suportate pentru activităţi de utilitate publică (lei)
Расходы, понесенные для общественно-полезной деятельности (леев)
X
Cheltuieli suportate pentru activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate (lei)
Расходы, понесенные для социальной, морально-нравственной, культурной или благотворительной деятельности (леев)
X
Acoperirea cheltuielilor administrative (lei)
Возмещение административных расходов (леев)
X
Sume ale desemnării procentuale rămase la sfârşitul perioadei fiscale (lei)
Оставшиеся суммы от процентных отчислений по окончании налогового периода (леев)
X X X

 

Conducătorul _____________________________ _______________ L.Ş.    __________________
Руководитель

 

(numele, prenumele/ фамилия, имя) (semnatura/подпись)                 (semnatura/подпись)
Contabil-şef _____________________________ _______________ Data prezentării ____________
Главный бухгалтер (numele, prenumele/ фамилия, имя) (semnatura/подпись) Дата представления

 

 

Anexa nr.2

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.08 din 15 ianuarie 2018

 

MODUL DE COMPLETARE

A DECLARAŢIEI CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT

 PENTRU ORGANIZAŢIILE NECOMERCIALE

 

Completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit

1. Perioada fiscală se completează prin indicarea perioadei fiscale pentru care se depune Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (în continuare – Declaraţia).

2. "Categoria contribuabilului" se indică prin bifarea căsuţei corespunzătoare cu semnul "√".

3. În poziţia "Denumirea contribuabilului" se indică denumirea unităţii respective care completează Declaraţia, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de constituire, eliberate de către organele abilitate, conform legislaţiei în vigoare.

4. În poziţia "Codul fiscal" se indică codul fiscal ce reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

5. În poziţia "Cod CAEM" se indică codul din patru cifre determinat conform CAEM şi care corespunde coloanei 5 a acestuia.

6. În poziţia "Denumirea subdiviziunii SFS" se indică denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deserveşte contribuabilul.

7. În rândul 010 se reflectă rezultatul obţinut, conform datelor contabilităţii financiare (excedent, deficit), până la impozitare. În cazul în care se constată deficit al perioadei de gestiune, indicatorul rândului 010 se înregistrează cu semnul "−".

8. În rândul 0101 se reflectă suma totală a veniturilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.188 din 30.12.2014, Standardelor Naţionale de Contabilitate, care se determină ca suma conturilor din clasa "Venituri" prin calculul: rând. 01011 + rând. 01012 + rând. 01013.

9. În rândul 01011 se reflectă suma veniturilor organizaţiilor necomerciale aferente mijloacelor cu destinaţie specială, care includ: active şi servicii primite sau care urmează să fie primite sub formă de granturi, donaţii, alocaţii, asistenţă financiară sau tehnică, contribuţii ale fondatorilor şi membrilor, alte finanţări şi încasări, mijloace şi fonduri proprii a căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (programe, proiecte etc).

[Pct.9 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.5 din 10.01.2020, în vigoare 17.01.2020]

 

10. În rândul 01012 se reflectă suma veniturilor din activitatea economică prevăzută în statut.

11. În rândul 01013 se reflectă suma veniturilor aferente mijloacelor nepredestinate ale organizaţiilor necomerciale, contribuţiilor fondatorilor şi membrilor organizaţiei necomerciale, altor venituri şi cheltuieli cu excepţia celor din activitatea economică, a căror utilizare nu este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale şi care nu pot fi atribuite la venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială, inclusiv venituri din desemnarea procentuală.

[Pct.11 completat prin Ordinul Min.Fin. nr.5 din 10.01.2020, în vigoare 17.01.2020]

 

12. În rândul 01014 se reflectă cu scop informativ suma încasărilor provenite exclusiv din desemnarea procentuală.

13. În rândul 0102 se reflectă suma totală a cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.188 din 30.12.2014, Standardelor Naţionale de Contabilitate, care se determină ca suma conturilor din clasa "Cheltuieli" prin calculul: rând. 01021 + rând. 01022 + rând. 01023.

14. În rândul 01021 se reflectă suma cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială.

15. În rândul 010211 se reflectă suma cheltuielilor efectuate din contul mijloacelor cu destinaţie specială utilizate contrar destinaţiei (contrar cerinţelor prevăzute în art.52 alin.(2) lit.c-d) din Codul fiscal).

16. În rândul 01022 se reflectă suma cheltuielilor din activitatea economică prevăzută de statut.

17. În rândul 01023 se reflectă suma altor cheltuieli, cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică.

18. În rândul 010231 se reflectă suma altor cheltuieli utilizate în scopuri neprevăzute de statut (contrar cerinţelor prevăzute în art.52 alin.(2) lit.c-d) din Codul fiscal).

19. În rândul 01024 se reflectă cu scop informativ suma cheltuielilor efectuate de către contribuabili din contul mijloacelor obţinute din desemnarea procentuală.

20. În rândul 010241 se reflectă suma cheltuielilor efectuate din contul mijloacelor obţinute din desemnarea procentuală, dar neutilizate în scopul menţionat în pct. 27 din Hotărârea Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

21. În rândul 020 se indică suma spre impozitare. Se determină prin calculul: rând. 010211 + rând. 010231 + rând. 010241.

22. În rândul 030 se indică excedentul perioadei de gestiune scutit de impozitare. Se determină prin următorul calcul: rând. 0101 - rând. 0102 - rând. 020.

23. În rândul 040 se reflectă suma impozitului pe venit nesupus achitării. Se determină prin următorul calcul: rând. 030 x rând. 050.

24. În rândul 050 se indică cota impozitului pe venit aplicabilă în perioada fiscală respectivă.

25. În rândul 060 se indică suma totală a impozitului pe venit spre plată de către organizaţia necomercială în perioada fiscală de gestiune

 

Completarea anexei 1D Raport financiar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală

26. În anexa 1D se arată utilizarea sumelor primite în urma desemnării procentuale conform destinaţiei sau contrar destinaţiei pe tipuri de cheltuieli conform pct. 27 din Hotărârea Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

27. În coloana 2 se vor indica sumele primite în urma desemnării procentuale în perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală, precum şi sumele utilizate pe parcursul perioadei de gestiune.

28. În coloana 3 se vor indica sumele utilizate în prima perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală.

29. În coloana 4 se vor indica sumele utilizate în a doua perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală.

30. În coloana 5 se vor indica sumele neutilizate pe parcursul a două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală şi care urmează a fi restituite la buget până la data-limită de depunere a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale (conform punctului 29 din Hotărârea Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016).

31. Declaraţia poate fi semnată unipersonal de conducătorul contribuabilului ori de două persoane cu drept de semnătură: prima semnătură aparţine conducătorului sau altei persoane împuternicite, a doua − contabilului-şef sau altei persoane împuternicite. Semnăturile pe Declaraţie se confirmă prin aplicarea ştampilei contribuabilului respectiv, după caz.

[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.39 din 27.02.2019, în vigoare 01.03.2019]

Rectificare: La anexa nr.2 în rândul 31 sintagma "contribuabilului respectiv" se citeşte "contribuabilului respectiv, după caz".
(Monitorul Oficial nr.33-39 din 02.02.2018, pag.208)

 

Ordin nr. 08 din 15.01.2018.pdf
news-events