Calcularea taxei

Ordin nr. 127, din 13.03.2018

        Perioada fiscală la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova este anul calendaristic (art. 340 alin. (1) din Codul fiscal).

        Perioada fiscală pentru care se calculează taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova este anul calendaristic (art. 340 alin. 1 al Codului fiscal).

Ordin nr. 127, din 13.03.2018

        Potrivit art. 341 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, în funcție de obiectul impunerii și de cota impunerii, stabilită conform anexei nr.1 la titlul IX din Codul fiscal.

        Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează de sine stătător de către persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova (art. 341 alin. 1 al Codului fiscal).

Ordin nr. 0, din 01.01.2011

     Dacă autovehiculul, reieşind din prevederile legii sau a unui act juridic (uzufruct, uz, locaţiune, leasing, procură, gaj, etc.), se află în posesia unei alte persoane decît proprietarul, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează de către posesor (art. 341 alin. 7 al Codului fiscal).
     Taxa nu se calculează de către noul posesor, dacă la momentul transmiterii autovehiculului în posesie proprietarul autovehiculului (fostul posesor) a efectuat deja, pentru anul calendaristic curent, calculul taxei.
      Pentru anii calendaristici următori anului în care autovehiculul a fost transmis în posesie, obligaţia de calculare a taxei va reveni noului posesor (art. 341 alin. 5 şi 6 ale Codului fiscal).

Ordin nr. 0, din 01.01.2011

     Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează de către persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, ţinîndu-se cont de caracteristicile tehnice ale autovehiculelor, indicate în certificatele de înmatriculare al acestora, prin înmulţirea cotei taxei (stabilite în Anexa nr. 1 la titlul IX al Codului fiscal) cu numărul mijloacelor de transport (art. 341 alin. 1 şi 4 ale Codului fiscal).

Ordin nr. 127, din 13.03.2018

.

        Care este mecanismul de calculare şi achitare a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, pentru perioada fiscală aferentă anului 2014, în cazul autovehiculelor mixte care, în urma reutilării, sunt în continuare calificate ca microbuze/autobuze? Spre exemplu, autovehiculul mixt (înregistrat în certificatul de înmatriculare ca microbuz) are capacitatea cilindrică a motorului - 1986 cm³, masa totală - 1,9 tone şi 6 locuri pentru pasageri?         Conform modificărilor operate în art. 341 alin. (8) al Codului Fiscal, prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în vigoare din 01.01.2014, pentru autovehiculele mixte, taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.7 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare. Astfel, în cazul exemplului specificat, suma taxei ce urmează a fi achitată la buget se va determina reieşind din următoarele calcule: 1) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: 1986 cm³ (capacitatea cilindrică a motorului) * 0,40 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor de pînă la 2000 cm³ ) = 794,4 lei; 2) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 6 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: = 1500 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor cu masa totală de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv); 3) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 7 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: = 1950 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor cu capacitatea de pînă la 11 locuri). Respectiv, suma taxei ce urmează a fi achitată la buget pentru autovehiculul respectiv va constitui 1950 lei.

Ordin nr. 127, din 13.03.2018

.

        Conform modificărilor operate în art. 341 alin. (8) al Codului Fiscal, prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, începînd cu 01.01.2014, pentru autovehiculele mixte, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.7 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare. Totodată, redacţia alin. (8 1) al aceluiaşi articol a rămas neschimbată. Avînd în vedere acest fapt, care este mecanismul de calculare şi achitare a taxei respective, pentru perioada aferentă anului 2014, în cazul autovehiculelor mixte, care, în urma reutilării, nu mai pot fi calificate ca microbuze/autobuze: 1) prin sumarea taxei calculate în conformitate cu cotele corespunzătoare, stabilite la pct.2 şi taxei calculate în conformitate cu cotele corespunzătoare, stabilite la pct. 6 sau 2) conform celei mai mari taxe dintre cele calculate în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 şi 6 din Anexa la Titlul IX al Codului fiscal?         Potrivit art. 341 alin. (8¹) al Codului fiscal, dacă autovehiculul mixt, în urma reutilării, nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz, taxa, în baza caracteristicilor tehnice ale autovehiculului, se calculează în conformitate cu cotele stabilite la pct.2 şi 6 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului Fiscal. Totodată, reieşind din contextul prevederilor art. 341 alin. (8) al Codului fiscal, rezultă că taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul autovehiculelor mixte care, în urma reutilării, nu mai pot fi calificate ca microbuze/autobuze, se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 şi 6 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal.

Ordin nr. 264, din 11.08.2017

        Potrivit explicațiilor Ministerului Finanțelor, în cazul remorcilor, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova urmează a fi calculată și achitată pornind de la capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare și cota impunerii în mărime de 270 lei pentru fiecare tonă, stabilită în pct. 3 al anexei nr. 1 la titlul IX din Codul fiscal.

        Potrivit explicaţiilor Ministerului Finanţelor, în cazul remorcilor, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova urmează a fi calculată şi achitată reieşind din capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare şi cota impunerii în mărime de 180 lei pentru fiecare tonă, stabilită în pct. 3 al Anexei nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal.

