Ordinul SFS nr. 464 din 07-09-2021

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.1 Dispoziţii generale
Сe reprezintă taxele rutiere?

    Potrivit art. 335 alin. (1) din Codul fiscal, taxele rutiere sînt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.9 Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale
 • 8.9.2 Subiecţii impunerii
Cine sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus)?

     Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) sunt agenţii economici care dispun de documentele ce confirmă legalitatea efectuării traficului internaţional de mărfuri sau de călători şi solicită eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (art. 7 al Legii fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • 8.2.3 Obiectul impunerii
Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

     În conformitate cu art. 338 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, sînt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica Moldova: motociclete, mopede, scutere, motorete, autoturisme, autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, autoremorchere, remorci, semiremorci, microbuze, autobuze, tractoare, orice alte autovehicule cu autopropulsie.
     Conform alin. (2) din articolului menționat, nu constituie obiect al impunerii:
     a) tractoarele şi remorcile folosite în activitatea agricolă;
     b) autovehiculele pentru transportul în comun pe fir electric;
     c) autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.4 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule a caror masa totala, sarcina masica pe osie sau ale caror dimensiuni depașesc limitele admise
 • 8.4.3 Obiectul impunerii
Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise ?

     Potrivit art. 350 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise sunt autovehiculele înmatriculate, precum şi cele neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise şi care folosesc drumurile Republicii Moldova.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.5 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj
 • 8.5.6 Achitarea taxei
Cînd se achită taxa pentru folosirea drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?

     Conform art. 356 alin. (2) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se achită prin intermediul băncilor, printr-o plată unică:
     a) la data depunerii proiectelor şi, respectiv, la data invitării specialistului la obiect - în cazul în care personele fizice solicită examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj sau invită specialistul la obiect;
   b) până la obţinerea autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor – în cazul în care persoanele fizice solicită organului de resort eliberarea autorizaţiilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.5 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj
 • 8.5.5 Calcularea taxei
Cine calculează taxa pentru folosirea drumului public și/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj?

     Potrivit art. 356 alin. (1) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale şi locale în administraţia căruia se află drumurile.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • 8.2.1 Noţiuni generale

Ce se înţelege prin “ moped, scuter, motoretă” ?

     Potrivit art. 336 pct. 101) din Codul fiscal, moped, scuter, motoretă reprezintă autovehicul cu două sau trei roţi a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3, şi a cărui masă nu depăşeşte 350 kg.

news-events