Cum să devin plătitor de TVA?

În conformitate cu prevederile art. 112 din Codul fiscal, agenții economici, la satisfacerea condițiilor specificate în articolul menționat, sunt obligați sau sunt în drept, în funcție de caz, să depună cererea de înregistrare ca plătitor de TVA.

Cererea de înregistrare în calitate de plătitor de TVA se depune:

  • în format electronic prin intermediul SIA „e-Cerere” sau,
  • se prezintă pe suport de hârtie la DDF în raza de deservire a căruia contribuabilul își are adresa juridică

În cadrul examinării cererii de înregistrare ca plătitor de TVA, este obligatorie efectuarea vizitei fiscale la fața locului de către funcționarii fiscali din cadrul DDF.

Scopul vizitei fiscale este de a stabili faptul atingerii pragului de înregistrare în calitate de plătitor de TVA în condițiile stabilite de legislație și neadmiterea înregistrării în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA în baza tranzacțiilor fictive.

În conformitate cu prevederile art. 129 pct. 111) din Codul fiscal, vizita fiscală este un procedeu de asistență fiscală care constă în explicarea legislației fiscale, cu caracter consultativ și/sau în stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului.

De asemenea, vizita fiscală implică în sine următoarele măsuri:

  • acordarea de sprijin explicativ-consultativ privind aplicarea legislației fiscale;
  • stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului;
  • identificarea deficientelor și prevenirea acțiunilor ilegale;
  • monitorizarea contribuabililor privind disciplina de casă sau alte aspecte, prin observarea directă a activității.

Totodată, art.234 alin. (4) din Codul fiscal prevede că persoanele scutite de impozite și/sau taxe, precum și cele care au calculat greșit impozitul sau taxa din cauza explicațiilor greșite, prezentate în scris de SFS, sunt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

Pentru cazurile în care are loc determinarea primei perioade fiscale privind TVA în cadrul examinării situațiilor de înregistrare cu depășirea termenului stabilit, verificarea indicatorilor se va efectua, ținându-se cont de termenul de prescripție pentru determinarea obligațiilor fiscale, stabilit în art.264 din Codul fiscal.

În cazul în care solicitantul îndeplinește condițiile de înregistrare, prevăzute la art. 112 din Codul fiscal, acestuia i se eliberează certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA imprimat din SIA „e-Cerere”.

Neîndeplinirea condițiilor pentru înregistrare ca plătitor de TVA, prevăzute în art. 112 din Codul fiscal, sau constatarea indiciilor ce permit a presupune fictivitatea tranzacțiilor, în baza cărora se solicită înregistrarea, se soldează cu emiterea obligatorie a anunțului în scris, semnat de către șeful DDF privind refuzul de înregistrare, cu expunerea motivelor ce au stat la baza acestuia, nu înainte de a fi audiat potrivit Codului administrativ.

Examinarea cazurilor de înregistrare ca plătitor de TVA și eliberarea certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA prin intermediul SIA ,,e-Cerere”  urmează a fi efectuată într-un termen care să nu depășească 15 zile lucrătoare, începând cu prima zi lucrătoare ce urmează după ziua în care a fost depusă cererea.

În cazul în care, în cadrul vizitei fiscale, se constată încălcarea termenului de depunere a cererii de înregistrare în calitate de subiect al impunerii cu TVA se vor întreprinde următoarele măsuri:

  • la completarea capitolului „concluzii și propuneri” al Raportului vizitei fiscale privind înregistrarea în calitate de plătitor TVA se expune propunerea privind înregistrarea în calitate de plătitor TVA cu prima perioada fiscală, stabilită conform cererii agentului economic și/sau conform rezultatelor vizitei fiscale;
  • în același capitol al raportului vizitei fiscale se face mențiunea privind posibilitatea modificării primei perioade, ca rezultat al controlului fiscal. Termenul de efectuare a procedurilor legate de efectuarea vizitei fiscale nu va depăși termenul stabilit de 15 zile lucrătoare.
news-events