Ordin nr. 504, din 12.06.2015

       Reieșind din prevederile capitolului 2 al titlului IX al Codului fiscal, subiecții impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (în continuare - taxa), persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în RM, de sine stătător calculează taxa, în funcție de caracteristicile tehnice ale autovehiculului, specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia şi de cota taxei stabilită conform anexei nr.1 la titlul IX al Codului fiscal.
        Taxa se achită de către subiecţii impunerii, cu întocmirea documentului de plată, printr-o plată unică şi în volum deplin pentru perioada fiscală (anul calendaristic) pentru fiecare obiect al impunerii în parte, stabilit prin art. 338 al Codului fiscal:
        - la data înmatriculării de stat a autovehiculului;
        - la data înmatriculării de stat curente a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa pentru autovehiculul respectiv nu a fost achitată;
       - la data efectuării testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa pentru autovehiculul respectiv nu a fost achitată ( cu excepția autovehiculelor care, conform legislației, sînt supuse testării tehnice obligatorii de două ori pe an, pentru care taxa se achită în rate egale - la data cînd autovehiculele sînt supuse testării tehnice obligatorii).
        Înmatricularea, precum şi testarea tehnică obligatorie a autovehiculului, fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent, nu se efectuează.
      Drept urmare, documentul de plată, prezentat la data efectuării testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului, care confirmă că taxa a fost calculată și achitată pentru perioada fiscală curentă înaite de data efectuării testării tehnice conform cotelor în vigoare la data achitării taxei, servește drept confirmare că taxa a fost corect calculată și achitată, respectiv, nu apare necesitatea recalculării taxei conform noilor cote.

Ordin nr. 386, din 06.07.2021

     Conform art. 341 alin. (8) al Codului fiscal, în cazul autovehiculului mixt taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (în continuare - taxa) se calculează reieșind din cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 7 din anexa nr. 1 la titlul IX al CF, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.
      Potrivit art. 336 pct. 3) al Codului fiscal, autovehiculul mixt este autovehiculul destinat, prin construcţie, transportului de pasageri şi de mărfuri în compartimente separate.
     Conform art. 5 din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014:
- autobuzul/autocarul este vehiculul care, prin construcţie şi dotare, este adecvat transportului rutier a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, şi este destinat acestui scop;
- autoturismul este vehiculul rutier cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, care este construit şi echipat pentru transportul de persoane şi care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.
     Respectiv, obligațiile fiscale aferente taxei, în cazul autovehiculelor mixte, se determină prin două operaţiuni:
1) corespunzător numărului de locuri pe scaune a autovehiculului mixt, cota taxei aplicîndu-se conform:
- pct. 2 din anexa nr. 1 la titlul IX din Codul fiscal - în cazul în care numărul de locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, este pînă la 9 inclusiv;
sau
- pct. 7 din anexa nr. 1 la titlul IX din CF - în cazul în care numărul de locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, este mai mare de 9;
2) corespunzător masei totale a autovehicului mixt, cota taxei aplicîndu-se conform pct. 6 din anexa nr. 1 la titlul IX din Codul fiscal.
     Suma cea mai mare dintre cele două taxe calculate (determinate prin operaţiunile specificate la pct. 1) şi 2)) va constitui obligația fiscală calculată aferentă taxei în cazul autovehiculului mixt.
[Modificare în baza generalizată a practicii fiscale conform scrisorii Ministerului Finanțelor nr. 15/2-13/225 din 24.06.2021].

        Pentru autovehiculele mixte, taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct.7 din Anexa nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicele tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.
        Exemplu: autovehiculul mixt (înregistrat în certificatul de înmatriculare ca microbuz) are capacitatea cilindrică a motorului - 1986 cm³, masa totală - 1,9 tone şi 6 locuri pentru pasageri.
        Astfel, în cazul exemplului specificat, suma taxei ce urmează a fi achitată la buget se va determina reieşind din următoarele calcule:
      1) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: 1986 cm³ (capacitatea cilindrică a motorului) * 0,60 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor de pînă la 2000 cm³ ) = 1191,6;
       2) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 6 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: = 2250 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor cu masa totală de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv);
       3) taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 7 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal: = 2925 lei (cota corespunzătoare mijloacelor de transport din categoria celor cu capacitatea de pînă la 11 locuri). Respectiv, suma taxei ce urmează a fi achitată la buget pentru autovehiculul respectiv va constitui 2925 lei.

Ordin nr. 386, din 06.07.2021

        Potrivit art. 341 alin. (81) al CF, dacă autovehiculul mixt, în urma reutilării, nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz în baza caracteristicilor tehnice ale autovehiculului, taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată, în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 şi 6 din anexa nr. 1 la titlul IX al CF.
      De asemenea, potrivit art. 339 alin. (2) din CF, pentru autovehiculele reutilate, cota taxei se stabileşte conform anexei nr.1 la titlul IX din CF, pornind de la categoria autovehiculului reutilat şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.
      Conform art. 5 din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014, autobuzul/autocarul este vehiculul care, prin construcţie şi dotare, este adecvat transportului rutier a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, şi este destinat acestui scop.
       Drept urmare, în cazul în care conform certificatului de înmatriculare, autovehiculul mixt este calificat ca ”reutilat” și partea pentru transportul de pasageri, inclusiv locul conducătorului auto, are cel mult 9 locuri pe scaune, taxa se calculează conform art. 341 alin. (81) al CF - la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2 şi 6 din anexa nr. 1 la titlul IX al CF.
[Modificare în baza generalizată a practicii fiscale conform scrisorii Ministerului Finanțelor nr. 15/2-13/225 din 24.06.2021].

Ordin nr. 105, din 13.04.2023

 Conform art. 3422 din Codul fiscal, în cazul autovehiculelor înmatriculate provizoriu pentru probe, prin derogare de la prevederile art. 340 alin. (1) al Codului fiscal, perioada fiscală se consideră perioada de 90 de zile din ziua achitării taxei.
 [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr.366 din 29.12.2022, (în vigoare 13.01.2023)].

 

news-events